2008 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 10*2008

Тема с продължение..............................................................................................................12
Доказателствена сила на специалните разузнавателни средства
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКС

Актуално.................................................................................................................................25
Състезателен диалот по Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, съдия във ВАС

Накратко.................................................................................................................................32
Етични правила за българските административни съдии

Данъ чен лабиринт................................................................................................................33
Имуществото на задълженото лице като обект на изпълнение по реда на ДОПК
Здравко Славчев, стп. асистент по данъчно и финансово право

Гледна точка..........................................................................................................................43
Решението на КС възстановява отнетите със закона от 1947 г.
царски имоти.
Димитър Гочев

Юбилей...................................................................................................................................47
120 години от първия български закон за адвокатите

Анализ.....................................................................................................................................54
Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика
на вещта
Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Накратко.................................................................................................................................70
ВКС уеднаквява практиката по Закона „Петканов"

Права на човека.....................................................................................................................72
Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатация.
Яна Кузманова, адвокат
In memoriam.............................................................................................................................83
Любен Велинов — юрист от голяма величина

Еврокомпас.............................................................................................................................84
Съдебната система на ЕС
Гл. ас. д-р Атанас Семов

Съдът на Европа....................................................................................................................95
Дело С-545/07 „Апис-Христович” ЕООД / „Лакорда” АД

„За”и „против”.....................................................................................................................105

Решение № б по к.д. № 5 от 2008 г.
Становища към решението.....................................................................................................20

Още мотиви към диспозитива на решение № 6 по к.д. № 5 от 2008 г.
Проф. д-р Снежана Начева.................................................................................................126

Бележити юристи от миналото........................................................................................131
100 години от рождението на учителя и учения проф. Владимир Кутиков
Проф. д-р Йорданка Зидарова
Още по въпроса за систематичното място международното частно право
Проф. Владимир Кутиков

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................148

 

Брой 9 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Великото Народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание
Доц. д-р Пенчо Пенев

Имотните измами....................................................................................................................9

Проблеми и противодействие.................................................................................................9

Декларация, приета на Националната конференция „Имотни измами –
проблеми и противодействие”..............................................................................................13

Гледна точка..........................................................................................................................18
Не се използват законовите възможности за пресичане на имотните измами
Ина Лулчева, адвокат

Накратко.................................................................................................................................33
Председателят на Съда на Европейските общности на гости на ВКС

Юбилей....................................................................................................................................34
10 години независим нотариат

Дебат........................................................................................................................................37
Липсва правно основание за реституцията на „царските имоти
Проф. д-р Александър Джеров

Актуално.................................................................................................................................46
Обжалване на определенията по новия ГПК (Практически аспекти)
Красимир Влахов, съдия

Накратко.................................................................................................................................54

Меморандум за сътрудничество между Съюзите на юристите на България и Белорус

Коментар................................................................................................................................55
Промените в ЗМВР - крачка напред или две назад по пътя на реформата
Бойко Славчев, юрист

Съвместно с Апис-Време”...................................................................................................63
Особености на производството по несъстоятелност при недостатъчност
на имуществото на длъжника за покриване на разноските по
несъстоятелността - чл. 632 ТЗ

Нели Маданска, Главен инспектор на Министерството на правосъдието....................64

Алтернатива...........................................................................................................................74
Европейският парламент разшири приложното поле на медиацията
Биляна Гяурова-Вегертседер, адвокат и медиатор

Времена и нрави....................................................................................................................81
Изборната корупция в Древния Рим (продължение от бр. 7)
Малина Новкиришка-Стоянова

Еврокомпас.............................................................................................................................92
Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания
(продължение от бр. 7)
Николай Ангелов, съдия

„За” и „против”.....................................................................................................................109
ВАС отмени наредба, с която Столична община се обяви за собственик на
нереституиран имот

Бележити юристи от миналото..........................................................................................113
Професор Любомир Радоилски - първомайстор на българското трудово право

