2006 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 5-6 • 2006

Тема с продължение................................................................................................................2
Четвъртата поправка на Конституцията Иван Григоров, председател на ВКС
Константин Пенчев, председател на ВАС Борис Велчев, Главен прокурор

Юбилей....................................................................................................................................16
10 години Върховен административен съд

Съдебна система....................................................................................................................18
АПК разшири тълкувателната дейност на ВАС
Стефка Стоева, заместник-председател на ВАС

Дебат.......................................................................................................................................26
Представителната демокрация – реална или привидна
Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Позиция...................................................................................................................................32
НПК и дознателите - тревоги и очаквания
Д-р Веселин Вучков

Актуално..................................................................................................................................39
Новата нормативна уредба на финансовия контрол
Проф. д-р Иван Г. Стоянов

Гостува....................................................................................................................................48
Престъпленията в киберпространството
Д-р Марко Герке

Еврокомпас.............................................................................................................................61
Изграждане, уредба и организация на съдебната власт в ЕС
Ст. ас. Атанас Семов

На вниманието на законодателя........................................................................................76
Какъв отпуск ще ползва след 1 ануари 2007 г. майка на дете на възраст
между 3 и 9 месеца
Анна Дочева, юрист

Правна помощ.......................................................................................................................82
Как се допълва кадастрален план
Анелия Маркова, съдия в СГС

Бележити юристи от миналото..........................................................................................86
Наказателният съдия
Проф. д-р Никола Саранов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................100

Брой 3-4 • 2006

Тема с продължение................................................................................................................4
Служителят под прикритие в наказателния процес
Доц. Бойко Рашков, д-р по право

Конституционен съд.............................................................................................................22
Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по
конституционно дело № 6 от 2006 г.
Д-р Пенчо Пенев, конституционен съдия от 1991 г. до 1997 г.

Актуално.................................................................................................................................27
Служебното начало като основен принцип в АПК
Александър Еленков, съдия във ВАС

Тълкувания............................................................................................................................40
Практически проблеми на менителничното право
Д-р Борислав Найденов, адвокат

Данъчен лабиринт.................................................................................................................64
Видове срокове в данъчно-осигурителните производства
Здравко Славчев, асистент по данъчно и по финансово право

Съдебна система....................................................................................................................72
Прекратяване или спиране на наказателното производство при недоказаност
на участието на обвиняемия в престъплението
Д-р Екатерина Салкова, ИПН-БАН

Еврокомпас.............................................................................................................................90
Съдебната система на Европейския съюз
Ст. ас. Атанас Семов, Институт по европейско право
Нотариатът в Европа - актуални тенденции
Красимир Анадолиев, председател на Софийската нотариална
колегия

Бележити юристи от миналото........................................................................................107
Изменението на договорите от съдията
Проф. д-р Любен Диков

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Красимира Димитрова.......................................120

Брой 1-2 • 2006

Тема с продължение...............................................................................................................6
Отново за конституционната защитимост на правото на защита
Д-р Снежана Начева, професор по конституционно право

Предизвикателство...............................................................................................................18
Новият закон за ДДС - актуален повод Омбудсманът да сезира Конституционния съд
Венка Иванова, адвокат

Дебати.....................................................................................................................................21
„Маловажните” престъпления с наркотици
Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Актуално.................................................................................................................................29
Предмет, обхват и действие на АПК
Д-р Кино Лазаров, професор по административно право и административен процес

Мнение....................................................................................................................................34
Време е за реформа и в търговското правораздаване
Димитър Гочев, конституционен съдия от 1994 г. до 2003 г.
Нужни са търговски съдилища
Мария Странджанска, юрисконсулт

Съдебна система....................................................................................................................41
Съдебно-счетоводните експертизи - актуални проблеми
Д-р Марио Бобатинов, съдия във ВКС, Б. Кънев, зам. преде, на сдружение ,, Съдебно-
счетоводни експерти в РБ", Ст. Стоянов, управител на ,,Съдебни експертизи” ООД

Алтернатива...........................................................................................................................51
Медиацията разширява и улеснява достъпа до правосъдие
Д-р Манъо Манев, адвокат

Бележити юристи от миналото..........................................................................................59
Преддоговорна отговорност
Проф. д-р Любен Диков

Iп Метопат…………………………………………………………………………………………….70
Петко Добчев (1955-2006) - Йордан Борисов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Красимира Димитрова .....……………..………….72