BGflag

             

Актуално

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2018 г.

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2017 г.

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2016 г.

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2014 - 2015 г.

2014 г.

Белов, Мартин. Институциите на изпълнителнат власт в континенталноевропейския конституционализъм. – София : Сиби, 2013. – 535 с.

Вучков , Веселин и Бойко Славчев. Секторът за сигурност в процес на трансформация. Критични разсъждения. – София : Фенея, 2014. – 216 с.

Вълчев, Даниел. Обща теория на държавата. Т. 1. – София : Сиела, 2013. – 256 с.

Златарева, Маргарита. Юридически лица с нестопанска цел. – 2. прераб. изд. – София : Сиела, 2013. – 356 с.

Илиева, Рая и Александър Иванов : Курс по търговско право. – София : Сиела, 2013. – 396 с.

Манев, Никола. Наказателно-процесуално право : Ръководство за студенти. – София : Ромина, 2013. – 392 с.

Манолова, Мария. Създаване на Търновската конституция. – 2 доп. и прераб. изд. – София : Сиби, 2014. – 288 с.

Международният договор - източник на международното частно право : Сборник научни изследвания на Катедра Международно право и международни отношения, Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". – София : Сиела, 2013. – 524 с.

Тодорова, Елена. Съдебна защита срещу актовете на институциите на Европейския съюз. – София : Фенея, 2013. – 376 с.
Юбилеен сборник в чест на 85-годишншната от рождението на проф. Добри Димитров. – София : Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2014. – 540 с.

LIBER AMICORUM. Сборник в чест на проф. д-р Кино Лазаров по случай 80 години от рождението му. – София : Фенея, 2013. – 362 с.

 

2015 г.

 

Абаджиев, Александър. Тримата велики български баси : Борис Христов : Николай Гяуров : Никола Гюзелев. - Пловдив : Жанет 45, 2014. – 304 с.

Адвокатът и другите. / състав. Спаска Бенчева, Борислав Костов. – Пловдив : Астарта, 2014. – 240 с.

Ананиева, Нора. Конституцията от 1991 г. и незавършената революция. - София : УИ Климент Охридски, 2014.

Брайков, Валентин. Договорът за продажба – спътник на цивилизацията. – София : Сиби, 2014. – 176 с.

Варадинов, Огнян. Нелоялни търговски практики в отношенията търговец-потребител. – София : Сиби, 2014. – 256 с.

Доманов, Николай. Нормотворческата дейност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон. – София : Софи-Р, 2014. – 504 с.

Златева, Цвтелина. Актуални въпроси на предварителния договор. – София : Нова звезда, 2014. – 132 с.

Иван Филчев в литературните сборници „Темида“ (1993 г. – 2013 г.). – София : Съюз на юристите в България, 2015. – 87 с.

Илиев, Петър. Компетенцията на Народното събрание. – София : Нова звезда, 2015. – 697 с.
Михайлова, Екатерина. Ролята на държавния глава в законодателния процес. – София : Нов български университет, 2015. – 280 с.

Младенов, Младен. Дескриптивна юриспруденция. – София : Нова звезда, 2015. – 374 с.

Несторов. Добрин. Съдебно-почеркови експертизи. – София : Фенея, 2014. – 180 с.

Николов, Николай. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията. – София : Фенея, 2014. – 172 с.

Сборник съдебна практика по граждански дела на Върховния съд и Върховния касационен съд на Република България : 1953 – 2008 г. : 2008 – 2014 г. / състав. Симеон Тасев и Вл. Тодоровски. – София : Нова звезда, 2015. – 820 с.

Славова, Мария и Васил Петров. Административнопроцесуалният кодекс. Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбата. – София : Фенея, 2014. – 388 с.

Славчев, Здравко. Данъчно право. Специална част. – София : Нова звезда, 2015. – 212 с.

Сукарева, Златка. Потребителско право. – София : Нова звезда, 2015. – 244 с.

Филчев, Никола. Въпроси на наказателното право и съдебната практика. – София : Сиела, 2014. – 600 с.