Проф. Васил Мръчков.............................................................................................................113

Влияние на техническия прогрес върху предмета на трудовото право ...........................115
Проф. Любомир Радоилски

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................136

 

Брой 8 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3

Кошмарът „имотни измами”....................................................................................................3

Документните престъпления и свързаните с тях измами
при сделки с движимо и недвижимо имущество
Петър Раймундов, ВКП............................................................................................................4

Наказателната политика -превенция или стимул за „кражбите" на недвижими имоти?
Йосиф Герон, адвокат............................................................................................................22

Фалшиви пълномощни, скици и удостоверения за наследници –
най-чести оръжия на измамниците
Димитър Танев, председател на Нотариалната камара...................................................27

Коментар.................................................................................................................................33
Не нарушаваме европейски изисквания, давайки шанс на български деца да
намерят семейство в чужбина
Илонка Райчинова, зам. -министър на правосъдието

Съдебна система....................................................................................................................51
ВАС е затлачен с дела, изходът е законодателни промени
Венета Марковска, Зам.-председател на ВАС

Дебат.......................................................................................................................................65
Политици борят следствието, вместо престъпността
Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите и зам.-директоНСлС

Накратко...............................................................................................................................73
Асоциацията на българските административни съдии ще обучава местната
администрация

Спорт и право.......................................................................................................................74
Борбата с допинга в България -между допинг полиция и допинг инквизиция
Борис Колев, член на Консултативния съвет на сп.
„Международно спортно право"

Накратко.................................................................................................................................90
8 частни съдебни изпълнители жертви на нападения за 2 години

Еврокомпас.............................................................................................................................91
Съдебната система на Европейския съюз. Първоинстанционен съд
Гл. ас. Атанас Семов, Директор на Института по Европейско право

„За"и „против"....................................................................................................................103
Решение № 626 от 22.07.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията

Бележити дати………………………………………………………………………………............127
100 години от обявяването на независимостта на България
Проф. д-р Мария Манолова

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………………....……146

 

Брой 7 • 2008

Тема с продължение...............................................................................................................3
Предявяване на разследването по новия НПК
Доц. д-р Бойко Рашков, зам.-министър на правосъдието

Актуално.................................................................................................................................13
За ефективността на новия ГПК
Симеон Чаначев, зам.-председател на ВКС и председател на ГК
Общи правни формулировки в новия ГПК широко отварят вратата пред
субективизма и съдебния прецедент
Любка Илиева, зам.-председател на ВКС и председател на ТК

Дебат.......................................................................................................................................29
Повече самовзискателност в наказателното правораздаване
Байчо Панев, професор по криминология

Съдебна система....................................................................................................................36
Случаят „Шийлдс" — съдебна грешка или бягство от отговорност
Ива Пушкарова, асистент по наказателно право в СУ

Предизвикани размисли......................................................................................................58
Светът не може да бде поправен с наказания
Петър Райков, юрист

Гледни точки..........................................................................................................................59
Имотите на царя не са правен проблем
Проф. д-р Димитър Радев

Времена и нрави....................................................................................................................69
Корупция е имало още през XXIV в. пр.н.е.
Малина Новкиришка-Стоянова

Накратко.................................................................................................................................78
21 тълкувателни дела във ВАС през 2007 г.
875 дела средно годишно се падат на граждански съдия, по 740 работи на наказателен

Алтернатива..........................................................................................................................88
Какво е необходимо, за да са успешни преговорите с бизнес-партньори
Деница Илиева

Накратко................................................................................................................................94
Наказателното право и застраховането насочиха поглед към медиацията

Еврокомпас............................................................................................................................98
Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания
Николай Ангелов, съдия

Съдът на Европа..................................................................................................................110

Бележити юристи от миналото........................................................................................132
Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право.
Глава IV. Феодалните имунитети
Проф. д-р Михаил Андреев (продължение от бр. 6/2008)

