МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ 2013 г.

Международната дейност през отчетния период е свързана основно с инициативите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) и Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД).

Извън тази дейност СЮБ получава редовно покани за участие в конференции и конгреси от Международната асоциация на еврейските юристи и адвокати.

Международната асоциация за арбитраж също така кани Съюза на юристите в България на различни прояви, техните въпроси препращаме на Арбитражния съд в БТПП.

  • През м. септември 2013 г. по предложение на сдружение СЕФИТА г-н Славов проведе среща с г-н Раймон Лемер, председател на Европейския институт за експертиза и експерти, който запозна председателя на СЮБ с дейностите на Института за евентуално бъдещо сътрудничество;
  • През м. юни т.г. по повод събитията в Турция СЮБ изпрати писмо декларация до Председателя на Адвокатурата в Истамбул, както и копие до Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека по повод неоснователния арест на турски адвокати. На основата на Меморандума за сътрудничество между Бар асоциацията на Турция и Съюза на юристите в България изразихме подкрепата си за позицията им изпълнявайки конституционните си задължения на защитници на върховенството на закона и основните права и свободи на гражданите;
  • През м. май 2013 г. правният факултет на университета във Валенсия (Испания) потърси Съюза на юристите в България за партньор в европейски проект по семейно право. В проекта са включени 10 страни-членки на ЕС и се предвижда да бъдат организирани 8 обучителни семинара за юристи от всички правни професии в 8 европейски страни, една от които да е България. СЮБ се отзова на поканата и се очаква резултатът.

 Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и Мароко, всички свързани с потъпкване на правата на човека и  неоснователно арестувани юристи.

През 2013 г. ЕАЮД поднови членството си в Европейската мрежа срещу расизма (ENAR) и подкрепи създаването на Европейска мрежа на юристи за работници (ЕLW).

През годината Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации от името на членовете си срещу масовите арести и потъпкването на демократичните права на гражданите (Турция, Сирия), незаконните арести на юристи (Турция, Испания (Баските), в подкрепа на затворниците в Гуантанамо и др.

През м. юни 2014 г. акцентът на дейността на ЕАЮД ще е съвместната със сръбските организации Юристи за демокрация и Комитет на юристи за правата на човека международна конференция на тема «Права на човека и демокрация в контекста на разширяването на ЕС – перспективи за западните Балкани». Би било добре СЮБ да вземе участие с доклад (изказвания).

  • На заседанието на Изпълнителния копитет на ЕАЮД през м. октомври 2013 г. в Рим, по финансови съображения нямаше представител на СЮБ. Изпратен беше отчет за дейността на СЮБ през изминалата година;
  • В Генералната асамблея на ЕАЮД в Берлин през м. май 2013 г. взе участие г-н Д. Гочев. Той и г-жа Ваня Савова бяха преизбрани в Изпълнителния комитет на Асоциацията. Проф. Снежана Начева предварително си бе направила отвод. В същото време ЕАЮД съвместно с Европейски юристи демократи, Германската асоциация на юристите демократи и още няколко немски организации организираха в Берлин конференция по въпросите на «Емигрантите – извън закона навсякъде и врагове ли са?», в която г-н Гочев участва;
  • През м. март т.г. ЕАЮД съвместно с МАЮД, Адвокатска мрежа ПРОГРЕС и няколко други организации проведоха международна конференция по въпросите на затворното дело, в която от името на СЮБ взе участие г-жа Ваня Савова, член на ЦС на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД. Г-жа Савова представи материал, който е раздаден на участниците в конференцията;
  • През м. януари 2013 г. в Брюксел се проведе заседание на Административния съвет на ЕАЮД, в което участва проф. Снежана Начева, член на Съвета. На заседанието беше обсъдена и подготовката за честването на 20-годишнината от основаването на асоциацията, което се очакваше да бъде през м. май т.г. в Берлин.


Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

 

Дейността на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД)  през 2013 г. се изрази в две заседания на Бюрото на МАЮД (в Париж и Алжир), в които по обективни причини (различия във вижданията по сирийския проблем) г-н Йосиф Герон, зам.-председател на СЮБ и зам.-председател на МАЮД по въпросите на обучението не  взе участие.

В Алжир беше почетена и паметта на Амар Бентуми, един от учредителите на МАЮД и негов председател.

През 2014 г., 15-19 април предстои в Брюксел да се проведе 18-ят Конгрес на МАЮД  под мото «Да защитим на правата на народите». СЮБ винаги е бил активен участник в конгресите на МАЮД и може би така ще бъде и на този конгрес.