2009 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 10*2009 

Тема с родължение..................................................................................................................3
За дефицита на държавност и кухият правов ред
Цоц. д-р Борис Велчев, главен прокурор на Република България

Коментар.................................................................................................................................15
Договорна и законна лихва според практиката на ВКС
Д-р Марио Бобатинов, зам.-председател на Върховния касационен съд

Гледна точка..........................................................................................................................20
Към ново изборно законодателство? (Анатомия на гласуването в чужбина)
Проф. Любомир Гаврилов Д-р Стефан Манов

Права на човека....................................................................................................................33

Липса или неефективност на вътрешноправните средства за защита срещу
нарушения на ЕКЗПЧОС........................................................................................................35
Михаил Екимджиев, адвокат,
„Асоциация за европейска интеграция и  права на човека”

Промените в НПК ще доведат до нови осъждания в Страсбург........................................51
Емилия Недева, адвокат

В Европа се конфискува само ако се докаже престъпна дейност.......................................58
Йонко Грозев, адвокат

Накратко.................................................................................................................................61
Съдебна реформа 2009-2013

„За” и „против”.....................................................................................................................64

Данък правосъдие...................................................................................................................64

Бедна държава сме, за да поемаме риск...............................................................................66
Делян Добрев, депутат от ГЕРБ

Лъжа е, че България ще бъде санкционирана при спор с комисията ...............................68
Валери Борисов, адвокат

Можем да сме европейци и като защитаваме интересите си ............................................72
Атанас Семов, депутат от РЗС

Анализ.....................................................................................................................................75
Саморегулация и съвместно регулиране на радио-и телевизионната дейност
Доц. д-р Райна Николова

Юбилей....................................................................................................................................88
10 г. от възстановяването на сп. „Адвокатски преглед”

Накратко..................................................................................................................................92
Български юрист стана зам.-председател на Международната
асоциация на юристите демократи

Съдът на Европа....................................................................................................................94

Делото „Кадзоев” и миграционното законодателство.........................................................94
Стефан Христов; Веселин Вучков, доктор по право

Договорът от Лисабон и Съдът на Европейския съюз......................................................104

Събития.................................................................................................................................110
90 години от Ньойския диктат
Проф. д-р Мария Г. Манолова

Бележити юристи................................................................................................................122
Множество престъпления
Проф. Иван Ненов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................135

 

Брой 9*2009

Тема с продължение ...............................................................................................................3
Посегателствата срещу деца трябва да се наказват по-строго
Даниела Мишева, министър на правосъдието

Актуално..................................................................................................................................10
Предоставяне за ползване от единия съпруг на съсобствено
семейно жилище след развода.
Стоян Ставр -  юрист

Гледна точка ......................................................................................................................... 24
„Един Красьо с ланци” като лакмус за съдебната система
Ваня Савова, прокурор във Върховната касационна прокуратура

Анализ ..................................................................................................................................... 28
Задължението за уведомяване в административното производство
Д-р Младен Младенов

Коментар ................................................................................................................................ 33
Използване на версията в досъдебното производство
Адвокат Николай Антов, председател на Адвокатска колегия-гр. Пазарджик

Гражданска регистрация ..................................................................................................... 41
Семейни регистри
Маргарита Иванова, началник отдел ,, Методология и контрол” при
Главна дирекция ГРАО

На вниманието на законодателя............................................................................................ 44
Празнота при уволнение на работник, отсъствал дълго и неоснователно
Жанет Богомилова, юрист

Конституционен съд...............................................................................................................52
Четирима съдии положиха клетва

Времена и нрави.....................................................................................................................56
Имуществото на короната според римското право
Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Съдът на Европа.....................................................................................................................68

Юбилей....................................................................................................................................76
20 години Първоинстанционен съд
Яна Николова, юрист

Накратко..................................................................................................................................91
Ранният достъп до адвокат проблеми и перспективи

Обмяна на опит......................................................................................................................94
Юристи от Мароко питат за правната помощ у нас

Накратко.................................................................................................................................95
Оркестърът на юристите откри новия концертен сезон

Бележити юристи..................................................................................................................97

Проф. Иван Ненов - достоен продължител на традициите
в наказателното право…………..............................................................................................97
Проф. д-р Румен Владимиров
Нюрнбергският процес и задачата за по-нататъшното развитие на
международното наказателно право……………..............................................................….99
Проф. Иван Ненов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов

 

Брой 8*2009 

Тема с продължение................................................................................................................3
Брачният договор Камен Каменов, нотариус

Дебат..........................................................................................................................................7

Основни заблуди за наказателното право...............................................................................7
Проф. Лазар Груев,председател на Върховния касационен съд

Актуални проблеми на наказателното правораздаване... ……….........................................14
Гроздан Илиев, зам. -председателя на ВКС и председател на НК

Съдът на Европа.....................................................................................................................22
Борбата с тероризма и Съдът на Европей­ските общности - а сега накъде?
Д-р Александър Корнезов

Актуално..................................................................................................................................44
Правото в защита на околната среда
Румяна Папазова, Върховен административен съд

Данъчен лабиринт.................................................................................................................58
Акциз при внос от ЕС на стари автомобили
Маргарита Чечова, адвокат

Гражданска регистрация…........................................................................…….……………65
ЕСГРАОН като източник на информация за населението
Маргарита Иванова, Главна дирекция ГРАО

Коментар............................................................................................................................... 68
Изпълнително производство по ГПК - Изпълнение на парични вземания
(Общи правила)
Христо Николаев, юрист

Анализ
Състав, конституиране и мандат на Съвета за електронни медии
Доц. д-р Райна Николова

Правна помощ.........................................................................................................................100
Спогодба за социална сигурност между България и Израел
Мария Касърова, Национален осигурителен институт

Празник.....................................................................................................................................105
Тържествен старт на новата учебна година за адвокати

Накратко...................................................................................................................................107

Слага ли се край на формалното атестиране на магистратите?...........................................107

Единна мрежа на завещанията в Европа................................................................................109

Частните съдебни изпълнители: Кризата удари по събираемостта.....................................117
Съдия по делото за убийството на Джон Кенеди:

Решавайте делата в по-кратки срокове ..................................................................................113

„За” и „против”.......................................................................................................................114
Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС от 14.09.2009 г.
(чп. 390 ГПК във вр. с чл. 22, ал. 2 и сл. от Закона за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност)

Бележити юристи...................................................................................................................118
Предговор към „Критиката на чистия разум”

Имануел Кант
Проф. д-р Цеко Торбов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов ..........................................................129

 

Брой 7*2009

Тема с продължение: ...............................................................................................................3
Новият Семеен кодекс - кодекс на съгласието и на особената
закрила на децата
Чл. кор. проф. д. ю. н. Цанка Цанкова

Прецедент ................................................................................................................................16
Съдия дубльор по 35 български дела в Страсбург
Ненка Иванова

Актуално...................................................................................................................................23
Началната дата на неплатежоспособността
Владимир Цачев, адвокат

Избор..........................................................................................................................................30
Темида излъчи двама конституционни съдии

Отличия....................................................................................................................................32
Двама видни юристи с орден „Стара планина"

Дебат ........................................................................................................................................34
Досъдебното наказателно производство и агентурната дейност на полицията
Бойко Славчев, бивш зам. -директор на НС „Полиция”

Гледна точка ..........................................................................................................................40
Наказанията „доживотен затвор” и „доживотен затвор без замяна”
Мария Карагъозова, председател на РС-Гоце Делчев

Юбилей....................................................................................................................................57
130 години Министерство на правосъдието

Държавна администрация....................................................................................................63
Налагане на административни наказания при конфликт на интереси
Димитър Димитров, юрист

Правна помощ .......................................................................................................................68
Ползване на платен годишен отпуск
Жанет Богомилова, юрист

Отчет.......................................................................................................................................77
Проф. Лазар Груев: Съдиите страдат от погрешно насочена критика

Събитие...................................................................................................................................80
Новият граждански процес през погледа на проф. Любен Корнезов

Накратко ................................................................................................................................81

Крачка в посока на жертвите на престъпления...................................................................81

Съдебната реформа във фокуса на парламентарни избори 2009.......................................83

Еврокомпас............................................................................................................................86

Европейският парламент - между демократичните права на гражданите
и дефицита на демокрация....................................................................................................86

Душана Здравкова, евродепутат (2007-2009 г.) Конкурсите за работа в ЕС –
пътят на българите към европейска кариера.......................................................................94

