BGflag

             

Актуално

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Списание „Общество и право“ -
медиен партньор на ИФА България

 

Списание „Общество и право“ е медиен партньор на ИФА България, официален клон на Международната Фискална Асоциация (IFA) със седалище в Холандия. За първи път медийното партньорство бе осъществено във връзка с Международна конференция на тема „Проектът BEPS и прилагането на Европейското данъчно право в държавите членки и средства за правна защита съгласно Европейското право“, организирана от IFA България, съвместно с Юридическия факултет на СУ „Св.  Климент Охридски“, провела се на 18 и 19 май 2017 г. в аудитория 272 на ЮФ на Университета.

Предстоящи събития, организирани от IFA България, на които сп. „Общество и право“ ще бъде медиен партньор:

 • Регионален Форум на тема „Регионално сътрудничество. Предизвикателства пред държавите – кандидати за членство в Европейския съюз, в процеса на преговорите за присъединяване в областта на данъчното облагане и право.“, която ще се проведе на 17 май 2018 г. в аудитория 272 на ЮФ на СУ „Св.  Климент Охридски“. Конференцията се организира съвместно с ЮФ на СУ „Св.  Климент Охридски“;
 • Международна научно-приложна конференцията на тема „Бъдещето на данъка върху добавената стойност и цифровата икономика”, която ще се проведе на 18 ноември 2018 г. в аудитория 272 на ЮФ на СУ „Св.  Климент Охридски“. Конференцията се организира съвместно с ЮФ на СУ „Св.  Климент Охридски“.

Желаещите могат да предоставят за публикуване доклади по темите на форума и конференцията, както следва:

 • Докладите за Региналния форум трябва да се предоставят до 30 май 2018 г. на заместник-главния редактор на списанието г-жа Ненка Иванова на имейл: nenka_ivanova@abv.bg
 • Докладите за международната научно-приложна конференция трябва да се предоставят до 30 ноември 2018 г. на заместник-главния редактор на списанието г-жа Ненка Иванова на имейл: nenka_ivanova@abv.bg .

Изискванията към докладите са следните:

 • Общ обем - минимум 5 стр. и максимум 15 стр., вкл. таблици, графики, библиография
 • Шрифт - Times New Roman 14
 • Формат на страницата – А4 - 1800 знака
 • Име и фамилия на автора, научна степен и професия - под заглавието на статията
 • Професионално СВ на автора - в свободна текстова форма, максимум 10 реда
 • Снимка на автора - в JPG - формат, по-голяма от паспортен формат
 • Цитираната литература - с индекси под линия
 • Докладите да са оформени като статия, а не във вид на презентация със слайд

*****************************************************************************


СПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВО И ПРАВО”

ISSN 0204-85-23

 Издание на Съюза на юристите в България

Главен редактор:
Владислав Славов

Заместник главен редактор:
Ненка Иванова 

Всички права са запазени
за Съюза на юристите в България.
Препечатването на материали от списанието
или използването му чрез електронен носител
или друг способ е възможно само с писмено разрешение

София 1000, ул. „Пирoтска” № 7
ет. III, тел. 981 26 24
Електронна поща:
nenka_ivanova@abv.bg

 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

Списание „Общество и право” е отново в полезрението на всички Вас, които търсите истината. Постарахме се кратката пауза в неговото издаване да бъде творческа и да предложим на вниманието Ви списание с нова концепция, отговаряща на съвременните изисквания на общественото развитие. В същото време обаче ще запазим най-доброто от досегашната му история, с която то основателно се гордее.

„Общество и право” започва да излиза на 1 октомври 1979 г. като месечно издание на СЮБ и Министерство на правосъдието и това сътрудни чество продължава до края на 1992 г. В обръщението си към читателите на първия брой на списанието член кореспондент проф. Борис Спасов — главен редактор и дългогодишен председател на Съюза на юристите в България (СЮБ), подчертава, че предназначението му ще бъде „да задоволи отдавна чувстваната потребност от печатен орган, които да отговаря на нарасналия интерес на обществото към въпросите на правото и за конността”.

Списанието бързо набира скорост. Създават се редовните рубрики, оформящи неговия облик - „Актуално интервю”, „Граждани и закони - диалог”, „Юридическа консултация”, „Право и нрави зад граница”, „Социално проучване”, „Закон и икономика” и много други.

С годините медията си извоюва репутацията на авторитетно издание, което предлага интригуващ стил, аналитичност в представените гледни точки и предоставя актуална информация както за съвременните тенденции в законодателството и правоприлагането, така и по наболели обществени въпроси и качествена публицистика.

„Общество и право” обаче познава и дни на изпитания. В края на 1994 г., след 15-годишно съществуване, издаването му е преустановено поради финансови причини. През този нелек за списанието период се прави и първият опит да бъде присвоена запазената марка - символ на сериозен месечник с уважителен и достоен тон към анализираните проблеми. Съдебната битка обаче приключва с решение в полза на СЮБ.

Въпреки затрудненията идеята за „списанието за тези, които търсят ис тината” не отмира и през 2000 г. СЮБ го възстанови, като си постави задачата да продължи дългогодишната традиция и да повиши „правните знания на гражданите чрез разясняване на законите и другите нормативни актове с оглед предотвратяване на правонарушенията и престъпленията”. Инициативата е приветствана от юристите, в това число от тогавашните президент на Републиката Петър Стоянов и министъра на правосъдието Теодосий Симеонов.

Краят на 2004 г. бележи ново сътресение за списанието (което дотогава се реализира със съдействието на ИК „Сиела”) и е следващият преломен момент от съществуването му. Това е свързано с нов натиск върху СЮБ да отстъпи авторитетната и очевидно примамлива търговска марка на ново дружество на дотогавашния съиздател. Предложението не е прието и предизвиква спорове за правно-етичните норми в издателския бизнес.

Воден от желанието си да работи за повишаване на юридическата квали фикация на практикуващите юристи, да подпомага деловите хора при разре шаване на проблемите, с които се сблъскват при упражняване на своя бизнес, а също така и да съдейства за издигане на правната култура на гражданите, СЮБ ще продължава (отново със собствени сили) да издава списанието.

Макар и с голямо закъснение, за което молим да бъдем извинени, през 2006 г. ще предложим на читателите новата концепция на „Общество и право", която без да губи връзката с досегашния дух на списанието, ще бъде отворена и за по-тясно специализирани публикации с професионално съдържа ние. Това ще позволи огромният интелектуален потенциал на юридическата общност да бъде използван пълноценно във време на динамично променящо се законодателство, породило не един и два нормотворчески абсурда.

Елемент от новата концепция е рубриката „Тема с продължение”, в която изтъкнати представители на юридическата мисъл ще анализират особено актуални проблеми на съдебната власт, съдебната практика и законодателната дейност. Ще предлагаме на вниманието на парламента „ de lege ferenda” и законодателни решения по наболели обществени проблеми.

Датата 1 януари 2007 г., когато България стана пълноправен член на Европейския съюз, пък ни задължава да помогнем както на гражданите, така и на юристите, да се ориентират по-добре в „дебрите” на новото европейско законодателство.

Смятаме също, че е особено важно да погледнем на правораздаването от нов ъгъл - не като на механичен сбор от некомуникиращи помежду си сфери, а като на един цялостен, строен механизъм, в който всеки дефект - дори най- незначителният и изолиран на пръв поглед, може да „блокира” работата на Темида.

И тъй като истината се ражда в спора, ще продължи да излиза рубриката „Дебат”.

Поставили сме си амбициозната задача да помогнем на обществото да си върне вярата във върховенството на закона. Стъпка по стъпка.

Надяваме се, че заедно ще успеем!

 

Владислав СЛАВОВ,

Главен редактор на „Общество и право”

***

НОВОГОДИШНИ ПРИВЕТСТВИЯ КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ НА СПИСАНИЕТО

 

Честита Новата 2019-та година!

Уважаеми колеги,

драги читатели,

Приемете нашите най-светли пожелания за здраве и благоденствие през Новата година!

Нека вдъхновение окриля личните и професионалните Ви начинания, за да изпитате радостта и удоволствието от успеха!

Нека през 2019 година се опитаме да преобразим света около нас в по-добро и по-приветливо място, като правим всичкото добро, на което сме способни, с всички средства, които имаме, по всички начини, които знаем, на всички места, където можем, по всяко време, когато можем, на всеки човек, на когото можем – докато можем! Защото, както е прозрял древногръцкият философ Платон (427 – 345 пр. Хр.) – добрите хора не се нуждаят от закони, за да се държат правилно, а лошите винаги ще намерят как да ги заобиколят.

Затова да бъдем добри хора и отговорни, служещи на правото професионалисти.

Нека и през тази (вероятно също нелека) година продължим заедно да отстояваме демократичните принципи на правовата държава чрез силата на писаното слово и чрез обмена на критични мнения по редица юридически въпроси.

Благодарим Ви за доверието и подкрепата!

Екипът на списание „Общество и право”


СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕТО 2006-2019

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПИСАНИЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВО

2019 г.

Broy 1, 2019 g.rtf /Link/, Broy 2, 2019 g.rtf /Link/, Broy 3, 2019 g.rtf /Link/

2018 г.

Broy 8, 2018 g.rtf /Link/, Broy 9, 2018 g.rtf /Link/, Broy 10, 2018 g.rtf /Link/

Broy 5, 2018.rtf /Link/, Broy 6, 2018.rtf /Link/, Broy 7, 2018.rtf /Link/,

Broy 1, 2018.rtf /Link/, Broy 2, 2018.rtf /Link/, Broy 3, 2018.rtf /Link/, Broy 4, 2018.rtf /Link/

2017 г.

Broy 8, 2017.rtf /Link/, Broy 9, 2017.rtf /Link/, Broy 10, 2017.rtf /Link/

Broy 5, 2017.rtf /Link/, Broy 6, 2017.rtf /Link/, Broy 7, 2017.rtf /Link/,

Broy 1, 2017.rtf /Link/, Broy 2, 2017.rtf /Link/, Broy 3, 2017.rtf /Link/, Broy 4, 2017.rtf /Link/

2016 г.

Broy 8, 2016.rtf /Link/, Broy 9, 2016.rtf /Link/, Broy 10, 2016.rtf /Link/

Broy 4, 2016.rtf /Link/, Broy 5, 2016.rtf /Link/, Broy 6, 2016.rtf /Link/, Broy 7, 2016.rtf /Link/

Broy 1, 2016.rtf /Link/, Broy 2, 2016.rtf /Link/, Broy 3, 2016.rtf /Link/

2015 г.

Broy 10, 2015.rtf /Link/, Broy 9, 2015.rtf /Link/, Broy 8, 2015.rtf /Link/

Broy 7, 2015.rtf /Link/, Broy 6, 2015.rtf /Link/, Broy 5, 2015.rtf /Link/

Broy 4, 2015.rtf /Link/, Broy 3, 2015.rtf /Link/, Broy 2, 2015.rtf /Link/, Broy 1, 2015.rtf /Link/,

2014 г.

Broy 10, 2014.rtf /Link, Broy 9, 2014.rtf /Link/, Broy 8, 2014.rtf /Link/,

Broy 7, 2014.rtf /Link/, Broy 6, 2014.rtf /Link/, Broy 5, 2014.rtf /Link/

Broy 4, 2014.rtf /Link/, Broy 3, 2014.rtf /Link/, Broy 2, 2014.rtf /Link/, Broy 1, 2014.rtf /Link/

2013 г.

Broy 10, 2013.doc /Link/, Broy 9, 2013.doc /Link/, Broy 8, 2013.doc /Link/

Брой 7, 2013.doc /Link/, Брой 6, 2013.doc /Link/, Брой 5, 2013.doc /Link/

Брой 4, 2013.doc
/Link/, Брой 3, 2013.doc /Link/, Брой 2, 2013.doc /Link/, Брой 1, 2013.doc /Link/

2012 г.

Брой 10, 2012.doc /Link/, Брой 9, 2012.doc /Link/, Брой 8, 2012.doc /Link/

Брой 7, 2012.doc /Link/, Брой 6, 2012.doc /Link/, Брой 5, 2012.doc /Link/

Брой 4, 2012.doc /Link/, Брой 3, 2012.doc /Link, Брой 2, 2012 г.doc /Link/, Брой 1, 2012.doc

 

Брой 10*2011

Тема с продължение...................................................................................................... 3

Установяване на конфликт на интереси

Обща характеристика на производството

Николай Николов, доктор по право

 

Еврокомпас ................................................................................................................... 18
Държавна помощ

Абсолютна невъзможност за възстановяването й,

когато е предоставена в притиворечие с правото на ЕС
Д-р Александър Корнезов

реферандер в Съда на ЕС

 

Коментар  ..................................................................................................................... 33
Неутралност на Интернет и

конфиденциалността на съобщенията

 Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията

за регулиране на съобщенията


Анализ
............................................................................................................................ 45

Проституцията в светлината

на гражданското право

Облигационноправен аспект

Огнян Фортунов, юрист

Коментар ....................................................................................................................... 58

Държавните служители като

вещи лица в наказателния процес

Д-р Добрин Несторов, Началник на сектор

„Документни изследвания, фоноскопия и фотография”

при НИКК – МВР


Гледна точка .................................................................................................................
70

Въпросът за правната регулация

на смяната на пола

Д-р Стоян Ставру, юрист

 

Накратко ........................................................................................................................ 82
Омбудсманът сигнализира

за проблеми при изплащането

на издръжка на дете от държавата


Млади юристи ............................................................................................................... 84

Процедури на предварителни

консултации между съдилищата

Андрей Георгиев, студент в ЮФ

на СУ „Св. Кирил Охридски”

           

Права на човека .............................................................................................................. 97

Актуални проблеми на

имплементацията на международната

закрила на жените и децата

при въоръжен конфликт

Александра Павлова, юрист, младши

експерт в Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма

 

Бележити юристи .......................................................................................................107

Имуществени отношения между

съпрузите

Проф. д-р Нисим Меворах


Библиотеката на СЮБ представя ..........................................................................
122

 

Темида се шегува ......................................................................................................... 126

 

Брой 9*2011

Тема с продължение......................................................................................................3

Приключване на наказателното производство

поради несъставомерност на деянието

Д-р П. Раймундов,

Върховна касационна прокуратура

 

Актуално ...................................................................................................................... 21
Вината и нейното значение

при прекратяване на брака с развод
Стилияна Григорова, зам.-председател

на Софийския районен съд,

председател на брачната колегия

 

Коментар  ..................................................................................................................... 29
Правни проблеми на гражданския иск

в наказателния процес

Владислава Дойчинова, адвокат


Анализ
............................................................................................................................ 48

Проституцията: Позицията й

в светлината на гражданското право

Огнян Фортунов, юрист

Права на човека ............................................................................................................ 62

Конституционни основи на

презумцията за невинност

Иван Георгиев, младши съдия

в Районен съд - Видин


Накратко .......................................................................................................................
68

„Европейски правен преглед” –

юридическият компас за ЕС

 

Млади юристи ...............................................................................................................70
Водене на преговори и сключване

на договори във виртуалната среда

Иво Емануилов, студент

в ЮФ на СУ «Св. Климент Охридски»


Накратко ........................................................................................................................85

150 хиляди са делата в Страсбург

           

Конституционен съд ...................................................................................................88

Решение № 9 по к. д. № 7/2011 г.

