2008 г. списание „Правна трибуна”

Уводни бележки
Адв. Йосиф Герон…………………………………………………...................................................5

 

Приветствие
Сабрие Сапунджиева, заместник-министър на правосъдието………................................7

 

Законодателството в сферата на възстановителното правосъдие:
нито повече, нито по-малко, само колкото е нужно
Д-р Мартин Райт…………………………………………………………......................................10

 

Ефикасност на законодателните мерки относно медиацията по наказателни дела:
Европейският подход
Жулиен Люлие……………………………………………………...........................................……..32

 

Ефикасност на медиацията по наказателни дела:
Подзаконови мерки
Жулиен Люлие……………………………………………………………..........................................52

 

Обзор на международите инструменти по възстановително
правосъдие и медиация между пострадал и извършител на
престъпление
Доц. д-р Добринка Чанкова………………………………………….............................................56

 

Актуално състояние на алтернативните способи в българското
наказателно законодателство. Необходимост от промяна
Адв. Катя Димитрова…………………………………………………………................................63

 

За въвеждането на медиацията по наказателни дела
в България и основните стъпки за ускоряване на този процес
Пейчо Пеев…………………………………………………………………........................................67

 

Становище на Върховна касационна прокуратура относно
законодателното уреждане на медиацията По наказателни дела
Петър Раймундов и Павлина Николова……………………………….......................................70

 

Становище на Научноизследователския институт по
криминалистика и криминология - МВР относно
перспективите на медиацията по наказателни дела
Проф. Костадин Бобев и н.с. Весела Генова.........................................................................74

 

Относно приложимостта на медиацията в наказателното правораздаване
Проф. д-р Байчо Панев............................................................................................................79

 

Спорен ли е въпросът за приложимостта на медиацията по
наказателни дела в България?
Д-р Екатерина Салкова...........................................................................................................84

 

Някои допълнителни съображения относно
въвеждането на медиация по наказателни дела
Любомир Стойчев ..................................................................................................................88

 

Резултати от социологически  проучвания за
приложимостта на медиацията между пострадал и
извършител на престъпление в България
Доц. Добринка Чанкова, Елеонора Георгиева и Георги Бакалов...………...........................90

 

Основни насоки за подобряване на прилагането на
съществуващата препоръка по въпросите на
медиацията по наказателни дела
Европейска комисия за ефективност на правосъдието,
Съвет на Европа....................................................................................................................103

 

Концепция за законодателно уреждане на медиацията
по наказателни дела…………………………………….......................................................113

 

брой 2/ 2008

Встъпление……………………....……………………………………....................................7

 

Слово на Владислав СЛАВОВ, председател на СЮБ………….........................................9

 

Слово на Георги ПЪРВАНОВ, президент на Република България.....…...........................11

 

Слово на Илонка РАЙЧИНОВА, зам. министър на правосъдието...................................13

 

Посегателствата срещу собствеността върху недвижими имоти –
престъпления с висока степен на обществена опасност
Йосиф ГЕРОН - зам. председател на СЮБ……………………….......……….........................15

 

Предложение на Нотариалната камара за комплексни
законодателни промени относно държавната защита
на правото на собственост
Димитър ТАНЕВ, председател на Нотариалната камара………......................................20

 

Имотните измами – гражданскоправни аспекти в съдебната практика
Маринела ДОНЧЕВА, съдия в Апелативен съд, гр. Варна………………..............................28

 

Изказване на Милка ИТОВА,
инспектор в Инспектората към ВСС…..............................................................................32

 

Проблеми на наказателно-правната защита
при измами с предмет недвижимо имущество
Николай ГЕОРГИЕВ, ВКП.....................................................................................................35

 

Не се използват максимално възможностите,
които законът дава за пресичане на имотните измами
Ина ЛУЛЧЕВА, адвокат.......................................................................................................44

 

Полицейски аспекти относно защитата на собствеността
Георги АРАБАДЖИЕВ, началник сектор е Дирекция
„Противодействие на общата престъпност” в МВР.....................................................57

 

Основни проблеми във връзка
с разследването и доказването на престъпления
при измамите с недвижими имоти
Деньо ТЕРЗИЙСКИ
директор на гл. дирекция „Досъдебно производство” в МВР...........................................64

 

Изказвания...............................................................................................................................71

 

Проф. Лазар Груев,
председател на Върховния касационен съд..........................................................................71

 

Валери Първанов,
заместник главен прокурор....................................................................................................74

 

Румен Георгиев,
зам. директор на НСлС и председател
на Камарата на следователите...........................................................................................77

 

Належаща е промяна в чл. 212 НК за ограничаване на
многобройните измами с недвижими имоти
д-р Байчо ПАНЕВ, професор по криминология....................................................................78

 

Изказване на Иван Петров,
прокурор в РП, гр. София.......................................................................................................82

 

Предложение за създаване на Единен национален
регистър за вписване и оттегляне на пълномощни
с цел превенция на имотните измами от „Българска
асоциация на съдиите по вписванията” във връзка
с провеждането на Национална конференция
„Имотни измами - проблеми и противодействие”
гр. София, 2008.......................................................................................................................85

 

Винаги ли измамниците са крачка напред пред
правната доктрина, нормативните актове, както и
професионализма на съдии, адвокати и криминалисти
Христофор КОНДЕВ
адвокат, Председател на СЮБ, Дружество -Бургас......................................................90

 

Декларация, приета на Националната конференция
„Имотни измами - проблеми и противодействие” –
31 октомври 2008 г...............................................................................................................94