2011 г. съдържание на списание „Общество и право”

Брой 10*2011

Тема с продължение...................................................................................................... 3

Установяване на конфликт на интереси

Обща характеристика на производството

Николай Николов, доктор по право

 

Еврокомпас .................................................................................................................  18
Държавна помощ

Абсолютна невъзможност за възстановяването й,

когато е предоставена в притиворечие с правото на ЕС
Д-р Александър Корнезов

реферандер в Съда на ЕС

 

Коментар  ..................................................................................................................... 33
Неутралност на Интернет и

конфиденциалността на съобщенията

 Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията

за регулиране на съобщенията


Анализ .......................................................................................................................... 45

Проституцията в светлината

на гражданското право

Облигационноправен аспект

Огнян Фортунов, юрист

Коментар ..................................................................................................................... 58

Държавните служители като

вещи лица в наказателния процес

Д-р Добрин Несторов, Началник на сектор

„Документни изследвания, фоноскопия и фотография”

при НИКК – МВР


Гледна точка .............................................................................................................. 70

Въпросът за правната регулация

на смяната на пола

Д-р Стоян Ставру, юрист

 

Накратко ..................................................................................................................... 82
Омбудсманът сигнализира

за проблеми при изплащането

на издръжка на дете от държавата


Млади юристи ............................................................................................................ 84

Процедури на предварителни

консултации между съдилищата

Андрей Георгиев, студент в ЮФ

на СУ „Св. Кирил Охридски”

           

Права на човека .......................................................................................................... 97

Актуални проблеми на

имплементацията на международната

закрила на жените и децата

при въоръжен конфликт

Александра Павлова, юрист, младши

експерт в Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма

 

Бележити юристи ......................................................................................................107

Имуществени отношения между

съпрузите

Проф. д-р Нисим Меворах


Библиотеката на СЮБ представя .......................................................................... 122

 

Темида се шегува ...................................................................................... ............. 126

 

Брой 9*2011

Тема с продължение.....................................................................................................3

Приключване на наказателното производство

поради несъставомерност на деянието

Д-р П. Раймундов,

Върховна касационна прокуратура

 

Актуално ...................................................................................................................... 21
Вината и нейното значение

при прекратяване на брака с развод
Стилияна Григорова, зам.-председател

на Софийския районен съд,

председател на брачната колегия

 

Коментар  ..................................................................................................................... 29
Правни проблеми на гражданския иск

в наказателния процес

Владислава Дойчинова, адвокат


Анализ .......................................................................................................................... 48

Проституцията: Позицията й

в светлината на гражданското право

Огнян Фортунов, юрист

Права на човека .......................................................................................................... 62

Конституционни основи на

презумцията за невинност

Иван Георгиев, младши съдия

в Районен съд - Видин


Накратко ...................................................................................................................... 68

„Европейски правен преглед” –

юридическият компас за ЕС

 

Млади юристи ..............................................................................................................70
Водене на преговори и сключване

на договори във виртуалната среда

Иво Емануилов, студент

в ЮФ на СУ «Св. Климент Охридски»


Накратко ......................................................................................................................85

150 хиляди са делата в Страсбург

           

Конституционен съд ...................................................................................................88

Решение № 9 по к. д. № 7/2011 г.

 

Съдът в Страсбург ...................................................................................................108


Таванът на пенсиите не нарушава

Конвенцията по правата на човека .........................................................................108

(Решение по делото „Вълков и др. срещу България”)

 

Накърнено е правото на собственост ......................................................................110

(Особено мнение на българския съдия Павлина Панова)

 

Бележити юристи ......................................................................................................114

120 години от рождението

на проф. Нисим Меворах ......................................................................................114

Проф. д-р Велко Вълканов


Съдебен контрол над родителите ..........................................................................117

Проф. д-р Нисим Меворах


Библиотеката на СЮБ представя ...........................................................................129

 

Брой 8*2011

Тема с продължение.................................................................................. ................ 3