 

Съдът в Страсбург ......................................................................................................108


Таванът на пенсиите не нарушава

Конвенцията по правата на човека .............................................................................108

(Решение по делото „Вълков и др. срещу България”)

 

Накърнено е правото на собственост ..........................................................................110

(Особено мнение на българския съдия Павлина Панова)

 

Бележити юристи ......................................................................................................114

120 години от рождението

на проф. Нисим Меворах ..............................................................................................114

Проф. д-р Велко Вълканов


Съдебен контрол над родителите ................................................................................117

Проф. д-р Нисим Меворах


Библиотеката на СЮБ представя ...........................................................................
129

 

Брой 8*2011

Тема с продължение.............................................................................................................. 3

Възможните промени в Конституцията

Проф. д-р Велко Вълканов

 

Актуално .............................................................................................................................. 18
Административноправен статут на частните музеи
Николай Николов, доктор по право

 

Анализ  .................................................................................................................................. 29
Престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза

Практика на Върховния касационен съд

Елена Авдева, съдия

във Върховния касационен съд

 

Анализ ................................................................................................................................... 40

Мотивът на насилствените сексуални престъпления

Д-р Ива Пушкарова

 

Гледна точка ....................................................................................................................... 49

Въпросът за правната регулация

на смяната на пола – част І

Д-р Стоян Ставру, юрист


Коментар ............................................................................................................................
64

Проблеми при прилагането на непубликуван

нормативен административен акт в практиката на ВАС

Яна Кузманова, адвокат

 

Коментар ............................................................................................................................70

Административен договор и частноправен договор

Памела Бучкова, асистент

по административно право в НБУ

Млади юристи ................................................................................................................... 81
Специализираният наказателен съд

Станимир Ненов, студент

в ЮФ на СУ «Св. Климент Охридски»


Права на човека ................................................................................................................. 95

Международноправна защита на жени и деца

по време на въоръжен конфликт

Александра Павлова, юрист

           

Юбилей ..............................................................................................................................110

20 години Висш съдебен съвет

 

Гледна точка ....................................................................................................................118

Висшият съдебен съвет като пазител

на независимостта на съдебната власт в България


Съдът на Европа...............................................................................................................128

Марияна Кънчева – новият

български съдия в Люксембург


Библиотеката на СЮБ представя ...............................................................................
130

 

Брой 7*2011

Тема с продължение............................................................................................................ 3

Престъпленията „активен и пасивен изборен подкуп”

Как заканодателят инкриминира явлението „изборна търговия”

Гл. ас. Цветана Петрова

Доц. д-р Веселин Вучков

 

20 години КС ....................................................................................................................... 25

Проблеми на нормативното регулиране на

правомощията на Конституционния съд .......................................................................... 25
Доц. д-р Пенчо Пенев,
конституционен съдия (1991 – 1997 г.)


Ново издание за практиката на КС ................................................................................... 36

Д.ю.н. Красен Стойчев,

конституционен съдия

Коментар  ........................................................................................................................... 43
Административен договор и частноправен

договор на администрацията

Памела Бучкова, гл. асистент

в Нов български университет

 

Анализ ................................................................................................................................. 55

Освидетeлстване от лекар

по реда на чл. 158 НПК
Гл. ас. д-р Иван Видолов, Академия на МВР
Катедра «Наказателноправни науки»

 

Актуално ........................................................................................................................... 66

След Решение № 7 от 2011 г. на КС:

Какво се случва с ранното

пенсиониране за тежък труд

Жанет Богомилова, юрист


Юбилей .............................................................................................................................
76

25 г. от създаването на българската

асоциация по криминология

Проф. д.ю.н. Юлия Бояджиева


Мониторинг .....................................................................................................................
85

Доклад на Европейската комисия

относно напредъка на България по механизма

за сътрудничество и проверка


Еврокомпас
......................................................................................................................... 97
Преюдициалната компетентност

на Съда на ЕС и други международни

правораздавателни институции

Елена Тодорова, доктор

по международно право (право на ЕС)

”За и „Против” ............................................................................................................. 108


Парламентът бламира законопроекта

за гражданска конфискация ........................................................................................... 108


Преценка № 563/2009

Европейска комисия за демокрация

чрез закона

(Венецианска комисия) ......................................................................................................... 111      

 

Защита на потребителя..............................................................................................124

Нелоялни търговски практики

Александра Павлова, младши експерт

в Министерството на икономиката,

енергетиката и туризма

 

Акцент  .......................................................................................................................... 134

Хуманитарното право през погледа

на проф. Цветана Каменова

Илка Стамболиева


Библиотеката на СЮБ представя ...........................................................................
136

 

Брой 6*2011

Тема с продължение.................................................................................................................. 3

Новата процедура за гражданска конфискация –

стъпка в правилната посока

Николай Николов, доктор по право,

Член на Комисията за установяване

на имущество, придобито от престъпна

дейност (І мандат 2005 – 2010 г.)

 

Еврокомпас  .............................................................................................................................. 19
Отговорност на държавата за нарушения на

правото на ЕС от субекти на частното право

Д-р Александър Корнезов, реферандер

в Съда на Европейския съюз

 

Коментар .................................................................................................................................  36

Корупцията и манипулирането на обществените поръчки.

Наказателноправна рамка
Адвокат Ралица Димитрова,
докторант в ЮФ на СУ «Св.
Кл. Охридски»

 

Накратко .................................................................................................................................. 59

Председателят на Съда в Страсбург

гостува по покана на проф. Л. Груев


Обръщение ...............................................................................................................................  
62

Декларация, приета на

Национална кръгла маса „Имотни измами”

(17.06.2011 г.)


”За” и „против” ......................................................................................................................
67

Омбудсманът предлага национален референдум

да реши за евтаназията

 

Експертна кръгла маса .......................................................................................................... 69

Длъжна ли е държавата да поддържа
официално издание на актуалните
нормативни актове ................................................................................................................... 69

 

Реакция ...................................................................................................................................... 71

Отчет ....................................................................................................................................... 73
Проф. Лазар Груев: 86 % от делата приключват
по евростандарта – за три месеца

 

Накратко .................................................................................................................................. 76
Министри на правосъдието в ЕС обсъждат
правата и защитата на жертвите на престъпления

 

Памет ........................................................................................................................................ 78
Илия Цанов – блестящ пример за родолюбие,
гражданска доблест и професионализъм

 

Бележити юристи  ................................................................................................................. 98
Академик Любен Василев - бележит
учен юрист и обществен деец
Проф. Васил Мръчков

Библиотеката на СЮБ представя ..................................................................................... 113

 

Брой 5*2011

Тема с продължение.................................................................................................................. 3

Имотните измами: актуални юридически

и обществено-икономически аспекти

Николай Павлов, главен експерт

в Българска академия на науките

 

Актуално .................................................................................................................................. 16
Уредбата на надомния труд се нуждае

от допълнителни правила

Жанет Богомилова, юрист

 

Коментар ................................................................................................................................  25

Съпричиняването като основание за

намаляване на гражданската отговорност
Павел Гайдаров, доктор по право,
следовател в Софийска градска прокуратура

 

Анализ ...................................................................................................................................... 38

Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение

за трафик на хора в наказателния процес

Д-р Ива Пушкарова, старши асистент
по наказателно право в СУ „Св. Климент Охридски”

Памет .......................................................................................................................................48

Защитникът на Ботевите четници изваден от забвение

 

Данъчен лабиринт ................................................................................................................. 54

Солидарната отговорност по чл. 117 от

Закона за данъка върху добавената стойност

Налице ли е съответствие на нормата с

Ощностното законодателство и

особености при нейното ангажиране

Маргарита Чечова, адвокат


Гостува .................................................................................................................................... 63
Отпуснаха 5 млн. лева за подобряване
на съдебната практика
Лили Границка, журналист


Конституционен съд
............................................................................................................. 68
Решение № 6 от 16 май 2011 г.
по Конституционно дело № 3 от 2011 г.

Еврокомпас ............................................................................................................................. 77
Директният ефект на общностното право
Представяне значението на решение на съда на ЕО от 04.12.1974 г.,
дело “Van Duyn/Home office”, (С-41/74) и решение на съда
на ЕО от 19 януари 1982 г., дело “Becker”, (С-8/81)
за утвърждаването на принципа на директния ефект
като общовалидно правило за всички
правни норми на Общностното право

Владимир Петров, адвокат

Съдът на Европа ................................................................................................................... 98

Държавите членки не могат да запазват

за своите граждани достъпа

до професията нотариус.......................................................................................................... 98

 

Решение по дело „Комисия/Франция” (С-50/08)................................................................ 103

 

Библиотеката на СЮБ представя .................................................................................. 122

 

Брой 4*2011

Тема с продължение................................................................................................................ 3

Договорът от Лисабон и средствата за правна (съдебна)

защита в правото на Европейския съюз

Александър Арабаджиев,

съдия в Съда на ЕС в Люксембург

 

Актуално ................................................................................................................................ 27
Промените в режима на свободно използване на защитени

произведения срещу компенсация

Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат


Коментар ................................................................................................................................ 40
Обжалване на обществени поръчки пред КЗК
Андрей Михайлов, началник-отдел „Конкуренция“,
БТК-АД

 

Коментар ................................................................................................................................ 55

Процесуални проблеми при осигуряването на образци за

сравнително изследване по реда на чл. 146 от НПК
Гл. ас. д-р Иван Видолов,
катедра „Наказателноправни науки"
– Академия на МВР

 

Анализ ...................................................................................................................................... 64

Правно регулиране на компютърни ресурси – т. нар.

облачни услуги

Георги Сулев, юрисконсулт в Комисията

за регулиране на

съобщенията

 

Гледна точка .......................................................................................................................... 76

За криминологичен подход в наказателното правотворчество

Д-р Байчо Панев, професор по криминология


Честване .................................................................................................................................. 88
Юристи отбелязаха Деня на конституцията


Признание
................................................................................................................................ 91
Орден "Св. св. Кирил и Методий"
за проф. Снежана Начева 

 

Правна помощ .......................................................................................................................... 93


Практическо ръководство за допустимост на жалбите
в Страсбург ................................................................................................................................ 93

Инструкция № И-134/11.04.2011 г.
.......................................................................................... 95
на главния прокурор относно действията, които могат да извършват органите
на досъдебното производство по отношение на адвокати


Млади юристи .......................................................................................................................... 98

Щрихи към наказателноправното понятие „виновен”

Христофор Манчев, юрист


Еврокомпас ..............................................................................................................................107

Европейска среща по проблемите на правата на потребителите

Александра Павлова, юрист

 

Конституционен съд ............................................................................................................ 115

Решение № 2 от 31 март 2011 г. по конституционно

дело № 2 от 2011 г.

 

Библиотеката на СЮБ представя .................................................................................... 126

 

Брой 3*2011

Тема с продължение ................................................................................................................ 3

За парламентарния прочит

на рационализирания парламентаризъм

Разсъждeния в очакване на решението на Конституционния

съд по к. д. № 3/2011 г.
Проф. д-р Снежана Начева

 

Анализ ...................................................................................................................................... 14


Документната измама .............................................................................................................  14

Преглед на съдебната практика на състави на ВС и ВКС
Д-р Петър Раймундов,
Върховна касационна прокуратура

 

Възпитателни мерки срещу малолетни и непълнолетни ..................................................... 32

Съдебната практика по определяне на мерките „настаняване във възпитателно

училище интернат” и „настаняване в социално-педагогически интернат”

Светла Маргаритова, адвокат

 

Актуално .................................................................................................................................. 59

 

Разследване на квалифицирана

контрабанда .............................................................................................................................. 59

Д-р Петър Младенов,

Университет за национално и световно стопанство

 

Директива на ЕС за правата на пациентите

при лечение зад граница ......................................................................................................... 69

Д-р Ива Пушкарова, СУ „Св. Кл. Охридски”

Николай Гунчев, съдия във ВАС


Коментар .............................................................................................................................. 79
Изпълнение върху движими вещи

Христо Николаев, юрист

 

Гледна точка .......................................................................................................................... 98

Спорни въпроси относно представителството на

страната при връчването на книжа по ГПК

Иван Георгиев, младши съдия

 

Накратко ............................................................................................................................... 103

Акт за единен европейски пазар на ЕС

Александра Павлова, юрист

 

Еврокомпас ............................................................................................................................ 106

Нарушения на човешките права в България

Преглед на някои осъдителни решения на Европейския съд

по правата на човека срещу страната ни

Н. с. І ст. д-р Екатерина Салкова,
Институт за правни науки при БАН

 

Библиотеката на СЮБ представя ................................................................................... 118

 

Брой 2*2011

Тема с продължение ..................................................................................................................3
Европейската заповед за арест
(Измененията в европейската заповед за арест
след приемането на закона за изменение и
допълнение на закона за екстрадицията и
европейската заповед за арест (обн., ДВ, бр. 49/2010 г.).
Павлина Панова, съдия във Върховния касационен съд

Коментар.....................................................................................................................................22
Правото на защита в първата фаза
на производството по установяване
на конфликт на интереси
Николай Николов, доктор по право

