Архив семинари

11 юли 2019 г., Съюз на юристите в България, ул. “Пиротска” 7

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС ЕВРОПА АД проведоха семинар на тема: "Закон за обществените поръчки - eкспертни насоки за прилагането му". Лектори: експертите по ЗОП - адв. Елена ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ.

===================================================

 

22 юни 2019 г., Зала "Георги Баев",

Културен център "Морско казино", гр. Бургас

 

С любезното съдействие на Община Бургас, която предостави възможност на Съюза на юристите в България да използва зала "Георги Баев" в Културния център "Морско казино", се проведе семинар на тема " Възстановителното правосъдие - новата парадигма на наказателното правосъдие "с лектор проф. д-р Добринка Чанкова. В семинара участваха представители на дружествата в София, Бургас и Айтос.

 

 

***************************************************************

VUZF Lab и Съюзът на юристите в България проведоха практически семинар за мерките срещу изпирането на пари

На 19 май 2019 г. във ВУЗФ се проведе специализиран семинар на тема: „Мерките срещу изпирането на пари, отнасящи се до замразяването и отнемането на активи в контекста на националното право и на правото на ЕС“, организиран от Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ VUZF Lab и Съюза на юристите в България.

Лектор на семинара беше Сава Петров, прокурор във Върховната касационна прокуратура.

Сред основните теми, които бяха разгледани по време на семинара са:

-> правната уредба на противодействието срещу изпирането на пари в контекста на международните договори, по които България е страна, актовете на ЕС, задължаващи държавите членки да предприемат необходимите мерки; разпоредбите на националното законодателство;

-> способите за осъществяване на международно правно сътрудничество по наказателни дела при разследване на изпиране на пари и ролята на националната прокуратура;

-> способите за замразяване и отнемане на имущество, прилагани в България в контекста на международното правно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари.

Посочено бе, че началото на мерките срещу изпирането на пари е поставено с Виенската конвенция през 1988 г., която задължава държавите, които са я подписали да криминилизират изпирането на пари, придобити от престъпления, свързани с наркотици. От средата на 90-те години на миналия век правото на ЕС задължава държавите членки да предприемат необходимите законодателни мерки с пакет от актове, към които се отнасят Рамкови решения, Регламенти и пет Директиви. На национално ниво в България, началото на законодателните мерки срещу изпирането на пари е поставено през 1997 г. с приемането на чл. 253, 253а и 253б от Наказателния кодекс. Впоследствие са приети редица нормативни актове, основният от които е, Законът за мерките срещу изпирането на пари, претърпял три основни редакции към момента.

Разгледани бяха способите за осъществяване на международноправно сътрудничество в борбата срещу изпирането на пари между националната прокуратура и прокуратурите на другите държави членки на ЕС. Участниците в семинара бяха запознати с действията, които българската прокуратура предприема при получаване на молба за правна помощ от чужбина. Бяха посочени стъпките, които прокуратурата следва при получаване на новия документ Европейска заповед за разследване по наказателни производства за изпирането на пари. Бяха изследвани условията за признаване и изпълнение на Европейската заповед за арест в България, както и условията за отказ и отлагане на изпълнението на такава заповед. Бяха анализирани изискванията за прилагане и приемане на съвременни разследващи действия като разпит чрез видеоконференция или аудиовизуално предаване и получаване на информация чрез банкови и други финансови сметки. Беше посочен редът за прилагане на способите събиране на доказателства в реално време и прихващане на електронни съобщения. Бяха проследени способите за защита на лицата, срещу които е издадена Европейската заповед за разследване по наказателни производства.

По време на семинара бяха разгледани и способите за замразяване и отнемане на имущество, които се прилагат от органите на прокуратурата. Беше изяснена ролята на органите на прокуратурата на етап висящо наказателно производство както в досъдебна, така и в съдебна фаза. Разисквана бе компетентността на прокуратурата за замразяване и отнемане на имущество, както при „входящи“, така и при „изходящи молби“ за правна помощ. Разисквани под формата на въпроси бяха конкретни действия, които да се предприемат от контролиращите органи, извън системата на прокуратурата, както и прилагането на практика на формите за взаимодействие.

Провеждането на практическия семинар е част от серията обучения по актуална съдебна практика във финансовата област, които VUZF Lab и Съюзът на юристите в България инициираха в началото на 2019 г. Тяхната цел и мисия е да подпомогнат работата на практикуващите юристи и икономисти, като поднесат фокусирано практическо знание и обединят различни казуси и техните решения.

