BGflag

             

Актуално

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г. В него към момента членуват 18 граждански и професионални организации и заседанията се провеждат редовно в сградата на ВСС на адрес ул. "Екзарх Йосиф" 12 в гр. София. Електронната поща на Гражданския съвет за официален контакт е grajdanskisavet@vss.justice.bg.

С цел повишаване на ефективността на своята работа и увеличаване на полезността си при осъществяването на подобрения в правосъдната ни система, Гражданският съвет към ВСС редовно актуализира Правилата за неговата дейност.

 

Актуализирани правила за дейността на Гражданския съвет към

Висшия съдебен съвет, приети на заседание на 06.07.2018 г.

Pravila za rabota na GS.doc /Link/

 

Списък на гражданските и професионални организации, членове на

Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България

Spisak na grazhdanskite i profesionalni organizacii.doc /Link/

 

************************************************************************

 

 

 

проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,

договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Публикуван е доклад „Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Докладът е посветен на представяне на основните параметри на рамката за интегритета, приложими в съдебната система.

Фокус на проекта е укрепването на интегритета на съдебната система, разбиран в широк смисъл. Дефиницията за интегритет, около която екипът на проекта се обедини е:

"Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната законосъобразност на акта."


Водещи при определяне на компонентите на индекса за интегритет на съдебната система (ИИСС) са институционалната и правна рамка, в която функционира съдебната система – Конституция на Република България, Закон за съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати. С индекса цели измерването на интегритета в цялата съдебна система, а не на всеки отделен магистрат. От приетата дефиниция на интегритет е видно, че той е вътрешна характеристика, основана на спазването на определени етични стандарти и следването на общоприети ценности, валидни в последователна и непротиворечива нормативна среда, устойчива, прозрачна и отговорна институционална рамка..

 

В доклада са определени и параметрите на Индекса за интегритет в съдебната система (ИИСС). Това е обусловено от стремежа към максимална обективност, измеримост и съпоставимост. Повече за параметрите на ИИСС, както и за интегритета на съдебната система може да прочетете в доклада.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Доклад по дейност 1.3

Формулиране на основните параметри на рамката

за интегритет в съдебната система

 

Doklad ramka.pdf

 

************************************************************************************

 

 

 

Изводи от фокус групи

 

Готов е доклад "Емпирични проучвания поддейност: Фокус групи". Той е изготвен по Дейност 1.1. по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система", финансиран от Оперативна програма "Добро управление", договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

 

Izvodi_ot_fokus_grupi.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Доклад по дейност 1.1

Сравнителен анализ на утвърдени инструменти

за измерване на интегритета,

приложими в съдебната ситема

 

Sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Доклад по дейност 1.2

Анализ на добри практики от държави членки на

Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране

на правилата, определящи стандартите

за интегритет в съдебната система

Представеният доклад се изпълнява в рамките на дейност 1, поддейност 1.2 на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Doklad_1.2.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проект "Гражданска инициатива
за укрепване на интегритета на съдебната система“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Той е посветен на представяне на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система. Целта на доклада е да бъдат изведени добри практики от шест държави-членки на ЕС. Изследвани са държава по държава структурите на съдебните системи, механизмите за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система, както и други важни за интегритета на системата елементи и обстоятелства. Търсени практики, които е възможно да бъдат приложени в българската съдебна система.

 

Съществена част от методологията на изследването е изясняването на понятието „интегритет в съдебната власт“. Възприетата за нуждите на проекта дефиниция е:

 

Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната законосъобразност на акта.

 

От изследваните 27 съдебни системи, след обсъждане, бяха избрани следните държави: Великобритания, Германия, Италия, Ирландия, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Унгария и Швеция. След окончателен преглед на практиките бе взето решение да бъдат подробно разработени следните държави:

  • Германия;
  • Италия;
  • Португалия;
  • Румъния;
  • Унгария и
  • Швеция.
Докладът ще бъде оповестен публично, като част от доклада по дейност 1 „Емпирични проучвания и анализ на добри практики, свързани с интегритета в съдебната система“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива

за укрепване на интегритета на съдебната система“

На 31 октомври 2017 г. в заседателната зала на Съюза на юристите в България - София, ул. "Пиротска" № 7 се проведе пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ на тема "Още за интегритета на магистратите". Бяха представени целите и дейностите на проекта.

 

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ) и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В София се проведе международен експертен семинар
по проекта ECLI-BG  

интернет стр.: http://ecli-bg.eu/

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в България и Апис Европа, проведоха на 4 октомври 2017 г. в гр. София международен експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“. Семинарът е част от проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, който се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България. Изпълнители на проекта са Съюзът на юристите в България и „Апис Европа“ АД.