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов .....................................................141

 

Брой 6 • 2008

Тема с продължение...........................................................................................................3
Исковата молба, отговорът и ранната преклузия в първоинстанционното
производство по ГПК
Росен Томов, адвокат

Дебат....................................................................................................................................10
Нарушаваме правото на труд на хората с трансплантирани органи
Жанет Богомилова, юрист

Гледна точка.......................................................................................................................17
Еклектика и смущаващи колизии в действащия НПК
Милен Глушков, районен прокурор при РП - гр. Нови пазар

Анализ………………………………………………………………………………………………….22
Общоприетите морални норми - ограничителен критерий на радио-и
телевизионното програмно съдържание (продължение от бр. 5)
Доц. д-р Райна Николова

Коментар………………………………………………………………………………………….…..40
Оперативни правомощия на мобилните митнически групи в разузнавателния процес
Д-р Петър Младенов

Съдебна система……..…………………………………………………………………………...…52
Ролята на прокурора в производството по АПК
Анелия Маркова, съдия в СГС

Спорт и право………..………………………………………………………………………..…..….63
За спор(т)ния и (фут)болния арбитраж
Борис Колев, юрист

„За”и „против”………………………………………………………………………………..…..…80
Законодателството ни не преследва проституцията
Спас Иванчев, наказателен съдия
България се бори с платената любов от 130 години
Мариана Първанова, историк
Европа дава четири варианта за решение на проблема
Ивелина Тонева, юрист

Чужд опит………………………..………………………………………………………..…...…….103
Държавните институции в Македония -без „имунитет" срещу принудителното
изпълнение
Правна помош………………………………………………………………………………...…….108
Тълкувателно решение № 3 на ВАС от 06.06.2008 г.

Еврокомпас…………………………………………………………………………………….........175
Общи политики в областта на образованието и за младежта според ДЕО
Яна Кузманова, адвокат

Съдът на Европа……………………….……………………………………………………..…….122

Бележити юристи от миналото…………………………………………………………….….132
В памет на проф. М. Андреев Проф. д-р Мария Манолова
Причини за издаването на Ватопедската грамота
Проф. Михаил Андреев

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………………........148

Брой 5 • 2008

Тема с продължение………………………………………………………………………………….3
Качествено ли се подготвят българските закони?
Проф. д-р Красимира Средкова

Дебат……………………………………………………………………………………………………21
Защитата на личните данни и борбата с тероризма: българският и европейският
прочит
Александър Кашъмов

Актуално……………………………………………………………………………………………….32
Новата уредба на призоваването ще затрудни и забави изпълнителното производство
Георги Дичев, председател на КЧСИ

Гледна точка………………………………………………………………………………………….41
Липсата на критерии за определяне на началната цена на вещ при
принудително изпълнение крие рискове
Христо Николаев, юрист

Актуално………………….……………………………………………………………………………46
Нотариалните производства в новия ГПК и промените в ЗЗД спестяват воденето
на дела с години
Димитър Танев, председател на НК

Права на човека……….......…………………………………………………………………….….53
Перспективите на правораздаването по човешките права
Димитър Гочев

Анализ………………………………………………………………………………………………..…58
Общоприетите морални норми - ограничителен критерий на радио-
и телевизионното програмно съдържание
Доц. д-р Райна Николова

Коментар……………………………………………………………………………………………...68
Доброто управление
Оник Карапчиян

Алтернатива……………………………………………………………………………………….....76
Приложимост на медиацията между пострадал и извършител на престъпление
Доц. Добринка Чанкова, Елеонора Георгиева

Еврокомпас…………………………………………………………………………………….....…..93
Общи политики в областта на образованието и за младежта според
договора за създаване на ЕО
Яна Кузманова, адвокат

Награди…………………………………………………………………………………………..........104
Отличия за юристи и журналисти по случай Деня на конституцията