Актуално ....................................................................................................................................38
Защита на единната европейска валута
срещу фалшифициране
Проф. Юлия Бояджиева, НИКК при МВР

Равносметка .............................................................................................................................54
След национално съвещание на съдебните шефове:
Три пъти повече СРС, три пъти по-малко резултати
Ралица Петрова, журналист

Наръчник за юристи .............................................................................................................. 62
Книга хвърля светлина върху използването на СРС

Мониторинг ............................................................................................................................. 65
Евромагистрати: Не бива изпълнителната власт
да се меси на съдебната

Данъчен лабиринт ...................................................................................................................67
Особености при документирането на транспорт
при вътрешнообщностни доставки
(Във връзка с практиката на Националната агенция по приходите,
Върховния административен съд и Съда на Европейската общност)
Маргарита Чечова, адвокат

 „За” и „против”.......................................................................................................................73
Законодателството за проституцията в България:
проблеми и перспективи
Васил Миков, прокурор
във Върховна касационна прокуратура

Презентация ............................................................................................................................84
Темата за царските имоти възкресена в две книги
Петър Бучков, журналист

Млади юристи .........................................................................................................................87
Брачният договор.
Вписване и регистрация. Брачен договор с отложено действие
Антония  Петрова, юрист

E
врокомпас ...............................................................................................................................95
Обща културна политика на ЕС
Яна Кузманова, адвокат

Бележити юристи ............................................................................................................... 107
Съсобственост
Проф. Петко Венедиков

Библиотеката на СЮБ представя ....................................................................................117

 

Брой 1*2011

Тема с продължение ...............................................................................................................11
Нарушаване на правото на ЕС от националните съдилища
(В контекста на производството по член 258-259 ДФЕС)
Д-р Александър Корнезов,
реферандър в Съда на ЕС

 Актуално .................................................................................................................................29
Сгрешеният модел на програмиране в БНТ
Недостатъци и на законодателната уредба
Доц. д-р Райна Николова
Нов български университет

Дебати  .................................................................................................................................... 39

Пояснения по тълкувателно решение
№ 5/20.07.2010 г. на ВАС ....................................................................................................... 39
Катедра по административно-правни науки
при ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски

Тълкувателно решение № 5/2010 г. на ВАС ......................................................................... 43

Дебати .....................................................................................................................................49
Тълкувателно решение № 2/2010 г. на ОСНК на ВКС
  Д-р Иван Ранчев, наказателен съдия
в Апелативен съд – Пловдив

Анализ .......................................................................................................................................62
Договорът за обществена поръчка
Сключване, недействителност и обжалване
след влизане в сила на ЗИДЗОП
(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.)
Владимир Петров, адвокат

„За” и „против” .....................................................................................................................88
Законодателството за проституцията в България:  
Проблеми и перспективи
Васил Миков, прокурор
Във Върховна касационна прокуратура

Коментар ..............................................................................................................................101
Вещноправно действие на брачния договор
Стоян Ставру, юрист

Проект ...................................................................................................................................120
Правителствена антикорупционна система БОРКОР

Гледна точка ........................................................................................................................122
Изследователски резултати и противодействие
на корупцията в България
Д-р Байчо Панев,
Професор по криминология

Бележити юристи ..............................................................................................................128

Проф. Петко Венедиков – изтъкнат юрист
и блестящ преподавател .......................................................................................................128

Общи части при етажната собственост ..............................................................................131
Проф. Петко Венедиков

Библиотеката на СЮБ представя ...................................................................................141

 

Брой 10*2010

Тема с продължение ............................................................................................................... 3
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси няма обратно действие

Николай Николов, юрист,
експерт по конфликт на интереси

Актуално ................................................................................................................................. 17

Борбата срещу изпирането на пари и новият режим

на платежните услуги в Европа

Диана Ганчева, юрисконсулт

в дирекция „Правна”при БНБ

 

Коментар ................................................................................................................................ 34

Изпълнение върху недвижим имот

(Глава 43 ГПК) – част ІІ

Христо Николаев, юрист

 

Анализ ..................................................................................................................................... 49

Договорът за обществена поръчка

Сключване, недействителност и обжалване след влизане в сила

на ЗИДЗОП

(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.) - продължава от бр. 9

Владимир Петров, адвокат

 

„За” и „против" .................................................................................................................... 69

Сексексплоатацията и проституцията през призмата на

международната регулация на правата на човека (ІІ част)

Йонко Грозев, адвокат

Наташа Добрева, адвокат

 

Анализ .................................................................................................................................... 76

Гражданска отговорност, основана на договор или деликт

Павел Гайдаров, следовател

 

Накратко ................................................................................................................................ 83

Меморандуми за сътрудничество между адвокатурите

на България и Гърция .......................................................................... ................................. 83

 

Кръгла маса за промените в Закона

за търговския регистър .......................................................................................................... 85

 

Честито  ................................................................................................................................. 88

Адвокат Даниела Доковска – човек на 2010 година

 

Еврокомпас ........................................................................................................................... 90

Нови възможности за оспорване на актове

на Европейския съюз

Мартин Бъбаров, Ясен Николов –

студенти ІV-ти курс „Право”в СУ „Св. Климент Охридски”

 

Предстоящо ........................................................................................................................... 98

Европейската комисия обсъжда нови мерки

за защита на потребителите

 

Съдът на Европа ................................................................................................................. 100

Определение № 2795/24.08.2010 г.
на Административен съд – София град, І отделение, 12 с-в

 

Бележити юристи ............................................................................................................... 132
Проблеми на следващия брак
Проф. Лиляна Ненова

 

Библиотеката на СЮБ представя ................................................................................... 141

 

Брой 9*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Свободно използване на защитени
произведения срещу компенсационни
възнаграждения
Д-р Офелия Киркорян-Цонкова, адвокат

Гледна точка..........................................................................................................................12
Интернет пиратството Атанас Костов, адвокат

Актуално.................................................................................................................................18
Нотариусите с достъп до инфомасиви на МВР и ГРАО.....................................................18

Способи и средства за извършване на имотната измама по чл. 212, ал. 1 и 2 от НК.......20
Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Коментар.................................................................................................................................30
Изпълнение върху недвижим имот (Глава 43 ГПК)
Христо Николаев, юрист

Анализ.......................................................................................................................................43
Договорът за обществена поръчка
Сключване, недействителност и обжалване след влизане в сила на ЗИДЗОП
(обн., ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г.)
Владимир Петров, адвокат

Юбилей.....................................................................................................................................61
130 години Върховен касационен съд

Избор..........................................................................................................................................66
Георги Колев е новият председател на Върховния административен съд

Vox populi..................................................................................................................................67
Новият Омбудсман отвори врати за проблеми на граждани

„За” и „против”......................................................................................................................69
Закон за проституцията
Правна рамка на явлението....................................................................................................69
Мирела Веселинова, юрист и журналист

Сексексплоатацията и проституцията през призмата на международната
регулация на правата на човека.............................................................................................73
Йонко Грозев, адвокат
Наташа Добрева, адвокат

Анализ......................................................................................................................................90
Гражданска отговорност, основана на договор или деликт
Павел Гайдаров, следовател

Правна помощ.......................................................................................................................100
Доказването при митническото разследване
Д-р Петър Младенов

Накратко................................................................................................................................112
Европейският съюз след Договора от Лисабон

Еврокомпас............................................................................................................................115
Определение №2412/11.08.2010 г. на Административен съд-София град

Бележити юристи.................................................................................................................143
Проф. Лиляна Ненова – незабравимият учител..................................................................143
Проф. Методи Марков

Проблемина следващия брак................................................................................................145
Проф. Лиляна Ненова

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................159

 

Брой 8*2010 

Тема с продължение...............................................................................................................3
Имотната измама.
Някои въпроси след измененията в чл. 212, ал. 1
НК по ЗИДНК (обн., ДВ, бр. 26/2010 г.)
Д-р Петър Раймундов,
Върховна касационна прокуратура

Актуално.................................................................................................................................13
94 % са осъдителните присъди в България
Гроздан Илиев, зам. -председател на Върховния касационен съд

Дебати......................................................................................................................................26
Към ново изборно законодателство?
Част втора: Изборна География
Проф. д-р Любомир Гаврилов Д-р Стефан Манов

Анализ.....................................................................................................................................39
Централен орган за обществени поръчки
Аделина Ковачева, председател на отделение във Върховния административен съд

Гледна точка..........................................................................................................................50
Нов ли е създаващият се у нас специализиран наказателен съд?
Проф. д-р Мария Манолова

Гостува ...................................................................................................................................68
Промените в Закона за авторското право и сродните му права
Лилия Цветкова, журналист

„За” и „против”.....................................................................................................................76
Законопроекта за гражданската конфискация

Накратко.................................................................................................................................89
Гражданска инициатива „Юридически барометър.............................................................89

„Да бъдем равни с другите европейски народи!”................................................................93

Юбилей ..................................................................................................................................95
Пет години училище за адвокати

Конституционен съд ............................................................................................................97
Решение № 10 по конституционно дело№ 10/2009 г.

Еврокомпас...........................................................................................................................123
Санкцията „забрана за пътуване зад граница” и Директива 2004/38

Съдът на Европа .................................................................................................................128
Решение по дело С-13 7/09 („Георги Елчинов срещу НЗОК”)

Бележити юристи................................................................................................................151
Доказателства и доказателствени средства
Акад. Стефан Павлов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................163

 

Брой 7*2010

Тема с продължение..............................................................................................................3
Съдия Хавиер Мартинес Ласаро:
Специализираният наказателен съд в Испания
гледа дела за тероризъм и наркотрафик..................................................................................3

Делата срещу терористи - в сграда извън Мадрид...............................................................10

Законопроектите......................................................................................................................14

 1. ЗИД на ЗСВ
 2. ЗИД на НПК

Накратко..................................................................................................................................33

Европейски електронен правен портал в помощ на гражданите и бизнеса .....................33

Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване..............................................34

Актуално
.................................................................................................................................36
Произход на дете при асистирана репродукция
Стоян Ставру, юрист

Дебати
......................................................................................................................................48
„За” или „против” „вечния обвиняем”
Христо Манчев, прокурор, завеждащ отдел във ВКП

Данъчен лабиринт
.................................................................................................................66
Данъчно облагане на сделки при търговия на емисии по протокола от Киото
Маргарита Чечова, адвокат

Анализ
......................................................................................................................................71
Лекарските грешки (втора част) Ралица Илкова

На вниманието на
законодателя..........................................................................................78
Компенсиране на извънреден труд в почивните дни Жанет Богомилова, юрист

Коментар.................................................................................................................................85
Образци за сравнително изследване — понятие и видове
Гл. ас. д-р Иван Видолов Катедра  "Наказателно-правни науки " Академия на МВР

Гледна точка..........................................................................................................................96
Заобикалянето на закона при сделките с имоти
Атанас Йорданов, студент по право в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски”

Равносметка.........................................................................................................................104
Разсекретиха щатната численост на МВР

Еврокомпас ..........................................................................................................................108

Докладът на ЕК за напредъка на България (юни 2010 г.) ................................................108

Реакциите ..............................................................................................................................120

Бележити юристи................................................................................................................128
Академик Стефан Павлов - пример за гражданско и научно поведение
Проф. Велко Вълканов

Обвиняемият .........................................................................................................................131
Акад. Стефан Павлов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................146

 

Брой 6*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Съдебната реформа и мястото на специализираните съдилища в нея
Галина Тонева, заместник главен прокурор

Дебати.....................................................................................................................................15
Специализиран съд? Само след обществена дискусия
Проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд

Актуално.................................................................................................................................21
Лекарските грешки
Ралица Илкова, главен асистент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски „

Коментар.................................................................................................................................32
Гражданското правосъдие в България през обектива на ЕСПЧ (продължение)
Полина Русинова, фондация , Български адвокати за правата на човека”

Проблеми................................................................................................................................43
Защитата по наказателни дела

Равносметка...........................................................................................................................46

Доклад относно отлагането на съдебните дела и действията на адвокатите,
според анализите на апелативните съдилища и апелативните прокуратури....................46

Федерацията на европейските адвокатури гласува резолюция за бедстващата
правна помощ у нас.................................................................................................................55

Накратко.................................................................................................................................56
6 млн. лв. са нужни за старта на Единната информационна система
за противодействие на престъпността

Гостува....................................................................................................................................58
Морал и корупция
Проф. д-р Калин Гайдаров

Гледна точка..........................................................................................................................66
Престъпленията набедяване и лъжесвидетелстване
Наталия Георгиева, юрист

Коментар.................................................................................................................................79
Договорът за факторинг. Правна уредба съгласно Конвенцията за
международния факторинг (продължение)
Д-р Емилия Димитрова, главен асистент в НБУ

Изследване..............................................................................................................................91
Оглед на труп и ексхумация при делата за убийство (продължение)
Усама Шабути, докторант в ЮЗУ ,,Неофит Рилски”

Еврокомпас.............................................................................................................................95
Риболовът в Черно море. Взаимодействието между
общностното и националното законодателствопореден проблем за
българските риболовни кораби
Димитър Димитров, адвокат

Съдът на Европа.................................................................................................................100

Решение по дело С-2/09
(Регионална митническа дирекция-Пловдив, срещу Петър Калинчев)..........................100

Решение по дело С-484/08 (Caja de Ahorros y Monte de Piedad срещу
Asociacion de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).........................................................115

Бележити юристи................................................................................................................126
Контрол за конституционност на актовете на Народното събрание и на
Президента на Републиката
Проф. Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя 
новата специализирана литература, Иван Андонов...................................................... 140

Брой 5*2010

Тема с продължение………….............................................................................................….3
Гражданското правосъдие в България през
обектива на Европейския съд за правата на човека
Полина Русинова, юрист Фондация „Български адвокати за правата на човека „

Актуално……………..................................................................................…………………….14
Еволюиращият конституционализъм и  европейският интеграционен процес
Проф. д-р Снежана Начева

Анализ……….......................................................................................................……………..22
Достъпът на физически и юридически лица до правосъдие пред Съда на
Европейския съюз
Димитър Стефанов, юрист

Дебат…….....................................................................................................………….………..43
Стратегия за продължаване на съдебната реформа

Изследване……..........................................................................................…………......….…47
Под 2% са присъдите за организирана престъпна дейност

Равносметка……...........................................................................................……….……......51
Между 900 и 1000 дела годишно разглежда районен съдия в София

Коментар……….............................................................................................…………….…...55
Договорът за факторинг. Правна уредба съгласно Конвенцията за
международния факторинг
Д-р Емилия Димитрова, главен асистент в НБУ

Изследване………………………..............................................................................................64
Оглед на труп и ексхумация при дела за убийство
У сама Шабути,докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски”

Гостува………....................................................................................……………………….….74
Близкият Изток — трета интифада, мир или позиционна война
Дои. д-р Мира Майер, НБУ

Еврокомпас……….....................................................................................…….................….84
Новите промени в конкурсите
за работа в Европейския съюз………………………………..….……………...………….84
Мими Йотова, юрист

ПАСЕ: Постмониторингов диалог с България (Резолюция 1730/2010)………………....93

Становище…………………………..........................................................................................97

Венецианската комисия за проектозакона за отнемане на незаконно
придобитото

Парите на Европа……………………...................................................................................120
Всеки десети проект по ОПАК е с нарушения
Лили Границка, в. "Дневник"

Накратко…………………………...........................................................................................126
Имотните измами – проблеми и противодействие

Конституционен съд…………………..................................................................................128

Решение № 5/22.04.2010 г.

