BGflag

             

Актуално

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

2015 г.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През м. май 2015 г. в Мадрид се проведе Генералната асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека. Асамблеята избра нови ръководни органи. Съюзът на юристите в България командирова проф. Снежана Начева, г-жа Ваня Савова и зам. председателя на СЮБ – Димитър Гочев. Проф. Начева представи кандидатурите на г-жа Савова и г-н Гочев, които бяха избрани отново за членове на Административния съвет на ЕАЮ|Д.


Следващото заседание на Административния съвет се проведе през м. септември отново в Мадрид, като по същото време беше организирана и международна конференция по въпросите на синдикатите и трудовото право. Поради късното уведомяване на датите на заседанието СЮБ не взе участие.

 

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и организира протести в различни страни в защита на заплашени адвокати и магистрати, всички свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.

Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

 

През юни 2015 г. в Катманду предстоеше да се проведе редовното заседание на Бюрото на Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) и членовете да вземат участие в срещата на страните от Тихоокеанския съюз – КОЛАП ІV, но земетресението в Непал осуети провеждането на заседанието.

 

От 1 до 3 декември т.г. в Париж се проведе редовното заседание на Бюрото на МАЮД, за което от СЮБ беше командирован адв. Герон – зам. председател на СЮБ и зам. председател на Бюрото на МАЮД. В същото време на 4 - 5 декември в Париж по инициатива на МАЮД се проведе тържествено честване и конференция по повод 70 годишнината от приемането на Хартата на ООН. Във форума взе участие г-н Герон.

 

За провеждане на своите форуми МАЮД има финансови затруднения, които предстои да бъдат решавани на заседанието на Бюрото в Париж.

 

През последните години и двете организации се ангажират с все повече политически проблеми, като заемат едностранна позиция по тях и все по-малко се занимават с въпроси, свързани с дейността на юристите по света.

 

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СЮБ

2014 г.

Международната дейност през 2014 г. е свързана основно с инициативите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) и Международната асоциация на юристите за демокрация (МАЮД).

Извън тази дейност СЮБ получава редовно покани за участие в конференции и конгреси от Международната асоциация на еврейските юристи и адвокати.

През м. май т.г. за първи път по покана и за сметка на ЕК двама млади български юристи Ивайло Кондев и Сираков взеха участие в конференция в Брюксел, посветена на свободните професии.

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД)

През 2014 г. Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации от името на членовете си срещу масовите арести и потъпкването на демократичните права на гражданите (Турция, Сирия), незаконните арести на юристи (Турция, Испания (Баските) и др.

 

През м. март ЕАЮД организира в Париж конференцията по въпросите на достъпа до правосъдие. Поради кратките срокове на поканата не успяхме да намерим подходящ лектор, който да се подготви за толкова кратък срок.

 

На заседанието на Административния съвет на ЕАЮД през м. май в Берлин по финансови съображения нямаше представител на СЮБ.

 

През м. юни 2014 г. в Белград Европейската асоциация на юристите за демокрация съвместно с организацията Юристи за демокрация на Сърбия организира и проведе международна конференция на тема «Права на човека и демокрация в контекста на разширяването на ЕС – перспективи за Западните Балкани». Конференцията беше открита от проф. Стеван Лилич, председател на организацията «Юристи за демокрацшия» и г-н Томас Шмидт – гл. секретар на ЕАЮД. Доклади изнесоха и представители от Хърватия, Германия, Англия, Черна гора, Гърция, Италия и Турция. Група от 21 юристи, членове на СЮБ взеха участие в конференцията. Г-н Димитър Гочев - зам.-председател на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД изнесе доклад на тема «Лисабонският договор и защитата на основните права» и вез участие в последвалата дискусия. За отбелязване бе присъстивието на конференцията на дипломатически представител на посолството ни в Белград. С участието на г-н Гочев в конференцията ни бише приспаднат членският внос за 2014 г.