******

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2013.doc /Link

Нови книги в библиотеката на СЮБ 2011 - 2012 г. /Link


Цената на правосъдието в България
Оценка на обществените разходи за правосъдие
и вътрешен ред 2009 - 2010 г. Доклад
Институт "Отворено общество" - София
2011 г.
164 стр.
Без цена

Възстановителното правосъдие
Сравнителноправен анализ
Добринка Чанкова
Издателство "Авангард Прима"
2011 г.
274 стр.
Без цена

Гражданскоправни източници на задължения
Второ преработено и допълнено издание
Проф. Чудомир Големинов
Издателство „Фенея”
2011 г.
236 стр.
Цена: 15.00 лв


Застрахователно договорно право
Обща част. Специална част
Проф. Поля Голева
Издателство „Фенея”
2011 г.
404 стр.
Цена: 18.00 лв

Конституционен съд
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
1997 - 2006
Институт "Отворено общество" - София
2010 г.
880 стр.
Без цена
Настоящата книга е втора част на  публикуваното през 1997 година издание на COLPI  „Конституционен съд – Юриспруденция 1991 – 1996 г.” на авторски колектив  с отговорен редактор Проф. Нено Неновски, което обобщава практиката на Конституционния съд (КС) за десетгодишен период от 1997 до 2006 г.

Престъпления против избирателното право
МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ
Веселин Вучков и др.
СИЕЛА
2011 г.
280 стр.
18.00 лв.

Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд
и на Върховния касационен съд по граждански дела (1953 - 2011)
Книга първа
Съставителство и бележки: Любен Велинов и д-р Борислав Найденов
Издателство „Фенея”
2011 г.
574 стр.
Цена: 22.00 лв

Постановления и тълкувателни решения на Върховния съд
и на Върховния касационен съд по граждански дела (1953 - 2011)
Книга втора
Съставителство и бележки: Любен Велинов и д-р Борислав Найденов
Издателство „Фенея”
2011 г.
508 стр.
Цена: 20.00 лв

Парламентарен или персонален режим
(Студии по конституционно право)
Книгата се издава със съдействието на Съюза на юристите в България

Стефан Киров
Университетско издателство "Св. Климент Охридски "
2011 г.
275 стр.
Без цена

Административно обслужване и документи за самоличност
Весела Генова
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Научноизследователски институт по криминалистика и криминология
Център за полицейски изследвания

2011 г.
230 стр.
Без цена


Европейският съюз след Лисабонския договор - по-близо до гражданите?
The European Union after Lisbon - an increased closeness to citizens?

Международна конференция, 13 ноември 2010 г.
(Доклади, изказвания, приложения)
Съюз на юристите в България
Издателство "Фенея"
2011 г.
320 стр.
Без цена

Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957 - 2010)
Книга първа
Тълкуване на законите от Върховния съд и Върховния касационен съд
Съставителство и бележки: Доц. д-р Веселин Вучков и д-р Евгени Стоянов
Издателство „Фенея”
2011 г.
548 стр.
Цена: 20.00 лв

Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957 - 2010)
Книга втора
Съставителство и бележки: Доц. д-р Веселин Вучков и д-р Евгени Стоянов
Издателство „Фенея”
2011 г.
272 стр.
Цена: 15.00 лв

Когато обичта и уважението са взаимни
Добри Димитров

„АСКОНИ-ИЗДАТ”
2011 г.
100 стр.
Цена: 5.00 лв

В надпревара със себе си
Добри Димитров

„АСКОНИ-ИЗДАТ”
2011 г.
358 стр.
Цена: 15.00 лв

Екологично право
Георги Пенчев

Издателство „Фенея”
2011 г.
192 стр.
Цена: 12.00 лв

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право
В памет на проф. Любомир Радоилски
Съставителство и научна редакция: Проф. д-р Красимира Средкова
Университетско издателство "Св. Климент Охридски "
2010 г.
272 стр.
Без цена

 

Списък
на постъпилите книги в библиотеката
2006 - 2010 г.

