МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2002 г. - 2010 г.

Международната дейност на СЮБ е строго съобразена с планираните в бюджета средства.

В отчитания период бяха осъществени следните мероприятия:

_____________________________________________________________________________________

На 14 ноември в залата на Съюза на юристите в България се състоя редовното заседание на Административния съвет на ЕАЮД. Съюзът на юристите в България е съучредител и член на ЕАЮД от създаването й през 1994 г.

_____________________________________________________________________________________

През м. юни 2010 г. в Париж се проведе заседание на Бюрото на МАЮД и конференция, свързана със забраната на ядреното оръжие и 60-годишнината от Стокхолмския апел. Участник в заседанието и конференцията беше г-н Герон, зам. председател на СЮБ и зам. председател на МАЮД.

През м. март 2010 г. зам. председателят на Съюза и член на административния съвет на ЕАЮД, г-н Димитър Гочев участва в заседание на Съвета в Брюксел, както и в конференция по въпросите на личното пространство.

___________________________________________________________________________________

В края на м. ноември 2009 г. в Лондон се проведе заседание на новоизбраното ръководство на МАЮД, на което се определиха ресорите на зам. председателите и зам. гл. секретари. На г-н Герон бяха поверени образователните програми на МАЮД.

През м. юни 2009 г. в Ханой се проведе ХVІІ-ят конгрес на Международната асоциация на юристите демократи. В него и в съпътстващата конференция на тема „Законът и юристите в контекста на глобализацията” взе участие зам. председателят на СЮБ г-н Йосиф Герон. Конгресът избра ново ръководство на Асоциацията и г-н Герон беше избран за зам. председател.

Също през м. юни 2009 г. по покана на Френският институт в София представители на СЮБ участваха в семинар, посветен на лобирането в Европа с лектор-консултант от Брюксел.

През м. май 2009 г. в Цюрих се проведе Генералната асамблея на Европейската ассоциация на юристите за демокрация и права на човека, на която бяха избрани нови ръководни органи. За членове на Административния съвет на ЕАЮД бяха приети проф. Снежана Начева, г-н Димитър Гочев и г-жа Ваня Савова.

През м. март 2009 г. в България гостува зам. председателят на Висшия арбитражен съд на Русия Владимир Исайчев по повод представяне в НДК на стихосбирката му „В скрижалите на лятото” в превод на български език.

Пак през м. март 2009 г. на проблемите на ГПК беше посветена и организираната от Министерство на правосъдието и проведена в СЮБ среща с австрийски експерти.

През януари 2009 г. Председателят на СЮБ беше поканен и участва в конференция, организирана от Отворено общество на тема „България в Европейския съюз: две години по-късно и пътят напред” с участието на Жак Баро – заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар за правосъдието, свободата и сигурността.

___________________________________________________________________________________

През м. декември 2008 г. по повод 60-годишнината от приемането на Всеобщата Декларация за правата на човека МАЮД организира в Париж международна конференция, в която взе участие зам. председателят на СЮБ – адв. Герон.

На 24 октомври 2008 г. гост на Съюза на юристите в България бе делегация на Белоруския републикански съюз на юристите. Делегацията се водеше от председателя на Белоруския републикански съюз на юристите – г-н Виктор Сергеевич Каменков, който е и председател на Висшия стопански съд на Република Беларус. Подписан бе Меморандум за сътрудничество между двата съюза за укрепване и развитие на демократичните институции и правовата държава, разширяване на сътрудничеството в правната област, укрепване на правната основа в дейността на юристите, повишаване на техния престиж и роля в законотворчеството и правоприлагането, както и за разширяване и развитие на съвместната дейност.

Белоруските колеги имаха срещи и обмениха опит със зам. председателя на Върховния административен съд – г-жа Венета Марковска и със зам. председателя на Върховния касационен съд – г-жа Любка Илиева.

