BGflag

             

Актуално

6 и 7 април 2019 г., в сградата на ВУЗФ, зала 501, ет. 5,
гр. София кв. “Овча купел”, ул. „Гусла“ №1.

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България проведоха първия от поредицата специализирани семинари по актуална съдебна практика във финансовата област.

 

Тема: Съдебна практика при облагане с ДДС с лектор: Милена Златкова, съдия, Върховен административен съд (ВАС)

Модул: Схеми за трансгранични данъчни измами между различни държави членки и цели на бъдещото единно ДДС пространство на територията на ЕС с лектор: Доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра “Счетоводство и контрол”, ВУЗФ.

Участниците в семинара бяха запознати със съдебната практика на ВАС и на Съда на ЕС при спорове, свързани с данъчното облагане на тристранни операции, продажбите онлайн в национални и чуждестранни сайтове, вътреобщностно придобиванe, вътреобщностни доставки, определяне мястото на изпълнение,  допустимите доказателства в съдебното производство, разрешените корекции при грешки. Всички трудни и спорни за прилагане разпоредбите на ЗДДС, Правилника за прилагане на ЗДДС, Директива 2006/112/ЕО на Съвета, Директива (ЕС) 2017/2455 и на Директива 2009/132/ЕО.

 

В рамките на интегрирания модул, участниците се запознаха и с основни схеми на вътреобщностни измами с ДДС, които се използват за „източване“ на ДДС, чрез вериги от фиктивни сделки, възможни при сега действащата система на ДДС -облагането при трансгранична търговия между предприятия, регистрирани в две или повече юрисдикции в ЕС. Бяха разгледани в синтезиран вид предложенията на ЕК и направени до момента стъпки за нов подход за регулация на т.нар. единна ДДС зона, с цел преодоляване на трансграничните данъчни измами.

**********************************************************

15 март 2019 г. Салон на СЮБ, ул. “Пиротска” № 7

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС ЕВРОПА АД проведоха семинар на тема: “ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ЗОП И ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. и 01.11.2019 г. Лектори - експертите по ЗОП: адв. Елена ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ. По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" 

**********************************************************

Национален семинар на тема: „Данъчно законодателство и практика - 2019 г.“ се проведе на 07.12.2018 г. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" №7.

Организатори на форума са Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и "АПИС Европа" АД.

**********************************************************

Семинар по GDPR
23.11.2018 г., в сградата на СЮБ в София, ул. „Пиротска“ №7

  „АПИС Европа“ АД и Съюзът на юристите в България проведоха семинар по GDPR, на който бяха отчетени първите стъпки и резултати по прилагането на новите европейски регулации.

Целта на семинара бe да се сподели направеното в различните сфери на дейност през изминалите шест месеца от влизането в сила на Регламента, да се откроят добрите технологични решения, организационни практики и софтуерни услуги, разработени във връзка с идентифицирането, обработването, съхраняването и преноса на лични данни, както и да се обсъдят възникналите затруднения.

.

В работата на семинара взе участие Пламен Ангелов, Директор на Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Той запозна аудиторията с първите наблюдения и изводи от прилагането на GDPR през изминалите шест месеца. Беше направен преглед и на предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, предложени с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменения и допълнение на ЗЗЛД. За улеснение на участниците АПИС е изготвил неофициална консолидирана версия на ЗЗЛД, включваща изменените в съответствие със законопроекта разпоредби на закона.

.

Специален гост-лектор на събитието беше съдия Любка Петрова, зам. председател на Административен съд София-град.

*************************************************

 

Обучителната кампания по проекта ECLI-BG приключи
със семинари във ВКС и ВАС

Обучителната кампания по проекта ECLI-BG приключи с два семинара във София – във Върховния касационен съд на 14 ноември 2018 г. и във Върховния административен съд на 22 ноември 2018 г. Обученията се проведоха в изпълнение на една от основните цели на проекта – популяризиране на осведомеността относно Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI.

.

В периода от 17 септември до 9 ноември представители на АПИС и Съюза на юристите в България проведоха семинари във всички 26 окръжни съдилища в страната, на които запознаха присъстващите магистрати, съдебни служители и адвокати със стандарта ECLI и възможностите за ползване на съдебна практика по трансгранични казуси в рамките на Европейския съюз.

