Често задавани въпроси

КОИ СПОРОВЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ ?

- Бизнесспорове;
- Спорове между собственици и наематели;
- Трудови спорове;
- Спорове между групи и общности;
- Семейни, училищни, междусъседски спорове;

КОИ СА МЕДИАТОРИТЕ ?

Съюзът на юристите в България има екип от МЕДИАТОРИ – квалифицирани юристи с опит в тази област. За водене на процеса на МЕДИАЦИЯ имат допълнителна специализация. Те са безпристрастни и неутрални.
Съюзът на юристите в България провежда курсове за обучение на медиатори:
Заповядайте на курса за медиатори в СЮБ

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ?

БЪРЗИНА: Първата сесия се планира две седмици от момента на заявката, направен от страните по спора.
ЕФЕКТИВНОСТ: Сесиите се водят до конкретно разрешаване на спора и до последващото разбирателство между страните.
УДОБСТВО: Сесиите се насрочват в ден и час, удобен за всички страни по спора.
ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Казаното по време на сесиите не може да бъде разпространявано, нито да се използва като аргумент в съда.
ДОБРОВОЛНОСТ: Никой не може да бъде принуден да участва в сесия, да работи за постигане на споразумение или да го подписва. В случай, че процесът протича по начин, неприемлив за една от страните, всяка може да прекрати участието си в него.
ДЪЛГОТРАЙНОСТ: Споразумението, постигнато с усилията на заинтересованите страни има най- голям шанс да бъде спазвано във времето

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИАЦИЯТА ?

Медиацията е неформална процедура, в която заедно с другата страна търсите възможност за споразумение. Доброволното постигнато споразумение носи в себе си разбиране и отговорност за бъдещето.
ЦЕЛТА на медиацията е да се постигне споразумение, което да удовлетворява всяка от спорещите страни.
МЕДИАТОРЪТ е безпристрастна личност, която помага на хората в конфликт да взимат практични и добре обосновани решения. Той не взема страна и не решава спора. В условията на и добронамереност, страните постигат взаимно приемливи споразумения.