BGflag

             

Актуално

КОИ СПОРОВЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ЧРЕЗ МЕДИАЦИЯ ?

- Бизнесспорове;
- Спорове между собственици и наематели;
- Трудови спорове;
- Спорове между групи и общности;
- Семейни, училищни, междусъседски спорове;

КОИ СА МЕДИАТОРИТЕ ?

Съюзът на юристите в България има екип от МЕДИАТОРИ – квалифицирани юристи с опит в тази област. За водене на процеса на МЕДИАЦИЯ имат допълнителна специализация. Те са безпристрастни и неутрални.

Съюзът на юристите в България провежда курсове за обучение на медиатори:

Заповядайте на курса за медиатори в СЮБ

 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МЕДИАЦИЯТА ?

БЪРЗИНА: Първата сесия се планира две седмици от момента на заявката, направен от страните по спора.

ЕФЕКТИВНОСТ: Сесиите се водят до конкретно разрешаване на спора и до последващото разбирателство между страните.

УДОБСТВО: Сесиите се насрочват в ден и час, удобен за всички страни по спора.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ: Казаното по време на сесиите не може да бъде разпространявано, нито да се използва като аргумент в съда.

ДОБРОВОЛНОСТ: Никой не може да бъде принуден да участва в сесия, да работи за постигане на споразумение или да го подписва. В случай, че процесът протича по начин, неприемлив за една от страните, всяка може да прекрати участието си в него.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ: Споразумението, постигнато с усилията на заинтересованите страни има най- голям шанс да бъде спазвано във времето

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕДИАЦИЯТА ?

Медиацията е неформална процедура, в която заедно с другата страна търсите възможност за споразумение. Доброволното постигнато споразумение носи в себе си разбиране и отговорност за бъдещето.

ЦЕЛТА на медиацията е да се постигне споразумение, което да удовлетворява всяка от спорещите страни.

МЕДИАТОРЪТ е безпристрастна личност, която помага на хората в конфликт да взимат практични и добре обосновани решения. Той не взема страна и не решава спора. В условията на и добронамереност, страните постигат взаимно приемливи споразумения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

М Е Д И А Ц И Я
ЗА
БЕЗОПАСНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ЗА ДЕЦАТА!

ИНИЦИАТИВА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА
С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ (МКБППМН),
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ и МЕДИАТОРИ

Инициативата е насочена към:

 • Деца на възраст до 6 години;
 • деца първи- седми клас;
 • деца на ниво средно образование;
 • работа с родители;
 • работа със семейството;
 • разширено семейство, което приема деца от други населени места на територията на Челопеч за времето на лятната ваканция.
Целта е привличане вниманието на децата, на техните родители и общественост към характерните за ваканционния период рискове и представяне на медиационни модели за безопасно поведение при превенция и решаване на спорове между групи и общности, училищни спорове пренесени в семейството.

Тя е продължение на Програма „Лято 2014" за повишаване сигурността на децата през лятната ваканция по дейността на МКБППМН в Община Челопеч.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИДЕИ

Лятната превантивна програма от миналата година „Ваканция 2014" с включените теми в няколко направления, създаде сигурна среда за децата. Представените беседи за „Правата на детето”, възможните рискове и развиване на умения как да ги научим да решават спорове с управление на гнева, се оказа работеща.

Използваната техника „Дискусия чрез медиация”, като превантивна мярка за минимизиране на агресивните прояви от малолетни и непълнолетни по време неангажирано с посещение на училище и учебни занятия, беше представена в поредица:

 1. „Семейството и децата- огледало за възпитание!”
 2. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, с подкрепата на Община Челопеч и съвместно със специалисти-медиатори е привличане на връстници, по-големи деца и ученици за популяризиране на подкрепа за по-малките и тези, изпитващи затруднения в общуването, в семейството, на улицата, в квартала, както и да се затвърди разбирането, че всяко право е свързано с отговорност. Използваните техники на преформулиране на изказвания, невербална комуникация и представяне пред група, разшириха увереността на децата за ситуации на медиация и посредничество в конфликтни ситуации.

През това лято за превенция на асоциалното поведение и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, МКБППМН със съдействието на нейни членове, обществен възпитател, медиатори, ангажираната местна общност, предлага дейности за продължаване на полезната инициатива.

В разговори и коментари ще се разисква с всички възможни участници, носещи отговорност за разнообразяване на дейности във връзка с правата на детето за почивка, игра, ограмотяване, културна дейност, гарантиране на безопасност в дома и навън и как възрастните се справят с това. Ще се търси значението на семейната медиация и ролята на родителите, подкрепата на разширеното семейство, в рационализирането на детските интереси през лятната ваканция.

Идеите са в три направления, като най-значимото е безконфликтна комуникация и умения за посредничество:

1. Представяне на темите по подходящ начин и съобразено с възрастта на групата, с която се работи на:

 • Различни ситуации и опасности през летния период и намиране на дълготраен ефект с неформалната процедура на медиацията;
 • „Ваканция е! Какво искам да направя през лятото?”- работа с децата чрез спазване на принципите на поверителност, бързина, доброволност.
  2. Медиацията част от образователния процес.
 • Създаване на безопасна среда през ваканцията с помощта на медиация, ориентирана към деца, ученици, семейство и всички, свързани с институцията „Образование”;
 • Подкрепа за създаване на безопасна общинска среда, сформирана в различни точки на територията на Общината, която се явява притегателно място за децата и младежите: места за спорт в населеното място; места за отдих; посещения на интересни местности в района, чрез превенция на спорове;
 • Предотвратяване на конфликти във времето извън училищни задължения и липсата на учителски респект, чрез използване потенциала на „порасналите” вече деца към по-малките по метода на медиацията;
 • Туширане на противоречия в семействата във времето без уроци, при наличие на неангажирани с училище деца и работещи родители с техниките на семейната медиация.
  3. „Бележка за родители”- Безопасност на децата през лятото.

