Контролна комисия

ПРЕДСЕДАТЕЛ

РУМЯНА ХРИСТОВА - ЮРИСКОНСУЛТ

Родена на 11.07.1961 г.
Завършва Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
01.08.1989 г. - 01.09.2003 г. - юрисконсулт и главен юрисконсулт в ЗММ АД, гр.София
01.01.2004 г. - 31.12.2009 г. - гл. юрисконсулт, член на Мениджърския съвет в „Еврокомпакт” ЕООД, гр.София
03.2011 г. - 10.2013 г. - гл. юрисконсулт във ФНИ към Министерството на образованието и науката
От 23.10.2013 г. - старши юрисконсулт в „БДЖ – ПП“ ЕООД - Железопътен транспорт
Дългогодишен член на Контролната комисия на СЮБ

 

ЧЛЕНОВЕ

ДИМО ГОЧЕВ - АДВОКАТ

ЖАНЕТА БЮЙЛЕНОВА - АДВОКАТ

МАНЬО МАНЕВ - АДВОКАТ

СТЕФАН БОТЕВ - АДВОКАТ