ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ „СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Т В О Р Е Н О
П И С М О

ОТ „СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Относно: внесения законопроект от група народни представители от ПП ГЕРБ и ПП "Обединени патриоти" за изменение и допълнение на ЗСВ – вх.№ 754-01-35 от 4 юли 2017г.


УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

Настоящето отворено писмо отправяме към Вас, като лидер на управляващата коалиция, като председател на ПП ГЕРБ и като министър председател. Само Вие можете да предизвикате извънредно заседание на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и ПП „Обединени патриоти“ за обсъждане на антидемократичните и дискриминационни промени, които са противоконституционни (чл.44 и чл.6, ал.2 от Конституцията), нарушаващи международни актове и договори, по които Република България е страна (чл.22, ал.1 от Пакта за политически и граждански права; чл.11, ал.1 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи), както и разпоредбите на Закона за нормативните актове, като се надяваме на това заседание вносителите да бъдат убедени да оттеглят законопроекта си.

Внесеният законопроект буди сериозни опасения, че народните представители (вносителите), тласкат страната към тотално погазване на българската Конституция и международни норми, като зад несъстоятелни мотиви ограничават правата на магистратите за сдружаване, които не могат да съществуват в една правова държава. Навеждат и на мисълта, че целите са други – да се отслабят магистратските професионалните организации и на юристите в цялост, да се приглушат проявите им в публичното пространство.

Забележете, че предложената промяна на чл.195, ал.1, т.3 - текста „или други юристи“, предложен за заличаване, е приет именно по предложение на ПП ГЕРБ (ДВ, бл.1 от 2011г.)

Абсурдно е съдии и други магистрати да не могат да участват в управлението на СЮБ, организация, която самите те са създали.

До настоящия момент сдружения на магистрати призоваха вносителите на проекта за промени в Закона за съдебната власт да го оттеглят. Към тях се присъединиха и 19 НПО, които изтъкнаха, и че „забраната прегражда възможността на магистратските организации да се ползват от финансиране по редица програми на ЕС, Съвета на Европа и други източници, които са доказали своя благотворен ефект върху тяхното организационно укрепване, обучението на членовете им и издаването на литература, която подпомага професионалното им израстване“. В края на миналата седмица и редица донорски организации изразиха настояването си народните представители да отхвърлят този законопроект.

Съюзът на юристите в България е сдружение с над 90 годишна история. Създаден е през 1925 г. от Сдружението на българските съдии и от Съюза на българските адвокати, които изграждат „Дом на българските правници“ със собствени средства (сградата на ул. „Пиротска“ № 7, сега паметник на културата). Организацията обединява юридическата общност за защита на професионални интереси и решаване на проблемите ?. Организацията се преобразува в Комитет на юристите в България (1956 г.) и е регистрирана като НПО „Съюз на юристите в България“ през 1966г. СЮБ е съучредител на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД), с над 140 страни-членки, чрез която организация на процеса на българските медици в Либия бяха допуснати първите международни наблюдатели – председателя на Средиземноморската асоциация на юристите и председателя на Арабската лига на юристите. СЮБ е член и на Европейската асоциация на юристите за демокрация и защита правата на човека (ЕАЮД). Представители на СЮБ са в управителните органи и на двете организации.

СЮБ има над 3500 индивидуални членове и 21 колективни члена, сред които:

  • Висш адвокатски съвет;
  • Камара на нотариусите в България;
  • Камара на частните съдебни изпълнители;
  • Асоциация на държавните съдебни изпълнители;
  • Институт за държавата и правото при БАН;
  • Асоциация на съдиите по вписванията;
  • Съюз на съдиите;
  • Българска съдийска асоциация;
  • Асоциация на прокурорите;
  • Камара на следователите и др.

Всяка година Съюзът осъществява десетки обучителни и квалификационни семинари за юристи, в т.ч. и за разследващи полицаи; кръгли маси и дискусии за усъвършенстване на законодателството, за решаване на актуални проблеми – напр. за имотните измами, за статута на ВСС, за вещите лица, за строителното предприемачество и много др., без да получава каквато и да е издръжка от държавата.

Задължение на всяка държава е да подкрепя, развива и дори да финансира организации от неправителствения сектор, чиято дейност по принцип е насочена към подпомагане на държавното управление, с оглед на професионалния си капацитет, който притежават тези организации и възможността с по-малко средства да се постигат по-добри резултати.

С оглед на гореизложеното, трябва да знаете, че всички европейски съдилища и над 20 държави-членки на ЕС вече прилагат или са в процес на внедряване на система за единна идентификация на съдебните актове (Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI ). Целта на системата е облекчено намиране и запознаване със съответната практика. Висшият съдебен съвет е определен за национален координатор на тази система, но същият преди 2 години отказа участие в проект за разработка и внедряване на системата, поради липса на средства за съфинансиране. През тази година със съгласието и съдействието на ВСС, СЮБ и АПИС Европа, кандидатстваха и спечелиха подобен проект по програма „Правосъдие“ на Европейската комисия с 20% съфинансиране със собствени средства. Продуктът от този проект ще бъде безвъзмездно предоставен на ВСС и българските съдилища. Предстои в близките дни да се подпише договор и да започне изпълнението му.

При това отношение към неправителствения сектор и специално към Съюза на юристите в България, изразено в проекта за ИДЗСВ (първият вносител е председателя на Правната комисия на Народното събрание) заявяваме, че няма да подпишем договора за изпълнение на спечеления проект, като се надяваме на намесата Ви и на решение в разумен срок за оттегляне на внесения законопроект.

Ако някой в държавата с промяната на ЗСВ търси конфронтация, това не е Съюзът на юристите в България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЮБ:

ВЛ.СЛАВОВ