**********************************************************

 

Семинар на СЮБ в гр. Ниш, Сърбия

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ проведе СЕМИНАР на тема "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ“ - 17.11.2018 г. в Хотел „ Best Western ”, гр. Ниш, Сърбия. Лектор на семинара беше Доц. д-р Анета Антонова, преподавател в ЮФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Гост на събитието беше проф. Александър Чирич, преподавател в Нишкия университет и член на „Асоциацията на юристите от страните от Черноморско-каспийския регион“.

.

.

.

********************************************************

"ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ? - 08.11.2018 г.

„Апис Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, в партньорство с  Националната асоциация на медиаторите и Центърът за разрешаване на спорове, и по идея на адв. Дима Александрова, проведоха семинар на тема "ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ?

Адвокат Георги БАКАЛОВ, член на Софийска адвокатска колегия и зам. директор на Института за решаване на конфликти, направи общо представяне на търговската медиация.

Темата „Преимущества на медиацията по търговски спорове в сравнение с останалите способи за решаване на спорове“ представи Дима АЛЕКСАНДРОВА, адвокат към САК, медиатор и обучител на отбори от Софийския университет, Кралския колеж в Лондон, университет Ухан, Китай за международни форуми по медиация и преговори.

Албена КОМИТОВА, адвокат от САК, медиатор, обучител по медиация и преговори, консултант по създаване на центрове по медиация запозна присъстващите с резултатите от дейностите по проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от Центъра за разрешаване на спорове.

АПИС представи функционалностите на правно информационните си и регистрови продукти със специфични акценти на работа от юристи и неюристи.

В рамките на семинара се осъщетви симулация с нагледно представяне на медиационна сесия.

.................................................................................................................

Обучителни семинари по проекта ECLI-BG

През м. октомври се проведоха серия обучителни семинари в окръжните съдилища на територията на страната в изпълнение на третата цел на проекта за въвеждане на ECLI в България – популяризиране на функционалностите и ползите за потребителите и повишаване на осведомеността относно ECLI, интерфейса за търсене по ECLI и други трансгранични правни информационни услуги, поддържани или подкрепени от ЕС. Представител на АПИС и Душана Здравкова от Съюза на юристите в България посетиха Пазарджик, Пловдив, Видин, Кюстендил, Добрич, Благоевград, Плевен, Силистра, Ямбол, Варна, Търговище, Шумен, Стара Загора, Хасково, Бургас, Перник и др. Освен презентацията, която представя нуждата от трансграничен достъп и техническите спецификации на ECLI, по време на семинара се провежда и демонстрация на функционалностите на ECLI търсачката, в която участват и присъстващите.

Предстоят семинари на 14 ноември 2018 г. от 15.00 ч. в зала №15 на ВКС и на 22 ноември 2018 г. от 10.00 ч. в зала №1 на ВАС.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Семинар на СЮБ в гр. Смолян

На 26 октомври 2018 г., в залата на ОД на МВР в гр. Смолян, Съюзът на юристите в България съвместно с Дружеството на СЮБ - гр. Смолян проведоха семинар за разследващи полицаи на тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство” с лектор доц. д-р Бойко Рашков.

 

.

 

 

************************************************************

Семинар за разследващи полицаи

На 21.06.2018 г., в зала 2 на Окръжен съд - Бургас, Съюзът на юристите в България съвместно с Дружеството на СЮБ - гр. Айтос и Дружеството на СЮБ - гр. Бургас проведоха семинар за разследващи полицаи на тема „Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство” с лектор доц. д-р Бойко Рашков.

***********************************************

На 10 май 2018 г. в салона на СЮБ, ул. „Пиротска” 7, д-р Димитър Кондев от White &Case LLP Paris представи своята ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ) от 2017 г. и ОСНОВНИТЕ ПРОМЕНИ В ТЯХ. Организатори на събитието бяха Съюза на юристите в България, Българското общество по строително право и Българската асоциация за управление на проекти в строителството.

.

****************************************************

Национален семинар
Информационните технологии
и новата правна уредба на защитата на личните данни“

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС Европа” АД, със съдействието на БАИТ проведоха Национален семинар „Информационните технологии и новата правна уредба на защитата на личните данни“ на 18.04.2018 г. в залата на СЮБ на адрес: гр. София , ул. “ Пиротска ” № 7.

Основният акцент в работата на семинара беше поставен върху технологичните подходи и мерки за гарантиране на защитата на личните данни при тяхното обработване и съхранение. Представители на фирми и организации, предоставящи информационни, технологични и организационни решения, подпомагащи подготовката и последващата текуща дейност на предприятията и държавните организации, свързана с изпълнението на изискванията на Общия регламент за защита на данните.

.