Възможните промени в Конституцията

Проф. д-р Велко Вълканов

 

Актуално ....................................................................................................................... 18
Административноправен статут на частните музеи
Николай Николов, доктор по право

 

Анализ  .......................................................................................................................... 29
Престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза

Практика на Върховния касационен съд

Елена Авдева, съдия

във Върховния касационен съд

 

Анализ ............................................................................................................................ 40

Мотивът на насилствените сексуални престъпления

Д-р Ива Пушкарова

 

Гледна точка .................................................................................................................. 49

Въпросът за правната регулация

на смяната на пола – част І

Д-р Стоян Ставру, юрист


Коментар ........................................................................................................................ 64

Проблеми при прилагането на непубликуван

нормативен административен акт в практиката на ВАС

Яна Кузманова, адвокат

 

Коментар .........................................................................................................................70

Административен договор и частноправен договор

Памела Бучкова, асистент

по административно право в НБУ

Млади юристи ................................................................................................................ 81
Специализираният наказателен съд

Станимир Ненов, студент

в ЮФ на СУ «Св. Климент Охридски»


Права на човека ............................................................................................................. 95

Международноправна защита на жени и деца

по време на въоръжен конфликт

Александра Павлова, юрист

           

Юбилей ...........................................................................................................................110

20 години Висш съдебен съвет

 

Гледна точка ...................................................................................................................118

Висшият съдебен съвет като пазител

на независимостта на съдебната власт в България


Съдът на Европа..............................................................................................................128

Марияна Кънчева – новият

български съдия в Люксембург


Библиотеката на СЮБ представя ..................................................................................130

 

Брой 7*2011

Тема с продължение.......................................................................................................... 3

Престъпленията „активен и пасивен изборен подкуп”

Как заканодателят инкриминира явлението „изборна търговия”

Гл. ас. Цветана Петрова

Доц. д-р Веселин Вучков

 

20 години КС .................................................................................................................... 25

Проблеми на нормативното регулиране на

правомощията на Конституционния съд ....................................................................... 25
Доц. д-р Пенчо Пенев,
конституционен съдия (1991 – 1997 г.)


Ново издание за практиката на КС ................................................................................ 36

Д.ю.н. Красен Стойчев,

конституционен съдия

Коментар  ......................................................................................................................... 43
Административен договор и частноправен

договор на администрацията

Памела Бучкова, гл. асистент

в Нов български университет

 

Анализ .............................................................................................................................. 55

Освидетeлстване от лекар

по реда на чл. 158 НПК
Гл. ас. д-р Иван Видолов, Академия на МВР
Катедра «Наказателноправни науки»

 

Актуално ........................................................................................................................... 66

След Решение № 7 от 2011 г. на КС:

Какво се случва с ранното

пенсиониране за тежък труд

Жанет Богомилова, юрист


Юбилей ............................................................................................................................ 76

25 г. от създаването на българската

асоциация по криминология

Проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева


Мониторинг ...................................................................................................................... 85

Доклад на Европейската комисия

относно напредъка на България по механизма

за сътрудничество и проверка


Еврокомпас ...................................................................................................................... 97
Преюдициалната компетентност

на Съда на ЕС и други международни

правораздавателни институции

Елена Тодорова, доктор

по международно право (право на ЕС)

”За и „Против” ............................................................................................................... 108


Парламентът бламира законопроекта

за гражданска конфискация ........................................................................................ 108


Преценка № 563/2009
Европейска комисия за демокрация

чрез закона

(Венецианска комисия) ................................................................................................ 111      

 

Защита на потребителя.................................................................................................124

Нелоялни търговски практики

Александра Павлова, младши експерт

в Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма

 

Акцент  .......................................................................................................................... 134

Хуманитарното право през погледа

на проф. Цветана Каменова

Илка Стамболиева


Библиотеката на СЮБ представя ............................................................................... 136

 

Брой 6*2011

Тема с продължение......................................................................................................... 3

Новата процедура за гражданска конфискация –

стъпка в правилната посока

Николай Николов, доктор по право,

Член на Комисията за установяване

на имущество, придобито от престъпна

дейност (І мандат 2005 – 2010 г.)

