Медиация за безопасна лятна ваканция за децата!

Инициативата е насочена към:

 • Деца на възраст до 6 години;
 • деца първи- седми клас;
 • деца на ниво средно образование;
 • работа с родители;
 • работа със семейството;
 • разширено семейство, което приема деца от други населени места на територията на Челопеч за времето на лятната ваканция.
Целта е привличане вниманието на децата, на техните родители и общественост към характерните за ваканционния период рискове и представяне на медиационни модели за безопасно поведение при превенция и решаване на спорове между групи и общности, училищни спорове пренесени в семейството.

Тя е продължение на Програма „Лято 2014" за повишаване сигурността на децата през лятната ваканция по дейността на МКБППМН в Община Челопеч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ

Лятната превантивна програма от миналата година „Ваканция 2014" с включените теми в няколко направления, създаде сигурна среда за децата. Представените беседи за „Правата на детето”, възможните рискове и развиване на умения как да ги научим да решават спорове с управление на гнева, се оказа работеща.

Използваната техника „Дискусия чрез медиация”, като превантивна мярка за минимизиране на агресивните прояви от малолетни и непълнолетни по време неангажирано с посещение на училище и учебни занятия, беше представена в поредица:

 1. „Семейството и децата- огледало за възпитание!”
 2. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, с подкрепата на Община Челопеч и съвместно със специалисти-медиатори е привличане на връстници, по-големи деца и ученици за популяризиране на подкрепа за по-малките и тези, изпитващи затруднения в общуването, в семейството, на улицата, в квартала, както и да се затвърди разбирането, че всяко право е свързано с отговорност. Използваните техники на преформулиране на изказвания, невербална комуникация и представяне пред група, разшириха увереността на децата за ситуации на медиация и посредничество в конфликтни ситуации.

През това лято за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, МКБППМН със съдействието на нейни членове, обществен възпитател, медиатори, ангажираната местна общност, предлага дейности за продължаване на полезната инициатива.

В разговори и коментари ще се разисква с всички възможни участници, носещи отговорност за разнообразяване на дейности във връзка с правата на детето за почивка, игра, ограмотяване, културна дейност, гарантиране на безопасност в дома и навън и как възрастните се справят с това. Ще се търси значението на семейната медиация и ролята на родителите, подкрепата на разширеното семейство, в рационализирането на детските интереси през лятната ваканция.

Идеите са в три направления, като най-значимото е безконфликтна комуникация и умения за посредничество:

1. Представяне на темите по подходящ начин и съобразено с възрастта на групата, с която се работи на:

 • Различни ситуации и опасности през летния период и намиране на дълготраен ефект с неформалната процедура на медиацията;
 • „Ваканция е! Какво искам да направя през лятото?”- работа с децата чрез спазване на принципите на поверителност, бързина, доброволност.
  2. Медиацията – част от образователния процес.
 • Създаване на безопасна среда през ваканцията с помощта на медиация, ориентирана към деца, ученици, семейство и всички, свързани с институцията „Образование”;
 • Подкрепа за създаване на безопасна общинска среда, сформирана в различни точки на територията на Общината, която се явява притегателно място за децата и младежите: места за спорт в населеното място; места за отдих; посещения на интересни местности в района, чрез превенция на спорове;
 • Предотвратяване на конфликти във времето извън училищни задължения и липсата на учителски респект, чрез използване потенциала на „порасналите” вече деца към по-малките по метода на медиацията;
 • Туширане на противоречия в семействата във времето без уроци, при наличие на неангажирани с училище деца и работещи родители с техниките на семейната медиация.
  3. „Бележка за родители”- Безопасност на децата през лятото.

Имате нашето съдействие, при изграждане на умения за общуване, подкрепа,
отдих и безопасност през ваканцията.

Съхраняването на живота и здравето на децата е грижа на възрастните.

ДА НАПРАВИМ ЗАЕДНО ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ БЕЗОПАСНА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!

юни 2015 година

Медиатор Б. Димитрова 0887732960
Медиатор Сп. Лазаров 0887732960
Медиатори към Центъра по медиация при СЮБ