Специални гост-лектори бяха: съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град, която запозна участниците с практиката на съда в областта на защитата на личните данни, която ще запази своето значение и след датата, от която ще започне да се прилага Регламентът, както и с някои особености на новата правна рамка; Пламен Ангелов, директор на дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение” в Комисията за защита на личните данни.

**********************************************************

10.03.2018 г., Ваканционно селище "Острова", с. Бели Осъм, общ. Троян
Съюзът на юристите в България" проведе семинар на тема "Новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс". Лектор на семинара беше Кети Маркова, съдия в Конституционния съд.

.

.

 

********************************************************

07.12.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отчет за 2017 г. - прилагане на новия Закон за счетоводството" - Лектор: Доц. д - р Бойка БРЕЗОЕВА - регистриран одитор.

 

*******************************************************

 

24.11.2017 г.

Съюзът на юристите в България, Дружеството на СЮБ в гр. Смолян и ЦОА "Кр. Цончев" проведоха в залата на Окръжен съд, гр. Смолян семинар на тема "Новите изменения в Наказателно-процесуалния кодекс". В обучението участваха магистрати, адвокати и разследващи полицаи. Лектор на семинара беше Румяна Илиева, съдия в Апелативния специализиран наказателен съд.

.

СЮБ награди с почетен плакет адвокат Атанас Хаджииванов за дългогодишното и активно участие в дейността на Съюза и по случай 80-годишнината му.

.

 

*********************************************************

 

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ПЛОВДИВ

На 18 ноември 2017 г. в гр. Пловдив се проведе обучителен семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство", организиран от Съюза на юристите в България. Лектор бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

На събитието присъстваха Гергана Мутафова - член на ВСС, Владислав Славов - председател на СЮБ, Атанас Илков- директор на ОД на МВР- Пловдив, Веселин Хаджиев- председател на ОС, Кети Бозукова - главен секретар на СЮБ, Севдалин Божиков - председател на дружеството на СЮБ в Пловдив.

 

.

 

 

 

 

********************************************************

11.11.2017 г., Хотел "Никол", гр. Долна Баня

СЮБ проведе семинар на тема "Изменения и допълнения в Гражданския процесуален кодекс"с лектор Борислав Белазелков, съдия във ВКС.

.

 

 

--------------------------------------------------------------------------

27.10.2017 г., Салон на СЮБ, София, ул. “Пиротска” № 7

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА". Лектор: Савин КОВАЧЕВ - национален консултант по Закона за устройство на територията.

----------------------------------------------------------------------------

СЕМИНАР НА СЮБ в гр. ВАРНА

На 6 октомври 2017 г. по инициатива на Съюза на юристите в България-София и дружеството на СЮБ-Варна, съвместно с разследващите органи в гр. Варна, се проведе обучителен семинар на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство". Основен лектор и гост бе доц. д-р Бойко Рашков, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Председателят на СЮБ г-н Владислав Славов приветства участниците в семинара и сподели своите виждания за ролята и дейността на разследващите полицаи в досъдебното производство и нуждата от продължаващо обучение. Специален гост на събитието бе конституционният съдия г-жа Кети Маркова, която взе отношение по зададените въпроси. На семинара присътваха и гл. секретар на СЮБ г-жа Кети Бозукова, съдия Илия Пачолов, гл. дознател Иван Иванов и членове на СЮБ-Варна.

 

 

 

 

 

********************************************************

21.06.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ". Лектори - Елена ДИМОВА, експерт по Закона за обществените поръчки и Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по Закона за обществените поръчки.


**********************************************************

19.05.2017 г., Зала на Районен съд, гр. Котел

Съюзът на юристите в България и Дружеството на СЮБ в гр. Сливен проведоха семинар на тема „Давност в наказателното право. Реабилитация. Практически проблеми“ с лектор Румяна Илиева, съдия в Специализирания наказателен съд. На семинара присъстваха г-н Владислав Славов - председател на СЮБ и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

 

 

.

--------------------------------------------------------------------------

13.05.2017 г., Хотел "Дипломат Плаза", гр. Луковит

СЮБ проведе семинар на тема "Вещноправни проблеми

от публичната продан" с лектор Валя Гигова, адвокат от САК.

 

*******************************************************

10.03.2017 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Данъци и финансов одит - 2017".

 

18.02.2017 г., хотел "Долна баня", гр. Долна баня

СЮБ проведе семинар на тема "АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ"с лектор дюн Стоян Ставру.

.

.