Международен граждански процес
Маргарита Златарева

„Сиела”
2010 г.
300 стр.
Цена: 20.00 лв.

Прехвърляне на вземания в търговския оборот
Александър Иванов
„Сиби”
2010 г.
260 стр.
Цена: 17.00 лв.

Съотношения на европейското административно право с българското административно право след влизането в сила на Лисабонския договор
Иван Тодоров

„Сиела”
2010 г.
404 стр.
Цена: 17.00 лв.

Избрани съчинения в три тома – Том втори: Несъстоятелност
Валентина Попова
„Сиела”
2010 г.
612 стр.
Цена: 35.00 лв.

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство
Емил Лозев
„Фенея”
2010 г.
372 стр.
Цена 20.00 лв

Сборник съдебна практика по приложението на закона за защита от дискриминация
Комисия за защита от дискриминация
2010 г.
530 стр.

Доказването в гражданския процес
Огнян Стамболиев
„Сиела”
2010 г.
179 стр.
Цена 18.50 лв

Нотариални функции на българските консули
Станка Стайкова

„Фенея”
2010 г.
156 стр.
Цена 12.00 лв

Несъстоятелност на лица - нетърговци
Янка Тянкова

„Сиела”
2010 г.
328 стр.
Цена: 16.00 лв.

История на правораздавателната дейност от античността до предмодерната епоха
Тенчо Колев

УИ „Св. Климент Охридски”
2010 г.
156 стр.
Цена: 13.00 лв.

Договорът в трудовото право
Васил Мръчков
„Сиби”
2010 г.
287 стр.
Цена 19.00 лв.

Престъпност в сферата на електронните платежни инструменти
Юлия Бояджиева, Евелина Трайкова
„НИКК”
2010 г.
244 стр.

Обществените поръчки след измененията от 2008, 2009 и 2010 г.
Аделина Ковачева
„Фенея”
2010 г.
256 стр.
Цена 20.00 лв.

Обезпечаване и събиране на публични и частни държавни и общински вземания
Петя Иванова

„Сиела”
2010 г.
352 стр.
Цена 16.00 лв.

Подбрани съчинения
Траян Конов
„Сиела”
2010 г.
528 стр.
Цена 29.00 лв.

Документна измама
Борислав Йотов, Иванка Велинова
„Издателство за юридическа литература”
2010 г.
112 стр.
Цена 10.00 лв.

Съдебни експертизи
Съставителство и редакция Веселин Вучков
„Фенея”
2010 г.
296 стр.
Цена 14.00 лв.

Особени Наказателни производства
Петър Раймундов
„Фенея”
2010 г.
460 стр.
Цена 18.00 лв.

Медийно аудио- и аудиовизуално право
Райна Николова

„Фенея”
2010 г.
328 стр.
Цена 14.00 лв.

Престъпления против младежта
Борислав Йотов, Емил Иванов

„Издателство за юридическа литература”
2010 г.
132 стр.

Актуални проблеми на гражданското, търговското и семейното право
Юбилеен сборник в чест на академик проф. дюн Чудомир Големинов
Съставител Николай Колев

„Фенея”
2010 г.
276 стр.
Цена 15.00 лв.

Частно съдебно изпълнение на публични вземания
Здравко Славчев
„Нова звезда”
2010 г
176 стр.
Цена 12.00 лв.


Правни проблеми на ЗУТ
Александър Джеров, Беатриса Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Златинова
„Сиела”
2010 г
344 стр.
Цена 19.00 лв.

Антиеврейското законодателство и неговото преодоляване (1942 – 1945)
Съставител: Петко Добчев

„Фенея”
2010 г.
328 стр.
Цена 8.00 лв.

Заповедното производство. Европейската заповед за плащане
Автор и съставител Стефан Кюркчиев

„Сиела”
2009 г.
248 стр.
Цена 15.00 лв.

Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Николай Николов
„Фенея”
2010 г.
164 стр.
Цена 12.00 лв.

Имотната измама
Борислав Йотов

„Издателство за юридическа литература”
2009 г.
124 стр.
Цена 20.00 лв.