Следващият специализиран семинар, който ще проведат VUZF Lab и Съюзът на юристите в България, е на 28 юни 2019 г., а неговата тема е “Управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика”. Лектор на семинара ще бъде Соня Янкулова, съдия във Върховния административен съд.

*********************************************************************

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС ЕВРОПА АД проведоха семинар на тема: “ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ЗОП И ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. и 01.11.2019 г.Лектори - експертите по ЗОП: адв. Елена ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ

**********************************************************

Национален семинар на тема: „Данъчно законодателство и практика - 2019 г.“ се проведе на 07.12.2018 г. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" №7.

Организатори на форума са Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и "АПИС Европа" АД.

**********************************************************

Семинар по GDPR
23.11.2018 г., в сградата на СЮБ в София, ул. „Пиротска“ №7

  „АПИС Европа“ АД и Съюзът на юристите в България проведоха семинар по GDPR, на който бяха отчетени първите стъпки и резултати по прилагането на новите европейски регулации.

Целта на семинара бe да се сподели направеното в различните сфери на дейност през изминалите шест месеца от влизането в сила на Регламента, да се откроят добрите технологични решения, организационни практики и софтуерни услуги, разработени във връзка с идентифицирането, обработването, съхраняването и преноса на лични данни, както и да се обсъдят възникналите затруднения.

В работата на семинара взе участие Пламен Ангелов, Директор на Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Той запозна аудиторията с първите наблюдения и изводи от прилагането на GDPR през изминалите шест месеца. Беше направен преглед и на предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, предложени с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменения и допълнение на ЗЗЛД. За улеснение на участниците АПИС е изготвил неофициална консолидирана версия на ЗЗЛД, включваща изменените в съответствие със законопроекта разпоредби на закона.

.

Специален гост-лектор на събитието беше съдия Любка Петрова, зам. председател на Административен съд София-град.

*************************************************

 

Обучителната кампания по проекта ECLI-BG приключи
със семинари във ВКС и ВАС

Обучителната кампания по проекта ECLI-BG приключи с два семинара във София – във Върховния касационен съд на 14 ноември 2018 г. и във Върховния административен съд на 22 ноември 2018 г. Обученията се проведоха в изпълнение на една от основните цели на проекта – популяризиране на осведомеността относно Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI.

.

В периода от 17 септември до 9 ноември представители на АПИС и Съюза на юристите в България проведоха семинари във всички 26 окръжни съдилища в страната, на които запознаха присъстващите магистрати, съдебни служители и адвокати със стандарта ECLI и възможностите за ползване на съдебна практика по трансгранични казуси в рамките на Европейския съюз.

**********************************************************

 

Семинар на СЮБ в гр. Ниш, Сърбия

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе СЕМИНАР на тема "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ“ - 17.11.2018 г. в Хотел „ Best Western ”, гр. Ниш, Сърбия. Лектор на семинара беше Доц. д-р Анета Антонова, преподавател в ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Гост на събитието беше проф. Александър Чирич, преподавател в Нишкия университет и член на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“.

.

.

.

********************************************************

"ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ? - 08.11.2018 г.

„Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, в партньорство с  Националната асоциация на медиаторите и Центърът за разрешаване на спорове, и по идея на адв. Дима Александрова, проведоха семинар на тема "ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ?

Адвокат Георги БАКАЛОВ, член на Софийска адвокатска колегия и зам. директор на Института за решаване на конфликти, направи общо представяне на търговската медиация.

Темата „Преимущества на медиацията по търговски спорове в сравнение с останалите способи за решаване на спорове“ представи Дима АЛЕКСАНДРОВА, адвокат към САК, медиатор и обучител на отбори от Софийския университет, Кралския колеж в Лондон, университет Ухан, Китай за международни форуми по медиация и преговори.

Албена КОМИТОВА, адвокат от САК, медиатор, обучител по медиация и преговори, консултант по създаване на центрове по медиация запозна присъстващите с резултатите от дейностите по проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Центъра за разрешаване на спорове.

АПИС представи функционалностите на правно информационните си и регистрови продукти със специфични акценти на работа от юристи и неюристи.

В рамките на семинара се осъщетви симулация с нагледно представяне на медиационна сесия.

.................................................................................................................