 

През м. ноември т. г. в Париж се проведе редовното заседание на Административния съвет на ЕАЮД. В същото време ЕАЮД съвместно със създадената през 2013 г. организация „Европейска мрежа за юристи за работниците”, Синдикатът на френските адвокати и Асоциацията на германските юристи демократи организираха международна конференция на тема „6 години строги икономии: въздействие върху колективното трудово договаряне” и в двете участие взе г-н Димитър Гочев, зам.-председател на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД.

През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и организира протести в различни страни в защита на заплашени адвокати и магистрати, всички свързани с потъпкване на правата на човека и неоснователно арестувани юристи.


Международна асоциация на юристите демократи (МАЮД)

През м. април 2014 г. в Брюксел Международната асоциация на юристите демократи ( МАЮД ) проведесвоя ХVІІІ-и конгрес, който премина под мотото « Да защитим на правата на народите». В конгреса взеха участие представители от 80 страни–членки на МАЮД с повече от 1000 делегати, изключително млади хора. Избраното ново ръководство е от 35 души и 6 асоциирани лица. По време на заседанията в Брюксел бяха приети 24 различни декларации. Две юристки станаха носителки на наградата на името на Моник Пикар Вайл. Участниците взеха решение да се напише история на организацията. Датите на провеждането на конгреса съвпаднаха с честването на 135 години от приемането на Търновската конституция у нас и представителите на СЮБ – проф. Снежана Начева и г-н Герон, като зам.-председател на МАЮД, взеха участие само в Генералната асамлея, на която беше избрано новото ръководство на МАЮД. Предложението на СЮБ за член на Изпълнителното бюро на МАЮД за г-н Герон бе направено от проф. Начева и беше утвърдено от Конгреса.

 

На 16 ноември т.г. в Истанбул се проведе първото заседание на новоизбраното Изпълнително бюро на МАЮД. На него беше конституирано новото ръководство. Г-н Герон беше избран за зам.-председател на МАЮД.

 

На 11 и 12 ноември 2014 г. г-н Герон участва като наблюдател на процеса срещу 40 турски адвокати, задържани и обвинени в подкрепа на терористични актове през 2013 г.

Като наблюдатели на процеса присъстваха голяма част от членовете на МАЮД и ЕАЮД, които са известни правозащитници.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СЮБ

2013 г.

 

Международната дейност през отчетния период е свързана основно с инициативите на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) и Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД).

Извън тази дейност СЮБ получава редовно покани за участие в конференции и конгреси от Международната асоциация на еврейските юристи и адвокати.

Международната асоциация за арбитраж също така кани Съюза на юристите в България на различни прояви, техните въпроси препращаме на Арбитражния съд в БТПП.

 • През м. септември 2013 г. по предложение на сдружение СЕФИТА г-н Славов проведе среща с г-н Раймон Лемер, председател на Европейския институт за експертиза и експерти, който запозна председателя на СЮБ с дейностите на Института за евентуално бъдещо сътрудничество;
 • През м. юни т.г. по повод събитията в Турция СЮБ изпрати писмо декларация до Председателя на Адвокатурата в Истамбул, както и копие до Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека по повод неоснователния арест на турски адвокати. На основата на Меморандума за сътрудничество между Бар асоциацията на Турция и Съюза на юристите в България изразихме подкрепата си за позицията им изпълнявайки конституционните си задължения на защитници на върховенството на закона и основните права и свободи на гражданите;
 • През м. май 2013 г. правният факултет на университета във Валенсия (Испания) потърси Съюза на юристите в България за партньор в европейски проект по семейно право. В проекта са включени 10 страни-членки на ЕС и се предвижда да бъдат организирани 8 обучителни семинара за юристи от всички правни професии в 8 европейски страни, една от които да е България. СЮБ се отзова на поканата и се очаква резултатът.

 

Европейска асоциация на юристите за демокрация и права на човека

(ЕАЮД)

 

            През изтеклата година ЕАЮД участва с наблюдатели на съдебните процеси в Турция, Испания (Страната на баските) и Мароко, всички свързани с потъпкване на правата на човека и  неоснователно арестувани юристи.

