Окончателен доклад за изпълнението на дейност 5: Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018

Окончателен доклад  за изпълнението на дейност 5: Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018

Готов е окончателният доклад  за изпълнението на дейност 5: „Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ).

Водещи при определяне на компонентите на индекса за интегритет на съдебната система (ИИСС) са институционалната и правна рамка, в която функционира съдебната система (СС) – Конституция на Република България (КРБ), Закон за съдебната власт  (ЗСВ) и Кодекса за етично поведение на българските магистрати  (КЕПБМ). С индекса цели измерването на интегритета в цялата съдебна система, а не на всеки отделен магистрат. От дефиницията за интегритет е видно, че той е вътрешна характеристика, основана на спазването на определени етични стандарти и следването на общоприети ценности, валидни в последователна и непротиворечива нормативна среда, устойчива, прозрачна и отговорна институционална рамка. В много развити държави изисквания за висок морал и нравственост са формулирани за всеки кандидат за публична служба, а кодексите за поведение са единни и валидни за всеки държавен служител (служител на публична служба), колкото по-високо в йерархията, толкова са по-високи обществените очаквания. Стандартите за поведение са специфични за конкретната служба.

За целите на проекта "интегритетът на съдебната система" се разбира в неговия широк смисъл като цялостна концепция за способността на съдебната система да функционира съгласно установена и оповестена рамка от правила, ценности и стандарти, които ръководят поведението, решенията и действията на органите на съдебната власт при изпълнението на публичните задължения. Това означава пълно приемане и зачитане на ценности като независимост, безпристрастност, справедливост и прозрачност, вежливост и толерантност, почтеност и благоприличие, професионална компетентност, както и неприемане на корупцията.

Докладът и оценките може да прочетете по-долу.

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ)и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд. Проектните дейности ще продължат 18 месеца и ще приключат април 2019 година.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерски съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.