МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2014 г.

Международната дейност през 2014 г. е свързана основно с инициативите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) и Международната асоциация на юристите за демокрация (МАЮД).

Извън тази дейност СЮБ получава редовно покани за участие в конференции и конгреси от Международната асоциация на еврейските юристи и адвокати.

През м. май т.г. за първи път по покана и за сметка на ЕК двама млади български юристи Ивайло Кондев и Сираков взеха участие в конференция в Брюксел, посветена на свободните професии.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През 2014 г. Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации от името на членовете си срещу масовите арести и потъпкването на демократичните права на гражданите (Турция, Сирия), незаконните арести на юристи (Турция, Испания (Баските) и др.

През м. март ЕАЮД организира в Париж конференцията по въпросите на достъпа до правосъдие. Поради кратките срокове на поканата не успяхме да намерим подходящ лектор, който да се подготви за толкова кратък срок.

На заседанието на Административния съвет на ЕАЮД през м. май в Берлин по финансови съображения нямаше представител на СЮБ.

През м. юни 2014 г. в Белград Европейската асоциация на юристите за демокрация съвместно с организацията Юристи за демокрация на Сърбия организира и проведе международна конференция на тема «Права на човека и демокрация в контекста на разширяването на ЕС – перспективи за Западните Балкани». Конференцията беше открита от проф. Стеван Лилич, председател на организацията «Юристи за демокрацшия» и г-н Томас Шмидт – гл. секретар на ЕАЮД. Доклади изнесоха и представители от Хърватия, Германия, Англия, Черна гора, Гърция, Италия и Турция. Група от 21 юристи, членове на СЮБ взеха участие в конференцията. Г-н Димитър Гочев - зам.-председател на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД изнесе доклад на тема «Лисабонският договор и защитата на основните права» и вез участие в последвалата дискусия. За отбелязване бе присъстивието на конференцията на дипломатически представител на посолството ни в Белград. С участието на г-н Гочев в конференцията ни бише приспаднат членският внос за 2014 г.

През м. ноември т. г. в Париж се проведе редовното заседание на Административния съвет на ЕАЮД. В същото време ЕАЮД съвместно със създадената през 2013 г. организация „Европейска мрежа за юристи за работниците”, Синдикатът на френските адвокати и Асоциацията на германските юристи демократи организираха международна конференция на тема „6 години строги икономии: въздействие върху колективното трудово договаряне” и в двете участие взе г-н Димитър Гочев, зам.-председател на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД.

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и организира протести в различни страни в защита на заплашени адвокати и магистрати, всички свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

През м. април 2014 г. в Брюксел Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) проведесвоя ХVІІІ-и конгрес, който премина под мотото « Да защитим на правата на народите». В конгреса взеха участие представители от 80 страни–членки на МАЮД с повече от 1000 делегати, изключително млади хора. Избраното ново ръководство е от 35 души и 6 асоциирани лица. По време на заседанията в Брюксел бяха приети 24 различни декларации. Две юристки станаха носителки на наградата на името на Моник Пикар Вайл. Участниците взеха решение да се напише история на организацията. Датите на провеждането на конгреса съвпаднаха с честването на 135 години от приемането на Търновската конституция у нас и представителите на СЮБ – проф. Снежана Начева и г-н Герон, като зам.-председател на МАЮД, взеха участие само в Генералната асамлея, на която беше избрано новото ръководство на МАЮД. Предложението на СЮБ за член на Изпълнителното бюро на МАЮД за г-н Герон бе направено от проф. Начева и беше утвърдено от Конгреса.

На 16 ноември т.г. в Истанбул се проведе първото заседание на новоизбраното Изпълнително бюро на МАЮД. На него беше конституирано новото ръководство. Г-н Герон беше избран за зам.-председател на МАЮД.

На 11 и 12 ноември 2014 г. г-н Герон участва като наблюдател на процеса срещу 40 турски адвокати, задържани и обвинени в подкрепа на терористични актове през 2013 г.

Като наблюдатели на процеса присъстваха голяма част от членовете на МАЮД и ЕАЮД, които са известни правозащитници.