2007 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 10 • 2007

Тема с продължение...............................................................................................................5
Новият ГПК и призоваването на страна за разпит
Валери Раданов, съдия в Административен съд -гр. Силистра

Дебат........................................................................................................................................18
Ще оправдае ли очакванията бъдещата национална агенция „Сигурност”
Бойко Славчев, Главен секретар на СЮБ

Актуално.................................................................................................................................24
Видове недвижимости по българското право
Проф. д-р Александър Джеров

Коментар.................................................................................................................................35
Вещни права при застрояване над и под открити пространства
Стоян Ставру, СУ „Се. Кл. Охридски"

Гледнаточка..........................................................................................................................47
Направи ли новият НПК по-ефективно наказателното правораздаване.
Първи резултати от прилагането му в досъдебното производство
Марио Стоянов, Върховна касационна прокуратура
Пластовете на престъпността в България
Ц-р Байчо Панев, професор по криминология

Анализ.....................................................................................................................................65
Непосредствено действие на конституционните разпоредби
Атанас Славов, СУ „Св. Кл. Охридски”

Стратегия...............................................................................................................................79
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност (Продължение от бр. 9)

Алтернатива...........................................................................................................................83
Приложима ли е медиацията в отношенията „пострадал-извършител".
Мнението на извършителите на престъпления
Доц, д-р Добринка Чанкова Елеонора Георгиева,
Институт за решаване на конфликти

Еврокомпас...........................................................................................................................105
Правата на безработните в Европа
Мария Касърова, НОИ

Бележитиюристиотминалото........................................................................................117
Сервитути. Упражнение, защита и прекратяване
Акад. Любен Василев

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................123

 

Брой 9 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
За ефективността на § 2, ал. 4 от новия ГПК относно трудовите спорове
Д-р Симеон Чаначев, Зам.-председател на ВКС

Актуално...................................................................................................................................9
Колективни искове за защита на потребителите
Доц. д-р Методи Марков

Позиция...................................................................................................................................24
Обществен съвет ще партнира на правосъдното министерство за съдебната реформа
Миглена Танева, Министър на правосъдието

Стратегия...............................................................................................................................33
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност

Дебат.......................................................................................................................................39
Ролята на ВАС при обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията
Проф. д-р Дончо Хрусанов

Конституционен съд.............................................................................................................45
Кой и как управлява имуществото на Темида
Доц. д-р Пенчо Пенев

Глеана точка..........................................................................................................................51
Делото „Либия" и измерението на справедливостта Хари Хараламбиев,
адвокат и защитник по СПИН процеса

Анализ.....................................................................................................................................57
Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП

Данъ чен лабиринт................................................................................................................69
Особености на изпълнителното данъчно-осигурително производство
Здравко Славчев, асистент по данъчно и финансово право

Еврокомпас.............................................................................................................................74
Стартира финансирането на фирми от еврофондовете
Лили Границка, е. „Дневник”

Мнение....................................................................................................................................80
Еврофинансирането и проблемите пред бизнеса
Мартин Петков, консултантска компания „Консулта България”

Класация.................................................................................................................................83
България изостана с пет места по конкурентноспособност

Бележити юристи отминалото...........................................................................................85
Юридически изследвания върху търговското предприятие
Акад. Любен Василев

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов ....................................................103

 

Брой 8 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Темида с променен облик след новия съдебен закон
Лилия Христовска, юрист и журналист във в. „Дневен, Труд”

Дебат......................................................................................................................................15
Конституционализацията на европейския правов ред и националните конституции
Проф. д-р Снежана Начева, професор по конституционно право
в СУ „Св. Кл. Охридски”

Позиция...................................................................................................................................21
Войната за буквата „В"
Велислава Дърева, журналист-публицист на свободна практика

Опит назаем...........................................................................................................................26
Плебесцитите в Древния Рим
Доц. д-р Малина Новкиришка

Мнение....................................................................................................................................38
Необходимо е ново изборно законодателство
Проф. д-р Мария Манолова