Право на Европейския съюз
Орлин Борисов

„Нова звезда”
2010 г.
520 стр.
Цена 25.00 лв.

Финансово право
проф. д-р Иван Г. Стоянов
„Фенея”
2010 г.
348 стр.
Цена 19.90 лв.

Прихващане. Материалноправни и процесуалноправни проблеми – том първи
Валентина Попова

„Сиела”
2010 г.
820 стр.
Цена 35.00 лв.

Държавнослужебно право на Република България
Добри Димитров

„Сиела”
2010 г.
816 стр.
Цена 39.00 лв.

Юридически съвети по прекратяване на трудовите договори
Стефанка Симеонова

„Сиела”
2009 г.
156 стр.
Цена 8.00 лв.

Гражданско съдопроизводство – том втори
Любен Корнезов

„Софи-Р”
2010 г.
608 стр.
Цена 35.00 лв.

Семейно право
книга първа
Лиляна Ненова

„Софи - Р”
2009 г.
664 стр.
Цена 25.00 лв.

Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори
Десислав Начков

„Фенея”
2010 г.
212 стр.
Цена 18.00 лв.

Престъпленията - Отвличане и противозаконно лишаване от свобода
проф. д-р. Борислав Йотов, д-р. Григор Вълков

„Фенея”
2010 г.
204 стр.
Цена 20.00 лв.

Запис на заповед. Нова съдебна практика. Архивна съдебна практика
Съставител – В. Иванов

„Нова звезда”
2010 г.
724 стр.
Цена 24.00 лв.

Справочник на нотариусите
„Фенея”
2010 г.
120 стр.
Цена 6.50 лв.

Коментар на новия Семеен кодекс
Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова, Доц. д-р Анна Станева, Ст. н. с. д-р Велина Тодорова, Проф. д-р Методи Марков

ИК „Труд и право”
2009 г.
688 стр.
Цена 30.00 лв.

Постановления и тълкувателни решения по граждански дела (1953 – 2009 г.) в два тома
Съставителство и бележки:
Любен Велинов и Борислав Найденов
ИК „Фенея”
2009 г.
цена: по 38.00 лв. всеки том

Охранителни производства
Иван Илчов

ИК „Сафо”
2009 г.
144 стр.
Цена 8.00 лв.

Авторско право и сродните му права в Република България
Георги Саракинов

„Сиби”
2009 г.
392 стр.
Цена 15.90 лв.

Наръчник за издаване на Европейска заповед за арест
Издание на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”
2008 г.
184 стр.

Наказателно право. Обща част. Оcнoвни тeoрeтични пoлoжeния, тecтoвe, кaзуcи, cъдeбнa прaктикa
Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов
ИК „Сиела”
2009 г.
336 стр.
цена: 17.00 лв.


Право на Европейския съюз
Жасмин Попова
ИК „Сиела”
2009 г.
624 стр.
цена: 29.00 лв.

Уредба на трудовите отношения в предприятието. Вътрешни актове. Процедури и приложни документи
Величка Микова, Веселин Цоневски, Емилия Банова, Ина Ахмедова, Снежана Станчева, Стефанка Симеонова, Стойна Сербезова, Чавдар Христов

ИК „Труд и право”
2009 г.
832 стр.
цена:28.80 лв.                                                                                                                                                          
Наръчник по заплащане на труда
Недка Колева, Ася Гонева
ИК „Труд и право”
2009 г.
575 стр.
цена: 24.00 лв.

Същност и принципи на гражданското съдопроизводство
Любен Корнезов
„Университетско издателство стопанство”
2008 г.
172 стр.
Цена 10.00 лв.

Търговско право – книга първа
Поля Голева
„Фенея”
2009 г.
532 стр.
Цена 18.00 лв.

Регламентът „Рим I”
Авторски колектив
„Сиела”
2009 г.
407 стр.
Цена 23.00 лв.

Преобразуване, несъстоятелност и ликвидация - данъчни и счетоводни проблеми
Станкулов, Цветан; Радонов, Димитър
„Сиела”
2009 г.
360 стр.
Цена: 20.00 лв.

