BGflag

             

Актуално

XXVІІ Конгрес (Общо събрание) на СЮБ

По решение на ЦС на СЮБ и съгласно чл. 23 и сл. от Устава на СЮБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ на 22 март 2019 г. (петък) в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, от 10.00 ч . ще се проведе XXVІІ-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния

ДНЕВЕН РЕД

  • Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса ( XXVI и XXVII );
  • Избор на нови членове на ЦС

3. Отчет на бюджет 2018 г.

4. Отчет на Контролната комисия

5. Приемане на бюджет 2019 г.

6. Изменения и допълнения на Устава (при направени предложения до 22.02.2019 г.)

7. Разни

На основание чл. 22 от Устава на СЮБ представителството на конгреса от дружествата е определено по един делегат на 15 членове. От колективните членове по 1 делегат с право на 3 гласа. Членовете на ЦС и КК са делегати по право, както и председателят на КД.

При липса на кворум на основание чл. 26 от Устава на СЮБ и чл. 27 ЗЮЛНЦ Конгресът ще се проведе същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите делегати.