Чужд опит……………………………………………………………………………………............114
Близо 1000 граждани консултирани безплатно в откритите нотариални дни

Съдът на Европа……………………………………………………………………………...…….109

Бележити юристи от миналото…………………………………………………………....…..128
„Опитите” на проф. Борис Спасов -„Едно решение на Върховния адм. Съд”
и „За историческата правда”

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………........……….133

 

Брой 4 • 2008

Тема с продължение………………………………………………………………………….....……3
Принудително събиране на доказателства от КЗК
Димитър Кюмюрджиев, адвокат., преподавател вСУ„Кл. Охридски ”

Дебат…………………………………………………………………………………………….....…….13
Обезщетението за вреди по Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, съдия във Върховния административен съд

Анализ……………………………………………………………………………………………....……22
Касационно обжалване на присъдите по наказателни дела от частен характер
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП

Гледна точка…………………………………………………………………………………....……..34
Новите-стари предизвикателства пред Висшия адвокатски съвет
Христо Иванов, адвокат Тодор Дочев, адвокат

Стратегия………………………………………………………………………….……………...…….40
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната
реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
(продължение от бр. 2}

Коментар…………………………………………………………………..………………….........…..45
Досъдебното производство: разкриването и разследването на престъпления
трябва да е единен процес
Бойко Славчев

Анализ…………………………………………………………………………………………….......….54
Правни средства за придобиване на „паркомясто”
Стоян Ставру

Vox populi.................................................................................................................................71
Правомощието на Омбудсмана по чл. 150, ал. 3 от Конституцията
Ас. Христо Орманджиев

Акценти...................................................................................................................................82
Български, руски и немски нотариуси обсъдиха проблеми на наследяването
Безплатни консултации по въпроси на семейното и наследственото право
Ненка Иванова

Еврокомпас.............................................................................................................................98
Правни последици за риболова в Черно море след присъединяването на
страната към ЕС
Димитър Димитров, Борис Колев

Съдът но Европа..................................................................................................................109
Колизията „Разкриване на лични данни - защита на интелектуалната
собственост"
(Решение на Съда по дело С-275/06)

Бележити юристи от миналото.........................................................................................124
Проф. Борис Спасов -конституционалистът
Проф. д-р Снежана Начева
За юридическият език Проф. д-р Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................132

 

Брой 3 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Новият ГПК е неоправдано предизвикателство към обществото
Валентин Бенатов, адвокат
Нови моменти в нотариалните удостоверявания
Мариела Павлова, нотариус

Такси........................................................................................................................................16
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по
Гражданския процесуален кодекс
Съображения и критерии при изработването на тарифата

Дебат........................................................................................................................................30
Новият Закон за държавна агенция „Национална сигурност”
Веселин Вучков

Гледна точка...........................................................................................................................45
Клопката на закона при обезщетяване на вреди, причинени от държавата и
общините
Адвокат Розета Заркова

Анализ......................................................................................................................................50
Допинг и допингов контрол (продължение от бр. 2/2008)
Д-р Веселина Канатова-Вучкова

Коментар.................................................................................................................................59
Ново вписване на ипотеката при неподновяване
Доц. д-р Методи Марков Съдия Людмила Тенева

Данъчен лабиринт.................................................................................................................76
Ревизионният доклад по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Проф. Любен Караниколов, УНСС

„За”и „против”......................................................................................................................83
Решение № 1 от 28.02.2008 г. по к. д. № Ю от 2007 г.,
докладчик съдията Владислав Славов
Особено мнение на съдията Васил Гоцев
Становища на съдията Румен Янков и на съдията Красен Стойчев
Решение на Съда в Люксембург от 26.03.1987 г. по дело 235/85 г.

