Дейност

Семинар на СЮБ в Стара Загора

 На 28.05.2022г. Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в Стара Загора проведоха в залата на Адвокатска колегия - Стара Загора семинар на тема "Заповедно производство" с лектор Красимир Машев, съдия в Апелативен съд София. На семинара присъстваха колеги от Стара Загора, Сливен , Бургас , Пловдив и Ямбол. 

Общо събрание (28 конгрес) на Съюза на юристите в България

По решение на Централния съвет и съгласно чл. 37, т.10 от Устава на СЮБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, Съюзът на юристите в България (СЮБ) проведе Общо събрание (ХХVІІІ Конгрес) на 18.09.2020 г. в сградата на СЮБ, София, ул. „Пиротска” №7 при следния дневен ред:
1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (27-и и 28-и);
2. Отчет на бюджет 2019 г.
3. Отчет на Контролната комисия;
4. Приемане на бюджет 2020 г.
5. Разни