Бележити юристи.....................................................……………....................………………140
Проф. Борис Спасов – учителят
Проф. Велко Вълканов

Компетентност при обвинения срещу президента и вицепрезидента.............................143
Проф. Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя 
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................153

 

Брой 4*2010

Тема с продължение................................................................................................................3
Достъпът на физически и юридически лица до правосъдие
пред Съда на Европейския съюз.
Димитър Стефанов, юрист

Актуално............................................... .................................................................................21
Парламентът прие много оспорвани промени в НПК
Мирела Веселинова, юрист

Актуално.................................................................................................................................26
Съкратено съдебно следствие (Определяне на наказанието по
чл. 5а НК от ЗИД НК - обн, ДВ, бр. 26/2010 г.,
при разглеждане ни дело но реда на съкратеното съдебно следствие).
Д-р Петър Раймундов,Върховна касационна прокуратура

Гледна точка........................................ .................................................................................36
Върховенството на закона - в плен на дефицита на правното ни образование
Тодор Дочев, юрист

Стратегия.............................................. .................................................................................45
Противодействието на организираната престъпност и корупцията
— основен приоритет за МВР
Бойко Славчев, юрист.

Честване............................................... .................................................................................49
16 април - Ден на Конституцията и юриста

Апел....................................................... .................................................................................56
Декларация на Съюза на юристите в България

Равносметка...........................................................................................................................57
Рекордна натовареност на съдиите във ВАС

Данъчен лабиринт.................................................................................................................60
Осигуряване по договор за управление в търговско дружество
Маргарита Чечова, адвокат

Коментар.................................................................................................................................66
Престъпления против половата неприкосновеност на малолетни
(Наказателно-правна уредба и проблеми в съдебната практика у нас)
Д-р Иван Ранчев,
съдия в Апелативен съд-гр. Пловдив

Анализ.....................................................................................................................................79
Изпълнителното производство поГПК
(Глава 39: Защита срещу изпълнението)
Христо Николаев, юрист

Дебат...................................................... .................................................................................89
Контролът върху допустимостта на касационната жалба в административния процес
Валери Раданов, съдия

Изследване............................................................................................................................100
Потребителски неволи и междусъседски конфликти — най-честите спорове у нас

Накратко...............................................................................................................................104
.
Конституцията – достъпна за всички..................................................................................104

Кризата ударила и частните съдебни изпълнители...........................................................105

Бележити юристи................................................................................................................107
Правото на помилване -юридически, хуманитарни
и социални аспекти
Проф. д-р Веселин Каракашев

Библиотеката на СЮБ представя 
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................110

 

Брой 3*2010

Тема с продължение……………...............................................................................………....3
Престъпления против половата неприкосновеност на малолетни
(Наказателно-правна уредба и проблеми в съдебната практика)
Д-р Иван Ранчев, съдия в Апелативен съд-гр. Пловдив

Актуално.................................................................................................................................17
Споровете около НПК продължават

Признание...............................................................................................................................21
Проф. Лазар Груев - член на престижна организация на европейски съдии

Гледна точка..........................................................................................................................22
Обжалват ли се определенията за допускане до касационно обжалване?
Атанас Пунев

Коментар.................................................................................................................................27
Криминогенни рискови фактори при децата
(Проблемът за управлението на риска и съдебната практика)
Д-р Ива Пушкарова, ст. ас. по наказателно право
в СУ,,Св. Кл. Охридски"

Анализ.................................................... ................................................................................39
Виновността. Някои теоретични предпоставки за  изясняване на проблема (II част)
Ивайло Ангелов, юрист

Накратко ............................................................................................................................... 52

Медиацията - укрепване на доверието в българското правораздаване ........................... 52

Юридическото образование в България — а сега накъде? ............................................... 55

От редакционната поща ....................................................................................................... 59

„За” и ”против” ................................................................................................................... 61
Тълкувателно решение на ВКС по дело № 1/2009
(Касационното обжалване по ГПК)

Съдът на Европа ................................................................................................................. 81
Решение по дело С 297/08
(Европейската комисия срещу Република Италия)

Бележити юристи .............................................................................................................. 107
Проф. Веселин Каракашев - виден български криминолог ............................................ 107
Проф- д-р Никола Манев

Някои кримшюлогични виждани върху преследването и
наказването на субектите на престъпления ...................................................................... 110
Проф. д-р Веселин Каракашев

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ……...............................................122

 

Брой 2*2010

Тема с продължение……............................................................................….………..……..23
Промените в НПК -необходими или недопустими
Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Цонков, гл. Асистент по наказателнопроцесуално
право в ЮФ на СУ “Се. Кл. Охридски”

Данъчен лабиринт…..........................................................................…….………………...…23
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Маргарита Чечова, адвокат

Коментар.................................................................................................................................28
Бракът и придобивката давност
Стоян Ставру, юрист

Дебати......................................................................................................................................40
Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за „тежки престъпления”
Н. с. 1 степен Екатерина Салкова

Изследване..............................................................................................................................51
Купените местни избори, или смъртта на местната демокрация
Мирела Веселинова, юрист

Правна помощ........................................................................................................................64
Спогодба за социална сигурност между България и Корея
Мария Касърова, директор на дирекция „ Международни спогодби” в НОИ

Анализ......................................................................................................................................69
Виновността. Някои теоретични предпоставки за изясняване на проблема
Ивайло Ангелов, юрист

Накратко..................................................................................................................................84

Общество на конституционни съдии с изтекъл мандат.......................................................84

Депутати с двойно гражданство в националния парламент...............................................85

Избори.......................................................................................................................................86
Димитър Танев отново начело на нотариусите

Времена и нрави.....................................................................................................................87
Отказът
Хари Хараламбиен, адвокат

„За” и „против”......................................................................................................................89
Определение № 1 по конституционно дело № 19/2009 г

Съдът на Европа....................................................................................................................92

Решение но Дело С-546/07 (Комисията срещу Германия)..................................................92

Решение по Дело С-444/07 (МС Ргоbud Gdynia sp. z о.о.)....................................................96

Бележити юристи................................................................................................................108
Административното производство
Проф. Ангел С. Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................126

 

Брой 1*2010

Тема с продължение..............................................................................................................11
Промените в НПК — необходими или недопустими?
Вероника Имова, съдия във Върховния касационен съд
Ивайло Цонков, гл. асистент в ЮФ на СУ „ Се. Кл. Охридски”

Дебат........................................................................................................................................27
Гражданската конфискация - капан за организираната престъпност
или за дребни нарушители
ИванкаИванова, фондация „Отворено общество”

Гледна точка..........................................................................................................................34
Юридическата съдба на царските дарения
Проф. д.ю.н. Владимир Петров

Коментар…..........................................................................................………………….……..46
Изпълнителното производство по ГПК
Христо Николаев, юрист

Анализ...................................................................................................…………………….….56
Саморегулация и съвместна регулация на радио-и телевизионната дейност
Доц. д-р Райна Николова

Спорт и право…………….........................................................................................……..….67
Правото на директен достъп за информационно отразяване на спортни
събития с важно обществено значение
Борис Колев, юрист

Гражданска регистрация.....................................................................................................77
Регистриране на събития по гражданско състояние, настъпили в чужбина
Маргарита Иванова, началник отдел ,, Методология и контрол „
при Главна дирекция ГРАО

Накратко.................................................................................................................................80
Съдия Галя Солакова е новият зам.-председател на ВАС..................................................80

България и Испания автори и вносители на евродиректива..............................................81

Кариера в България? Защо не?..............................................................................................83

Еврокомпас............................................................................................................................86
Алтернативни и възобновяеми източници на енергия
Илия Николов, юрист

Съдът на Европа...................................................................................................................94
Решение по дело С-284/05: Неизпълнение на задължения
от държава-членка — Безмитен внос на военна екипировка

Бележити юристи................................................................................................................107
Проф. Ангел С. Ангелов - една забележителна личност..................................................107
Проф. д-р Велко Вълканов

Административният акт....................................................................................................110
Проф. Ангел Ангелов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................122

Брой 10*2009 

Тема с родължение..................................................................................................................3
За дефицита на държавност и кухият правов ред
Цоц. д-р Борис Велчев, главен прокурор на Република България

Коментар.................................................................................................................................15
Договорна и законна лихва според практиката на ВКС
Д-р Марио Бобатинов, зам.-председател на Върховния касационен съд

Гледна точка..........................................................................................................................20
Към ново изборно законодателство? (Анатомия на гласуването в чужбина)
Проф. Любомир Гаврилов Д-р Стефан Манов

Права на човека....................................................................................................................33

Липса или неефективност на вътрешноправните средства за защита срещу
нарушения на ЕКЗПЧОС........................................................................................................35
Михаил Екимджиев, адвокат,
„Асоциация за европейска интеграция и  права на човека”

Промените в НПК ще доведат до нови осъждания в Страсбург........................................51
Емилия Недева, адвокат

В Европа се конфискува само ако се докаже престъпна дейност.......................................58
Йонко Грозев, адвокат

Накратко.................................................................................................................................61
Съдебна реформа 2009-2013

„За” и „против”.....................................................................................................................64

Данък правосъдие...................................................................................................................64

Бедна държава сме, за да поемаме риск...............................................................................66
Делян Добрев, депутат от ГЕРБ

Лъжа е, че България ще бъде санкционирана при спор с комисията ...............................68
Валери Борисов, адвокат

Можем да сме европейци и като защитаваме интересите си ............................................72
Атанас Семов, депутат от РЗС

Анализ.....................................................................................................................................75
Саморегулация и съвместно регулиране на радио-и телевизионната дейност
Доц. д-р Райна Николова

Юбилей....................................................................................................................................88
10 г. от възстановяването на сп. „Адвокатски преглед”

Накратко..................................................................................................................................92
Български юрист стана зам.-председател на Международната
асоциация на юристите демократи

Съдът на Европа....................................................................................................................94

Делото „Кадзоев” и миграционното законодателство.........................................................94
Стефан Христов; Веселин Вучков, доктор по право

Договорът от Лисабон и Съдът на Европейския съюз......................................................104

Събития.................................................................................................................................110
90 години от Ньойския диктат
Проф. д-р Мария Г. Манолова

Бележити юристи................................................................................................................122
Множество престъпления
Проф. Иван Ненов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................135

 

Брой 9*2009

Тема с продължение ...............................................................................................................3
Посегателствата срещу деца трябва да се наказват по-строго
Даниела Мишева, министър на правосъдието

Актуално..................................................................................................................................10
Предоставяне за ползване от единия съпруг на съсобствено
семейно жилище след развода.
Стоян Ставр -  юрист

Гледна точка ......................................................................................................................... 24
„Един Красьо с ланци” като лакмус за съдебната система
Ваня Савова, прокурор във Върховната касационна прокуратура

Анализ ..................................................................................................................................... 28
Задължението за уведомяване в административното производство
Д-р Младен Младенов

Коментар ................................................................................................................................ 33
Използване на версията в досъдебното производство
Адвокат Николай Антов, председател на Адвокатска колегия-гр. Пазарджик

Гражданска регистрация ..................................................................................................... 41
Семейни регистри
Маргарита Иванова, началник отдел ,, Методология и контрол” при
Главна дирекция ГРАО

На вниманието на законодателя............................................................................................ 44
Празнота при уволнение на работник, отсъствал дълго и неоснователно
Жанет Богомилова, юрист

Конституционен съд...............................................................................................................52
Четирима съдии положиха клетва

Времена и нрави.....................................................................................................................56
Имуществото на короната според римското право
Проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Съдът на Европа.....................................................................................................................68

Юбилей....................................................................................................................................76
20 години Първоинстанционен съд
Яна Николова, юрист

Накратко..................................................................................................................................91
Ранният достъп до адвокат проблеми и перспективи

Обмяна на опит......................................................................................................................94
Юристи от Мароко питат за правната помощ у нас

Накратко.................................................................................................................................95
Оркестърът на юристите откри новия концертен сезон

Бележити юристи..................................................................................................................97

Проф. Иван Ненов - достоен продължител на традициите
в наказателното право…………..............................................................................................97
Проф. д-р Румен Владимиров
Нюрнбергският процес и задачата за по-нататъшното развитие на
международното наказателно право……………..............................................................….99
Проф. Иван Ненов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов

 

Брой 8*2009 

Тема с продължение................................................................................................................3
Брачният договор Камен Каменов, нотариус

Дебат..........................................................................................................................................7

Основни заблуди за наказателното право...............................................................................7
Проф. Лазар Груев,председател на Върховния касационен съд

Актуални проблеми на наказателното правораздаване... ……….........................................14
Гроздан Илиев, зам. -председателя на ВКС и председател на НК

Съдът на Европа.....................................................................................................................22
Борбата с тероризма и Съдът на Европей­ските общности - а сега накъде?
Д-р Александър Корнезов

