ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

БИБЛИОТЕКА – ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 1. Тези правила уреждат реда за използването на библиотеката на Съюза на юристите в България.

Чл. 2. Библиотеката се ползва от членовете и спомагателните членове на СЮБ, членовете на колективните дружества и организации на юристи в СЮБ и служителите на съюза, само под формата на читалня.

Чл. 3. За ползване на библиотеката юристите представят документ за самоличност, членска карта и квитанция за платен годишен членски внос, а служителите - документ за самоличност.

Чл. 4. При записването си потребителите получават информация /устна и писмена/ от библиотекаря за видовете услуги, които могат да получат в библиотеката и за задълженията и отговорността, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила.

Чл. 5. Читателите имат право да получат следните видове услуги:

 • да заемат библиотечни документи /книги, периодични, картографски и други видове издания/ в библиотеката за ползване в читалня.

 • Да правят заявки за търсени от тях библиотечни документи, които в момента се ползват от други читатели.

 • Да ползват библиотечни документи от други библиотеки, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в България, след като заплатят съответна такса.

 • Да ползват справочния апарат на библиотеката: каталози, картотеки, справочно- библиографски фонд.

 • Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

(6) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития, лица във формата на:

а/ фактографски справки /устни /;

б/ тематични библиографски справки /устни/;

в/ тематични библиографски справки /писмени/ - срещу заплащане на съответна такса;

г/ автоматизирани информационни услуги;

(7) Да правят ксерокопия на притежаваните от библиотеката материали срещу заплащане, което се определя от Библиотечното настоятелство и периодично се актуализира.

Чл. 6. Срокът за заемане в читалня е, както следва:

 • читателите имат право да запазват заетите библиотечни документи в читалня за срок от 1 месец, като при неявяване в 5 /пет/ последователни работни дни губят правото си на запазване.

 • Читателите имат право да продължат да ползват заетите от тях библиотечни документи след изтичането на горепосочения срок, ако няма своевременно постъпили заявки от други читатели.

Чл. 7. Читателите вписват заетите библиотечни документи в заемни бележки и се подписват срещу всяко вписване поотделно, че са ги получили /ако не се използват технически приспособления или ЕИМ/. При връщането им библиотекаря трябва да се подпише или въведе по съответни начин информация, че са приети обратно.

Чл. 8. На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до отнемане правото им да полазват библиотеката за срок определен от ръководството. Читателите са задължени:

 • да представят членската си карта, която остава у библиотекаря по време на престоя им в библиотеката.

 • Да ползват библиотечните материали внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат като подчертават текста и правят бележки по него.

 • Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който ги отбелязва върху самия документ.

 • Да не отстъпват другиму ползваните от тях библиотечни материали.

 • Да не нанасят вреди на библиотечните документи чрез изрязване или откъсване на части от тях.

 • Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

 • Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

Чл. 9. (1) Когато читателят повреди библиотечен документ до такава степен, че да го направи негоден за ползване, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по цена и съдържание, или да заплати обезщетение в размер петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.

(2) Умишлената повреда на библиотечни материали се санкционира чрез заплащането им в десеторен размер по пазарни цени. С решение на ръководството потребителят се лишава от правото да ползва библиотеката.

Чл. 10. За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс и установения процесуален ред.

Чл. 11. (1) Библиотечното настоятелство се състои от 3 (трима) членове, вкл. председателя, избран от изпълнителния комитет на Съюза на юристите за срока на един мандат.

(2) Библиотечното настоятелство:

а/ проучва нуждите и възможностите за развитие на библиотеката;

б/ предлага на ИК на СЮБ проекти за развитие на библиотеката;

в/ одобрява вида и цената на допълните услуги, предлагани от Библиотеката;

г/ разглежда и се произнася по предложения, сигнали и жалби на читателите във връзка с дейността на библиотеката;

д/ предлага на ИК СЮБ изменения и допълнения на Правилата за обслужване на читателите;

е/ осъществява връзки и координация с други библиотеки и предлага на ИК на СЮБ решения във връзка с това,

ж/ разработва библиотечната политика и предлага на ИК на СЮБ решения във връзка с това;

з/ следи за изпълнението на решенията на ИК на СЮБ във връзка с дейността на библиотеката и докладва периодично на ИК на СЮБ.

и/ внася в ИК на СЮБ годишен доклад за състоянието и възможностите за развитие на библиотеката.