История

Съюзът на юристите в България е учреден през 1966 г. като доброволна, независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше юридическо образование. Той е правоприемник на Кооперативно дружество "Дом на българските правници", основано през 1925 г.

Съюзът на юристите в България е най-голямата юридическа неправителствена организация с над 2550 членове – юристи от всички правни професии, организирани в 40 дружества в цялата страна.

В своята дейност Съюзът се ръководи от демократичните принципи за гарантиране и защита на правата и свободите на гражданите според Конституцията и международните споразумения за изграждане на страната ни като демократична и правова държава.

СЮБ защитава правата и интересите на юристите, съдейства за повишаване на квалификацията им и за задоволяване на техните професионални, културни и социално-битови нужди. Работи за издигане на правната култура на населението. За постигане на своите задачи СЮБ изучава ефективността на действащото законодателство и осъществява съвместна дейност с други организации на юристи, със специализирани държавни органи, научни институти и обществени организации и участва в международни прояви, свързани с дейността му.

Съюзът на българските юристи членува в редица международни организации. Основната му международна дейност е свързана с две от тях – Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Европейската асоциация на юристите за демокрация и човешки права.

В МАЮД членството на Съюза датира от учредяването му през 1966 г. Оттогава СЮБ участва активно в дейността на асоциацията и негови представители са членове на Международното бюро.
През 1993 г. СЮБ става един от учредителите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека заедно с Франция, Германия, Великобритания, Италия и Швейцария. Членове на ИБ на СЮБ са и членове на Административния съвет на асоциацията.