            През 2013 г. ЕАЮД поднови членството си в Европейската мрежа срещу расизма (ENAR) и подкрепи създаването на Европейска мрежа на юристи за работници (ЕLW).

            През годината Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека публикува и изпрати до съответните органи редица декларации от името на членовете си срещу масовите арести и потъпкването на демократичните права на гражданите (Турция, Сирия), незаконните арести на юристи (Турция, Испания (Баските), в подкрепа на затворниците в Гуантанамо и др.

През м. юни 2014 г. акцентът на дейността на ЕАЮД ще е съвместната със сръбските организации Юристи за демокрация и Комитет на юристи за правата на човека международна конференция на тема «Права на човека и демокрация в контекста на разширяването на ЕС – перспективи за западните Балкани». Би било добре СЮБ да вземе участие с доклад (изказвания).

 • На заседанието на Изпълнителния копитет на ЕАЮД през м. октомври 2013 г. в Рим, по финансови съображения нямаше представител на СЮБ. Изпратен беше отчет за дейността на СЮБ през изминалата година;
 • В Генералната асамблея на ЕАЮД в Берлин през м. май 2013 г. взе участие г-н Д. Гочев. Той и г-жа Ваня Савова бяха преизбрани в Изпълнителния комитет на Асоциацията. Проф. Снежана Начева предварително си бе направила отвод. В същото време ЕАЮД съвместно с Европейски юристи демократи, Германската асоциация на юристите демократи и още няколко немски организации организираха в Берлин конференция по въпросите на «Емигрантите – извън закона навсякъде и врагове ли са?», в която г-н Гочев участва;
 • През м. март т.г. ЕАЮД съвместно с МАЮД, Адвокатска мрежа ПРОГРЕС и няколко други организации проведоха международна конференция по въпросите на затворното дело, в която от името на СЮБ взе участие г-жа Ваня Савова, член на ЦС на СЮБ и член на Административния съвет на ЕАЮД. Г-жа Савова представи материал, който е раздаден на участниците в конференцията;
 • През м. януари 2013 г. в Брюксел се проведе заседание на Административния съвет на ЕАЮД, в което участва проф. Снежана Начева, член на Съвета. На заседанието беше обсъдена и подготовката за честването на 20-годишнината от основаването на асоциацията, което се очакваше да бъде през м. май т.г. в Берлин.


Международна асоциация на юристите демократи

(МАЮД)

 

Дейността на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД)  през 2013 г. се изрази в две заседания на Бюрото на МАЮД (в Париж и Алжир), в които по обективни причини (различия във вижданията по сирийския проблем) г-н Йосиф Герон, зам.-председател на СЮБ и зам.-председател на МАЮД по въпросите на обучението не  взе участие.

В Алжир беше почетена и паметта на Амар Бентуми, един от учредителите на МАЮД и негов председател.

През 2014 г., 15-19 април предстои в Брюксел да се проведе 18-ят Конгрес на МАЮД  под мото «Да защитим на правата на народите». СЮБ винаги е бил активен участник в конгресите на МАЮД и може би така ще бъде и на този конгрес.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СЮБ

2011 - 2012 г.

 

Международната дейност през отчетния период е свързана основно с инициативите на ЕАЮД и МАЮД.

