BGflag

             

Актуално

Доклад по дейност 1.2.

Анализ на добри практики от държави членки на

Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране

на правилата, определящи стандартите

за интегритет в съдебната система

 

Представеният доклад се изпълнява в рамките на дейност 1, поддейност 1.2 на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Doklad_1.2.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Проект "Гражданска инициатива
за укрепване на интегритета на съдебната система“,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“

Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г.

Той е посветен на представяне на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система. Целта на доклада е да бъдат изведени добри практики от шест държави-членки на ЕС. Изследвани са държава по държава структурите на съдебните системи, механизмите за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система, както и други важни за интегритета на системата елементи и обстоятелства. Търсени практики, които е възможно да бъдат приложени в българската съдебна система.

 

Съществена част от методологията на изследването е изясняването на понятието „интегритет в съдебната власт“. Възприетата за нуждите на проекта дефиниция е:

 

Интегритетът е вътрешна характеристика, означаваща, че магистратът действа в съответствие със специфични принципи и ценности, без да прави компромиси нито на работа, нито в личния живот. Това означава честно, добросъвестно, коректно и трудолюбиво изпълнение на служебните задължения. Всъщност почтеността се проявява в създаване на съдебните актове с обективност, с пълна равнопоставеност, спазване на закона, всичко за пълната законосъобразност на акта.

 

От изследваните 27 съдебни системи, след обсъждане, бяха избрани следните държави: Великобритания, Германия, Италия, Ирландия, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Унгария и Швеция. След окончателен преглед на практиките бе взето решение да бъдат подробно разработени следните държави:

  • Германия;
  • Италия;
  • Португалия;
  • Румъния;
  • Унгария и
  • Швеция.
Докладът ще бъде оповестен публично, като част от доклада по дейност 1 „Емпирични проучвания и анализ на добри практики, свързани с интегритета в съдебната система“.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива

за укрепване на интегритета на съдебната система“

 

На 31 октомври 2017 г. в заседателната зала на Съюза на юристите в България - София, ул. "Пиротска" № 7 се проведе пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ на тема "Още за интегритета на магистратите". Бяха представени целите и дейностите на проекта.

 

Проектът "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система" се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ) и е финансиран по Процедура BG05SFOP001-3.003 - „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма ,,Добро управление", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В София се проведе международен експертен семинар
по проекта ECLI-BG  

интернет стр.: http://ecli-bg.eu/

Партньорите по проекта ECLI-BG – Съюзът на юристите в България и Апис Европа, проведоха на 4 октомври 2014 г. в гр. София международен експертен семинар на тема „Въвеждането на ECLI в България в контекста на прилагането на електронното правосъдие“. Семинарът е част от проект, съфинансиран от Европейската комисия по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз, който се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България. Изпълнители на проекта са Съюзът на юристите в България и „Апис Европа“ АД.

 

Г-н Владислав Славов, председател на Съюза на юристите в България, откри семинара.

 

Заместник-управителят на Апис Европа г-н Христо Константинов представи целите на проекта ECLI-BG и плановете за въвеждането му през 2018 г. в създадения и поддържан от Висшия съдебен съвет Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебна практика.

 

Специален гост на семинара беше г-жа Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието, която поздрави присъстващите и пожела успех на партньорите при изпълнението на проекта.

 

Участие в работата на семинара взеха международните експерти г-н Марк ван Опайнен, ръководител на проекта BO-ECLI и член на работната група по електронно право в Съвета на ЕС с презентация на тема "Европейският идентификатор за съдебна практика: нарастваща подкрепа в цяла Европа" и г-н Томазо Анолони, член на екипа, въвеждащ ECLI в Италия, който представи текущото състояние на въвеждането на идентификатора в Италия.

 

От името на Висшия съдебен съвет в качеството му на ECLI-координатор за България в семинара взе участие г-жа Елка Атанасова, член на ВСС (2012-2017) и ръководител на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”.

 

В рамките на дискусията бяха направени професионални презентации освен на Европейския идентификатор на съдебна практика на ECLI и на Единния портал за  електронни съдебни дела по проект на ВСС. Представена беше обновената система за справки за дела на сайта на ВКС, средата за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в република България и на единната деловодно-информационна система (ЕДИС) за внедряване в административните съдилища.

 

 

 

 

****************************************************************


ДЕН НА  КОНСТИТУЦИЯТА  И  ЮРИСТА  В  СЮБ
18 април 2017 г. 

 

На 18 април 2017 г. Съюзът на юристите в България отбеляза с празнично честване Деня на Конституцията, юриста и съдебните служители.


Съорганизатори на тържественото честване бяха Министерство на правосъдието, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Съюз на съдиите в България, Българска съдийска асоциация, Асоциация на прокурорите в България, Камара на следователите, Камара на частните съдебни изпълнители, Национален съюз на юрисконсултите, Нотариална камара на Р България. Тържественото събрание беше открито от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов. Официални гости на тържеството бяха проф. Огнян Герджиков - министър-председател на Р България, вицепрезидентът на Р България г-жа Илиана Йотова, омбудсманът на Р България, г-жа Мая Манолова и зам.-министърът на правосъдието г-н Валери Тарандов.

 

„Денят на конституцията и юриста е ден за гордост и преклонение пред нашите предци, които с приемането на Търновската конституция дават началото на конституционализма в България и въвеждат прогресивните принципи на разделението на властите, на законността и юридическото равенство на гражданите като основополагащи принципи в устройството на младата българска държава.“ заяви при откриването на тържественото събрание председателят на СЮБ г-н Владислав Славов. Той припомни, че денят на Конституцията и определен за професионален празник на юриста по инициатива на СЮБ през 1991 година, когато председател на Съюза е била проф. Снежана Начева, която присъстваше на празника.

