Правилник за устройството и дейността на Центъра за медиация към Съюза на юристите в България

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 . (1) Центърът за медиация е неперсонифицирано образувание към Съюза на юристите в България и има статут на клуб съгласно чл. 38, т. 21 от Устава на СЮБ.

(2) Центърът за медиация обединява медиатори,вписани в Единния регистър на медиаторите.

(3) Центърът за медиация е създаден за извънсъдебно разрешаване на спорове чрез процедура по медиация.

(4) Предмет на медиация могат да бъдат граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове,спорове свързани с права на потребители и други спорове между физически и/или юридически лица,включително и когато са презгранични.

(5)Наличието на висящо съдебно или арбитражно производство по същия спор не е пречка за започване на процедура по медиация.

Чл. 2. (1) Органи на управление на Центъра за медиация са председателят и секретарят. Те се избират от Централния съвет на Съюза на юристите в България.

(2) Председателят на Центъра за медиация управлява и представлява Центъра, ръководи, координира и организира цялостната дейност. Председателят може да бъде лице с висше юридическо образование и юридически стаж минимум 5 години и медиатор,вписан в Единния регистър към Министерство на правосъдието и в списъка на медиаторите към Съюза на юристите в България.

(3) Секретарят подпомага изпълнението на функциите по предходната алинея и води списъка на медиаторите, вписани към Центъра за медиация.

(4) Членове на Центъра за медиация могат да бъдат физически лица, членове на Съюза на юристите в България и завършили успешно обучение за медиатори към СЮБ или друга организация и вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

(5) Желаещите да станат членове на Центъра за медиация подават молба до Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в България, удостоверение за завършен курс при СЮБ или друга организация и удостоверение за вписване в Единния регистър на медиаторите,

(6) След одобрението от Централен съвет медиаторите се вписват в

списъка, който се поддържа от председателя на Центъра за медиация. Данни за него се публикуват в информационни материали на Центъра за медиация и на интернет сайта на Съюза на юристите в България.

Чл. 3. Председателят,секретарят и трима или повече медиатори, избрани от групата на вписаните към Центъра за медиация медиатори, разработват стратегия за развитие на Центъра и осъществяват контрол върху работата на Центъра за медиация.

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

Чл. 4. (1) Процедурата по медиацията започва по инициатива на едната или по общо съгласие на страните по спора въз основа на заявление за участие в процедурата по медиация по утвърден от ЦС на СЮБ образец, подадена от една от страните или от всички страни по спора и съдържа:

а) имената, адресите, телефоните, факс и електронна поща на страните по спора и техните овластени представители, ако има такива;

б) кратко описание на предмета на спора, включително цена на спора, ако същият е с материален интерес;

в) предложение за един или повече медиатори или страната да предостави тази възможност на СЮБ.

(3) Към заявлението се прилага документ за платена такса, съгласно Тарифата за таксите за тази дейност на СЮБ.

(4) Когато заявлението за участие в процедура по медиациия е подадено само от едната страна, в еднодневен срок от получаването му се изпраща незабавно препис от това заявление на другата страна, като се поканва страната в подходящ срок, с оглед особеностите на спора, да заяви дали приема или отказва да участва в медиацията.

(5) В случай на отказ от другата страна по спора Центърът за медиация уведомява незабавно молителя за това.

(6) В случай на получено съгласие от другата страна да участва в процедурата по медиация, Центърът за медиация предприема необходимите подготвителни действия за провеждане на самата процедурата.

Чл.5. (1) Всяка страна посочва по един медиатор или предоставя на Център за медиация да определи медиатор или медиатори за разрешаване на спора.

(2) Ако двете страни посочат различни медиатори, медиацията се провежда от двамата медиатори, посочени от страните, след потвърждение от медиаторите, че имат възможност и не съществуват пречки да поемат случая.

(3) Когато страните не могат да постигнат споразумение относно избора на медиатори, председателят на Центъра им оказва съдействие до постигане на съгласие.