Актуално..................................................................................................................................44
Правото в защита на околната среда
Румяна Папазова, Върховен административен съд

Данъчен лабиринт.................................................................................................................58
Акциз при внос от ЕС на стари автомобили
Маргарита Чечова, адвокат

Гражданска регистрация…........................................................................…….……………65
ЕСГРАОН като източник на информация за населението
Маргарита Иванова, Главна дирекция ГРАО

Коментар............................................................................................................................... 68
Изпълнително производство по ГПК - Изпълнение на парични вземания
(Общи правила)
Христо Николаев, юрист

Анализ
Състав, конституиране и мандат на Съвета за електронни медии
Доц. д-р Райна Николова

Правна помощ.........................................................................................................................100
Спогодба за социална сигурност между България и Израел
Мария Касърова, Национален осигурителен институт

Празник.....................................................................................................................................105
Тържествен старт на новата учебна година за адвокати

Накратко...................................................................................................................................107

Слага ли се край на формалното атестиране на магистратите?...........................................107

Единна мрежа на завещанията в Европа................................................................................109

Частните съдебни изпълнители: Кризата удари по събираемостта.....................................117
Съдия по делото за убийството на Джон Кенеди:

Решавайте делата в по-кратки срокове ..................................................................................113

„За” и „против”.......................................................................................................................114
Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС от 14.09.2009 г.
(чп. 390 ГПК във вр. с чл. 22, ал. 2 и сл. от Закона за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност)

Бележити юристи...................................................................................................................118
Предговор към „Критиката на чистия разум”

Имануел Кант
Проф. д-р Цеко Торбов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ..........................................................129

 

Брой 7*2009

Тема с продължение: ...............................................................................................................3
Новият Семеен кодекс - кодекс на съгласието и на особената
закрила на децата
Чл. кор. проф. д. ю. н. Цанка Цанкова

Прецедент ................................................................................................................................16
Съдия дубльор по 35 български дела в Страсбург
Ненка Иванова

Актуално...................................................................................................................................23
Началната дата на неплатежоспособността
Владимир Цачев, адвокат

Избор..........................................................................................................................................30
Темида излъчи двама конституционни съдии

Отличия....................................................................................................................................32
Двама видни юристи с орден „Стара планина"

Дебат ........................................................................................................................................34
Досъдебното наказателно производство и агентурната дейност на полицията
Бойко Славчев, бивш зам. -директор на НС „Полиция”

Гледна точка ..........................................................................................................................40
Наказанията „доживотен затвор” и „доживотен затвор без замяна”
Мария Карагъозова, председател на РС-Гоце Делчев

Юбилей....................................................................................................................................57
130 години Министерство на правосъдието

Държавна администрация....................................................................................................63
Налагане на административни наказания при конфликт на интереси
Димитър Димитров, юрист

Правна помощ .......................................................................................................................68
Ползване на платен годишен отпуск
Жанет Богомилова, юрист

Отчет.......................................................................................................................................77
Проф. Лазар Груев: Съдиите страдат от погрешно насочена критика

Събитие...................................................................................................................................80
Новият граждански процес през погледа на проф. Любен Корнезов

Накратко ................................................................................................................................81

Крачка в посока на жертвите на престъпления...................................................................81

Съдебната реформа във фокуса на парламентарни избори 2009.......................................83

Еврокомпас............................................................................................................................86

Европейският парламент - между демократичните права на гражданите
и дефицита на демокрация....................................................................................................86

Душана Здравкова, евродепутат (2007-2009 г.) Конкурсите за работа в ЕС –
пътят на българите към европейска кариера.......................................................................94

Международно право.........................................................................................................104
Улесняване на търговията в рамките на Световната търговска организация
Айдена Жаршканова, докторант в Казахски национален университет

„За” и „против”...................................................................................................................115

Решение № 4/2009 г. на КС и особените мнения към него

Бележити юристи...............................................................................................................140

Проф. Цеко Торбов – забележителен учен и изключителна личност..............................140

Проф. д-р Велко Вълканов - предговорът към Имануел Кант „Към вечния мир.
Философски проект”.............................................................................................................144
Проф. Д-р Цеко Торбов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................151

 

Брой 6*200

Тема с продължение...............................................................................................................3
Стратегията за национална сигурност
Проф. Димитър Йончев, Нов български университет

Анализ.....................................................................................................................................14
Съкратено съдебно следствие. Създаване на института, законодателно
развитие и съдебна практика.................................................................................................15

Румен Ненков, Върховен касационен съд. Същност и специфика на
производствата по чл. 371, т. 1 и т. 2 от НПК......................................................................23
Доц. Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Накратко ................................................................................................................................46
Концепцията за наказателна политика разбуни духовете

Актуално ................................................................................................................................48
Предварителен контрол как харчим парите на Европейския съюз
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Коментар................................................................................................................................64
Участие на прокурора в административния процес по АПК
Проф. Дончо Хрусанов, СУ „Се. Кл. Охридски”

Накратко................................................................................................................................74
Съдебната реформа решила кастови проблеми на системата,
не и тези на правораздаването

Спорт и право........................................................................................................................79
Състезателни и трансферни права на спортистите
Борис Колев, юрист

Еврокомпас.............................................................................................................................94
Трето преюдициално запитване до Съда на Европа в Люксембург

Екологичното право на ЕС -най-трудно за прилагане......................................................110

Бележити юристи ...............................................................................................................113
Условия и рамки за ползване на дипломатически и консулски имунитети и
привилегии
Проф. Михаил Геновски

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................121

Брой 5*2009 

Тема с продължение................................................................................................................3
Новият избирателен закон е политически нихилизъм
Проф. Велко Вълканов

Реакция.....................................................................................................................................9

70 депутати атакуваха в КС избирателния праг за коалиции...............................................9

Решение по к. д. № 5 от 2009 г. (диапозитив)......................................................................16

Съвместно с „Апис-Време”.................................................................................................17
Управление на етажната собственост от органите на общността на собствениците
Доц. д-р Методи Марков

Дебат........................................................................................................................................30
Досъдебното наказателно производство - а сега накъде?
Веселин Вучков, д-р по право

Анализ.....................................................................................................................................46
Решение на възложителя за откриване на процедурата по ЗОП
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Гледна точка..........................................................................................................................60
Наказателна отговорност за умишлен и непредпазлив банкрут
Ваня Савова, Върховна административна прокуратура

Юбилей....................................................................................................................................66
130 години Търновска конституция

Подарък...................................................................................................................................75
Съдиите с ценна придобивка

Конституционен съд.............................................................................................................76
Искането на Омбудсмана на Републиката до Конституционния
съд за текстове от ГПК

Коментар.................................................................................................................................83
Съдебен контрол по АПК върху индивидуалните
административни актове
Евгени Стоянов, докторант в УНСС

Накратко.................................................................................................................................90
Строг контрол върху обучението на адвокатите

„За и против”..........................................................................................................................92

Федерацията на потребителите поиска тълкуване по делата
за парното.................................................................................................................................92
Тълкувателно решение № 1 от 7 май 2009 г. на ОС на НК
на Върховния касационен съд................................................................................................97

Накратко...............................................................................................................................109
Методика оценява напредъка по проекти

Еврокомпас...........................................................................................................................110

Европейският парламент – гласът на гражданите на Европа...........................................110
Мими Йотова, юрист

Проекти за прозрачна и ефективна съдебна система.........................................................118
Лили Границка, в. "Дневник "

Бележити юристи................................................................................................................123

Проф. Михаил Геновски - учен, преподавател, общественик,
публицист и политик............................................................................................................123
Проф. д-р Филип Рачев

Международноправни средства и способи за разрешаване
на международни спорове....................................................................................................127
Проф. д-р Михаил Геновски

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................134

 

Брой 4*2009

Темаспродължение................................................................................................................3
Новият Закон за управление на етажната собственост
Мирена Таскова, адвокат

Актуално.................................................................................................................................13
Касационното производство по новия ГПК
Проф. д-р Александър Джеров, адвокат

Допитване...............................................................................................................................20
Анкета по прилагането на ГПК

Анализ.....................................................................................................................................23
Договори и процедури извън приложното поле на Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Дебат.......................................................................................................................................32
Тормоз на етническа основа чрез публикация
Васил Петров, редовен докторант в СУ „Се. Кл. Охридски”

Накратко.................................................................................................................................44
Етническата вражда – престъпление по НК

Коментар................................................................................................................................45
Оспорване на припознаването (чл. 38 СК)
Доц. Йордан Борисов

Данъченлабиринт.................................................................................................................59
Специфични правила за определяне стойността на имуществото на
длъжника по реда на ДОПК
Здравко Славчев, асистент по Данъчно и финансово право

Гледниточки..........................................................................................................................64
Наказателна политика –  Концепция на МП за делението
„простъпки” – „престъпления”

Накратко.................................................................................................................................87
Камарата на следователите против проекта „Манолова”

„За” и „против”.
.......................................................................................................................91
Тълкувателно решение № 1/2009 г, на Върховния касационен съд
(чл. 371, т. 2 във връзка с чл. 370, ал. 1,
чл. 372, ал. 1 и 4 и чл. 373, ал. 2 и 3 от НПК

Гостува..................................................................................................................................106
Образуване на досъдебно производство при разследване на убийства
Усама Шабути, редовен докторант в ЮЗУ „Н. Рилски”

Накратко................................................................................................................................113

Пълномощни и завещания в единен информационен регистър........................................113

Експерти: Удостоверенията за наследници да се съставят
от нотариуси...........................................................................................................................114

Еврокомпас...........................................................................................................................117
Висши юристи обсъждат преюдициалното производство на симпозиум в Люксембург

Съдът на Европа..................................................................................................................119
Директива 2006/100/ЕО на Съвета за свободното движение на хора

Временаинрави....................................................................................................................121
За българския владетел Хан Крум и неговата законодателна дейност
Проф. д-р Мария Манолова

Бележитиюристи.................................................................................................................128
Конституционно монархична, президентска и парламентарна демокрация
Проф. Венелин Ганев

БиблиотекатанаСЮБпредставя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................134

 

Брой 3*2009

Тема с продължение................................................................................................................3

Жертвите на престъпления.......................................................................................................3

Пострадалите не познават правата си.....................................................................................4
Стефан Фиков, зам.-министър на правосъдието и председател
на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали
от престъпления

Границата между информационните права и правото на личен живот….........................11
Димитър Гочев, съдия н Европейския съд по правата па човека (1992-1998),
конституционен съдия (1994-2003)

Публичният образ на жертвите на престъпления в България.............................................15
Доц. д-р Антоний Гълъбов, Нов български университет

Дебат........................................................................................................................................26
Заповедното производство - радост за кредитора... или за длъжника?
Росен Томов, адвокат

Актуално.................................................................................................................................32
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
Аделина Ковачева, Върховен административен съд

Гледниточки..........................................................................................................................46

Транспортните престъпления и тяхното наказване.............................................................46
Д-р Петър Раймундов, Върховна касационна прокуратура

Пияното състояние по смисъла на НК..................................................................................51
Хари Хараламбиев, адвокат

Спортиправо...........................................................................................................................55
Спортните организации и залаганията върху резултатите
от спортни състезания
Борис Колев, юрист

Накратко.................................................................................................................................68
Мерки срещу посегателствата върху частни съдебни изпълнители

Данъченлабиринт.................................................................................................................71
Спорни въпроси при съдебното обжалване на ревизионните актове по ДОПК
Помела Вучкова, асистент по административно право и процес в
Нов български университет

Еврокомпас.............................................................................................................................85
Съдебната система на ЕС. Процедура при осъществяване на правораздавателната
компетентност на СЕО. Разглеждане на делото
Гл. ас. д-р Атанас Семов, преподавател по Право на ЕС в СУ „Се. Кл. Охридски”,
Директор на Института по Европейско право

СъдътнаЕвропа......................................................................................................................95

Решение по дело № С 545/07
(„Апис-Христович" ЕООД срещу „Лакорда” АД).................................................................95

Статистика.............................................................................................................................110

Бележити юристи..................................................................................................................112
Проф. Венелин Ганев - гордост за българската правна наука
Проф. д-р Димитър Радев

Санкция...................................................................................................................................114
Проф. Венелин Ганев

БиблиотекатанаСЮБпредставя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................ 118

 

Брой 2*2009

Тема с продължение................................................................................................................3
Избори две в едно? Неуместно е да се правят „икономии" със свободата и демокрацията
Мирослав Попов

Конституционенсъд...............................................................................................................11
Практиката на КС в светлината на общностното право (2007-2008 г.)
Критичен преглед (продължение)
Александър Корнезов, реферандер в Съда на ЕО
Актуално.................................................................................................................................27
Основни моменти в новия ГПК
Проф. д-р Александър Джеров, адвокат

Дебат........................................................................................................................................36
Основни идеи за концепция за наказателна политика на Република България

Гледнаточка............................................................................................................................43
Мястото на прокуратурата в контекста на съвременния български
конституционализъм и европейското право
Проф. Байчо Панев

Коментар.................................................................................................................................50
Започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК
(продължение)
Христо Николаев, юрист

Държавнаадминистрация....................................................................................................60
Кариерно израстване на държавния служител (продължение)
Проф. д-р Добри Димитров

Правнапомощ.........................................................................................................................72
Зачитане на български стаж в други държави
Мария Касърова, директор на дирекция „Европейска интеграция
и международни договори”, НОИ

Временаинрави.....................................................................................................................80
Съдебната корупция в Древния Рим
Малина Новкиришка-Стоянова
„За” и „против”.....................................................................................................................89
Шест тълкувателни дела образува Върховният касационен съд

Еврокомпас...........................................................................................................................102
Европейският съюз и международното право (продължение)
Доц. д-р Габриела Белова

СъдътнаЕвропа....................................................................................................................113
Решение от 27 ноември 2008 г. -защита срещу използването на идентична
или придобита по-късно марка с добра репутация

Бележитиюристи................................................................................................................116
Съдебната власт в България
Съдия Антон Каблешков

БиблиотекатанаСЮБпредставя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................133

 

Брой 1*2009

Темаспродължение................................................................................................................3
Кой да инспектира труда на законодателя?
Проф. д-р Красимира Средкова

Конституционен съд.............................................................................................................17
Практиката на КС в светлината на общностното право (2007-2008 г.)
Критичен преглед
Александър Корнезов,реферандер в Съда на ЕО

Актуално………………………………………………………………………………………..……….32
Промените в режима на концесиите
доц. д-р Методи Марков

Дебат…………………………………………………………………………………………….…..…..49
Сертифициране на сгради по Закона за енергийната ефективност
Росица Таткова, експерткъм Омбудсмана на републиката

Коментар…………………………………………………………………………………………...…..55
Изпълнителното производство по ГПК (започване, спиране, прекратяване)
Христо Николаев, юрист

Накратко…………………………………………………………………………………………….….66
Юристи от пет държави обсъждат борбата с корупцията

Държавнаадминистрация………………………………………………………………...……..…68
Кариерно израстване на държавния служител проф. д-р Добри Димитров

Анализ…………………………………………………………………………………………….....…..79
Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на
Собственика  на вещта
Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Новодомци………………………………………………………………..……………………..……...96
Модерна къща радва столичните адвокати

Права на човека……………………………………………………….……………………….....….99
Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатация
Яна Кузманова, адвокат

Временаинрави…………………………………………………………..………………....…..…...106
Политическата корупция в Древния Рим
Малина Новкиришка-Стоянова

Уроциотминалото………………………………………………………………..…………....…….114
Едно адвокатско съглашение
Адвокат Хари Хараламбиев, Зам.-председател на Висшия адвокатски съвет

„За” и „против”……………………………………………………………………………....…..… 116
Решение на ВАС № 13627 от 11. 12.2008г.

