Дейност

Общо събрание (28 конгрес) на Съюза на юристите в България

По решение на Централния съвет и съгласно чл. 37, т.10 от Устава на СЮБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Съюзът на юристите в България (СЮБ) проведе Общо събрание (ХХVІІІ Конгрес) на 18.09.2020 г. в сградата на СЮБ, София, ул. „Пиротска” №7 при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (27-и и 28-и);
2. Отчет на бюджет 2019 г.
3. Отчет на Контролната комисия;
4. Приемане на бюджет 2020 г.
5. Разни

Заседание на Централния съвет на СЮБ

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на Съюза на юристите в България на 6 декември 2019 г. (петък) от 16.00 ч. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХVІІ-ия конгрес

2. Насрочване на ХХVІІІ-и Конгрес (Общо събрание)

3. Проекто план за дейността на СЮБ през 2020 г.

4. Разни

Продължават срещите с изявени юристи в Гостната на правника

Третият поканен Гост в Гостната на правника бе адвокат Даниела Доковска

            Повече от три часа продължи срещата на адвокат Доковска с колеги, преподаватели, студенти от СУ „Кл. Охридски“, УНСС и НБУ, представители на съдебната власт.