Усъвършенстване на управлението на финансовите средства в съдилищата на Р България

Авторски екип

“Съюзът на юристите в България и Американска агенция за международно развитие”
2007 г.

Настоящият труд обхваща въпросите, свързани с целесъобразното и разумно разходване на разпределените средства по бюджета на конкретните органи на Съдебната власт при правилното формулиране и спазване на приоритетите на решенията и действията в съдебната система. Съвременната икономическа обстановка все повече изисква ръководителите на бюджетните институции да имат солидни познания по финансово управление, съответстващи на изискванията на модерното бюджетиране. Проектът акцентира върху следните цели: - да даде базови познания по основните компоненти на финансовото управление; да подпомогне процеса на изграждане на устойчив капацитет на управленската администрация; да обогати финансовите знания и умения на ръководителите в съдебната администрация и да съдейства за въвеждането на съвременни методи, подходи и техники за финансово управление; да насочи към въвеждане на процедури за предварителен контрол преди поемане на задълженията и извършване на разходи…


За успешното изпълнение на посочените дейности по проекта бяха привлечени като лектори Снежка Савова, Илиана Накова, Петър Петров, Цветослав Минков, Яни Иванов, Никола Бабамов, доц. Георги Иванов и Петрана Павлова – специалисти, работещи в различните области на управлението на финансите.


Експертите в работната група имат служебни отговорности в съдебната система, което допринася за по-пълен поглед върху нуждите на модерното бюджетиране.