Права на човека....................................................................................................................47
Закрила на дете срещу насилие в семейна среда (Продължение от бр. 7)
Яна Кузманова, адвокат

Анализ.....................................................................................................................................62
Критичен анализ на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове
Евгени Стоянов, докторант по „Административно право и процес” в УНСС

Уроци от практиката............................................................................................................72
Експертът в съдебната зала
Людмил Георгиев, експерт-криминалист

Еврокомпас.............................................................................................................................76
Политиката на Европейския съюз по опазване на морската среда
Златка Кушелиева, задочен докторант в Юридическия факултет на
Техническия университет – Варна

„За” и „против”.................................................................................................................... 88
Решение на Административен съд - София относно уеднаквяване на
практиката по прилагане разпоредбата на чл. З от Закона за данък върху
добавената стойност, във
връзка с Решение на Конституционния съд № 7 от 23.04. 2007 г.
(ДВ, бр. 37/08.05.2007 г.)

Бележити юристи от миналото........................................................................................106
Еволюция на изобретението към патент
Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................117

 

Брой 7 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Правна помощ в плен на бюрокрацията
Емилия Недева, адвокат

Дебат........................................................................................................................................13
Частното съдебно изпълнение -битки по пътя
Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

Гледна точка..........................................................................................................................19
Временна и извънредна касация по трудови дела -касация за аутсайдери?
Радка Петрова, председател на АС-Пловдив, член на ВСС

Актуално.................................................................................................................................26
Предсрочна изискуемост по договора за банков кредит
Д-р Марио Бобатинов, съдия във ВКС

Коментар................................................................................................................................31
Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на
пряка демокрация
Мартин Белов, докторант по конституционно право

Анализ.....................................................................................................................................57
Организираната престъпност -зловещ дубльор на отсъстващата държава
(Продължение от бр. 6)
Ива Пушкарова, докторант по наказателно право

Права на човека....................................................................................................................52
Закрила на дете срещу насилие в семейна среда
Яна Кузманова, адвокат

Съдебна система....................................................................................................................62
Доказателства и доказателствени средства в производството по
издаване на индивидуални административни актове
Проф. д-р Кино Лазаров

Опит назаем............................................................................................................................66
Устройство на съдебната система в Португалия, Франция, Финладния, Холандия

Еврокомпас.............................................................................................................................86
Екологичното законодателство и правото на информация за състоянието на
околната среда
Проф. д-р Стефка Наумова, Институт за правни науки при БАН

„За” и „против”.....................................................................................................................91
Решение № 6794 от 29.06.2007 г. на Върховния административен съд по
адм. д. № 12379/2006 г. (казусът „Странджа")

Бележити юристи отминалото.........................................................................................103
Критически бележки върху правната същност на понятието
„търговско предприятие (Принос към чл. 27 ТЗ)
(Продължение от бр. 6) Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................120

 

Брой 6 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................З
ДДС за правната помощ - закон, писан „на инат”
Траян Марковски, председател на Висшия адвокатски съвет

Актуално.................................................................................................................................12
Европейският парламент -уникална наднационална институция за
демократично представителство
Мария Серкеджиева

Гледна точка..........................................................................................................................21
Изменение на обвинението в съдебната фаза
Петър Раймундов, д-р по право

Коментар.................................................................................................................................31
Административни договори
Петър Ванев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски"

Анализ.....................................................................................................................................49
Организираната престъпност -зловещ дубльор на отсъстващата държава
Ива Пушкарова, докторант по наказателно право

Съдебна система....................................................................................................................61
Изискванията за бързина и време в съдебния административен процес
според АПК (продължава от бр. 5)
Проф. д-р Емилия Къндева

Гостува....................................................................................................................................68
Съдебната система на Англия след промените в Конституцията
Лорд Филипс

Опит назаем….................................................................................……………………………79
Устройството на съдебната система в Австрия, Белгия, Дания, Испания и Италия
Невяна Кънева, адвокат

Еврокомпас................................................................................………………………………..87
Конституционноправни основи на членството на Република България
в Европейския съюз
Стоил Моллов, аспирант в катедра „Конституционно право
при ЮФ на СУ „Се. Кл. Охридски”

