Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система

ОПДУ

Проектът "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система" е разработен от Центъра за модернизиране на и Съюза на юристите в България. Инициативата е пряко свързана с целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА". Ролята на НПО сектора за реформиране и развитие на Съдената система (СС) най-успешно се реализира с предоставянето на независима, извън системата, експертиза по важни за системата теми и комуникиране с широката общественост на резултатите от анализи и оценки, които допринасят за повишаване на доверието в системата.

Проектът предвижда сформиране на Коалиция от НПО, работещи в областта на правосъдието; създаване на виртуална платформа за споделяне и диалог на членове ѝ и нейното използване за създаване на база данни за НПО по отношение на развитието на съдебната система в това число с включване на анализи, оценки и други документи; извършване на най-малко 3 анализа на „провалили“ се дела; най-малко 3 анализа на прилагането на препоръки от международни институции към СС; измерване и представяне на индекс за интегритет на СС по методиката по предходния проект за 2019 г. -2020 г. с привличане към процеса на нови организации, както е предвидено в изпълнявания в момента проект.

Проектът ще адресира интереса на неправителствените организации, работещи в сферата на правосъдието, професионалните организации на магистрати и работещите в сферата на съдебната система и правосъдието, както и органите на съдебната и изпълнителната власт.