 • През м. март 2012 г. в Брюксел г-н Й. Герон участва в заседание на изпълнителното бюро и международна конференция, посветена на криминализирането на емигрантите;
 • През м. февруари 2012 г. г-н Й. Герон проведе среща в СЮБ с адв. Йоанис Алавамос – президент на Института за бежанско право в Атина, който прояви голям интерес към провежданите от СЮБ курсове по медиация и възможността на гръцки юристи да завършват курс по медиация у нас. Г-н Алавамос предложи своята помощ за установяване на контакти при подновяването на действията ни за създаване на Балканска федерация на юристите.  
 • През м. февруари 2012 г. в Лондон г-н Д. Гочев участва в годишното отчетно събрание на изпълнителния комитет на ЕАЮД и в международна конференция, посветена на защитата на защитниците-адвокати;
 • През м. ноември 2011 г. в заседанието на изпълнителния комитет на ЕАЮД в Берлин, Германия взе участие г-н Димитър Гочев, зам.-председател на СЮБ, като по същото време имаше възможност да вземе участие и в конференция срещу изтезанията, организирана от Германската асоциация на юристите;
 • През м. юли 2011 г. ЕАЮД организира в Генуа, Италия международна конференция на тема „Нарушаването на правата на човека и ролята на юристите”. Представител на СЮБ беше проф. Снежана Начева;
 • През м. май 2011 г. се проведе Генерална асамблея на Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека (ЕАЮД) в Атина, Гърция, в която участваха г-жа Ваня Савова, член на изпълнителния комитет на Европейската асоциация и г-жа Цветанка Спасова, главен секретар  на СЮБ. За членове на изпълнителния комитет на ЕАЮД бяха преизбрани проф. Снежана Начева, Ваня Савова и Димитър Гочев. В съпътстващата конференция „Правно предизвикателство към европейската дългова криза” от СЮБ доклад представи г-жа Ралица Димитрова;
 • В дейността на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) СЮБ се представлява от г-н Йосиф Герон, зам.-председател на СЮБ и зам.-председател на МАЮД по въпросите на обучението. Той взе участие в заседанията на изпълнителното бюро на асоциацията в Дакар - Сенегал през февруари 2011 г., където бе приета концепция за образованието на МАЮД, и в Сан Хосе - Коста Рика през септември 2011 г., където бе приета концепция за квалификационните уикенди и представен опита на СЮБ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА СЮБ

2002 г. - 2010 г.

Международната дейност на СЮБ е строго съобразена с планираните в бюджета средства.

В отчитания период бяха осъществени следните мероприятия:

_____________________________________________________________________________________

На 14 ноември в залата на Съюза на юристите в България се състоя редовното заседание на Административния съвет на ЕАЮД. Съюзът на юристите в България е съучредител и член на ЕАЮД от създаването й през 1994 г.

_____________________________________________________________________________________

През м. юни 2010 г. в Париж се проведе заседание на Бюрото на МАЮД и конференция, свързана със забраната на ядреното оръжие и 60-годишнината от Стокхолмския апел. Участник в заседанието и конференцията беше г-н Герон, зам. председател на СЮБ и зам. председател на МАЮД.

През м. март 2010 г. зам. председателят на Съюза и член на административния съвет на ЕАЮД, г-н Димитър Гочев участва в заседание на Съвета в Брюксел, както и в конференция по въпросите на личното пространство.

___________________________________________________________________________________

В края на м. ноември 2009 г. в Лондон се проведе заседание на новоизбраното ръководство на МАЮД, на което се определиха ресорите на зам. председателите и зам. гл. секретари. На г-н Герон бяха поверени образователните програми на МАЮД.

През м. юни 2009 г. в Ханой се проведе ХVІІ-ят конгрес на Международната асоциация на юристите демократи. В него и в съпътстващата конференция на тема „Законът и юристите в контекста на глобализацията” взе участие зам. председателят на СЮБ г-н Йосиф Герон. Конгресът избра ново ръководство на Асоциацията и г-н Герон беше избран за зам. председател.

Също през м. юни 2009 г. по покана на Френският институт в София представители на СЮБ участваха в семинар, посветен на лобирането в Европа с лектор-консултант от Брюксел.

През м. май 2009 г. в Цюрих се проведе Генералната асамблея на Европейската ассоциация на юристите за демокрация и права на човека, на която бяха избрани нови ръководни органи. За членове на Административния съвет на ЕАЮД бяха приети проф. Снежана Начева, г-н Димитър Гочев и г-жа Ваня Савова.

През м. март 2009 г. в България гостува зам. председателят на Висшия арбитражен съд на Русия Владимир Исайчев по повод представяне в НДК на стихосбирката му „В скрижалите на лятото” в превод на български език.