Обучителни семинари по проекта ECLI-BG

През м. октомври се проведоха серия обучителни семинари в окръжните съдилища на територията на страната в изпълнение на третата цел на проекта за въвеждане на ECLI в България – популяризиране на функционалностите и ползите за потребителите и повишаване на осведомеността относно ECLI, интерфейса за търсене по ECLI и други трансгранични правни информационни услуги, поддържани или подкрепени от ЕС. Представител на АПИС и Душана Здравкова от Съюза на юристите в България посетиха Пазарджик, Пловдив, Видин, Кюстендил, Добрич, Благоевград, Плевен, Силистра, Ямбол, Варна, Търговище, Шумен, Стара Загора, Хасково, Бургас, Перник и др. Освен презентацията, която представя нуждата от трансграничен достъп и техническите спецификации на ECLI, по време на семинара се провежда и демонстрация на функционалностите на ECLI търсачката, в която участват и присъстващите.

Предстоят семинари на 14 ноември 2018 г. от 15.00 ч. в зала №15 на ВКС и на 22 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в зала №1 на ВАС.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Семинар на СЮБ в гр. Смолян

На 26 октомври 2018 г., в залата на ОД на МВР в гр. Смолян, Съюзът на юристите в България съвместно с Дружеството на СЮБ - гр. Смолян проведоха семинар за разследващи полицаи на тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство” с лектор доц. д-р Бойко Рашков.

 

.

 

 

************************************************************

Семинар за разследващи полицаи

На 21.06.2018 г., в зала 2 на Окръжен съд - Бургас, Съюзът на юристите в България съвместно с Дружеството на СЮБ - гр. Айтос и Дружеството на СЮБ - гр. Бургас проведоха семинар за разследващи полицаи на тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство” с лектор доц. д-р Бойко Рашков.

***********************************************

На 10 май 2018 г. в салона на СЮБ, ул. „Пиротска” 7, д-р Димитър Кондев от White &Case LLP Paris представи своята ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ) от 2017 г. и ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯХ. Организатори на събитието бяха Съюза на юристите в България, Българското общество по строително право и Българската асоциация за управление на проекти в строителството.

.

****************************************************

Национален семинар
Информационните технологии
и новата правна уредба на защитата на личните данни“

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС Европа” АД, със съдействието на БАИТ проведоха Национален семинар „Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни“ на 18.04.2018 г. в залата на СЮБ на адрес: гр. София , ул. “ Пиротска ” № 7.

Основният акцент в работата на семинара беше поставен върху технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни при тяхното обработване и съхранение. Представители на фирми и организации, предоставящи информационни, технологични и организационни решения, подпомагащи подготовката и последващата текуща дейност на предприятията и държавните организации, свързана с изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на данните.

Специални гост-лектори бяха: съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град, която запозна участниците с практиката на съда в областта на защитата на личните данни, която ще запази своето значение и след датата, от която ще започне да се прилага Регламентът, както и с някои особености на новата правна рамка; Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни.

**********************************************************

10.03.2018 г., Ваканционно селище "Острова", с. Бели Осъм, общ. Троян
Съюзът на юристите в България" проведе семинар на тема "Новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс". Лектор на семинара беше Кети Маркова, съдия в Конституционния съд.

.

.

 

********************************************************

07.12.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане на новия Закон за счетоводството" - Лектор: Доц. д - р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор.

*******************************************************

 

24.11.2017 г.

Съюзът на юристите в България, Дружеството на СЮБ в гр. Смолян и ЦОА "Кр. Цончев" проведоха в залата на Окръжен съд, гр. Смолян семинар на тема "Новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс". В обучението участваха магистрати, адвокати и разследващи полицаи. Лектор на семинара беше Румяна Илиева, съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

СЮБ награди с почетен плакет адвокат Атанас Хаджииванов за дългогодишното и активно участие в дейността на Съюза и по случай 80-годишнината му.

.

 

*********************************************************

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ПЛОВДИВ

На 18 ноември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе обучителен семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство", организиран от Съюза на юристите в България. Лектор бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

На събитието присъстваха Гергана Мутафова - член на ВСС, Владислав Славов - председател на СЮБ, Атанас Илков- директор на ОД на МВР- Пловдив, Веселин Хаджиев- председател на ОС, Кети Бозукова - главен секретар на СЮБ, Севдалин Божиков - председател на дружеството на СЮБ в Пловдив.

 

.

 

 

 

********************************************************

11.11.2017 г., Хотел "Никол", гр. Долна Баня

СЮБ проведе семинар на тема "Изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс"с лектор Борислав Белазелков, съдия във ВКС.

.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

27.10.2017 г., Салон на СЮБ, София, ул. “Пиротска” № 7

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА". Лектор: Савин КОВАЧЕВ - национален консултант по Закона за устройство на територията.

