Списание - Общество и право

СПИСАНИЕ „ОБЩЕСТВО И ПРАВО” ISSN 0204-85-23 - издание на Съюза на юристите в България

Главен редактор: Владислав Славов

Заместник главен редактор: Кети Бозукова 

Всички права са запазени за Съюза на юристите в България. Препечатването на материали от списанието или използването му чрез електронен носител или друг способ е възможно само с писмено разрешение

София 1000, ул. „Пирoтска” № 7 ет. III, тел. 981 26 24 Електронна поща: sub@sub.bg

С оглед на изискванията в Закона за развитието на академичния състав в Р България и формата на списанието, статиите, които се представят за публикуване в сп. "Общество и право", трябва да отговарят на следните условия.


 

Етични правила

Настоящите етични правила за приемане и публикуване на материали в сп. "Общество и право" се основават на Устава на Съюза на юристите в България и на международно признати етични правила и стандарти в българското законодателство.

Списанието не приема за отпечатване материали, които:
- не са в съотвествие с научната политика и издателски критерии;
- съдържат неприемливи теории и твърдения;
- изразяват политически и лични пристрастия на авторите.