Събитие...................................................................................................................................98
Съюзът на юристите в България в сътрудничество с китайска правна асоциация

На вниманието на бизнеса.................................................................................................100
Евросубсидии за земеделски производители
Лили Границка, е. „Дневник"

Бележити юристи от миналото........................................................................................106
Проф. д-р Константин Кацаров -юрист и ерудит от световна величина
Стефан Гроздев, ръководител на Търговското отделение при
Апелативен съд - София
Критически бележки върху правната същност на понятието „търговско предприятие
Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................115

 

Брой 5 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Референдумът срещу недостига на легитимна власт

Доц. д-р Янаки Стоилов Дебат.............................................................................................13
„Евро”, „еуро” или... „ЕУРО”
Изписването на европейската валута на кирилица постави въпроса за отстояване
на националната ни идентичност

Анализ.....................................................................................................................................26
Осиновяването - една осъзната отговорност
Мирена Пенчева, адвокат

Съдебна власт........................................................................................................................35

Необходимостта съдебната власт да работи нормално наложи да бъде сезирай КС
Петър Раймундов, ръководител на сектор „Консултативен съвет за
методическо ръководство и конституционност на законите"

Анкета.....................................................................................................................................44
Нужен ли е нов закон за съдебната власт
Анелия Атанасова, фондация „Институт по нормотворчество”

Анализ.....................................................................................................................................51
Изискванията за бързина и време в съдебния административен процес според АПК
Проф. д-р Емилия Къндева

Държавна администрация...................................................................................................65
Сблъсъкът на интереси по високите етажи на властта. Регулиране на
конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници
Невяна Кънева, адвокат

Награди...................................................................................................................................81
Юристи и журналисти отличени в Деня на конституцията

Еврокомпас.............................................................................................................................86
Обезщетения за болест и майчинство при пътуване и престой в държавите
от Европейския съюз
Мария Касърова, Директор на Дирекция „Европейска интеграция и
международни договори” при Централното управление наНОИ

Бележити юристи от миналото..........................................................................................94
Отговорност на министрите
Проф. Стефан Баламезов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................109

 

Брой 4 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................2
Трябва ли да доплащаме медицинската помощ
Проф. д-р Красимира Средкова

Дебат........................................................................................................................................12
Необходим ли е закон за амнистия
Димитър Бонгалов, зам. –министър на правосъдието

Актуално.................................................................................................................................19
Пробацията – pro et contra
Проф. Лазар Груев, конституционен съдия

Съдебна система....................................................................................................................26
Защита на лица, застрашени в наказателното производство (продължение от бр. 3)
Доц. Бойко Рашков, д-р по право
Престъпления с корупционен елемент и наказателно-процесуални способи
за разследването им (продължение от бр. 3)
Гл. ас. Веселин Вучков, д-р по право

Медиация................................................................................................................................50
Да разрешим цивилизовано конфликтите на работното място
Деница Илиева

Еврокомпас.............................................................................................................................57
Съдебна система на Европейския съюз. Вътрешна организация на Съда на ЕО
Гл. ас. Атанас Семов, Институт по Европейско право

Бележити юристи от миналото..........................................................................................67
Академик Стефан Баламезов - виден български конституционалист
Проф. д-р Мария Манолова
Парламентарен блам
Проф. Стефан Баламезов

Библиотеката на СЮБ представя –
Новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................77

 

Брой 3 • 2007

Ще насърчавам партньорството между държавните институции и правните
неправителствени организации
Слово на президента Георги Първанов при откриване на Националната конференция
„Необходима ли е промяна в отношенията на държавните
органи и правните неправителствени организации"

Българските НПО очакват реално признание ......................................................................8

Тема с продължение..............................................................................................................13
Брачният договор - една модерна необходимост
Доц. д-р Методи Марков