Еврокомпас...........................................................................................................................110
Правни последици за риболова в Черно море след присъединяването на
страната към ЕС
Димитър Димитров, Борис Колев

Съдът на Европа..................................................................................................................123
Социална политика. Дело С-506/06 Мауг (ОЕ)

Бележити юристи-политици.............................................................................................132
Отношенията между България и Русия след Освобождението на
нашата страна през 1878 год.
Акад. Петко Стайков

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................144

 

Брой 2 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Допинг и допингов контрол
Ц-р Веселина Канатова-Бучкова

Дебат........................................................................................................................................12
Декларация, приета на националната конференция „Проблеми на
противодействието на престъпността", 16.11.2007 г.
Борим престъпността статистически
Румен Георгиев, зам. -директор на НСлС

Досъдебното производство в МВР -ефективност и проблеми
Комисар Георги Апостолов

Актуално.................................................................................................................................39
Сделките с недвижими имоти -клопки и особености
Маринела Дончева, съдия в Апелативен съд, гр. Варна

Коментар.................................................................................................................................48
Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при уволнение
Жанет Богомилова, юрист

Права на човека....................................................................................................................56
Адвокат-право защитник е новият български съдия в Страсбурт
Мотивационно писмо на Здравка Калайджиева

Държавна администрация...................................................................................................60
Правни способи за управление конфликта на интереси
(продължение от бр. 1/2008)
Невяна Кънева

Стратегия..............................................................................................................................72
План за действие по показателите за напредък в областта на
съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната
престъпност (продължение от бр. 1/2008)

Правна помощ.......................................................................................................................76
Как се установява, че имотът е общинска собственост
Анелия Маркова, съдия в СГС

„За” и „против”....................................................................................................................84

Решение № 243/09.01.2008 г. на ВЛС
Тълк. решение № 2/29.11.2007 г. на ОСНК, ВКС

Алтернатива.........................................................................................................................108
Медиацията в наказателния процес
Керачка Михаел, организатор на Националната асоциация на медиаторите

Еврокомпас...........................................................................................................................114
Първи решения по закони срещу Осама Бен Ладен и „Ал Кайда"

Бележити юристи отминалото.........................................................................................124
Защита на кредитора (продължение от бр. 1/2008)
Проф. д-р Иван Апостолов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................141

 

Брой 1 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Производството по дела за гражданско състояние
Проф. д.ю.н. Цанка Цанкова

Дебат.......................................................................................................................................13
„За” и „против” вписването на предварителния договор
Даниел Шарфман, адвокат от Израел

Коментар................................................................................................................................19
Видове недвижимости по българското право (продължение от бр. 10/2007)
Проф. д-р Александър Джеров

Права на човека....................................................................................................................27
Виктор Соловейчик: 47 съдии защитават правата на 800 млн. Граждани
Интервю на Мирела Веселинова, юрист, журналист във в. „Дневен труд"

Анализ.....................................................................................................................................35
Серийният престъпник
Ива Пушкарова

Отличия..................................................................................................................................48
Орден „Стара планина”I степен за Владислав Славов

Държавнаадминистрация....................................................................................................50
Правни способи за управление на конфликта на интереси
Невяна Кънева

Стратегия...............................................................................................................................66
План за действие но показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност (продължение от бр. 10/2007)

Алтернатива.........................................................................................................................70
Медиацията в помощ на бизнес преговорите
Деница Иванова-Илиева, юрист, координатор на Центъра
за медиация към АС на ВТПП

Еврокомпас............................................................................................................................80

Подсъдност по дела за прекратявате и анулиране на брак и законна раздяла
Николай Ангелов, съдия

Правнапомощ.........................................................................................................................93
Практика на Съда на Европейските общности в Страсбург

ПредставямеВи....................................................................................................................103
„Върховният административен съд 1913 – 2006” - юбилеен алманах
Пенка Иванова, адвокат

Бележитиюристиотминалото............................................................................................117
Проф. Иван Апостолов -блестящ юрист и ерудит
Защита на кредитора Проф. Иван Апостолов

БиблиотекатанаСЮБпредставя –
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................123