(4) В случай, че страните предоставят избора на медиатор на Центъра за медиация към СЮБ, той се определя от Председателя на Центъра за медиация към СЮБ .

(4)След като страните изберат медиатор/медиатори/, медиаторът или всеки от медиаторите подписва декларация за поемане на случай по образец, неразделна част от настоящия правилник, в която трябва да посочи всички обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения за неговата безпристрастност и неутралност,включително и когато медиаторът е лице:

1.което е съпруг или роднина по права линия без ограничение,по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или неин представител;

2.което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора-предмет на медиация;

3.което е било представител или пълномощник на страна по спора-предмет на медиация;

4.относно което съществуват други обстоятелства,които пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност.

Това задължение остава и през цялото времетраене на медиацията. Подписаната декларация се представя на страните.

Чл. 6. (1)Ако,медиаторът прецени, че не може да бъде независим, безпристрастен и неутрален, както и когато биха могли да се породят основателни съмнения относно неговата независимост, безпристрастност и неутралност, той следва да се оттегли от процедурата по медиация.

(2) Медиаторът може да прекрати медиацията,ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта,че медиацията не протича по законен или етичен начин.

(3) При условие, че са налице обстоятелства, които могат да породят основателни съмнения относно безпристрастността и неутралността на медиатора, страните могат да поискат неговото оттегляне по всяко време на медиацията.

Чл. 7. (1) Функциите на медиатора се прекратяват и при следните случаи:

 1. ако страна или всички страни се откажат от медиатора;
 2. медиаторът бъде заличен от списъка на медиаторите при Центъра за медиация при Съюза на юристите в България или от Единния регистър на медиаторите;
 3. медиаторът се откаже от поетия ангажимент по конкретен спор;
 4. медиатърът не изпълнява своите задължения съгласно Закона за медиация, Процедурните и етични правила за поведение на медиатора и настоящия правилник;
 5. медиаторът нарушава подписания със страните договор за участие в процедура по медиация.

(2) В случаите по т. 4 и т. 5 неизпълнението се констатира от председателя на Центъра за медиация към Съюза на юристите по сигнал от страните или една от тях,както и от член на Центъра, участвал в администрирането на случая. В такъв случай, председателят на Центъра за медиация отстранява медиатора от случая, за което страните се уведомяват незабавно.

 

ІІІ. ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ

Чл. 8. Медиацията се провежда в съответствие със Закона за медиация, Наредбата №2 от 15.03.2007 год. на Министерство на правосъдието , Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, както и настоящия правилник за устройството и дейността на Центъра по медиация, и съобразно желанията на страните и преценката на медиатора при спазването на принципите на поверителност, неутралност, безпристрастност, доброволност и равнопоставеност на страните в процедурата по медиация.

Чл. 9. (1) Страните по спора могат да участват в медиацията лично или чрез надлежно упълномощен представител с писмено пълномощно.

(2) Страните могат да бъдат подпомагани в медиацията и от адвокати, консултанти, както и от други специалисти.

Чл. 10. (1) Всяка страна съдейства добросъвестно на медиатора за бързото провеждане на медиацията.

(2) С оглед постигането на целите на медиацията, страните са длъжни да предоставят на медиатора своевременно необходимата за работата по случая информация.

(3) Медиаторът може във всеки момент от медиацията да покани страната да предостави допълнителна информация и материали, които той счита за полезни.

Чл. 11. Медиаторът е свободен да се среща и да обменя информация с всяка от страните с ясното разбиране, че информацията, писмена или устна, дадена на такива срещи и при такъв обмен няма да бъде разкривана, включително на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

(2) По време на срещите на страните с медиатора не се водят протоколи.

(3) Всяка страна, която участва в медиацията, вкл. медиаторът, страните, техните представители и консултанти, независими експерти и други лица, присъстващи на срещите на страните с медиатора, спазват поверителността на медиацията и не могат да използват или разкриват на когото и да е информация, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако страните и медиатора писмено уговорят друго. Всяко от участващите в медиацията лица подписва преди започване на медиацията съответен документ, с който се задължава да съблюдава поверителност.