Пак през м. март 2009 г. на проблемите на ГПК беше посветена и организираната от Министерство на правосъдието и проведена в СЮБ среща с австрийски експерти.

През януари 2009 г. Председателят на СЮБ беше поканен и участва в конференция, организирана от Отворено общество на тема „България в Европейския съюз: две години по-късно и пътят напред” с участието на Жак Баро – заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар за правосъдието, свободата и сигурността.

___________________________________________________________________________________

През м. декември 2008 г. по повод 60-годишнината от приемането на Всеобщата Декларация за правата на човека МАЮД организира в Париж международна конференция, в която взе участие зам. председателят на СЮБ – адв. Герон.

На 24 октомври 2008 г. гост на Съюза на юристите в България бе делегация на Белоруския републикански съюз на юристите. Делегацията се водеше от председателя на Белоруския републикански съюз на юристите – г-н Виктор Сергеевич Каменков, който е и председател на Висшия стопански съд на Република Беларус. Подписан бе Меморандум за сътрудничество между двата съюза за укрепване и развитие на демократичните институции и правовата държава, разширяване на сътрудничеството в правната област, укрепване на правната основа в дейността на юристите, повишаване на техния престиж и роля в законотворчеството и правоприлагането, както и за разширяване и развитие на съвместната дейност.

Белоруските колеги имаха срещи и обмениха опит със зам. председателя на Върховния административен съд – г-жа Венета Марковска и със зам. председателя на Върховния касационен съд – г-жа Любка Илиева.

снимки от срещата:

 

___________________________________________________________________________________

От 6 до 10 юни 2008 г. в Ханой – Виетнам се проведе ХVІІ Конгрес на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) на тема „Правото и юристите в контекста на глобализацията: за мир, развитие и независимост на съдебната система”.
Работата на Конгреса протече в 6 комисии на следните теми:

 1. Право на мир;

 2. Антитерористично законодателство;

 3. Независимост на съдебната система;

 4. Глобализация, икономика, социално и културно законодателство;

 5. Развитие и законодателство на околната среда;

 6. Отговорност по международни престъпления.

В церемонията по откриването участва Президентът на Социалистическа република Виетнам.

Участие в Генералната асамблея на ЕАЮД в Хановер (Германия) през юни взе зам. председателя на ЦС на СЮБ г-н Димитър Гочев, който е и член на Административния съвет на Асоциацията. По същото време, съвместно с Германската асоциация на юристите и други европейски правни организации, ЕАЮД организира международна конференция на тема „Договорът за Европейската конституция – критика и алтернативи”. От името на СЮБ с доклад се представи проф. Снежана Начева. На собствени разноски в конференцията участва и прокурор Ваня Савова. Докладът на проф. Начева беше разпространен по интернет в организациите членки на ЕАЮД. Разходите за командироването на проф. Начева са за сметка на членския внос на СЮБ в ЕАЮД.

За заседание на международното бюро на МАЮД в Женева през м. октомври замина зам. генерален секретар и член на бюрото на МАЮД, и зам. председател на СЮБ – адв. Йосиф Герон. Той участва и в проведената съвместно с ООН и Световната здравна организация международна конференция на тема „Правото на здраве”.

По покана на Германската асоциация за международно правно сътрудничество за международна конференция в Дубровник през м. октомври на тема „Наказателното право в единна Европа”, СЮБ изпрати двама представители – г-н Румен Киров – ръководител на сектор в НСлС и по изрично настояване на асоциацията и по предложение на ВАдС – един адвокат от Бургас. Разходите на участниците бяха поети от Германската асоциация.

През изтеклия период членовете на СЮБ са канени редовно на организираните у нас от Фондация „Конрад Аденауер” международни конференции, последната от които в началото на този месец на тема „Защита на правата на човека”.

През периода беше подписан Меморандум за сътрудничество между СЮБ и Китайското сдружение на юристите. Делегация, водена от председателя на дружеството, има срещи във ВКС и Прокуратурата на РБ.