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри семинара.

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането му през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика.


Специален гост на семинара беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема "Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа" и г-н Томазо Анолони, член на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия.


От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”.


В рамките на дискусията бяха направени професионални презентации освен на Европейския идентификатор на съдебна практика на ECLI и на Единния портал за  електронни съдебни дела по проект на ВСС. Представена беше обновената система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Република България и на единната деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища.

 

 

 

 

*******************************************************************


ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
18 април 2017 г. 

На 18 април 2017 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители.


Съорганизатори на тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р България. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков - министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на правосъдието г-н Валери Тарандов.

 

„Денят на конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които с приемането на Търновската конституция дават началото на конституционализма в България и въвеждат прогресивните принципи на разделението на властите, на законността и юридическото равенство на гражданите като основополагащи принципи в устройството на младата българска държава.“ заяви при откриването на тържественото събрание председателят на СЮБ г-н Владислав Славов. Той припомни, че денят на Конституцията и определен за професионален празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател на Съюза е била проф. Снежана Начева, която присъстваше на празника.

 

 

„Търновската конституция озарява със своя прогресивен дух близо 7 десетилетия пътя на съвременна България. Безспорно е значението й още от края на XIX век, та чак до средата на XX век. Благодарение на нея страната ни се издига на равнището на най-развитите европейски демокрации, съизмерва се с тях и бива призната като европейска, демократична държава” подчерта в своето слово към участниците и гостите на тържеството проф. Огнян Герджиков, служебен премиер на Р България.

 

 

Приветствия към присъстващите поднесоха вицепрезидентът г-жа Илиана Йотова и омбудсманът г-жа Мая Манолова. „На този празник ние се прекланяме пред делото и образа на всички онези големи български юристи, положили основите на съвременна България. Обръщам се и към Вас като пазители на истината и съзидатели на държавността, на идеите за демокрация и справедливо общество” заяви в словото си вицепрезидентът.

 

 

 

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет поздравиха с празника Съюза на юристите в България и участниците в събитието.

 

Присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, представители на дружествата на СЮБ в страната, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

 

По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.


Наградени юристи:

1 Екатерина Захариева – народен представител

2. Дария Проданова – зам.-председател на ВКС

3. Радостин Радков – председател на АССГ

4.Христо Георгиев – окръжен прокурор Благоевград

5. Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите

6. Ралица Негенцова – председател на ВАдвС
7. Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ

8. Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите

9. Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите

10. Лиляна Танева адв. - Дружество на СЮБ гр. Бургас

11. Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно)

 

 

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи издателство „Нова звезда“ за активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на издателство СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Яна Владимирова-Панова, студентка V курс в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата на АПИС България за професионални постижения в областта на правото получи „АЛУМНИ КЛУБ на завършилите ЮФ на УНСС“, колективен член на СЮБ.

Г-жа Ева Соколова беше наградена с благодарствена грамота за предоставеното дарение на юридическа литература за библиотеката на СЮБ.

 

За 15 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически материал в централна медия, в регионална медия и излъчен материал в електронна медия.

 

Наградени са журналистите: 

  • Самуил Димитров, в-к „СЕГА“ за материала „Катарзисът на политиците задължително минава през прокуратурата. Никой не иска съдебна реформа повече от министър в оставка, току-що получил обвинение”

  • Ани Гандева, ТВ Канал 6, гр. Сливен за материалите „Какви проблеми разрешава и чии съдби спасява Центърът за безплатна правна консултация в гр. Сливен“ и „Какво се случи и какво се случва със съдебната система в България през двата мандата на управление на председателя на Административен съд - Сливен Владимир Първанов?“

  • Вероника Димитрова, Нова телевизия, „Здравей, България“ за материала „Къде са милионите, потънали в Дупнишката популярна каса?”

Вероника Димитрова, НОВА ТВ

 

Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

**********************************************************************

 

XXV-и Конгрес (Общо събрание) на СЮБ

На 24 март 2017 г. в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, се проведе XXV-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХІV-и и ХХV-и); Отчет на Контролната комисия; Отчет на бюджет 2016 г.; Приемане на проекто-бюджет 2017 г.; Разни


Информация за дейността на СЮБ в периода след 24-ия Конгрес
/ Link

На 9 декември 2016 г. в сградата на СЮБ, ул. "Пиротска" №7 се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след 24-я Конгрес; Актуализация на бюджет 2016 г.; Насрочване на 25-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Заседание на „Асоциацията на юристите от страните
от Черноморско-каспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България е представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. Приета е дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.