 

*********************************

27.01.2017 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема "Недействителност на правните сделки. Видове недействителност. Основания, предявяване, правни последици, саниране.Частична недействителност, реституция, конверсия."

16.12.2016 г.

Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и

АПИС ЕВРОПА проведоха национален семинар на тема "Годишен финансов отче за 2016 г. съгласно новия Закон за счетоводството и променените счетоводни стандарти".

***************************************************

 

СЕМИНАР ЗА РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ

На 14 декември 2016 г. в сградата на СЮБ се проведе организираният от СЮБ и Министерство на вътрешните работи семинар за разследващи полицаи на тема "Практически аспекти при разкриването на обективната истина и оценката на доказателствения материал в подготвителната фаза на наказателното производство" с лектор доц. д-р Бойко Рашков. Участваха над 80 разследващи полицаи от София. Председателят на СЮБ г-н Вл. Славов приветства участниците и сподели своите виждания за ролята на разследващите полицаи в досъдебното производство, нуждата от продължаващо обучение, готовност за подкрепа от страна на СЮБ. Гост на събитието беше зам. главния секретар на МВР Георги Арабаджиев. Присъстващите на семинара с интерес изслушаха лекцията на доц. д-р Бойко Рашков. В последвалата дискусия младите юристи зададоха много въпроси, споделиха проблеми, свързани с условията на работа, професионалните отношения и др.

.

 

********************************************************

02.12.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” проведоха семинар на тема: “ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – организиране и провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки от възложители".

*******************************************************

Научно-професионална дискусия на тема

"Ефективността на съдопроизводството като присъща

компонента на съдебната реформа"

На 30-ти ноември 2016 г. в Центъра за стратегически проучвания към Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) бе проведена научно-професионална дискусия на тема "Ефективността на съдопроизводството като присъща компонента на съдебната реформа". На дискусията присъстваха и изложиха своите тези проф. Владо Камбовски - дългогодишен председател на МАНИ, Лидия Неделкова - председател на Върховния съд на БЮР Македония, Ицет Мамети - бивш министър на правосъдието и настоящ Омбудсман (народен правобранител) и други висши представители на Прокуратурата и юридическия елит на страната.

.

На форума бяха поканени и взеха участие в рамките на Проект между БАН и МАНИ: "Регулиране и усъвършенстване на съдебната власт и съдопроизводството", от българска страна: доц. Маргарит Ганев (ръководител на проекта), Антон Станков (бивш министър на правосъдието, адвокат), проф. Ирена Илиева (и.д. директор на Правния институт към БАН), Кети Бозукова (гл. секретар на Съюза на юристите в България), проф. Иво Христов и Председателя на УС на Международна социална служа - България (ISS-Bulgaria) адв. Илиян Кършев.

.

*********************************************

18.11.2016 г. РС – Кърджали, Зала 1
Съюзът на юристите в България и дружеството на СЮБ в гр. Кърджали проведоха среща -дискусия на тема „Актуални промени в Закона за съдебната власт“ с лектор г-жа Кети Маркова, конституционен съдия. На семинара присъстваха -г-н Владислав Славов - председател на СЮБ, проф. Снежана Начева - председател на Културния дом към Съюза и г-жа Кети Бозукова - гл. секретар на СЮБ.

.

.

.

*************************************************

08.11.2016 г.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и “АПИС ЕВРОПА” със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия проведохасеминар на тема: Въвеждане (транспониране) на директивите на ЕС в националното законодателство".

.


СЮБ и АПИС ЕВРОПА
проведоха семинар на тема "Новите правила по ЗОП и европейската съдебна практика по възлагане на обществени поръчки" - 13 юли 2016 г. Лектори на семинара: Ивайло СТОЯНОВ, главен секретар на Национално сдружение на експертите по обществени поръчки (НСЕОП), Елена ДИМОВА, експерт по ЗОП, Александър АЛЕКСАНДРОВ, експерт по ЗОП, Христо КОНСТАНТИНОВ, заместник-управител на АПИС.

**************************************************

Международен семинар на тема "Правни проблеми
на мигрантите"

На 25 юни 2016 г. в гр. Бургас се проведе международен семинар на тема "Правни проблеми на мигрантите", организиран от Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, СЮБ и Община - Бургас. Лектори на семинара бяха адвокат Емил Ядков, проф. д-р Христос Казандзис, председател на гръцко-българската промишлена палата на Северна Гърция и Тогрул Вели – адвокат, председател на борда на Евразийската асоциация за инициатива и сътрудничество.