Международно право.........................................................................................................104
Улесняване на търговията в рамките на Световната търговска организация
Айдена Жаршканова, докторант в Казахски национален университет

„За” и „против”...................................................................................................................115

Решение № 4/2009 г. на КС и особените мнения към него

Бележити юристи...............................................................................................................140

Проф. Цеко Торбов – забележителен учен и изключителна личност..............................140

Проф. д-р Велко Вълканов - предговорът към Имануел Кант „Към вечния мир.
Философски проект”.............................................................................................................144
Проф. Д-р Цеко Торбов

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................151

 

Брой 6*200

Тема с продължение...............................................................................................................3
Стратегията за национална сигурност
Проф. Димитър Йончев, Нов български университет

Анализ.....................................................................................................................................14
Съкратено съдебно следствие. Създаване на института, законодателно
развитие и съдебна практика.................................................................................................15

Румен Ненков, Върховен касационен съд. Същност и специфика на
производствата по чл. 371, т. 1 и т. 2 от НПК......................................................................23
Доц. Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Накратко ................................................................................................................................46
Концепцията за наказателна политика разбуни духовете

Актуално ................................................................................................................................48
Предварителен контрол как харчим парите на Европейския съюз
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Коментар................................................................................................................................64
Участие на прокурора в административния процес по АПК
Проф. Дончо Хрусанов, СУ „Се. Кл. Охридски”

Накратко................................................................................................................................74
Съдебната реформа решила кастови проблеми на системата,
не и тези на правораздаването

Спорт и право........................................................................................................................79
Състезателни и трансферни права на спортистите
Борис Колев, юрист

Еврокомпас.............................................................................................................................94
Трето преюдициално запитване до Съда на Европа в Люксембург

Екологичното право на ЕС -най-трудно за прилагане......................................................110

Бележити юристи ...............................................................................................................113
Условия и рамки за ползване на дипломатически и консулски имунитети и
привилегии
Проф. Михаил Геновски

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................121

Брой 5*2009 

Тема с продължение................................................................................................................3
Новият избирателен закон е политически нихилизъм
Проф. Велко Вълканов

Реакция.....................................................................................................................................9

70 депутати атакуваха в КС избирателния праг за коалиции...............................................9

Решение по к. д. № 5 от 2009 г. (диапозитив)......................................................................16

Съвместно с „Апис-Време”.................................................................................................17
Управление на етажната собственост от органите на общността на собствениците
Доц. д-р Методи Марков

Дебат........................................................................................................................................30
Досъдебното наказателно производство - а сега накъде?
Веселин Вучков, д-р по право

Анализ.....................................................................................................................................46
Решение на възложителя за откриване на процедурата по ЗОП
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Гледна точка..........................................................................................................................60
Наказателна отговорност за умишлен и непредпазлив банкрут
Ваня Савова, Върховна административна прокуратура

Юбилей....................................................................................................................................66
130 години Търновска конституция

Подарък...................................................................................................................................75
Съдиите с ценна придобивка

Конституционен съд.............................................................................................................76
Искането на Омбудсмана на Републиката до Конституционния
съд за текстове от ГПК

Коментар.................................................................................................................................83
Съдебен контрол по АПК върху индивидуалните
административни актове
Евгени Стоянов, докторант в УНСС

Накратко.................................................................................................................................90
Строг контрол върху обучението на адвокатите

„За и против”..........................................................................................................................92

Федерацията на потребителите поиска тълкуване по делата
за парното.................................................................................................................................92
Тълкувателно решение № 1 от 7 май 2009 г. на ОС на НК
на Върховния касационен съд................................................................................................97

Накратко...............................................................................................................................109
Методика оценява напредъка по проекти

Еврокомпас...........................................................................................................................110

Европейският парламент – гласът на гражданите на Европа...........................................110
Мими Йотова, юрист

Проекти за прозрачна и ефективна съдебна система.........................................................118
Лили Границка, в. "Дневник "

Бележити юристи................................................................................................................123

Проф. Михаил Геновски - учен, преподавател, общественик,
публицист и политик............................................................................................................123
Проф. д-р Филип Рачев

Международноправни средства и способи за разрешаване
на международни спорове....................................................................................................127
Проф. д-р Михаил Геновски

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................134

 

Брой 4*2009

Темаспродължение................................................................................................................3
Новият Закон за управление на етажната собственост
Мирена Таскова, адвокат