(4)Всяко лице, което участва в процедурата по медиацията,при прекратяването й връща на предоставилата ги страна всякакви писма, документи и други материали, без да запазва копие от тях,освен ако страните уговорят друго.

(5) Разискванията във връзка със спора са поверителни.Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства,факти и документи,които са им станали известни в хода на процедурата.

Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелствата, които са му доверени от участниците и имат значение за разрешаване на спора-предмет на медиацията,освен с изричното съгласие на участника,който му ги е доверил с изключение в следните случаи:

1.това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защита на обществения ред;

2.трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическа неприкосновеност на определено лице ,или

3.разкриването на съдържанието на споразумението,постигнато в резултат на медиация,е необходимо за прилагането и изпълнението на същото споразумение.

 

ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

Чл. 12. В началото на първата среща медиаторът информира страните за същността на процедурата по медиация и за нейните последици, за своята роля и за ролята на участниците в нея,за правилата за провеждането й за вида споразумение,което могат да постигнат и неговите правни последици,като изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие.

Когато страните заявят,че желаят писмено да се оформи участието им в процедурата по медиация те подписват договор за участие в процедурата по медиация.

Чл.13.Процедурата по медиация протича в рамките на една или повече общи срещи .

По преценка на медиатора може да се проведат индивидуални срещи между медиатора и всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата и принципа на поверителността.
 

V. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА

Чл. 14.(1) Медиацията се спира :

 1. по общо съгласие на страните или по искане на една от страните;
 2. при смърт на медиатора;
 3. в случаите на оттегляне на медиатора при възникване на обстоятелства,които биха породили съмнение в неговата независимост,безпристрастност и неутралност.;
 4. при прекратяване функциите на на медиатора, съгласно чл. 7 от правилника.

(2) Ако медиацията се провежда по време на висящо съдебно или арбитражно производство, страните незабавно уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата.

 

Чл. 15. Процедурата по медиация се прекратява:

 1. с постигане на спогодба;
 2. по взаимно съгласие на страните;
 3. при отказ на една от страните, изразен в писмено уведомление до Центъра за медиация;
 4. при смърт на страна по спора;
 5. прекратяване на юридическото лице – страна по спора;
 6. с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.

Чл. 16. При прекратяване на медиацията медиаторът незабавно изпраща на страните и Центъра за медиация писмено съобщение, че медиацията е прекратена и посочва датата на прекратяване, и как е приключила процедурата по медиация.

Чл. 17. Медиаторът и Центърът за медиация не носят отговорност ако страните не постигнат споразумение както и за неизпълнението на споразумението.

Чл. 18. Администрирането на процедурата по медиация се извършва въз основа на следните образци на документи, одобрени от Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в България.

 1. заявление за медиация;
 2. декларация за поемане на случай;
 3. декларация по чл.13,ал.2 от Закона за медиация;
 4. договор за участие в процедура по медиация;
 5. декларация за поверителност на трети лица в процедурата.

Чл. 19. (1)Таксите и разходите за провеждане на медиация се определят в Тарифата за таксите за медиация, представляващи неразделна част от този правилник.

Конкретният размер на таксата съгласно Тарифа 2 се определя от медиатора.

(2) За осъществяване на процедурата по медиация медиаторът получава хонорар, които се определя на 80 % от определената Тарифа № 2 , а 20 % от всяка такса за заплаща на СЮБ.

(3)Таксите се заплащат авансово и са дължими независимо от изхода от медиацията.

(4)Таксите и разходите за медиация се понасят по равно от страните, освен ако е уговорено друго.

(5) Всяка от страните заплаща припадащата й се такса. Една от страните може да плати таксата и за другата страна.

(6) Извън таксите и разходите, предвидени в Тарифата, всяка от страните понася направените от нея други разходи във връзка с медиацията.

