29-И КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 25 март 2022 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 9.00 ч. ще се проведе XXІХ-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (28-и и 29-и);

2. Отчет на бюджет 2020 г. и 2021 г.

3. Отчет на Контролната комисия

4. Приемане на бюджет 2022 г.

5. Избор на нови ръководни органи

6. Изменения и допълнения на Устава (направени до 15 февруари 2022 г.)

7. Разни

На основание чл. 22 от Устава на СЮБ представителството на конгреса от дружествата е определено по 1 делегат от дружество до 40 членове| и 2-ма делегати от дружество над 40 членове. Колективните членове се представляват от своя председател/управител или упълномощено от него лице с писмено пълномощно. Членовете на ЦС и КК, главният секретар на СЮБ и председателят на КД са делегати по право.

При липса на кворум на основание чл. 26 от Устава на СЮБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ Конгресът ще се проведе същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите делегати.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Определена е резервна дата в случай на крайно ограничителни противоепидемични мерки - 29.04.2022 г. от 9.00 ч.