Конференции

31-ви конгрес на СЮБ

На 29 март 2024 г. се проведе 30-ти конгрес (Общо събрание) на Съюза на юристите в България, на който се прие информацията за дейността на организацията за периода след предходния конгрес. Същата беше изготвена в следните направления:

  • Организационно-съюзна дейност
  • Квалификационна и издателска дейност
  • Административно-стопанска дейност
  • Културно-просветна и социална дейност
  • Международна дейност

 Отчетен беше бюджета за миналата година и се прие бюджетът за 2024 г.

 

 

 

Тържествено честване на деня на Конституцията и юриста

 

 

На 18 април 2023 година в салона на  Съюза на юристите в България в гр. София, на ул. „Пиротска“ 7 се проведе тържествено събрание  по случай Деня на Конституцията, юристите и съдебните служители.

Общо събрание (28 конгрес) на Съюза на юристите в България

По решение на Централния съвет и съгласно чл. 37, т.10 от Устава на СЮБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Съюзът на юристите в България (СЮБ) проведе Общо събрание (ХХVІІІ Конгрес) на 18.09.2020 г. в сградата на СЮБ, София, ул. „Пиротска” №7 при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (27-и и 28-и);
2. Отчет на бюджет 2019 г.
3. Отчет на Контролната комисия;
4. Приемане на бюджет 2020 г.
5. Разни

Заседание на Централния съвет на СЮБ

По решение на ИБ и съгласно чл. 38 от Устава на Съюза на юристите в България на 6 декември 2019 г. (петък) от 16.00 ч. в сградата на СЮБ, София, ул. “Пиротска” №7, се проведе заседание на Централния съвет при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за дейността на СЮБ след ХХVІІ-ия конгрес

2. Насрочване на ХХVІІІ-и Конгрес (Общо събрание)

3. Проекто план за дейността на СЮБ през 2020 г.

4. Разни