В рамките на инициативите по повод 50-годишния юбилей на Съюза на юристите в България, в зала "Георги Баев" на Културния дом "Морско казино", беше представена книгата „Темида и Пегас. Антология на бургаски юристи “, издадена с подкрепата на Съюза на юристите в България - София, Адвокатска колегия - Бургас, Нотариална камара - Бургас, Частни съдебни изпълнители – Бургас.

 

За пета поредна година Оркестърът на юристите към Културния дом при СЮБ зарадва своите почитатели с познати и обичани изпълнения. Със съдействието на диригента на оркестъра Веселин Байчев, бе представена изложба „Пробиви в стената“ – портрети на лагеристи от Белене, рисувани от баща му – д-р Петър Байчев.

.

.

.

.

****************************************************

Семинар на тема “Езиково-терминологични аспекти на правото на Европейския съюз” се проведе на 3 юни 2016 г. в салона на СЮБ, ул. "Пиротска" № 7. Форумът се организира от Съюза на юристите в България и "Апис Европа" със съдействието на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК.


*******************************************************************

Среща-дискусия, организирана от Дружество на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ"
13.05.2016 г.

 

На 13.05.2016 г. с любезното съдействие на Община Варна се проведе среща-дискусия, организирана от Дружеството на СЮБ - Варна, съвместно със СЮБ - София на тема "Новите конституционни регламенти на съдебната власт, промени в ЗСВ".

Лектори и гости на събитието бяха - г-н Владислав Славов - Председател на СЮБ, г-жа Кети Бозукова - Главен секретар на СЮБ и г-жа Кети Маркова - Конституционен съдия.

Областният управител на област Варна г-н Стоян Пасев откри срещата. Представителите на СЮБ благодарят за съдействието и участието в дискусията на Председателя на Варненски Окръжен съд г-н Марин Маринов, Председателя на Районен съд г-жа Ерна Жак Якова – Павлова, зам.-председателя на Административен съд- Варна, Председателя на държавните съдебни изпълнители г-жа Христина Калчева, Главния дознател г-н Иван Иванов, съдии, адвокати, следователи, дознатели, юрисконсулти, кметове и зам.кметове на райони от Варна, нотариуси, правния отдел на Община Варна, Председателя на студентски съвет при ВСУ "Черноризец Храбър" и на изявени студенти по право, на всички колеги членове на дружеството на СЮБ- Варна, както и на журналисти и представители на медии. 

Една много добра среща в подкрепа на обединението на всички професии от юридическата общност, както и в обсъждането на проблемите в съдебната система.

http://bnt.bg/predavanyia/bulgaria-dnes/kak-se-promenya-sa-debnata-vlast Линк с интервю на председателя на СЮБ Вл. Славов  и на зам.-председателя на дружеството във Варна - съдия Даниела Христова.

.

.

.

***********************

ВКС, СЮБ и АПИС ЕВРОПА проведоха СЕМИНАР ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА - 17.05.2016 г.

 

15 април 2016 г.
СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И АПИС ЕВРОПА проведоха семинар на тема: "Новите правила за възлагане на обществени поръчки съгласно приетия през м. февруари Закон за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане".

 

9.04.2016 г., гр. Пирот, Сърбия
СЮБ проведе семинар на тема "Промени в Закона за устройство на територията" с лектор адв. Валентина Бакалова.

.

.

Погановски манастир

.

*****************************************

При изключително голям интерес се проведе организирания от АПИС ЕВРОПА и СЮБ семинар на тема "Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика" - 26.02.2016г.

.

.

.

.

*****************************************************

 

13 февруари, 2016 г., Хотел Долна баня, гр. Долна баня
Съюзът на юристите в България проведе семинар на тема „КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ. ПРОБЛЕМИ. КАЗУСИ“ с лектор - Петър Д. Лефтеров, гл. юрисконсулт Агенция АГКК. В семинара взеха участие над 30 представители на юридическата общност, на общини и други институции.

.

.

************************************************

29.01.2016 г.
Проведен Национален семинар на тема: "Новият закон за счетоводството и промените в счетоводните стандарти и принципи в сила от 01.01.2016 година".
Организаратори: Съюзът на счетоводителите в България, Съюзът на юристите в България и Апис Европа.

 

 

 

 

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира

ПЕРИОДИЧНO

КВАЛИФИКАЦИОНЕННИ УИКЕНДИ

НА РАЗЛИЧНА ТЕМАТИКА

За контакти и допълнителна информация:

НА САЙТА НА СЮБ или

тел. 02 987 11 80 - Маргарита Симеонова