Еврокомпас…………..………………………………………………………………………....….…120
Европейският съюз и международното право
Доц. д-р Габриела Белова

СъдътнаЕвропа………………………………………………………………………………...........130
България прати второ преюдициално запитване до Люксембург

Бележитиюристи……………………………………………………………………………...…….133
Антон Каблешков – съдия и борец за независима съдебна власт
(края на XIX - началото на XX век)
Васил Петров, юрист

Съдебната власт в България…………………………………………………………………....….136
Съдия Антон Каблешков

БиблиотекатанаСЮБпредставя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………..……………………..….....151

Брой 10*2008

Тема с продължение..............................................................................................................12
Доказателствена сила на специалните разузнавателни средства
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКС

Актуално.................................................................................................................................25
Състезателен диалот по Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, съдия във ВАС

Накратко.................................................................................................................................32
Етични правила за българските административни съдии

Данъ чен лабиринт................................................................................................................33
Имуществото на задълженото лице като обект на изпълнение по реда на ДОПК
Здравко Славчев, стп. асистент по данъчно и финансово право

Гледна точка..........................................................................................................................43
Решението на КС възстановява отнетите със закона от 1947 г.
царски имоти.
Димитър Гочев

Юбилей...................................................................................................................................47
120 години от първия български закон за адвокатите

Анализ.....................................................................................................................................54
Възможно ли е съществуването на ограничени вещни права в полза на собственика
на вещта
Стоян Ставру, Ивайло Кацаров

Накратко.................................................................................................................................70
ВКС уеднаквява практиката по Закона „Петканов"

Права на човека.....................................................................................................................72
Закрила на дете в семейна среда срещу експлоатация.
Яна Кузманова, адвокат
In memoriam.............................................................................................................................83
Любен Велинов — юрист от голяма величина

Еврокомпас.............................................................................................................................84
Съдебната система на ЕС
Гл. ас. д-р Атанас Семов

Съдът на Европа....................................................................................................................95
Дело С-545/07 „Апис-Христович” ЕООД / „Лакорда” АД

„За”и „против”.....................................................................................................................105

Решение № б по к.д. № 5 от 2008 г.
Становища към решението.....................................................................................................20

Още мотиви към диспозитива на решение № 6 по к.д. № 5 от 2008 г.
Проф. д-р Снежана Начева.................................................................................................126

Бележити юристи от миналото........................................................................................131
100 години от рождението на учителя и учения проф. Владимир Кутиков
Проф. д-р Йорданка Зидарова
Още по въпроса за систематичното място международното частно право
Проф. Владимир Кутиков

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................148

 

Брой 9 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Великото Народно събрание - сложно юридическо и политическо начинание
Доц. д-р Пенчо Пенев

Имотните измами....................................................................................................................9

Проблеми и противодействие.................................................................................................9

Декларация, приета на Националната конференция „Имотни измами –
проблеми и противодействие”..............................................................................................13

Гледна точка..........................................................................................................................18
Не се използват законовите възможности за пресичане на имотните измами
Ина Лулчева, адвокат

Накратко.................................................................................................................................33
Председателят на Съда на Европейските общности на гости на ВКС

Юбилей....................................................................................................................................34
10 години независим нотариат

Дебат........................................................................................................................................37
Липсва правно основание за реституцията на „царските имоти
Проф. д-р Александър Джеров

Актуално.................................................................................................................................46
Обжалване на определенията по новия ГПК (Практически аспекти)
Красимир Влахов, съдия

Накратко.................................................................................................................................54

Меморандум за сътрудничество между Съюзите на юристите на България и Белорус

Коментар................................................................................................................................55
Промените в ЗМВР - крачка напред или две назад по пътя на реформата
Бойко Славчев, юрист

Съвместно с Апис-Време”...................................................................................................63
Особености на производството по несъстоятелност при недостатъчност
на имуществото на длъжника за покриване на разноските по
несъстоятелността - чл. 632 ТЗ

Нели Маданска, Главен инспектор на Министерството на правосъдието....................64

Алтернатива...........................................................................................................................74
Европейският парламент разшири приложното поле на медиацията
Биляна Гяурова-Вегертседер, адвокат и медиатор

Времена и нрави....................................................................................................................81
Изборната корупция в Древния Рим (продължение от бр. 7)
Малина Новкиришка-Стоянова

Еврокомпас.............................................................................................................................92
Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания
(продължение от бр. 7)
Николай Ангелов, съдия

„За” и „против”.....................................................................................................................109
ВАС отмени наредба, с която Столична община се обяви за собственик на
нереституиран имот

Бележити юристи от миналото..........................................................................................113
Професор Любомир Радоилски - първомайстор на българското трудово право

Проф. Васил Мръчков.............................................................................................................113

Влияние на техническия прогрес върху предмета на трудовото право ...........................115
Проф. Любомир Радоилски

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................136

 

Брой 8 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3

Кошмарът „имотни измами”....................................................................................................3

Документните престъпления и свързаните с тях измами
при сделки с движимо и недвижимо имущество
Петър Раймундов, ВКП............................................................................................................4

Наказателната политика -превенция или стимул за „кражбите" на недвижими имоти?
Йосиф Герон, адвокат............................................................................................................22

Фалшиви пълномощни, скици и удостоверения за наследници –
най-чести оръжия на измамниците
Димитър Танев, председател на Нотариалната камара...................................................27

Коментар.................................................................................................................................33
Не нарушаваме европейски изисквания, давайки шанс на български деца да
намерят семейство в чужбина
Илонка Райчинова, зам. -министър на правосъдието

Съдебна система....................................................................................................................51
ВАС е затлачен с дела, изходът е законодателни промени
Венета Марковска, Зам.-председател на ВАС

Дебат.......................................................................................................................................65
Политици борят следствието, вместо престъпността
Румен Георгиев, председател на Камарата на следователите и зам.-директоНСлС

Накратко...............................................................................................................................73
Асоциацията на българските административни съдии ще обучава местната
администрация

Спорт и право.......................................................................................................................74
Борбата с допинга в България -между допинг полиция и допинг инквизиция
Борис Колев, член на Консултативния съвет на сп.
„Международно спортно право"

Накратко.................................................................................................................................90
8 частни съдебни изпълнители жертви на нападения за 2 години

Еврокомпас.............................................................................................................................91
Съдебната система на Европейския съюз. Първоинстанционен съд
Гл. ас. Атанас Семов, Директор на Института по Европейско право

„За"и „против"....................................................................................................................103
Решение № 626 от 22.07.2008 г. на Комисията за защита на конкуренцията

Бележити дати………………………………………………………………………………............127
100 години от обявяването на независимостта на България
Проф. д-р Мария Манолова

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………………....……146

 

Брой 7 • 2008

Тема с продължение...............................................................................................................3
Предявяване на разследването по новия НПК
Доц. д-р Бойко Рашков, зам.-министър на правосъдието

Актуално.................................................................................................................................13
За ефективността на новия ГПК
Симеон Чаначев, зам.-председател на ВКС и председател на ГК
Общи правни формулировки в новия ГПК широко отварят вратата пред
субективизма и съдебния прецедент
Любка Илиева, зам.-председател на ВКС и председател на ТК

Дебат.......................................................................................................................................29
Повече самовзискателност в наказателното правораздаване
Байчо Панев, професор по криминология

Съдебна система....................................................................................................................36
Случаят „Шийлдс" — съдебна грешка или бягство от отговорност
Ива Пушкарова, асистент по наказателно право в СУ

Предизвикани размисли......................................................................................................58
Светът не може да бде поправен с наказания
Петър Райков, юрист

Гледни точки..........................................................................................................................59
Имотите на царя не са правен проблем
Проф. д-р Димитър Радев

Времена и нрави....................................................................................................................69
Корупция е имало още през XXIV в. пр.н.е.
Малина Новкиришка-Стоянова

Накратко.................................................................................................................................78
21 тълкувателни дела във ВАС през 2007 г.
875 дела средно годишно се падат на граждански съдия, по 740 работи на наказателен

Алтернатива..........................................................................................................................88
Какво е необходимо, за да са успешни преговорите с бизнес-партньори
Деница Илиева

Накратко................................................................................................................................94
Наказателното право и застраховането насочиха поглед към медиацията

Еврокомпас............................................................................................................................98
Европейско изпълнително основание за неоспорени вземания
Николай Ангелов, съдия

Съдът на Европа..................................................................................................................110

Бележити юристи от миналото........................................................................................132
Ватопедската грамота и въпросите на българското феодално право.
Глава IV. Феодалните имунитети
Проф. д-р Михаил Андреев (продължение от бр. 6/2008)

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов .....................................................141

 

Брой 6 • 2008

Тема с продължение...........................................................................................................3
Исковата молба, отговорът и ранната преклузия в първоинстанционното
производство по ГПК
Росен Томов, адвокат

Дебат....................................................................................................................................10
Нарушаваме правото на труд на хората с трансплантирани органи
Жанет Богомилова, юрист

Гледна точка.......................................................................................................................17
Еклектика и смущаващи колизии в действащия НПК
Милен Глушков, районен прокурор при РП - гр. Нови пазар

Анализ………………………………………………………………………………………………….22
Общоприетите морални норми - ограничителен критерий на радио-и
телевизионното програмно съдържание (продължение от бр. 5)
Доц. д-р Райна Николова

Коментар………………………………………………………………………………………….…..40
Оперативни правомощия на мобилните митнически групи в разузнавателния процес
Д-р Петър Младенов

Съдебна система……..…………………………………………………………………………...…52
Ролята на прокурора в производството по АПК
Анелия Маркова, съдия в СГС

Спорт и право………..………………………………………………………………………..…..….63
За спор(т)ния и (фут)болния арбитраж
Борис Колев, юрист

„За”и „против”………………………………………………………………………………..…..…80
Законодателството ни не преследва проституцията
Спас Иванчев, наказателен съдия
България се бори с платената любов от 130 години
Мариана Първанова, историк
Европа дава четири варианта за решение на проблема
Ивелина Тонева, юрист

Чужд опит………………………..………………………………………………………..…...…….103
Държавните институции в Македония -без „имунитет" срещу принудителното
изпълнение
Правна помош………………………………………………………………………………...…….108
Тълкувателно решение № 3 на ВАС от 06.06.2008 г.

Еврокомпас…………………………………………………………………………………….........175
Общи политики в областта на образованието и за младежта според ДЕО
Яна Кузманова, адвокат

Съдът на Европа……………………….……………………………………………………..…….122

Бележити юристи от миналото…………………………………………………………….….132
В памет на проф. М. Андреев Проф. д-р Мария Манолова
Причини за издаването на Ватопедската грамота
Проф. Михаил Андреев

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………………........148

Брой 5 • 2008

Тема с продължение………………………………………………………………………………….3
Качествено ли се подготвят българските закони?
Проф. д-р Красимира Средкова

Дебат……………………………………………………………………………………………………21
Защитата на личните данни и борбата с тероризма: българският и европейският
прочит
Александър Кашъмов

Актуално……………………………………………………………………………………………….32
Новата уредба на призоваването ще затрудни и забави изпълнителното производство
Георги Дичев, председател на КЧСИ

Гледна точка………………………………………………………………………………………….41
Липсата на критерии за определяне на началната цена на вещ при
принудително изпълнение крие рискове
Христо Николаев, юрист

Актуално………………….……………………………………………………………………………46
Нотариалните производства в новия ГПК и промените в ЗЗД спестяват воденето
на дела с години
Димитър Танев, председател на НК

Права на човека……….......…………………………………………………………………….….53
Перспективите на правораздаването по човешките права
Димитър Гочев

Анализ………………………………………………………………………………………………..…58
Общоприетите морални норми - ограничителен критерий на радио-
и телевизионното програмно съдържание
Доц. д-р Райна Николова

Коментар……………………………………………………………………………………………...68
Доброто управление
Оник Карапчиян

Алтернатива……………………………………………………………………………………….....76
Приложимост на медиацията между пострадал и извършител на престъпление
Доц. Добринка Чанкова, Елеонора Георгиева

Еврокомпас…………………………………………………………………………………….....…..93
Общи политики в областта на образованието и за младежта според
договора за създаване на ЕО
Яна Кузманова, адвокат

Награди…………………………………………………………………………………………..........104
Отличия за юристи и журналисти по случай Деня на конституцията

Чужд опит……………………………………………………………………………………............114
Близо 1000 граждани консултирани безплатно в откритите нотариални дни

Съдът на Европа……………………………………………………………………………...…….109

Бележити юристи от миналото…………………………………………………………....…..128
„Опитите” на проф. Борис Спасов -„Едно решение на Върховния адм. Съд”
и „За историческата правда”

