Курс по ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

Съюзът на юристите в България (СЮБ) съвместно с Института  за  решаване на конфликти (ИРК) организира провеждане на специализиран курс по ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ, който ще се състои в периода от 15 до 17 декември 2023 г. В курса ще бъдат включени участници, които вече имат базов курс по медиация, независимо от организацията издала удостоверението за неговото завършване.

Обучението включва  последните промени в Закона за медиацията, Гражданския процесуален кодекс, Семейния кодекс и др., предвиждащи елементи на задължителност при медиацията по някои граждански, семейни, търговски и др. спорове, като:

  • е съобразено с изискванията на НАРЕДБА №2 ОТ 15 МАРТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА;
  • е с продължителност 30 учебни часа /1 учебен час е 45минути/, от които 15 часа теоретична и 15 часа практическа част;
  • формата на обучението е присъствена;
  • броят участници, включени в обучението е не по-малък от 10 и не по-голям от 15 човека;
  • основният екип от лектори са утвърдени преподаватели от ИРК, като се включват и гост-лектори със специални знания и практически умения по темата;
  • обученията се организират и провеждат в база на СЮБ, гр. София, ул. „Пиротска“ №7
  • обучението завършва с изпит;
  • на успешно преминалите се издава удостоверение от СЮБ за специализирано обучение по медиация;
  • цената на курса е 400 лв.

 

Програма за Специализирано обучение по търговска медиация

Обучението по специализирана медиация включва придобиване на специфични теоретични знания и практически умения за водене на процедурата по медиация по търговски спорове и включва:

Теоретична част – 15 учебни часа

1. Основни въпроси на разрешаването на спорове чрез медиация. Медиация по висящи съдебни дела /актуални промени в законодателството/.

2. Възможност за медиация по търговски спорове. Особености на процедурата.

3.Изграждане на специфични умения у медиатора за водене на процедура при търговски спорове.

4.Психологически особености на търговските отношения. Основни моменти в работата в бизнес-среда. Особености и професионален етикет при водене на търговски преговори.

5.Законодателна рамка и практическо прилагане на медиацията по търговски спорове. 6.Практики в Европейските и други страни при търговска медиация. Трансгранични бизнес-договори и спорове.

7. Споразумение при търговски спор. Действие, изпълнение/неизпълнение на споразумението, постигнато при медиация.

Практическа част – 15 учебни часа

1.Упражнения за усвояване на специфични техники и умения за работа в контекста на търговските и бизнес отношения.

2. Разиграване на поне 2 ролеви игри, симулация на примери за работа с различни/трудни страни и/или повече от две страни.

3.Решаване на конкретни казуси от практиката - най-малко 3 казуса, включващи различни варианти на медиация при търговски спорове.

Практическата част се реализира в реална и/или в симулативна среда. Включва работа в малки и големи групи; практически семинари за анализ на казусите; дискусии и споделяне на добри практики.

Изпит:

Обучението завършва с изпит пред комисия, съставена от лекторите, и включва:

- тест с отворени и затворени въпрос по теоретичния материал

- събеседване с оценка и анализ от представянето в практическата част.

 

 

За информация и записване: тел.: 02 981 11 80; 02 987 83 90

0888 867 350 - Кети Бозукова, 0889 099 500 Бойко Славчев
e-mail: sub@sub.bg