Министерство на правосъдието обявява процедура по подбор на кандидати за съдия в ЕСПЧ

Във връзка с изтичането на мандата на българския съдия Йонко Грозев на 12 април 2024 г., Министерството на правосъдието повторно обявява процедура по подбор на кандидати за нов български съдия в ЕСПЧ.

Процедурата по подбор на кандидати за съдия в ЕСПЧ включва следните основни етапи: 

1/ публикуване на обявление за провеждане на процедура по подбор; 

2/ подаване на заявление и документите от кандидатите; 

3/ допускане по документи на кандидатите;

4/ писмен тест по английски и френски език за удостоверяване на степента на владеене на съответния чужд език за кандидатите, които не са удостоверили владеенето на езика с документи;

5/ публично събеседване, включително на английски и френски език, с  издържалите писмения тест по чужд език кандидати и с кандидатите, освободени от неговото полагане;

6/ оценяване, класиране и обявяване на определените от Комисията кандидати в основен списък по азбучен ред и в резервен списък съобразно  класирането;

7/ приемане на решение на Министерския съвет за одобряване на националните кандидати в основен и резервен списък.

Изискванията, на които следва да отговарят кандидатите, както и документите, които следва да представят, са посочени в приложената Заповед № ЛС-04-139 от 20.04.2023 г. на министъра на правосъдието. Заповедта е съобразена с Препоръките, Резолюциите и Насоките на Съвета на Европа, както и докладите на Консултативната група от експерти по кандидатурите за избор на съдии в ЕСПЧ.

Кандидатите подават заявлението и необходимите документи за участие в подбора в срок до 17.00 ч. на 29 май 2023 г., в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието - гр. София, ул. „Славянска“ № 1 или по електронна поща на адрес: priemna@justice.government.bg .

           Имената на класираните от Комисията по подбора кандидати в основен и резервен списък ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Министерството на правосъдието. 

                Всички необходими подробности може да намерите на  следната интернет страница: Министерство на правосъдието - Република България (government.bg)