Документните престъпления по българското наказателно право
Момяна Гунева
„БРЯГ”
2009 г.
60 стр.
Цена: 6.50 лв.

Съкратеното съдебно следствие по НПК
Георги Гатев, Маргарита Чинова
„Сиела”
2009 г.
120 стр.
цена: 13.00 лв.

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони
Мария Костова, Малина Новкиришка-Стоянова, Теодор Пиперков
“Сиби”
2009 г.
190 стр.
Цена: 8.00 лв.

Изпълнителното производство
Мариана Обретенова и Дияна Митева
“Сиела”
2009 г.
400 стр.
Цена: 16.00 лв.

Дискусионни тези в административното право и процес
Дарина Зиновиева
“Сиела”
2009 г.
352 стр.
Цена: 20.00 лв

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи
Съставител: Добринка Чанкова
“Фенея”
2009 г.
140 стр.
Цена: 7.50 лв

Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на Върховния административен съд (Върховния съд) на Република България по административни дела (1973-2008 г.)
Съставител: Веселина Канатова - Бучкова
“Фенея”
2009 г.
272 стр.
Цена: 14.00 лв.

Съдебна практика по Закона за устройство на територията 2001 – 2009 г.
Христина Недева
„Нова звезда”
2009 г.
484 стр.
Цена 18.00 лв.

Публични вещни права
Стоян Ставру, Петър Илиев
„Фенея”
2009 г.
128 стр.
Цена 7.80 лв.

Сборник в памет на проф. д-р Живко Сталев
Авторски колектив
„Сиела”
2009 г.
696 стр.
Цена 45.00 лв.

Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс
Красимир Влахов
„Сиби”
2009 г.
212 стр.
Цена 16.00 лв.

Административно право
Кино Лазаров
„Фенея”
2009 г.
260 стр.
Цена 14.00 лв.

Търновската конституция
Мария Манолова
„Фенея”
2009 г.
124 стр.
Цена 8.00 лв.

Обида и клевета
Петър Раймундов
„Фенея”
2009 г.
364 стр.
Цена 16.00 лв.

Европейската заповед за арест
Павлина Панова
„Сиела”
2009 г.
203 стр.
Цена 15.00 лв.

Международна подсъдност - книга втора
Николай Ангелов
„Фенея”
2009 г.
108 стр.
Цена 8.80 лв.

Наредби за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоражения с повишена опасност
„Труд и право”
2008 г.
512 стр.
Цена 18.00 лв.

Социално осигуряване 2009 година
Йордан Христосков
„Труд и право”
2009 г.
944 стр.
Цена 28.80 лв.

Актуални промени в търговското право
Александър Кацарски
„Фенея”
2009 г.
108 стр.
Цена 8.80 лв.

Новата правна уредба за защита на конкуренцията
Авторски колектив с ръководител Петко Николов
„Труд и право”
2009 г.
656 стр.
Цена 26.40 лв.

Трудови отношения 2009 – книга-годишник
Авторски колектив с ръководител Васил Мръчков
„Труд и право”
2009 г.
848 стр.
Цена 28.80 лв.

Сигурност и обществен ред
Бойко Славчев, Веселин Вучков
„Фенея”
2009 г.
264 стр.
Цена 12.00 лв.

Въведение в административния протокол
Павел Павлов, Поля Кацамунска
„Албатрос”
2008 г.
172 стр.
Цена 12.00 лв.

Поощряване на отчетността, независимостта и ефективността на прокурорската институция
Екип от международни специалисти
„ИОО - София”
2008 г.
504 стр.

Коментар данъчно облагане ’09 – ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС
Росен Иванов
„Сиела”
2009 г.
772 стр.
Цена 30.00 лв.

Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2005 – 2008 г.
Александър Кашъмов, Кирил Терзийски
„ПДИ”
2008 г.
276 стр.
Цена 14.00 лв.

Предмет и тежест на доказване в наказателното производство
Веселин Вучков
„Сиби”
2008 г.
247 стр.
Цена 16.00 лв.

Съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България –гражданска колегия 2005 и 2006 г. Коментар по прилагането на новия ГПК
Симеон Чаначев - съставител
„Сиела”
2008 г.
760 стр.
Цена 39.00 лв.

Договорът за дружество
Симеон Чаначев
„Фенея”
2009 г.
204 стр.
Цена 12.00 лв.

Списание „ Авторско право”
„МУЗИКАУТОР, ФИЛМАУТОР, ТЕАТЪРАУТОР, АРТИСТАУТОР”
2008 г.
61 стр.
Цена 7.00 лв.

Социално осигуряване 2008 година
Авторски колектив с ръководител Йордан Христосков
„ИК Труд и право”
2008 г.
944 стр.
Цена 26.40 лв.

Трудов договор - Сключване. Изменение. Прекратяване
Кругер Милованов
„ИК Труд и право”
2008 г.
448 стр.
Цена 19.80 лв.

Съдебни експертизи. Кратък курс
Радостин Беленски
„Сиела”
2008 г.
340 стр.
Цена 23.00 лв.

Всичко за пенсиите
Антоанета Киркова, Ася Гачева, Елина Костова, Янка Грозева
„ИК Труд и право”
2008 г.
352 стр.
Цена 19.80 лв.

Христоматия по парламентарна реторика
Росица Йорданова
ВСУ „Черноризец Храбър”
2007 г.
200 стр.
Цена 12.00 лв.

Частното съдебно изпълнение според новия ГПК
Панчо Бешков
„Фенея”
2008 г.
Цена 8.80 лв.

Въпроси по новия граждански процес
Ангел Мутафчиев
ИК „Сафо”-Ловеч
2008 г.
152 стр.
Цена 12.00 лв.

Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения
Иван Видолов
„Фенея”
2008 г.
256стр.
Цена 11.00 лв.

Международното частно право и някои разпоредби на Част седма от ГПК в светлината на общностните източници
Под общата редакция на проф. д-р Николай Натов
„Сиела”
2008 г.
204 стр.
Цена 15.00 лв.

Противопожарно право-лекции и тестове
Енчо Костов
„Албатрос”
2008 г.
248 стр.
Цена 19.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване 2008
Людмила Мермерска, Диана Динева. Ивайло Кондарев, Антон Свраков, Иван Златков
„ИК Труд и право”
2008 г.
960 стр.
Цена 28.80 лв.

Коментар на Закона за държавния служител
Ирена Борисова, Невяна Кънева, Чавдар Христов
„ИК Труд и право”
2008 г.
496 стр.
Цена 24.00 лв.

Производството по новия ГПК – Заповедното производство
Стефан Кюркчиев
„Сиела”
2008 г.
164 стр.
Цена 15.00 лв.

Нотариусът и правото
Камен Каменов
„Сиела”
2008 г.
132 стр.
Цена 15.00 лв.

Осигурително право
Красимира Средкова
 „Сиби”
2008 г.
Цена 36.00 лв.

Списание „Медицинско право”
тримесечно
„МПК” ЕООД”
2008 г.
Цена 9.00 лв.

Търговско право
Поля Голева
„Фенея”
2008 г.
492 стр.

Върховен административен съд – Тълкувателна дейност 1996-2007
„Фенея”; „ВАС”
2008 г.
124 стр.
Цена 8.90 лв.

Конституционно право – трето допълнено и преработено издание
Емилия Друмева
„Сиела”
2008 г.
816 стр.
Цена 36.00 лв.

Коментар на новия Граждански процесуален кодекс
Ружа Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев
„Труд и право”
2008 г.
752 стр.
Цена 30.00 лв.

Данъчно право – Обща част·Данъчен процес
Иван Стоянов
„Фенея”
2008 г.
192 стр.
Цена 14.00 лв.

Вещните сервитутни права
Гергана Боянова
„Авалон”
2008 г.
296 стр.
Цена 14.00 лв.