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов…………………………........……….133

 

Брой 4 • 2008

Тема с продължение………………………………………………………………………….....……3
Принудително събиране на доказателства от КЗК
Димитър Кюмюрджиев, адвокат., преподавател вСУ„Кл. Охридски ”

Дебат…………………………………………………………………………………………….....…….13
Обезщетението за вреди по Закона за обществените поръчки
Аделина Ковачева, съдия във Върховния административен съд

Анализ……………………………………………………………………………………………....……22
Касационно обжалване на присъдите по наказателни дела от частен характер
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП

Гледна точка…………………………………………………………………………………....……..34
Новите-стари предизвикателства пред Висшия адвокатски съвет
Христо Иванов, адвокат Тодор Дочев, адвокат

Стратегия………………………………………………………………………….……………...…….40
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната
реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност
(продължение от бр. 2}

Коментар…………………………………………………………………..………………….........…..45
Досъдебното производство: разкриването и разследването на престъпления
трябва да е единен процес
Бойко Славчев

Анализ…………………………………………………………………………………………….......….54
Правни средства за придобиване на „паркомясто”
Стоян Ставру

Vox populi.................................................................................................................................71
Правомощието на Омбудсмана по чл. 150, ал. 3 от Конституцията
Ас. Христо Орманджиев

Акценти...................................................................................................................................82
Български, руски и немски нотариуси обсъдиха проблеми на наследяването
Безплатни консултации по въпроси на семейното и наследственото право
Ненка Иванова

Еврокомпас.............................................................................................................................98
Правни последици за риболова в Черно море след присъединяването на
страната към ЕС
Димитър Димитров, Борис Колев

Съдът но Европа..................................................................................................................109
Колизията „Разкриване на лични данни - защита на интелектуалната
собственост"
(Решение на Съда по дело С-275/06)

Бележити юристи от миналото.........................................................................................124
Проф. Борис Спасов -конституционалистът
Проф. д-р Снежана Начева
За юридическият език Проф. д-р Борис Спасов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................132

 

Брой 3 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Новият ГПК е неоправдано предизвикателство към обществото
Валентин Бенатов, адвокат
Нови моменти в нотариалните удостоверявания
Мариела Павлова, нотариус

Такси........................................................................................................................................16
Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по
Гражданския процесуален кодекс
Съображения и критерии при изработването на тарифата

Дебат........................................................................................................................................30
Новият Закон за държавна агенция „Национална сигурност”
Веселин Вучков

Гледна точка...........................................................................................................................45
Клопката на закона при обезщетяване на вреди, причинени от държавата и
общините
Адвокат Розета Заркова

Анализ......................................................................................................................................50
Допинг и допингов контрол (продължение от бр. 2/2008)
Д-р Веселина Канатова-Вучкова

Коментар.................................................................................................................................59
Ново вписване на ипотеката при неподновяване
Доц. д-р Методи Марков Съдия Людмила Тенева

Данъчен лабиринт.................................................................................................................76
Ревизионният доклад по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Проф. Любен Караниколов, УНСС

„За”и „против”......................................................................................................................83
Решение № 1 от 28.02.2008 г. по к. д. № Ю от 2007 г.,
докладчик съдията Владислав Славов
Особено мнение на съдията Васил Гоцев
Становища на съдията Румен Янков и на съдията Красен Стойчев
Решение на Съда в Люксембург от 26.03.1987 г. по дело 235/85 г.

Еврокомпас...........................................................................................................................110
Правни последици за риболова в Черно море след присъединяването на
страната към ЕС
Димитър Димитров, Борис Колев

Съдът на Европа..................................................................................................................123
Социална политика. Дело С-506/06 Мауг (ОЕ)

Бележити юристи-политици.............................................................................................132
Отношенията между България и Русия след Освобождението на
нашата страна през 1878 год.
Акад. Петко Стайков

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................144

 

Брой 2 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Допинг и допингов контрол
Ц-р Веселина Канатова-Бучкова

Дебат........................................................................................................................................12
Декларация, приета на националната конференция „Проблеми на
противодействието на престъпността", 16.11.2007 г.
Борим престъпността статистически
Румен Георгиев, зам. -директор на НСлС

Досъдебното производство в МВР -ефективност и проблеми
Комисар Георги Апостолов

Актуално.................................................................................................................................39
Сделките с недвижими имоти -клопки и особености
Маринела Дончева, съдия в Апелативен съд, гр. Варна

Коментар.................................................................................................................................48
Обезщетение за неползван платен годишен отпуск при уволнение
Жанет Богомилова, юрист

Права на човека....................................................................................................................56
Адвокат-право защитник е новият български съдия в Страсбурт
Мотивационно писмо на Здравка Калайджиева

Държавна администрация...................................................................................................60
Правни способи за управление конфликта на интереси
(продължение от бр. 1/2008)
Невяна Кънева

Стратегия..............................................................................................................................72
План за действие по показателите за напредък в областта на
съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната
престъпност (продължение от бр. 1/2008)

Правна помощ.......................................................................................................................76
Как се установява, че имотът е общинска собственост
Анелия Маркова, съдия в СГС

„За” и „против”....................................................................................................................84

Решение № 243/09.01.2008 г. на ВЛС
Тълк. решение № 2/29.11.2007 г. на ОСНК, ВКС

Алтернатива.........................................................................................................................108
Медиацията в наказателния процес
Керачка Михаел, организатор на Националната асоциация на медиаторите

Еврокомпас...........................................................................................................................114
Първи решения по закони срещу Осама Бен Ладен и „Ал Кайда"

Бележити юристи отминалото.........................................................................................124
Защита на кредитора (продължение от бр. 1/2008)
Проф. д-р Иван Апостолов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................141

 

Брой 1 • 2008

Тема с продължение................................................................................................................3
Производството по дела за гражданско състояние
Проф. д.ю.н. Цанка Цанкова

Дебат.......................................................................................................................................13
„За” и „против” вписването на предварителния договор
Даниел Шарфман, адвокат от Израел

Коментар................................................................................................................................19
Видове недвижимости по българското право (продължение от бр. 10/2007)
Проф. д-р Александър Джеров

Права на човека....................................................................................................................27
Виктор Соловейчик: 47 съдии защитават правата на 800 млн. Граждани
Интервю на Мирела Веселинова, юрист, журналист във в. „Дневен труд"

Анализ.....................................................................................................................................35
Серийният престъпник
Ива Пушкарова

Отличия..................................................................................................................................48
Орден „Стара планина”I степен за Владислав Славов

Държавнаадминистрация....................................................................................................50
Правни способи за управление на конфликта на интереси
Невяна Кънева

Стратегия...............................................................................................................................66
План за действие но показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност (продължение от бр. 10/2007)

Алтернатива.........................................................................................................................70
Медиацията в помощ на бизнес преговорите
Деница Иванова-Илиева, юрист, координатор на Центъра
за медиация към АС на ВТПП

Еврокомпас............................................................................................................................80

Подсъдност по дела за прекратявате и анулиране на брак и законна раздяла
Николай Ангелов, съдия

Правнапомощ.........................................................................................................................93
Практика на Съда на Европейските общности в Страсбург

ПредставямеВи....................................................................................................................103
„Върховният административен съд 1913 – 2006” - юбилеен алманах
Пенка Иванова, адвокат

Бележитиюристиотминалото............................................................................................117
Проф. Иван Апостолов -блестящ юрист и ерудит
Защита на кредитора Проф. Иван Апостолов

БиблиотекатанаСЮБпредставя
новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................123


Брой 10 • 2007

Тема с продължение...............................................................................................................5
Новият ГПК и призоваването на страна за разпит
Валери Раданов, съдия в Административен съд -гр. Силистра

Дебат........................................................................................................................................18
Ще оправдае ли очакванията бъдещата национална агенция „Сигурност”
Бойко Славчев, Главен секретар на СЮБ

Актуално.................................................................................................................................24
Видове недвижимости по българското право
Проф. д-р Александър Джеров

Коментар.................................................................................................................................35
Вещни права при застрояване над и под открити пространства
Стоян Ставру, СУ „Се. Кл. Охридски"

Гледнаточка..........................................................................................................................47
Направи ли новият НПК по-ефективно наказателното правораздаване.
Първи резултати от прилагането му в досъдебното производство
Марио Стоянов, Върховна касационна прокуратура
Пластовете на престъпността в България
Ц-р Байчо Панев, професор по криминология

Анализ.....................................................................................................................................65
Непосредствено действие на конституционните разпоредби
Атанас Славов, СУ „Св. Кл. Охридски”

Стратегия...............................................................................................................................79
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност (Продължение от бр. 9)

Алтернатива...........................................................................................................................83
Приложима ли е медиацията в отношенията „пострадал-извършител".
Мнението на извършителите на престъпления
Доц, д-р Добринка Чанкова Елеонора Георгиева,
Институт за решаване на конфликти

Еврокомпас...........................................................................................................................105
Правата на безработните в Европа
Мария Касърова, НОИ

Бележитиюристиотминалото........................................................................................117
Сервитути. Упражнение, защита и прекратяване
Акад. Любен Василев

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................123

 

Брой 9 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
За ефективността на § 2, ал. 4 от новия ГПК относно трудовите спорове
Д-р Симеон Чаначев, Зам.-председател на ВКС

Актуално...................................................................................................................................9
Колективни искове за защита на потребителите
Доц. д-р Методи Марков

Позиция...................................................................................................................................24
Обществен съвет ще партнира на правосъдното министерство за съдебната реформа
Миглена Танева, Министър на правосъдието

Стратегия...............................................................................................................................33
План за действие по показателите за напредък в областта на съдебната реформа,
борбата с корупцията и организираната престъпност

Дебат.......................................................................................................................................39
Ролята на ВАС при обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията
Проф. д-р Дончо Хрусанов

Конституционен съд.............................................................................................................45
Кой и как управлява имуществото на Темида
Доц. д-р Пенчо Пенев

Глеана точка..........................................................................................................................51
Делото „Либия" и измерението на справедливостта Хари Хараламбиев,
адвокат и защитник по СПИН процеса

Анализ.....................................................................................................................................57
Прекратяване на наказателното производство от прокурора
Д-р Петър Раймундов, прокурор във ВКП

Данъ чен лабиринт................................................................................................................69
Особености на изпълнителното данъчно-осигурително производство
Здравко Славчев, асистент по данъчно и финансово право

Еврокомпас.............................................................................................................................74
Стартира финансирането на фирми от еврофондовете
Лили Границка, е. „Дневник”

Мнение....................................................................................................................................80
Еврофинансирането и проблемите пред бизнеса
Мартин Петков, консултантска компания „Консулта България”

Класация.................................................................................................................................83
България изостана с пет места по конкурентноспособност

Бележити юристи отминалото...........................................................................................85
Юридически изследвания върху търговското предприятие
Акад. Любен Василев

Библиотеката на СЮБ представя. –
новата специализирана литература, Иван Андонов ....................................................103

 

Брой 8 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Темида с променен облик след новия съдебен закон
Лилия Христовска, юрист и журналист във в. „Дневен, Труд”

Дебат......................................................................................................................................15
Конституционализацията на европейския правов ред и националните конституции
Проф. д-р Снежана Начева, професор по конституционно право
в СУ „Св. Кл. Охридски”

Позиция...................................................................................................................................21
Войната за буквата „В"
Велислава Дърева, журналист-публицист на свободна практика

Опит назаем...........................................................................................................................26
Плебесцитите в Древния Рим
Доц. д-р Малина Новкиришка

Мнение....................................................................................................................................38
Необходимо е ново изборно законодателство
Проф. д-р Мария Манолова

Права на човека....................................................................................................................47
Закрила на дете срещу насилие в семейна среда (Продължение от бр. 7)
Яна Кузманова, адвокат

Анализ.....................................................................................................................................62
Критичен анализ на чл. 15, ал. 2 от Закона за нормативните актове
Евгени Стоянов, докторант по „Административно право и процес” в УНСС

Уроци от практиката............................................................................................................72
Експертът в съдебната зала
Людмил Георгиев, експерт-криминалист

Еврокомпас.............................................................................................................................76
Политиката на Европейския съюз по опазване на морската среда
Златка Кушелиева, задочен докторант в Юридическия факултет на
Техническия университет – Варна

„За” и „против”.................................................................................................................... 88
Решение на Административен съд - София относно уеднаквяване на
практиката по прилагане разпоредбата на чл. З от Закона за данък върху
добавената стойност, във
връзка с Решение на Конституционния съд № 7 от 23.04. 2007 г.
(ДВ, бр. 37/08.05.2007 г.)