По инициатива на НСюК беше осъществена среща между членове на СЮБ и представители на Съюза на естонските юристи. Делегацията, водена от председателя на техния съюз бе на почивка в България.

От началото на 2008 г. международният обмен на СЮБ се осъществява в рамките на Международната асоциация на юристите демократи (МАЮД) и Европейската асоциация за демокрация и права на човека (ЕАЮД). По линия на ЕАЮД през м. януари г-н Димитър Гочев участва в Рим в Генерална асамблея и заседание на Административния съвет асоциацията, на който е направен отчет на дейността през изминалата година и е приета програмата на дейностите през настоящата. Първата проява на ЕАЮД за тази година беше проведената в началото на м. март в Анкара (Турция) международна конференция на тема „Европейският съд по правата на човека в нова Европа: провали и успехи?”. Основни организатори на конференцията бяха турски правни организации. Г-н Гочев взе участие с доклад, третиращ настоящите проблеми на Протокол 14.

Първата голяма международна проява на МАЮД е предстоящата международна конференция в Япония, организирана от Японската асоциация на юристите се проведе през м. май в Макухари. Конференцията посветена на премахването на войната като средство за разрешаване на спорове и отпадането на чл. 9 от японската Конституция, отнасящо се до този проблем. От наша страна в конференцията взе участие г-н Герон, който е и зам. ген. секретар в МАЮД. По същото време бе организирана екскурзия до Япония за юристи, желаещи да вземат участие в конференцията.

Съюзът на юристите получи предложение от Белоруския републикански съюз на юристите за сключване на Меморандум за сътрудничество. Изпратили сме нашия проект и очакваме отговор с предложение за подписване на документа.

През изтеклия период разходите за международна дейност са правени особено пестеливо, като сме се ограничавали само с основните прояви на двете организации ЕАЮД и МАЮД (заседания на международните им бюра и генералната асамблея).

___________________________________________________________________________________

2003 г.

1. ЕАЮД - Съвещание на Административния съвет – януари, Франция
2. ЕАЮД и ЕНАР - участие в международна конференция – януари – февруари
3.Участие в Международна конференция “Военни престъпления” и Генерална асамблея на ЕАЮД - 17 май, Женева
4. МАЮД - Съвещание на Международното бюро и международна конференция, 21 – 24 май
5. МАЮД – Заседание на Бюрото и международна конференция, Мексико - октомври
6. Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията, май и октомври, Женева
7. ЕАЮД заседание на Административния съвет и Германската асоциация на съдиите, септември, Дрезден
8. Учредяване на Балканска федерация на юристите, София, Атина, Истанбул и др.
9. Посрещане делегация от Асоциацията на юристите от бизнеса на Македония, април
10. Посрещане делегация от Асоциацията на юристите на Сърбия, април, май
11. Съвместни конференции с ABA CEELI

___________________________________________________________________________________

2002 г.

1. Участие в съвещание на Административния съвет на ЕАЮД, януари - март
2. Участие в Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията, март, Генуа
3. Участие в съвещание на Международното бюро на МАЮД, февруари - март
4. Семинар на ЕАЮД за основните права на човека в Турция, Истанбул, 5 май
5. Международен семинар на ЕАЮД, Женева, юни
6. Международна конференция на МАЮД, май
7. Съвещание на Бюрото на МАЮД, май
8. Международна конференция на Международната анкетна комисия за глобализацията Париж, октомври
9. МАЮД – заседание на бюрото, ноември
10. ЕАЮД заседание на Административния съвет,ноември - декември
11. ХІІ Международен конгрес по семейно право, Хавана, септември
12. Международна конференция и работен семинар по решаване на спорове, свързани с избори, съдебна власт и независимост, София, март
13. Международна конференция по проблемите на Омбудсмана, София, февруари
14. Международна конференция по Закона за публичния регистър, София, март
15. Международна конференция по Закона за достъп до информация, София, април
16. Участие в международна среща на юристите от Балканите в Атина (КЕАДЕА), Атина, май
17. Учредяване на Балканска федерация на юристите - София