----------------------------------------------------------------------------

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ВАРНА

На 6 октомври 2017 г. по инициатива на Съюза на юристите в България-София и дружеството на СЮБ-Варна, съвместно с разследващите органи в гр. Варна, се проведе обучителен семинар на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство". Основен лектор и гост бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов приветства участниците в семинара и сподели своите виждания за ролята и дейността на разследващите полицаи в досъдебното производство и нуждата от продължаващо обучение. Специален гост на събитието бе конституционният съдия г-жа Кети Маркова, която взе отношение по зададените въпроси. На семинара присътваха и гл. секретар на СЮБ г-жа Кети Бозукова, съдия Илия Пачолов, гл. дознател Иван Иванов и членове на СЮБ-Варна.

 

 

 

 

********************************************************

21.06.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ". Лектори - Елена ДИМОВА, експерт по Закона за обществените поръчки и Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по Закона за обществените поръчки.


**********************************************************

19.05.2017 г., Зала на Районен съд, гр. Котел

Съюзът на юристите в България и Дружеството на СЮБ в гр. Сливен проведоха семинар на тема „Давност в наказателното право. Реабилитация. Практически проблеми“ с лектор Румяна Илиева, съдия в Специализирания наказателен съд. На семинара присъстваха г-н Владислав Славов - председател на СЮБ и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

 

 

.

--------------------------------------------------------------------------

13.05.2017 г., Хотел "Дипломат Плаза", гр. Луковит

СЮБ проведе семинар на тема "Вещноправни проблеми

от публичната продан" с лектор Валя Гигова, адвокат от САК.

 

*******************************************************

10.03.2017 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Данъци и финансов одит - 2017".

                    *****************************************************

18.02.2017 г., хотел "Долна баня", гр. Долна баня

СЮБ проведе семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ"с лектор дюн Стоян Ставру.

.

.

 

*********************************

27.01.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "Недействителност на правните сделки. Видове недействителност. Основания, предявяване, правни последици, саниране.Частична недействителност, реституция, конверсия."

16.12.2016 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и

АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отче за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти".

***************************************************

 

СЕМИНАР ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ

На 14 декември 2016 г. в сградата на СЮБ се проведе организираният от СЮБ и Министерство на вътрешните работи семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство" с лектор доц. д-р Бойко Рашков. Участваха над 80 разследващи полицаи от София. Председателят на СЮБ г-н Вл. Славов приветства участниците и сподели своите виждания за ролята на разследващите полицаи в досъдебното производство, нуждата от продължаващо обучение, готовност за подкрепа от страна на СЮБ. Гост на събитието беше зам. главния секретар на МВР Георги Арабаджиев. Присъстващите на семинара с интерес изслушаха лекцията на доц. д-р Бойко Рашков. В последвалата дискусия младите юристи зададоха много въпроси, споделиха проблеми, свързани с условията на работа, професионалните отношения и др.

.

 

********************************************************

02.12.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” проведоха семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители".

*******************************************************

Научно-професионална дискусия на тема

"Ефективността на съдопроизводството като присъща

компонента на съдебната реформа"

На 30-ти ноември 2016 г. в Центъра за стратегически проучвания към Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) бе проведена научно-професионална дискусия на тема "Ефективността на съдопроизводството като присъща компонента на съдебната реформа". На дискусията присъстваха и изложиха своите тези проф. Владо Камбовски - дългогодишен председател на МАНИ, Лидия Неделкова - председател на Върховния съд на БЮР Македония, Ицет Мамети - бивш министър на правосъдието и настоящ Омбудсман (народен правобранител) и други висши представители на Прокуратурата и юридическия елит на страната.

.

На форума бяха поканени и взеха участие в рамките на Проект между БАН и МАНИ: "Регулиране и усъвършенстване на съдебната власт и съдопроизводството", от българска страна: доц. Маргарит Ганев (ръководител на проекта), Антон Станков (бивш министър на правосъдието, адвокат), проф. Ирена Илиева (и.д. директор на Правния институт към БАН), Кети Бозукова (гл. секретар на Съюза на юристите в България), проф. Иво Христов и Председателя на УС на Международна социална служа - България (ISS-Bulgaria) адв. Илиян Кършев.

.

*********************************************

18.11.2016 г. РС – Кърджали, Зала 1
Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Кърджали проведоха среща -дискусия на тема „Актуални промени в Закона за съдебната власт“ с лектор г-жа Кети Маркова, конституционен съдия. На семинара присъстваха -г-н Владислав Славов - председател на СЮБ, проф. Снежана Начева - председател на Културния дом към Съюза и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

.

.

.

*************************************************

08.11.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия проведохасеминар на тема: Въвеждане (транспониране) на директивите на ЕС в националното законодателство".