Имате нашето съдействие, при изграждане на умения за общуване, подкрепа,
отдих и безопасност през ваканцията.

Съхраняването на живота и здравето на децата е грижа на възрастните.

ДА НАПРАВИМ ЗАЕДНО ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ БЕЗОПАСНА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!

юни 2015 година

Медиатор Б. Димитрова 0887732960
Медиатор Сп. Лазаров 0887732960
Медиатори към Центъра по медиация при СЮБ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"И най-лошото споразумение е по-добро от наложеното решение"

27 - 31 октомври 2014 г. - седмица на медиацията

На 27 октомври започва Седмица на медиацията по инициатива на Съюза на юристите в България и други организации, търсещи интелигентни способи за решаване на спорове.
Защо юристи, съдебни дела, право и какво е общото с медиацията?
По статистически данни делата увеличават своя брой, а обществото често е все по-недоволно от воденето на съдебния процес. Това налага търсене на иновативни и по-евтини способи за адекватен отговор и намаляване на негативното въздействие, при което едната страна винаги е виновна.
Какво означава медиация? Медиацията е доброволна и неформална процедура, начин да се търси възможност за споразумение при възникнали разногласия или спор с участието на медиатор. Той е с квалификация, придобита като допълнително обучение, положил е изпити, вписан е в Единен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, не взема страна, не решава спора и запазва тайната на участниците.
Медиаторът е безпристрастен посредник. Той помага на хората в конфликт да взимат добри, бързи решения и за двете страни.
Подходящи спорове за решаване могат да възникнат в семейството, в отношенията родители-деца, родители – деца – учител/и – училище; в трудови колективи; между съседи; в бизнеса; между клиенти; между различни общности.
Медиацията се провежда на срещи между медиатора и участниците в спора. Срещите могат да бъдат общи – между медиатора и всички страни, или отделни – между медиатора и една от страните. Решението на финала се взема на обща среща, на която се срещат всички страни.
Закон за медиацията в България има от 2004 г., но като процедура в страната медиацията е единствено с пожелателен характер. По света медиацията заема своето подобаващо място и значение, с което се намаляват разходите и времето за намиране на решение.
При необходимост от консултиране и изясняване на Ваш конкретен случай може да се обърнете към медиаторите в района при Центъра по психология и медиация, вписани към Центъра по медиация при Съюза на юристите в България – София.
От началото на Седмицата на медиацията до края на октомври предлагаме промоционални срещи за разясняване на ползите от медиацията за жителите на Самоков и региона. Тези срещи са подходящи за училища – например как да общуват децата без агресия, за качествена комуникация между родители и деца, при проблеми в семейството, във фирми – за увеличаване на доверието между работници и клиенти.

Бонка Димитрова
магистър психолог
лицензиран медиатор по обща, бизнес и семейна медиация
Контакти: 0887 526 275 и arheol@abv.bg

в-к "Приятел" - Новини от гр. Самоков и региона

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дни на медиацията в Бургас - септември 2008 г

На 25 и 26 септември, 2008 г. в Бургас, в хотел "Аква", се проведе Българо – Германска Конференция под надслов „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА В БУРГАС“. Организатори на конференцията бяха немската Фондация за правно сътрудничество, Националната асоциация на медиаторите и Институтът за решаване на конфликти. На откриването на мероприятието присъстваха г-н Димитър Николов – кмет на Община Бургас, г-н Любомир Пантелеев – областен управител на Бургаска област, доц. д-р Габриела Белова – заместник декан на правно-историческия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски”, г-н Йосиф Герон – председател на Националната асоциация на медиаторите, представител на Министерството на правосъдието, множество съдии, адвокати и медиатори от различни краища на страната.

 Лекторите, участници в конференцията запознаха присъстващите с развитието на процедурата по медиация към настоящия момент в страната; с възможностите за прилагането й в различни правни отрасли и не на последно място, с практиката на съществуващите Центрове за медиация в страната.Интерес предизвика и лекцията на съдия Евгени Георгиев от РС - София, посветена на все още малко известната у нас вътрешносъдебна медиация.

 В края на първия ден беше открит и т.нар. Регионален консултативен център за медиация или Къща на медиацията в Бургас. На специално предвидената пресконференция, лекторите отговаряха на въпроси на журналисти, свързани със същността на процедурата по медиация и възможностите за нейното прилагане в българска среда, а Директорът на Центъра, господин Живко Панайотов предостави информация за работата на центъра до момента и бъдещите планове за развитие.

 Акцент на двудневното мероприятие беше представените от доц. д-р Добринка Чанкова концепция и законопроект за въвеждане на процедурата по медиация в наказателното правораздаване в България и участието в тази връзка на експерти от Германия. Госпожа Астрид Ахтенберг и господин Герд Делатре запознаха участниците с правната уредба и добрите практики на медиация по наказателни дела в Германия. Презентациите им бяха посрещнати с изключителен интерес и бяха последвани от оживени дискусии.

 Немските гости, г-н Живко Панайотов и проф. Маргарита Чинова, бяха удостоени с почетния знак на Национална асоциация на медиаторите, който се присъжда за изключителен принос, положени усилия и ангажимент при популяризиране на процедурата по медиация и утвърждаването й като един от предпочитаните способи за разрешаване на спорове.

---------
автор:
Биляна Гяурова - Вегертседер
27 октомври 2008