Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

ОПДУ

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на юристите в България. Инициативата е пряко свързана с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА". Ролята на НПО сектора за реформиране и развитие на Съдената система (СС) най-успешно се реализира с предоставянето на независима, извън системата, експертиза по важни за системата теми и комуникиране с широката общественост на резултатите от анализи и оценки, които допринасят за повишаване на доверието в системата.

Проектът предвижда сформиране на Коалиция от НПО, работещи в областта на правосъдието; създаване на виртуална платформа за споделяне и диалог на членове ѝ и нейното използване за създаване на база данни за НПО по отношение на развитието на съдебната система в това число с включване на анализи, оценки и други документи; извършване на най-малко 3 анализа на „провалили“ се дела; най-малко 3 анализа на прилагането на препоръки от международни институции към СС; измерване и представяне на индекс за интегритет на СС по методиката по предходния проект за 2019 г. -2020 г. с привличане към процеса на нови организации, както е предвидено в изпълнявания в момента проект.

Проектът ще адресира интереса на неправителствените организации, работещи в сферата на правосъдието, професионалните организации на магистрати и работещите в сферата на съдебната система и правосъдието, както и органите на съдебната и изпълнителната власт.

Публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система за 2019-2020

лого    Фондация “Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, проведоха пу

Кръгла маса по проект Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г.