Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система

ОПДУ

Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на юристите в България.

Окончателен доклад за изпълнението на дейност 5: Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Окончателен доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“

Готов е окончателният доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).