Бележити юристи от миналото........................................................................................106
Еволюция на изобретението към патент
Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя –
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................117

 

Брой 7 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Правна помощ в плен на бюрокрацията
Емилия Недева, адвокат

Дебат........................................................................................................................................13
Частното съдебно изпълнение -битки по пътя
Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

Гледна точка..........................................................................................................................19
Временна и извънредна касация по трудови дела -касация за аутсайдери?
Радка Петрова, председател на АС-Пловдив, член на ВСС

Актуално.................................................................................................................................26
Предсрочна изискуемост по договора за банков кредит
Д-р Марио Бобатинов, съдия във ВКС

Коментар................................................................................................................................31
Защита на личните данни в избирателния процес и при участие във форми на
пряка демокрация
Мартин Белов, докторант по конституционно право

Анализ.....................................................................................................................................57
Организираната престъпност -зловещ дубльор на отсъстващата държава
(Продължение от бр. 6)
Ива Пушкарова, докторант по наказателно право

Права на човека....................................................................................................................52
Закрила на дете срещу насилие в семейна среда
Яна Кузманова, адвокат

Съдебна система....................................................................................................................62
Доказателства и доказателствени средства в производството по
издаване на индивидуални административни актове
Проф. д-р Кино Лазаров

Опит назаем............................................................................................................................66
Устройство на съдебната система в Португалия, Франция, Финладния, Холандия

Еврокомпас.............................................................................................................................86
Екологичното законодателство и правото на информация за състоянието на
околната среда
Проф. д-р Стефка Наумова, Институт за правни науки при БАН

„За” и „против”.....................................................................................................................91
Решение № 6794 от 29.06.2007 г. на Върховния административен съд по
адм. д. № 12379/2006 г. (казусът „Странджа")

Бележити юристи отминалото.........................................................................................103
Критически бележки върху правната същност на понятието
„търговско предприятие (Принос към чл. 27 ТЗ)
(Продължение от бр. 6) Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................120

 

Брой 6 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................З
ДДС за правната помощ - закон, писан „на инат”
Траян Марковски, председател на Висшия адвокатски съвет

Актуално.................................................................................................................................12
Европейският парламент -уникална наднационална институция за
демократично представителство
Мария Серкеджиева

Гледна точка..........................................................................................................................21
Изменение на обвинението в съдебната фаза
Петър Раймундов, д-р по право

Коментар.................................................................................................................................31
Административни договори
Петър Ванев, преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски"

Анализ.....................................................................................................................................49
Организираната престъпност -зловещ дубльор на отсъстващата държава
Ива Пушкарова, докторант по наказателно право

Съдебна система....................................................................................................................61
Изискванията за бързина и време в съдебния административен процес
според АПК (продължава от бр. 5)
Проф. д-р Емилия Къндева

Гостува....................................................................................................................................68
Съдебната система на Англия след промените в Конституцията
Лорд Филипс

Опит назаем….................................................................................……………………………79
Устройството на съдебната система в Австрия, Белгия, Дания, Испания и Италия
Невяна Кънева, адвокат

Еврокомпас................................................................................………………………………..87
Конституционноправни основи на членството на Република България
в Европейския съюз
Стоил Моллов, аспирант в катедра „Конституционно право
при ЮФ на СУ „Се. Кл. Охридски”

Събитие...................................................................................................................................98
Съюзът на юристите в България в сътрудничество с китайска правна асоциация

На вниманието на бизнеса.................................................................................................100
Евросубсидии за земеделски производители
Лили Границка, е. „Дневник"

Бележити юристи от миналото........................................................................................106
Проф. д-р Константин Кацаров -юрист и ерудит от световна величина
Стефан Гроздев, ръководител на Търговското отделение при
Апелативен съд - София
Критически бележки върху правната същност на понятието „търговско предприятие
Д-р Константин Кацаров

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................115

 

Брой 5 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Референдумът срещу недостига на легитимна власт

Доц. д-р Янаки Стоилов Дебат.............................................................................................13
„Евро”, „еуро” или... „ЕУРО”
Изписването на европейската валута на кирилица постави въпроса за отстояване
на националната ни идентичност

Анализ.....................................................................................................................................26
Осиновяването - една осъзната отговорност
Мирена Пенчева, адвокат

Съдебна власт........................................................................................................................35

Необходимостта съдебната власт да работи нормално наложи да бъде сезирай КС
Петър Раймундов, ръководител на сектор „Консултативен съвет за
методическо ръководство и конституционност на законите"

Анкета.....................................................................................................................................44
Нужен ли е нов закон за съдебната власт
Анелия Атанасова, фондация „Институт по нормотворчество”

Анализ.....................................................................................................................................51
Изискванията за бързина и време в съдебния административен процес според АПК
Проф. д-р Емилия Къндева

Държавна администрация...................................................................................................65
Сблъсъкът на интереси по високите етажи на властта. Регулиране на
конфликта на интереси на органите на изпълнителната власт и техните заместници
Невяна Кънева, адвокат

Награди...................................................................................................................................81
Юристи и журналисти отличени в Деня на конституцията

Еврокомпас.............................................................................................................................86
Обезщетения за болест и майчинство при пътуване и престой в държавите
от Европейския съюз
Мария Касърова, Директор на Дирекция „Европейска интеграция и
международни договори” при Централното управление наНОИ

Бележити юристи от миналото..........................................................................................94
Отговорност на министрите
Проф. Стефан Баламезов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов .......................................................109

 

Брой 4 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................2
Трябва ли да доплащаме медицинската помощ
Проф. д-р Красимира Средкова

Дебат........................................................................................................................................12
Необходим ли е закон за амнистия
Димитър Бонгалов, зам. –министър на правосъдието

Актуално.................................................................................................................................19
Пробацията – pro et contra
Проф. Лазар Груев, конституционен съдия

Съдебна система....................................................................................................................26
Защита на лица, застрашени в наказателното производство (продължение от бр. 3)
Доц. Бойко Рашков, д-р по право
Престъпления с корупционен елемент и наказателно-процесуални способи
за разследването им (продължение от бр. 3)
Гл. ас. Веселин Вучков, д-р по право

Медиация................................................................................................................................50
Да разрешим цивилизовано конфликтите на работното място
Деница Илиева

Еврокомпас.............................................................................................................................57
Съдебна система на Европейския съюз. Вътрешна организация на Съда на ЕО
Гл. ас. Атанас Семов, Институт по Европейско право

Бележити юристи от миналото..........................................................................................67
Академик Стефан Баламезов - виден български конституционалист
Проф. д-р Мария Манолова
Парламентарен блам
Проф. Стефан Баламезов

Библиотеката на СЮБ представя
Новата специализирана литература, Иван Андонов ........................................................77

 

Брой 3 • 2007

Ще насърчавам партньорството между държавните институции и правните
неправителствени организации
Слово на президента Георги Първанов при откриване на Националната конференция
„Необходима ли е промяна в отношенията на държавните
органи и правните неправителствени организации"

Българските НПО очакват реално признание ......................................................................8

Тема с продължение..............................................................................................................13
Брачният договор - една модерна необходимост
Доц. д-р Методи Марков

Съдебна система....................................................................................................................26
Защита на лица, застрашени в наказателното производство
Доц. Бойко Рашков, доктор по право
Престъпления с корупционен елемент и наказателно-процесуални способи
за разследването им
Гл. ас. Веселин Вучков, доктор по право

Дебат.......................................................................................................................................47
Необходим ли е закон за ипотеките в България
Людмила Тенева, ръководител на съдиите по вписванията при Софийски районен съд

Актуално.................................................................................................................................58
Особености при разследване на престъпления, извършвани с кредитни карти
Емил Иванов, Национална следствена служба

Праваначовека......................................................................................................................65
Мерки за закрила на дете с изявени дарби в семейна среда
Яна Кузманова, адвокат

Гледнаточка...........................................................................................................................80
Свобода на изразяване и професионалната отговорност на журналиста
Надежда Ковачева, адвокат

Гостува....................................................................................................................................88
Съдебните експертизи и защитата на културно-историческото наследство
Елица Янчева, културолог, главен експерт в Национален фонд „Култура”

Еврокомпас..............................................................................................................................98
Опазването на околната среда и вторичното европейско право
Доц. д-р Георги Пенчев, Институт за правни науки - БАН

Бележити юристи от миналото..........................................................................................105
Превратното упражнение на власт
Акад. Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя. –
Новата специализирана литература, Иван Андонов........................................................117

 

Брой 2 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Ролята на Конституционния съд за охрана на основните права се засилва
Димитър Гочев

Vox populi...................................................................................................................................9
ДДС върху дейността на адвокати, нотариуси и частни съдебни изпълнители
погазва правата на всички български граждани

Съдебна система………………………………………………………………..……….....………….19
Създаваме административни съдилища по европейски стандарт
Константин Пенчев, председател на ВАС

Дебат........................................................................................................................................26

Проектът за Административно-наказателен кодекс
Проф. д-р Кино Лазаров

Данъчен лабиринт.................................................................................................................35
Облагането с ДДС след приемането ни в Европейския съюз
Цветанка Табанджова, съдия

Актуално.................................................................................................................................43
Издаване и обжалване на постановление за възлагане на
имуществено право от масата на несъстоятелността
Стефан Гроздев, съдия

Анализ.....................................................................................................................................52
Определяне на наказанието. Анализ на съдебната практика:
Тълкувателно решение № 1 от 10.05.2006 г. по т. н. д. № 1/2006 г., ОСНК на ВКС
Иван Ранчев, съдия

Държавна администрация...................................................................................................60
Конфликтът на интереси при служителите
Невяна Кънева

На вниманието на институциите.......................................................................................77
Подлежат ли на връчване частните жалби по отказите за издаване на
Изпълнителен лист и за налагането на обезпечителни мерки

Еврокомпас.............................................................................................................................80
Структурните фондове на Европейския съюз за периода 2007 - 2013 година
Николина Николова, адвокат

Бележити юристи от миналото..........................................................................................87
Академик Петко Стайнов -родоначалникът на модерното административно право
Проф. д-р Дончо Хрусанов
Учредяването на местни административни съдилища
Петко Стайнов

Библиотеката на СЮБ представя
Новата специализирана литература, Иван Андонов.......................................................101

Брой 1 • 2007

Тема с продължение................................................................................................................3
Реформата в българското семейно право
Проф. Цанка Цанкова, доктор на юридическите науки

Обвинението трябва да поеме своята отговорност..............................................................17
Борис Велчев, Главен прокурор

Права на човека....................................................................................................................26
Решенията на Евросъда в Страсбург очертават основните изисквания към
правосъдието у нас
Здравка Калайджиева, адвокат

Гледна точка..........................................................................................................................44
Достъпът до информация - гражданският контрол върху управлението

Александър Кашъмов, адвокат
Свободата на словото -деликатният баланс между информирането и манипулацията
Петър Райков

Еврокомпас.............................................................................................................................60
Правото на гражданите на ЕС да участват в избори за Европейски парламент
доц. д-р Жасмин Попова

Правна помощ.......................................................................................................................71
Социалното осигуряване след присъединяването на България в Европейския съюз
Мария Касърова

Бележити юристи от миналото..........................................................................................80
Дактилоскопията и нейното значение за криминалистиката
Проф. д-р Никола Саранов

Библиотеката на СЮБ представя
Новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................100

 

Брой 5-6 • 2006

Тема с продължение................................................................................................................2
Четвъртата поправка на Конституцията Иван Григоров, председател на ВКС
Константин Пенчев, председател на ВАС Борис Велчев, Главен прокурор

Юбилей....................................................................................................................................16
10 години Върховен административен съд

Съдебна система....................................................................................................................18
АПК разшири тълкувателната дейност на ВАС
Стефка Стоева, заместник-председател на ВАС

Дебат.......................................................................................................................................26
Представителната демокрация – реална или привидна
Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Позиция...................................................................................................................................32
НПК и дознателите - тревоги и очаквания
Д-р Веселин Вучков

Актуално..................................................................................................................................39
Новата нормативна уредба на финансовия контрол
Проф. д-р Иван Г. Стоянов

Гостува....................................................................................................................................48
Престъпленията в киберпространството
Д-р Марко Герке

Еврокомпас.............................................................................................................................61
Изграждане, уредба и организация на съдебната власт в ЕС
Ст. ас. Атанас Семов

На вниманието на законодателя........................................................................................76
Какъв отпуск ще ползва след 1 ануари 2007 г. майка на дете на възраст
между 3 и 9 месеца
Анна Дочева, юрист

Правна помощ.......................................................................................................................82
Как се допълва кадастрален план
Анелия Маркова, съдия в СГС

Бележити юристи от миналото..........................................................................................86
Наказателният съдия
Проф. д-р Никола Саранов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Иван Андонов ......................................................100

Брой 3-4 • 2006

Тема с продължение................................................................................................................4
Служителят под прикритие в наказателния процес
Доц. Бойко Рашков, д-р по право

Конституционен съд.............................................................................................................22
Коментар на решение № 7 от 13 септември 2006 г. по
конституционно дело № 6 от 2006 г.
Д-р Пенчо Пенев, конституционен съдия от 1991 г. до 1997 г.

Актуално.................................................................................................................................27
Служебното начало като основен принцип в АПК
Александър Еленков, съдия във ВАС

Тълкувания............................................................................................................................40
Практически проблеми на менителничното право
Д-р Борислав Найденов, адвокат

Данъчен лабиринт.................................................................................................................64
Видове срокове в данъчно-осигурителните производства
Здравко Славчев, асистент по данъчно и по финансово право

Съдебна система....................................................................................................................72
Прекратяване или спиране на наказателното производство при недоказаност
на участието на обвиняемия в престъплението
Д-р Екатерина Салкова, ИПН-БАН

Еврокомпас.............................................................................................................................90
Съдебната система на Европейския съюз
Ст. ас. Атанас Семов, Институт по европейско право
Нотариатът в Европа - актуални тенденции
Красимир Анадолиев, председател на Софийската нотариална
колегия

Бележити юристи от миналото........................................................................................107
Изменението на договорите от съдията
Проф. д-р Любен Диков

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Красимира Димитрова.......................................120

Брой 1-2 • 2006

Тема с продължение...............................................................................................................6
Отново за конституционната защитимост на правото на защита
Д-р Снежана Начева, професор по конституционно право

Предизвикателство...............................................................................................................18
Новият закон за ДДС - актуален повод Омбудсманът да сезира Конституционния съд
Венка Иванова, адвокат

Дебати.....................................................................................................................................21
„Маловажните” престъпления с наркотици
Д-р Байчо Панев, професор по криминология

Актуално.................................................................................................................................29
Предмет, обхват и действие на АПК
Д-р Кино Лазаров, професор по административно право и административен процес

Мнение....................................................................................................................................34
Време е за реформа и в търговското правораздаване
Димитър Гочев, конституционен съдия от 1994 г. до 2003 г.
Нужни са търговски съдилища
Мария Странджанска, юрисконсулт

Съдебна система....................................................................................................................41
Съдебно-счетоводните експертизи - актуални проблеми
Д-р Марио Бобатинов, съдия във ВКС, Б. Кънев, зам. преде, на сдружение ,, Съдебно-
счетоводни експерти в РБ", Ст. Стоянов, управител на ,,Съдебни експертизи” ООД

Алтернатива...........................................................................................................................51
Медиацията разширява и улеснява достъпа до правосъдие
Д-р Манъо Манев, адвокат

Бележити юристи от миналото..........................................................................................59
Преддоговорна отговорност
Проф. д-р Любен Диков

Iп Метопат…………………………………………………………………………………………….70
Петко Добчев (1955-2006) - Йордан Борисов

Библиотеката на СЮБ представя
новата специализирана литература, Красимира Димитрова .....……………..………….72
Broy 6, 2014.rtf