МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2017 г.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

На 13 май 2017 г. във Флоренция(Италия) ЕАЮД проведе своята Генерална асамблея, на която бе избран и новият Изпълнителен комитет на Асоциацията, в който СЮБ има трима свои представители - г-жа Ваня Савова, г-жа Миглена Тачева и г-н Марио Димитров.

На 17 и 18 март т.г. в Париж се проведе редовното заседание на Изпълнителния комитет на ЕАЮД, в което взе участие  г-жа Ваня Савова  - член на ИК. Основната дискусия е на тема: политическата обстановка и предизвикателствата пред  прогресивните юристи. Обсъдена е бъдещата дейност на организацията и финансовото й състояние.


Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

През м. април 2017 г. в Ломе(Того) Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) проведередовното си заседание. В конференцията взеха участие над 170 чуждестранни делегати и повече от 30 местни юристи. Зам.-председателят на СЮБ и зам-председател на Изпълнителното бюро на МАЮД г-н Герон взе активно участие в конференцията.


ДРУГИ международни дейности на СЮБ

През м.април 2017 г. в Москва – Русия се проведе Общо събрание на Асоциацията на юристите от Черноморско Каспийския регион. На събранието присъстваха г-н Владислав Славов, г-н Йосиф Герон, проф. Захари Захариев, акад. Стефан Воденичаров и г-жа Кети Бозукова. На Общото събрание се обсъди план за дейността на Асоциацията, набелязаха се задачи за разширяване на членството. Взе се решение да бъде учреден Фонд за подпомагане на дейността на Асоциацията.

През 2017 г. по покана на  фондация “Славяни“ в Съюза на юристите в България се учреди  Националната асоциация  „Един път, един пояс“ или „Новият копринен път от 21 век“  китайски проект, който обхваща както  икономика и търговия, така и научно технологично, културно, образователно, туристическо и инфраструктурно сътрудничество.  В Управителния съвет на новоучредената асоциация, за зам. Председател бе избран г-н Владислав Славов.