 

Еврокомпас  ....................................................................................................................... 19
Отговорност на държавата за нарушения на

правото на ЕС от субекти на частното право

Д-р Александър Корнезов, реферандер

в Съда на Европейския съюз

 

Коментар ............................................................................................................................  36

Корупцията и манипулирането на обществените поръчки.

Наказателноправна рамка
Адвокат Ралица Димитрова,
докторант в ЮФ на СУ «Св. Кл. Охридски»

 

Накратко .............................................................................................................................. 59

Председателят на Съда в Страсбург

гостува по покана на проф. Л. Груев


Обръщение .........................................................................................................................  62

Декларация, приета на

Национална кръгла маса „Имотни измами”

(17.06.2011 г.)


”За” и „против” ...................................................................................................................... 67

Омбудсманът предлага национален референдум

да реши за евтаназията

 

Експертна кръгла маса ........................................................................................................ 69

Длъжна ли е държавата да поддържа
официално издание на актуалните
нормативни актове ............................................................................................................... 69

 

Реакция ................................................................................................................................. 71

Отчет ..................................................................................................................................... 73
Проф. Лазар Груев: 86 % от делата приключват
по евростандарта – за три месеца

 

Накратко ............................................................................................................................... 76
Министри на правосъдието в ЕС обсъждат
правата и защитата на жертвите на престъпления

 

Памет ................................................................................................................................... 78
Илия Цанов – блестящ пример за родолюбие,
гражданска доблест и професионализъм

 

Бележити юристи  ............................................................................................................... 98
Академик Любен Василев - бележит
учен юрист и обществен деец
Проф. Васил Мръчков

Библиотеката на СЮБ представя ................................................................................... 113

 

Брой 5*2011

Тема с продължение............................................................................................................. 3

Имотните измами: актуални юридически

и обществено-икономически аспекти

Николай Павлов, главен експерт

в Българска академия на науките

 

Актуално .............................................................................................................................. 16
Уредбата на надомния труд се нуждае

от допълнителни правила

Жанет Богомилова, юрист

 

Коментар ............................................................................................................................  25

Съпричиняването като основание за

намаляване на гражданската отговорност
Павел Гайдаров, доктор по право,
следовател в Софийска градска прокуратура

 

Анализ ................................................................................................................................. 38

Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение

за трафик на хора в наказателния процес

Д-р Ива Пушкарова, старши асистент
по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски”

Памет ...................................................................................................................................48

Защитникът на Ботевите четници изваден от забвение

 

Данъчен лабиринт .............................................................................................................. 54

Солидарната отговорност по чл. 117 от

Закона за данъка върху добавената стойност

Налице ли е съответствие на нормата с

Ощностното законодателство и

особености при нейното ангажиране

Маргарита Чечова, адвокат


Гостува ................................................................................................................................. 63
Отпуснаха 5 млн. лева за подобряване
на съдебната практика
Лили Границка, журналист


Конституционен съд ............................................................................................................. 68
Решение № 6 от 16 май 2011 г.
по Конституционно дело № 3 от 2011 г.

Еврокомпас ........................................................................................................................... 77
Директният ефект на общностното право
Представяне значението на решение на съда на ЕО от 04.12.1974 г.,
дело “Van Duyn/Home office”, (С-41/74) и решение на съда
на ЕО от 19 януари 1982 г., дело “Becker”, (С-8/81)
за утвърждаването на принципа на директния ефект
като общовалидно правило за всички
правни норми на Общностното право

Владимир Петров, адвокат

Съдът на Европа .................................................................................................................. 98

Държавите членки не могат да запазват

за своите граждани достъпа

до професията нотариус....................................................................................................... 98

 

Решение по дело „Комисия/Франция” (С-50/08)................................................................ 103

 

Библиотеката на СЮБ представя ...................................................................................... 122