Съдебна система....................................................................................................................26
Защита на лица, застрашени в наказателното производство
Доц. Бойко Рашков, доктор по право
Престъпления с корупционен елемент и наказателно-процесуални способи
за разследването им
Гл. ас. Веселин Вучков, доктор по право

Дебат.......................................................................................................................................47
Необходим ли е закон за ипотеките в България
Людмила Тенева, ръководител на съдиите по вписванията при Софийски районен съд

Актуално.................................................................................................................................58
Особености при разследване на престъпления, извършвани с кредитни карти
Емил Иванов, Национална следствена служба

Праваначовека......................................................................................................................65
Мерки за закрила на дете с изявени дарби в семейна среда
Яна Кузманова, адвокат

Гледнаточка...........................................................................................................................80
Свобода на изразяване и професионалната отговорност на журналиста
Надежда Ковачева, адвокат

Гостува....................................................................................................................................88
Съдебните експертизи и защитата на културно-историческото наследство
Елица Янчева, културолог, главен експерт в Национален фонд „Култура”

Еврокомпас..............................................................................................................................98
Опазването на околната среда и вторичното европейско право
Доц. д-р Георги Пенчев, Институт за правни науки - БАН

Бележити юристи от миналото..........................................................................................105
Превратното упражнение на власт
Акад. Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя. –
Новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................117

 

Брой 2 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Ролята на Конституционния съд за охрана на основните права се засилва
Димитър Гочев

Vox populi...................................................................................................................................9
ДДС върху дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители
погазва правата на всички български граждани

Съдебна система………………………………………………………………..……….....………….19
Създаваме административни съдилища по европейски стандарт
Константин Пенчев, председател на ВАС

Дебат........................................................................................................................................26

Проектът за Административно-наказателен кодекс
Проф. д-р Кино Лазаров

Данъчен лабиринт.................................................................................................................35
Облагането с ДДС след приемането ни в Европейския съюз
Цветанка Табанджова, съдия

Актуално.................................................................................................................................43
Издаване и обжалване на постановление за възлагане на
имуществено право от масата на несъстоятелността
Стефан Гроздев, съдия

Анализ.....................................................................................................................................52
Определяне на наказанието. Анализ на съдебната практика:
Тълкувателно решение № 1 от 10.05.2006 г. по т. н. д. № 1/2006 г., ОСНК на ВКС
Иван Ранчев, съдия

Държавна администрация...................................................................................................60
Конфликтът на интереси при служителите
Невяна Кънева

На вниманието на институциите.......................................................................................77
Подлежат ли на връчване частните жалби по отказите за издаване на
Изпълнителен лист и за налагането на обезпечителни мерки

Еврокомпас.............................................................................................................................80
Структурните фондове на Европейския съюз за периода 2007 - 2013 година
Николина Николова, адвокат

Бележити юристи от миналото..........................................................................................87
Академик Петко Стайнов -родоначалникът на модерното административно право
Проф. д-р Дончо Хрусанов
Учредяването на местни административни съдилища
Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя –
Новата специализирана литература, Иван Андонов.......................................................101

 

Брой 1 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Реформата в българското семейно право
Проф. Цанка Цанкова, доктор на юридическите науки

Обвинението трябва да поеме своята отговорност..............................................................17
Борис Велчев, Главен прокурор

Права на човека....................................................................................................................26
Решенията на Евросъда в Страсбург очертават основните изисквания към
правосъдието у нас
Здравка Калайджиева, адвокат

Гледна точка..........................................................................................................................44
Достъпът до информация - гражданският контрол върху управлението

Александър Кашъмов, адвокат
Свободата на словото -деликатният баланс между информирането и манипулацията
Петър Райков

Еврокомпас.............................................................................................................................60
Правото на гражданите на ЕС да участват в избори за Европейски парламент
доц. д-р Жасмин Попова

Правна помощ.......................................................................................................................71
Социалното осигуряване след присъединяването на България в Европейския съюз
Мария Касърова

Бележити юристи от миналото..........................................................................................80
Дактилоскопията и нейното значение за криминалистиката
Проф. д-р Никола Саранов

Библиотеката на СЮБ представя
Новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................100