(7) По искане на страните след приключване на процедурата по медиация, медиаторът подготвя в писмен вид сметка за направените разходи и я представя на двете страни надлежно заверена.
 

VІ. Л0ГИСТИКА

Чл. 20. СЮБ осигурява помещения за провеждане срещите по медиация по график уточнен между секретаря на Центъра и Главния секретар на СЮБ, както и помещение(шкафове) за архив.

Чл. 21. Администрацията на СЮБ подпомага медиаторите при провеждане на процедурите, като обема и начина на подпомагане се уточнява от секретаря на Центъра и Главния секретар на СЮБ.
 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Правилник е приет на 23 ноември 2016 г. с решение на ИБ на СЮБ и отменя Правилника, приет на 4 октомври 2011 г. с решение на ИБ на СЮБ и Тарифата и приложенията към него.

§ 2. Главният секретар на СЮБ в едномесечен срок от приемане на този Правилник проверява в Единния регистър на медиаторите при Министъра на правосъдието кои от медиаторите в досегашния списък към Центъра са вписани и ги поканва да потвърдят участието си в Центъра.

Този Правилник, Тарифа № 1 и Тарифа № 2 са одобрени с решение на ИК на СЮБ, взето на заседание от 2011г., вписано в протокол № ….. от същата дата.

 

ТАРИФА № 1 за такси събирани от СЮБ

1. За завеждане на молбата от спорещите стани 20 лв.

2. За повторна покана – 10 лв.

 

ТАРИФА № 2 платими на медиатора

1. Проучване на спора - 50 лв.

2. Провеждане до две срещи

2.1 За неоценяеми спорове - 200 лв.

2.2 За оценяеми спорове - 1/3 от съдебната такса по тарифата на МП, но не по-малко от 200 лв.

3. За всяка допълнителна среща след втората - 40 лв.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ- ОБРАЗЕЦ 1

 

ДО

ЦЕНТЪРА ЗА МЕДИАЦИЯ ПРИ СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

 

№ …………………. / Дата………………

 

ОТ ………………………………………

…………………………………………

(СТРАНА 1, име, адрес, телефон, факс, e-mail, представител на страната, име адрес, телефон, факс e- mail)С настоящото желая спорът ни, описан в настоящото заявление, да бъде разрешен чрез процедура по медиация, която да бъде проведена от медиатор / и/ при Центъра за медиация към Съюза на юристите в България.

Моля да изпратите на другата страна на посочения по-долу адрес и координати, копие от това Заявление и да потърсите съгласието й да участва в медиация.

Страна 2:………………………………………………….

Име…………………………………………………………

Адрес…………………………………………………….

Телефон / факс ………………………………………..

e- mail: ………………………………………………………………..

Представител на Страна 2…………………………………..

Име……………………………………….

Адрес ……………………………………………….

Телефон / Факс……………………………….

Е- mail: ……………………………………………………..

 

1. Описание на спора…………………………………………

2. Вид на спора…………………………………………

3. История на спора…………………………………………….

 • Откога съществува………………………………
 • Развитие………………………………
 • Опити за разрешаване………………………………………….

4. Съдебни дела във връзка със спора…………………………..

5. Други страни, засегнати от спора…………………………….

6. Оценка на стойността на спора: ………………………………

7. Предпочитания за място на провеждане на медиация…………

8. Предпочитания за медиатор:

……………………………………………………………..

9. Приложение:

 • документ за платена регистрационна такса за образуване на процедура по медиация съгласно Тарифата за таксите за медиация на Центъра за медиация към Съюза на юристите в България.
 • документи, във връзка със спора.

 

Дата………………………

 

Страна 1/ Представител на Страна 1 …………………………

/ Подпис/

Страна 2 / Представител на Страна 2 / ……………………………

/ Подпис /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА СЛУЧАЙ - ОБРАЗЕЦ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА СЛУЧАЙ

 

Долуподписаният/та …………….....………………………………..….…….......................

Адрес:………………………………………………………………………...……...…………………………….