 

Брой 4*2011

Тема с продължение................................................................................................................ 3

Договорът от Лисабон и средствата за правна (съдебна)

защита в правото на Европейския съюз

Александър Арабаджиев,

съдия в Съда на ЕС в Люксембург

 

Актуално ............................................................................................................................... 27
Промените в режима на свободно използване на защитени

произведения срещу компенсация

Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат


Коментар .............................................................................................................................. 40
Обжалване на обществени поръчки пред КЗК
Андрей Михайлов, началник-отдел „Конкуренция“,
БТК-АД

 

Коментар .............................................................................................................................. 55

Процесуални проблеми при осигуряването на образци за

сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК
Гл. ас. д-р Иван Видолов,
катедра „Наказателноправни науки"
– Академия на МВР

 

Анализ ................................................................................................................................... 64

Правно регулиране на компютърни ресурси – т. нар.

облачни услуги

Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията

за регулиране на

съобщенията

 

Гледна точка ......................................................................................................................... .76

За криминологичен подход в наказателното правотворчество

Д-р Байчо Панев, професор по криминология


Честване ................................................................................................................................ 88
Юристи отбелязаха Деня на конституцията

Признание .............................................................................................................................. 91
Орден "Св. св. Кирил и Методий"
за проф. Снежана Начева 

 

Правна помощ ....................................................................................................................... 93


Практическо ръководство за допустимост на жалбите
в Страсбург ............................................................................................................................ 93

Инструкция № И-134/11.04.2011 г. ....................................................................................... 95
на главния прокурор относно действията, които могат да извършват органите
на досъдебното производство по отношение на адвокати


Млади юристи ......................................................................................................................... 98

Щрихи към наказателноправното понятие „виновен”

Христофор Манчев, юрист


Еврокомпас ..............................................................................................................................107

Европейска среща по проблемите на правата на потребителите

Александра Павлова, юрист

 

Конституционен съд ............................................................................................................... 115

Решение № 2 от 31 март 2011 г. по конституционно

дело № 2 от 2011 г.

 

Библиотеката на СЮБ представя ......................................................................................... 126

 

Брой 3*2011

Тема с продължение ................................................................................................................. 3

За парламентарния прочит

на рационализирания парламентаризъм

Разсъждeния в очакване на решението на Конституционния

съд по к. д. № 3/2011 г.
Проф. д-р Снежана Начева

 

Анализ ...................................................................................................................................... 14


Документната измама ............................................................................................................  14

Преглед на съдебната практика на състави на ВС и ВКС
Д-р Петър Раймундов,
Върховна касационна прокуратура

 

Възпитателни мерки срещу малолетни и непълнолетни .................................................... 32

Съдебната практика по определяне на мерките „настаняване във възпитателно

училище интернат” и „настаняване в социално-педагогически интернат”

Светла Маргаритова, адвокат

 

Актуално .................................................................................................................................. 59

 

Разследване на квалифицирана

контрабанда ............................................................................................................................ 59

Д-р Петър Младенов,

Университет за национално и световно стопанство

 

Директива на ЕС за правата на пациентите

при лечение зад граница ........................................................................................................ 69

Д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Кл. Охридски”

Николай Гунчев, съдия във ВАС


Коментар .................................................................................................................................. 79
Изпълнение върху движими вещи

Христо Николаев, юрист

 

Гледна точка ............................................................................................................................ 98

Спорни въпроси относно представителството на

страната при връчването на книжа по ГПК

Иван Георгиев, младши съдия

 

Накратко ................................................................................................................................ 103

Акт за единен европейски пазар на ЕС

Александра Павлова, юрист

 

Еврокомпас ........................................................................................................................... 106

Нарушения на човешките права в България

Преглед на някои осъдителни решения на Европейския съд

по правата на човека срещу страната ни

Н. с. І ст. д-р Екатерина Салкова,
Институт за правни науки при БАН

 

Библиотеката на СЮБ представя ....................................................................................... 118