снимки от срещата:

 

___________________________________________________________________________________

От 6 до 10 юни 2008 г. в Ханой – Виетнам се проведе ХVІІ Конгрес на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) на тема „Правото и юристите в контекста на глобализацията: за мир, развитие и независимост на съдебната система”.
Работата на Конгреса протече в 6 комисии на следните теми:

  1. Право на мир;

  2. Антитерористично законодателство;

  3. Независимост на съдебната система;

  4. Глобализация, икономика, социално и културно законодателство;

  5. Развитие и законодателство на околната среда;

  6. Отговорност по международни престъпления.

В церемонията по откриването участва Президентът на Социалистическа република Виетнам.

Участие в Генералната асамблея на ЕАЮД в Хановер (Германия) през юни взе зам. председателя на ЦС на СЮБ г-н Димитър Гочев, който е и член на Административния съвет на Асоциацията. По същото време, съвместно с Германската асоциация на юристите и други европейски правни организации, ЕАЮД организира международна конференция на тема „Договорът за Европейската конституция – критика и алтернативи”. От името на СЮБ с доклад се представи проф. Снежана Начева. На собствени разноски в конференцията участва и прокурор Ваня Савова. Докладът на проф. Начева беше разпространен по интернет в организациите членки на ЕАЮД. Разходите за командироването на проф. Начева са за сметка на членския внос на СЮБ в ЕАЮД.

За заседание на международното бюро на МАЮД в Женева през м. октомври замина зам. генерален секретар и член на бюрото на МАЮД, и зам. председател на СЮБ – адв. Йосиф Герон. Той участва и в проведената съвместно с ООН и Световната здравна организация международна конференция на тема „Правото на здраве”.

По покана на Германската асоциация за международно правно сътрудничество за международна конференция в Дубровник през м. октомври на тема „Наказателното право в единна Европа”, СЮБ изпрати двама представители – г-н Румен Киров – ръководител на сектор в НСлС и по изрично настояване на асоциацията и по предложение на ВАдС – един адвокат от Бургас. Разходите на участниците бяха поети от Германската асоциация.

През изтеклия период членовете на СЮБ са канени редовно на организираните у нас от Фондация „Конрад Аденауер” международни конференции, последната от които в началото на този месец на тема „Защита на правата на човека”.

През периода беше подписан Меморандум за сътрудничество между СЮБ и Китайското сдружение на юристите. Делегация, водена от председателя на дружеството, има срещи във ВКС и Прокуратурата на РБ.

По инициатива на НСюК беше осъществена среща между членове на СЮБ и представители на Съюза на естонските юристи. Делегацията, водена от председателя на техния съюз бе на почивка в България.

От началото на 2008 г. международният обмен на СЮБ се осъществява в рамките на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Европейската асоциация за демокрация и права на човека (ЕАЮД). По линия на ЕАЮД през м. януари г-н Димитър Гочев участва в Рим в Генерална асамблея и заседание на Административния съвет асоциацията, на който е направен отчет на дейността през изминалата година и е приета програмата на дейностите през настоящата. Първата проява на ЕАЮД за тази година беше проведената в началото на м. март в Анкара (Турция) международна конференция на тема „Европейският съд по правата на човека в нова Европа: провали и успехи?”. Основни организатори на конференцията бяха турски правни организации. Г-н Гочев взе участие с доклад, третиращ настоящите проблеми на Протокол 14.

Първата голяма международна проява на МАЮД е предстоящата международна конференция в Япония, организирана от Японската асоциация на юристите се проведе през м. май в Макухари. Конференцията посветена на премахването на войната като средство за разрешаване на спорове и отпадането на чл. 9 от японската Конституция, отнасящо се до този проблем. От наша страна в конференцията взе участие г-н Герон, който е и зам. ген. секретар в МАЮД. По същото време бе организирана екскурзия до Япония за юристи, желаещи да вземат участие в конференцията.

Съюзът на юристите получи предложение от Белоруския републикански съюз на юристите за сключване на Меморандум за сътрудничество. Изпратили сме нашия проект и очакваме отговор с предложение за подписване на документа.

През изтеклия период разходите за международна дейност са правени особено пестеливо, като сме се ограничавали само с основните прояви на двете организации ЕАЮД и МАЮД (заседания на международните им бюра и генералната асамблея).