BGflag

             

Актуално

http://www.sub.bg/ES%20logo.jpg

проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ ,
договор № № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/ 18.02.2019 г.

25 юни, 2019 г., 11.00 ч., Съюз на юристите в България,

ул. "Пиротска" 7, ет. 1

 

На 25 юни 2019 г. в сградата на СЮБ се проведе Кръгла маса, на която беше представен проект "Гражданска платформа за проследяване и оценка развитието на Съдебната система“ и етапите на изпълнението му. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, с договор № BG05SFOP001-3.003-0068-С01/18.02.2019 г. и се изпълнява от Фондация „Център за модернизация на политики“ и Сдружение „Съюз на юристите в България“.

 

Представители на неправителствени организации дискутираха идеята за създаване на коалиция от граждански организации за наблюдение и оценка на реформите в съдебната система, цели и кауза на Коалицията, както и проект на меморандум за присъединяването към тях на организации, работещи в областта на правосъдието и реформата на съдебната система.


С ангажимента за съвместни действия участниците в бъдещата Коалиция потвърждават намерението си да разясняват процесите и етапите в развитието на съдебната система, да направят публично достояние чрез платформата за сътрудничество и участие своите становища, коментари и предложения.

 

 

 

э