 

 

„Търновската конституция озарява със своя прогресивен дух близо 7 десетилетия пътя на съвременна България. Безспорно е значението й още от края на XIX век, та чак до средата на XX век. Благодарение на нея страната ни се издига на равнището на най-развитите европейски демокрации, съизмерва се с тях и бива призната като европейска, демократична държава” подчерта в своето слово към участниците и гостите на тържеството проф. Огнян Герджиков, служебен премиер на Р България.

 

 

Приветствия към присъстващите поднесоха вицепрезидентът г-жа Илиана Йотова и омбудсманът г-жа Мая Манолова. „На този празник ние се прекланяме пред делото и образа на всички онези големи български юристи, положили основите на съвременна България. Обръщам се и към Вас като пазители на истината и съзидатели на държавността, на идеите за демокрация и справедливо общество” заяви в словото си вицепрезидентът.

 

 

 

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев и Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет поздравиха с празника Съюза на юристите в България и участниците в събитието.

 

Присъстваха членове на Висшия адвокатски съвет, Съюза на съдиите в България, Асоциацията на прокурорите, Камарата на частните съдебни изпълнители, Националния съюз на юрисконсултите, Нотариалната камара, Камарата на следователите, представители на дружествата на СЮБ в страната, известни и уважавани имена на юридическата общност в България, представители на медии.

 

По решение на ЦС на СЮБ 11 (единадесет) юристи бяха наградени с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професионални постижения и активна съюзна дейност. Наградите бяха връчени от председателя на СЮБ г-н Владислав Славов и зам.-председателя г-н Йосиф Герон.


Наградени юристи:

1 Екатерина Захариева – народен представител

2. Дария Проданова – зам.-председател на ВКС

3. Радостин Радков – председател на АССГ

4.Христо Георгиев – окръжен прокурор Благоевград

5. Владимир Георгиев – зам.-председател на Камарата на следователите

6. Ралица Негенцова – председател на ВАдвС
7. Димитър Танев – председател на Камарата на нотариусите на РБ

8. Магдалена Иванова – член на Националния съюз на юрисконсултите

9. Елиза Николова – Професионална асоциация на медиаторите

10. Лиляна Танева адв. - Дружество на СЮБ гр. Бургас

11. Поля Руйчева –– ЧСИ (посмъртно)

 

 

НАГРАДАТА „ПАРТНЬОР НА СЮБ” за 2016 г. получи издателство „Нова звезда“ за активно сътрудничество.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов обяви и наградата на издателство СИБИ за отличен успех и постижения в овладяването на правните науки – Яна Владимирова-Панова, студентка V курс в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Наградата на АПИС България за професионални постижения в областта на правото получи „АЛУМНИ КЛУБ на завършилите ЮФ на УНСС“, колективен член на СЮБ.

Г-жа Ева Соколова беше наградена с благодарствена грамота за предоставеното дарение на юридическа литература за библиотеката на СЮБ.

 

За 15 път бяха връчени награди на журналисти за публикации на правна тематика и най-точно и обективно отразяване на дейността на органите на съдебната власт. Наградите бяха раздадени в три категории – журналистически материал в централна медия, в регионална медия и излъчен материал в електронна медия.

 

Наградени са журналистите: 

  • Самуил Димитров, в-к „СЕГА“ за материала „Катарзисът на политиците задължително минава през прокуратурата. Никой не иска съдебна реформа повече от министър в оставка, току-що получил обвинение”

  • Ани Гандева, ТВ Канал 6, гр. Сливен за материалите „Какви проблеми разрешава и чии съдби спасява Центърът за безплатна правна консултация в гр. Сливен“ и „Какво се случи и какво се случва със съдебната система в България през двата мандата на управление на председателя на Административен съд - Сливен Владимир Първанов?“

  • Вероника Димитрова, Нова телевизия, „Здравей, България“ за материала „Къде са милионите, потънали в Дупнишката популярна каса?”

Вероника Димитрова, НОВА ТВ

 

Денят на Конституцията и юриста завърши с концерт на Струнния оркестър към Културния дом при Съюза на юристите в България.

 

**********************************************************************

 

XXV-и Конгрес (Общо събрание) на СЮБ

На 24 март 2017 г. в Салона на СЮБ в София, ул. Пиротска 7, се проведе XXV-ият Конгрес (Общо събрание) на Съюза при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ между двата конгреса (ХХІV-и и ХХV-и); Отчет на Контролната комисия; Отчет на бюджет 2016 г.; Приемане на проекто-бюджет 2017 г.; Разни


Информация за дейността на СЮБ в периода след 24-ия Конгрес
/ Link

На 9 декември 2016 г. в сградата на СЮБ, ул. "Пиротска" №7 се проведе заседание на Централния съвет при следния дневен ред: Информация за дейността на СЮБ след 24-я Конгрес; Актуализация на бюджет 2016 г.; Насрочване на 25-и Конгрес (Общо събрание); Разни.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Заседание на „Асоциацията на юристите от страните
от Черноморско-каспийския регион“

От 3 до 5 октомври 2016 г. в Баку, Азербайджан, се проведе заседание на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“. По покана на председателя на Асоциацията проф. д.ю.н. Илхам Рахимов в заседанието участваха представители на юридическите организации от Азербайджан, Беларус, България, Гърция, Иран, Русия, Сърбия, Турция. Съюзът на юристите в България е представен от председателя Владислав Славов и зам.-председателя Йосиф Герон. Приета е дългосрочна програма за дейността на Асоциацията.