Актуално.................................................................................................................................13
Касационното производство по новия ГПК
Проф. д-р Александър Джеров, адвокат

Допитване...............................................................................................................................20
Анкета по прилагането на ГПК

Анализ.....................................................................................................................................23
Договори и процедури извън приложното поле на Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Дебат.......................................................................................................................................32
Тормоз на етническа основа чрез публикация
Васил Петров, редовен докторант в СУ „Се. Кл. Охридски”

Накратко.................................................................................................................................44
Етническата вражда – престъпление по НК

Коментар................................................................................................................................45
Оспорване на припознаването (чл. 38 СК)
Доц. Йордан Борисов

Данъченлабиринт.................................................................................................................59
Специфични правила за определяне стойността на имуществото на
длъжника по реда на ДОПК
Здравко Славчев, асистент по Данъчно и финансово право

Гледниточки..........................................................................................................................64
Наказателна политика –  Концепция на МП за делението
„простъпки” – „престъпления”

Накратко.................................................................................................................................87
Камарата на следователите против проекта „Манолова”

„За” и „против”........................................................................................................................91
Тълкувателно решение № 1/2009 г, на Върховния касационен съд
(чл. 371, т. 2 във връзка с чл. 370, ал. 1,
чл. 372, ал. 1 и 4 и чл. 373, ал. 2 и 3 от НПК

Гостува..................................................................................................................................106
Образуване на досъдебно производство при разследване на убийства
Усама Шабути, редовен докторант в ЮЗУ „Н. Рилски”

Накратко................................................................................................................................113

Пълномощни и завещания в единен информационен регистър........................................113

Експерти: Удостоверенията за наследници да се съставят
от нотариуси...........................................................................................................................114

Еврокомпас...........................................................................................................................117
Висши юристи обсъждат преюдициалното производство на симпозиум в Люксембург

Съдът на Европа..................................................................................................................119
Директива 2006/100/ЕО на Съвета за свободното движение на хора

Временаинрави....................................................................................................................121
За българския владетел Хан Крум и неговата законодателна дейност
Проф. д-р Мария Манолова

Бележитиюристи.................................................................................................................128
Конституционно монархична, президентска и парламентарна демокрация
Проф. Венелин Ганев

БиблиотекатанаСЮБпредставя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................134

 

Брой 3*2009

Тема с продължение................................................................................................................3

Жертвите на престъпления.......................................................................................................3

Пострадалите не познават правата си.....................................................................................4
Стефан Фиков, зам.-министър на правосъдието и председател
на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали
от престъпления

Границата между информационните права и правото на личен живот….........................11
Димитър Гочев, съдия н Европейския съд по правата па човека (1992-1998),
конституционен съдия (1994-2003)

Публичният образ на жертвите на престъпления в България.............................................15
Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет

Дебат........................................................................................................................................26
Заповедното производство - радост за кредитора... или за длъжника?
Росен Томов, адвокат

Актуално.................................................................................................................................32
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Гледниточки..........................................................................................................................46

Транспортните престъпления и тяхното наказване.............................................................46
Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Пияното състояние по смисъла на НК..................................................................................51
Хари Хараламбиев, адвокат

Спортиправо...........................................................................................................................55
Спортните организации и залаганията върху резултатите
от спортни състезания
Борис Колев, юрист

Накратко.................................................................................................................................68
Мерки срещу посегателствата върху частни съдебни изпълнители

Данъченлабиринт.................................................................................................................71
Спорни въпроси при съдебното обжалване на ревизионните актове по ДОПК
Помела Вучкова, асистент по административно право и процес в
Нов български университет

Еврокомпас.............................................................................................................................85
Съдебната система на ЕС. Процедура при осъществяване на правораздавателната
компетентност на СЕО. Разглеждане на делото
Гл. ас. д-р Атанас Семов, преподавател по Право на ЕС в СУ „Се. Кл. Охридски”,
Директор на Института по Европейско право

СъдътнаЕвропа......................................................................................................................95

Решение по дело № С 545/07
(„Апис-Христович" ЕООД срещу „Лакорда” АД).................................................................95

Статистика.............................................................................................................................110

Бележити юристи..................................................................................................................112
Проф. Венелин Ганев - гордост за българската правна наука
Проф. д-р Димитър Радев