 

Брой 2*2011

Тема с продължение ..................................................................................................................3
Европейската заповед за арест
(Измененията в европейската заповед за арест
след приемането на закона за изменение и
допълнение на закона за екстрадицията и
европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 49/2010 г.).
Павлина Панова, съдия във Върховния касационен съд

Коментар.....................................................................................................................................22
Правото на защита в първата фаза
на производството по установяване
на конфликт на интереси
Николай Николов, доктор по право

Актуално ....................................................................................................................................38
Защита на единната европейска валута
срещу фалшифициране
Проф. Юлия Бояджиева, НИКК при МВР

Равносметка .............................................................................................................................54
След национално съвещание на съдебните шефове:
Три пъти повече СРС, три пъти по-малко резултати
Ралица Петрова, журналист

Наръчник за юристи ............................................................................................................... 62
Книга хвърля светлина върху използването на СРС

Мониторинг ............................................................................................................................. 65
Евромагистрати: Не бива изпълнителната власт
да се меси на съдебната

Данъчен лабиринт ...................................................................................................................67
Особености при документирането на транспорт
при вътрешнообщностни доставки
(Във връзка с практиката на Националната агенция по приходите,
Върховния административен съд и Съда на Европейската общност)
Маргарита Чечова, адвокат

 „За” и „против”.........................................................................................................................73
Законодателството за проституцията в България:
проблеми и перспективи
Васил Миков, прокурор
във Върховна касационна прокуратура

Презентация ...........................................................................................................................84
Темата за царските имоти възкресена в две книги
Петър Бучков, журналист

Млади юристи .........................................................................................................................87
Брачният договор.
Вписване и регистрация. Брачен договор с отложено действие
Антония  Петрова, юрист

Eврокомпас .............................................................................................................................95
Обща културна политика на ЕС
Яна Кузманова, адвокат

Бележити юристи ................................................................................................................. 107
Съсобственост
Проф. Петко Венедиков

Библиотеката на СЮБ представя ......................................................................................117

 

Брой 1*2011

Тема с продължение .............................................................................................................11
Нарушаване на правото на ЕС от националните съдилища
(В контекста на производството по член 258-259 ДФЕС)
Д-р Александър Корнезов,
реферандър в Съда на ЕС

 Актуално ................................................................................................................................29
Сгрешеният модел на програмиране в БНТ
Недостатъци и на законодателната уредба
Доц. д-р Райна Николова
Нов български университет

Дебати  .................................................................................................................................. 39

Пояснения по тълкувателно решение
№ 5/20.07.2010 г. на ВАС ..................................................................................................... 39
Катедра по административно-правни науки
при ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски"

Тълкувателно решение № 5/2010 г. на ВАС ...................................................................... 43

Дебати ....................................................................................................................................49
Тълкувателно решение № 2/2010 г. на ОСНК на ВКС
  Д-р Иван Ранчев, наказателен съдия
в Апелативен съд – Пловдив

Анализ .....................................................................................................................................62
Договорът за обществена поръчка
Сключване, недействителност и обжалване
след влизане в сила на ЗИДЗОП
(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.)
Владимир Петров, адвокат

„За” и „против” .....................................................................................................................88
Законодателството за проституцията в България:  
Проблеми и перспективи
Васил Миков, прокурор
Във Върховна касационна прокуратура

Коментар ..............................................................................................................................101
Вещноправно действие на брачния договор
Стоян Ставру, юрист

Проект ...................................................................................................................................120
Правителствена антикорупционна система БОРКОР

Гледна точка ........................................................................................................................122
Изследователски резултати и противодействие
на корупцията в България
Д-р Байчо Панев,
Професор по криминология

Бележити юристи ................................................................................................................128

Проф. Петко Венедиков – изтъкнат юрист
и блестящ преподавател ....................................................................................................128

Общи части при етажната собственост .............................................................................131
Проф. Петко Венедиков

Библиотеката на СЮБ представя ......................................................................................141