ЕГН …………….....................…….............…………., в качеството ми на МЕДИАТОР към Центъра

за медиация при Съюза на юристите в България по спора между ………………….....................................

и …………………………………………………..

съгласно Заявление № …………………………………..

 

ДЕКЛАРИРАМ, Ч Е :

1. Не са налице обстоятелства, което могат да породят основателни съмнения за моята безпристрастност или независимост при разрешаването на спора между горепосочените страни.

2. При възникване на обстоятелства по времетраенето на медиацията, които могат да породят основателни съмнения за моята безпристрастност, независимост и неутралност, щесе оттегля от случая.

3. Няма да разкривам информацията, станала ми известна при изпълнението на задълженията ми като медиатор, включително и на другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.

4. При разрешаването на спора чрез медиация между горепосочените страни ще се ръководя от желанията на страните и преценката ми на медиатор, при спазване на принципите за независимост, безпристрастност, поверителност, неутралност, доброволност и равнопоставеност на страните в процедурата по медиация.

 

Дата………………….

Подпис :……………………………………

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - ОБРАЗЕЦ 3

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Долуподписаният/та …………….....………………………………..….…….......................

Адрес:………………………………………………………………………...……...…………………..........……..

ЕГН …………….....................…….............…………., в качеството ми на страна, представител на страната, консултант, независим експерт, по спора, съгласно Заявление № ………………………………….., представено за разрешаване в Центъра за медиация при Съюза на юристите в България,

ДЕКЛАРИРАМ, Ч Е :

 

1. Няма да използвам или разкривам на когото и да е информацията, свързана с или получена по време на медиацията, освен ако не е налице писмена уговорка между страните и медиатора за друго.

 

Дата…………. Подпис……………………

 

 


т.5.Специфични задължения на страните

Страните се съгласяват, че в хода на процедурата по медиация, както помежду си, така и по отношение на медиатора:

- да се въздържат от действия или поведение, които сериозно биха възпрепятствали или затруднили процедурата;

- да се изслушват спокойно и търпеливо и да не се прекъсват;

- да не използват груби думи или изрази и да не проявяват агресия;

- да изключат мобилните си апарати;

- да се обръщат един към друг на малки имена или на фамилии, респ.на „ти” или „Вие”

 

т.6.Представителство

По време на процедурата по медиация страните се представляват от законните им представители или с писмено пълномощно.

 

т.7.Присъствие на трети лица

Страните се съгласяват в процедурата по медиация освен посочените в т. 6 представители, в екипите им да участват още по един или двама специалисти.

 

т.8.Разноски

Разноските в процедурата по медиация се понасят по равно от страните, освен ако в споразумението за уреждане на спора не е предвидено друго разпределение.

Разноските включват:

- възнаграждение на медиатора;

- разноски за наем на зала ;

- пътни и други разноски за свидетели, поискани и одобрени от страните;

- разноски за експретни становища, поискани и одобрени от страните.

/Уговаряне начина на плащане на разноските,както и срок за плащането им/.

 

т.9.Спиране и прекратяване на процедурата по медиация

Медиацията се спира:

- по общо съгласие на страните или по искане на една от тях;

- при смърт на медиатора.

Медиацията се прекратява:

- с постигане на споразумение;

- по взаимно съгласие;

- при отказ на една от страните;

- при смърт на една от страните по спора;

- при прекратяване на юридическото лици - страна по спора;

- с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата по медиация

 
т.10.Споразумение за уреждане на спора

Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните.Формата може да бъде устна,писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на страните по спора.Писменото споразумение съдържа мястото и датата,на която е било постигнато,имената на страните и техните адреси,за какво се съгласяват,името на медиатора,датата по чл.11,ал.2 от Закона за медиация и подписите на страните.

Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на лица,които не са участвали в процедурата.То задължава страните само за това,за което са се договорили и не може да противоречи на закона и морала.

Споразумението по правен спор по смисъла на чл.1 от ЗМ,постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от компетентния районен съд.

 

..........................................................         ............................................

МЕДИАТОР