Санкция...................................................................................................................................114
Проф. Венелин Ганев

БиблиотекатанаСЮБпредставя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................ 118

 

Брой 2*2009

Тема с продължение................................................................................................................3
Избори две в едно? Неуместно е да се правят „икономии" със свободата и демокрацията
Мирослав Попов

Конституционенсъд...............................................................................................................11
Практиката на КС в светлината на общностното право (2007-2008 г.)
Критичен преглед (продължение)
Александър Корнезов, реферандер в Съда на ЕО
Актуално.................................................................................................................................27
Основни моменти в новия ГПК
Проф. д-р Александър Джеров, адвокат

Дебат........................................................................................................................................36
Основни идеи за концепция за наказателна политика на Република България

Гледнаточка............................................................................................................................43
Мястото на прокуратурата в контекста на съвременния български
конституционализъм и европейското право
Проф. Байчо Панев

Коментар.................................................................................................................................50
Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК
(продължение)
Христо Николаев, юрист

Държавнаадминистрация....................................................................................................60
Кариерно израстване на държавния служител (продължение)
Проф. д-р Добри Димитров

Правнапомощ.........................................................................................................................72
Зачитане на български стаж в други държави
Мария Касърова, директор на дирекция „Европейска интеграция
и международни договори”, НОИ

Временаинрави.....................................................................................................................80
Съдебната корупция в Древния Рим
Малина Новкиришка-Стоянова
„За” и „против”.....................................................................................................................89
Шест тълкувателни дела образува Върховният касационен съд

Еврокомпас...........................................................................................................................102
Европейският съюз и международното право (продължение)
Доц. д-р Габриела Белова

СъдътнаЕвропа....................................................................................................................113
Решение от 27 ноември 2008 г. -защита срещу използването на идентична
или придобита по-късно марка с добра репутация

Бележитиюристи................................................................................................................116
Съдебната власт в България
Съдия Антон Каблешков

БиблиотекатанаСЮБпредставя –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................133

 

Брой 1*2009

Темаспродължение................................................................................................................3
Кой да инспектира труда на законодателя?
Проф. д-р Красимира Средкова

Конституционен съд.............................................................................................................17
Практиката на КС в светлината на общностното право (2007-2008 г.)
Критичен преглед
Александър Корнезов,реферандер в Съда на ЕО

Актуално………………………………………………………………………………………..……….32
Промените в режима на концесиите
доц. д-р Методи Марков

Дебат…………………………………………………………………………………………….…..…..49
Сертифициране на сгради по Закона за енергийната ефективност
Росица Таткова, експерткъм Омбудсмана на републиката

Коментар…………………………………………………………………………………………...…..55
Изпълнителното производство по ГПК (започване, спиране, прекратяване)
Христо Николаев, юрист

Накратко…………………………………………………………………………………………….….66
Юристи от пет държави обсъждат борбата с корупцията

Държавнаадминистрация………………………………………………………………...……..…68
Кариерно израстване на държавния служител проф. д-р Добри Димитров

Анализ…………………………………………………………………………………………….....…..79
Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на
Собственика  на вещта
Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Новодомци………………………………………………………………..……………………..……...96
Модерна къща радва столичните адвокати

Права на човека……………………………………………………….……………………….....….99
Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатация
Яна Кузманова, адвокат

Временаинрави…………………………………………………………..………………....…..…...106
Политическата корупция в Древния Рим
Малина Новкиришка-Стоянова

Уроциотминалото………………………………………………………………..…………....…….114
Едно адвокатско съглашение
Адвокат Хари Хараламбиев, Зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

„За” и „против”……………………………………………………………………………....…..… 116
Решение на ВАС № 13627 от 11. 12.2008г.

Еврокомпас…………..………………………………………………………………………....….…120
Европейският съюз и международното право
Доц. д-р Габриела Белова

СъдътнаЕвропа………………………………………………………………………………...........130
България прати второ преюдициално запитване до Люксембург

Бележитиюристи……………………………………………………………………………...…….133
Антон Каблешков – съдия и борец за независима съдебна власт
(края на XIX - началото на XX век)
Васил Петров, юрист

Съдебната власт в България…………………………………………………………………....….136
Съдия Антон Каблешков

БиблиотекатанаСЮБпредставя –
новата специализирана литература, Иван Андонов…………..……………………..….....151