.


СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки" - 13 юли 2016 г. Лектори на семинара: Ивайло СТОЯНОВ, главен секретар на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП, Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП, Христо КОНСТАНТИНОВ, заместник-управител на АПИС.

**************************************************

Международен семинар на тема "Правни проблеми
на мигрантите"

На 25 юни 2016 г. в гр. Бургас се проведе международен семинар на тема "Правни проблеми на мигрантите", организиран от Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, СЮБ и Община - Бургас. Лектори на семинара бяха адвокат Емил Ядков, проф. д-р Христос Казандзис, председател на гръцко-българската промишлена палата на Северна Гърция и Тогрул Вели – адвокат, председател на борда на Евразийската асоциация за инициатива и сътрудничество.

В рамките на инициативите по повод 50-годишния юбилей на Съюза на юристите в България, в зала "Георги Баев" на Културния дом "Морско казино", беше представена книгата „Темида и Пегас. Антология на бургаски юристи “, издадена с подкрепата на Съюза на юристите в България - София, Адвокатска колегия - Бургас, Нотариална камара - Бургас, Частни съдебни изпълнители – Бургас.

 

За пета поредна година Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ зарадва своите почитатели с познати и обичани изпълнения. Със съдействието на диригента на оркестъра Веселин Байчев, бе представена изложба „Пробиви в стената“ – портрети на лагеристи от Белене, рисувани от баща му – д-р Петър Байчев.

.

.

.

.

****************************************************

Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз” се проведе на 3 юни 2016 г. в салона на СЮБ, ул. "Пиротска" № 7. Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК.


*******************************************************************

Среща-дискусия, организирана от Дружество на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ"
13.05.2016 г.

 

На 13.05.2016 г. с любезното съдействие на Община Варна се проведе среща-дискусия, организирана от Дружеството на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ".

Лектори и гости на събитието бяха - г-н Владислав Славов - Председател на СЮБ, г-жа Кети Бозукова - Главен секретар на СЮБ и г-жа Кети Маркова - Конституционен съдия.

Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев откри срещата. Представителите на СЮБ благодарят за съдействието и участието в дискусията на Председателя на Варненски Окръжен съд г-н Марин Маринов, Председателя на Районен съд г-жа Ерна Жак Якова – Павлова, зам.-председателя на Административен съд- Варна, Председателя на държавните съдебни изпълнители г-жа Христина Калчева, Главния дознател г-н Иван Иванов, съдии, адвокати, следователи, дознатели, юрисконсулти, кметове и зам.кметове на райони от Варна, нотариуси, правния отдел на Община Варна, Председателя на студентски съвет при ВСУ "Черноризец Храбър" и на изявени студенти по право, на всички колеги членове на дружеството на СЮБ- Варна, както и на журналисти и представители на медии. 

Една много добра среща в подкрепа на обединението на всички професии от юридическата общност, както и в обсъждането на проблемите в съдебната система.

http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/kak-se-promenya-sa-debnata-vlast Линк с интервю на председателя на СЮБ Вл. Славов  и на зам.-председателя на дружеството във Варна - съдия Даниела Христова.

.

.

.

***********************

ВКС, СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - 17.05.2016 г.

 

15 април 2016 г.
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема: "Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане".

 

9.04.2016 г., гр. Пирот, Сърбия
СЮБ проведе семинар на тема "Промени в Закона за устройство на територията" с лектор адв. Валентина Бакалова.

.

.

Погановски манастир

.

*****************************************

При изключително голям интерес се проведе организирания от АПИС ЕВРОПА и СЮБ семинар на тема "Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика" - 26.02.2016г.

.

.

.

.

*****************************************************

 

13 февруари, 2016 г., Хотел Долна баня, гр. Долна баня
Съюзът на юристите в България проведе семинар на тема „КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПРОБЛЕМИ. КАЗУСИ“ с лектор - Петър Д. Лефтеров, гл. юрисконсулт Агенция АГКК. В семинара взеха участие над 30 представители на юридическата общност, на общини и други институции.

.

.

************************************************

29.01.2016 г.
Проведен Национален семинар на тема: "Новият закон за счетоводството и промените в счетоводните стандарти и принципи в сила от 01.01.2016 година".
Организаратори: Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и Апис Европа.

 

 

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

ПЕРИОДИЧНO

КВАЛИФИКАЦИОНЕННИ УИКЕНДИ

НА РАЗЛИЧНА ТЕМАТИКА

За контакти и допълнителна информация:

НА САЙТА НА СЮБ или

тел. 02 987 11 80 - Маргарита Симеонова