Съдебна практика по Закона за устройство на територията 2001-2008 г.
Съставител - Христина Недева
„Нова Звезда”
2008 г.
380 стр.

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика
Весела Ивчева
„Сиела”
2008 г.
816 стр.
Цена 45.00 лв.

Съдебна практика по Наказателен кодекс – 2 том
„АСКОНИ-ИЗДАТ ПАРАЛАКС”
2008 г.
378 стр
Цена 19.00 лв.


Съдебна практика по Наказателен кодекс – 1 том
„АСКОНИ-ИЗДАТ ПАРАЛАКС”
2008 г.
426 стр
Цена 20.00 лв.

Патентното нарушение
Веселина Манева
„Ромина”
2008 г.
268 стр.
Цена 9.00 лв.

Междусъседски отношения
Стоян Ставру
„Фенея”
2008 г.
292 стр.
Цена 14.00 лв.

Проблеми на наказателното право – особена част
Димитър Михайлов

„Сиела”
2008 г.
823 стр.
Цена 30.00 лв.

Наръчник на синдика
Нели Маданска

„Министерство на правосъдието”
2007 г.
183 стр.

Доброволно представителство в нотариалните производства при действието на новия ГПК
Екатерина Матеева

„Фенея”
2008 г.
256 стр.
Цена 14.00 лв.

Правен режим на непълнолетни правонарушители
Юлиана Матеева

„Сиела”
2008 г.
196 стр.
Цена 13.00 лв.

Как да постигнем успех в ЕС
Никола Енев

„Сиела”
2008 г.
160 стр.
Цена 9.00 лв.

Сп. Сборник съдебни практики – Принудително изпълнение – бр. 1/2008
Никола Енев

„Фенея”
2008 г.
160 стр.
Цена 9.00 лв.

Новата правна уредба на търговския регистър
Деяна Андреева, Николай Янев, Милена Милева

ИК „Труд и право”
2008 г.
624 стр.
Цена:24.00 лв.

Ипотеката
Методи Марков

„Сиби”
2008 г.
424 стр.
Цена:19.80 лв.

Възлагане на обществени поръчки
Аделина Ковачева

„Фенея”
2008 г.
200 стр.
Цена:18.00 лв.

Тълкувателни решения и тълкувателни постановления на ВКС на Р България по наказателни дела (1991 – 2007 г.)
Веселин Вучков

„Фенея”
2008 г.
200 стр.
Цена 8.00 лв.

Човешкото тяло като предмет на вещни права
Стоян Ставру

„Сиби”
2008 г.
216 стр.
Цена:15.00 лв.

Факторинг
Емилия Димитрова

„Сиела”
2008 г.
188 стр.
Цена:13.00 лв.

Наказателно право в схеми и определения
Румен Владимиров, Ралица Костадинова

„Сиела”
2008 г.
242 стр.
Цена:15.00 лв.

Феноменът „футбулно хулиганство”
Камен Пенков, Христо Иванов

„Албатрос”
2008 г.
148 стр.
Цена: 9.00 лв.

Въпроси на българското вещно право
Стоян Ставру

„Фенея”
2008 г.
1040 стр.
Цена:30.00 лв.

Нормативните актове източник на частното право
Иван Русчев

„Албатрос”
2008 г.
352 стр.
Цена:20.00 лв.

Три държавни преврата или Кимон Георгиев и неговото време
Недю Недев

„Сиела”
2007 г.
807 стр.
Цена: 30 лв.

Закон за държавна агенция „Национална сигурност” – кратък коментар
Бойко Славчев и Веселин Вучков

„Фенея”
2008 г.
144 стр.
Цена: 5.00 лв.

Международна подсъдност
Николай Ангелов

„Фенея”
2008 г.
Цена: 8.90 лв.

Тестове за конкурси за държавни служители
Невяна Кънева и Ирена Борисова

„Сиела”
2008 г.
132 стр.
Цена: 10 лв.

Ръководство за разследване
Йонко Кунчев

„Албатрос”
2008 г.
404 стр.
Цена: 15 лв.

Теория на разузнаването и контраразузнаването
Бончо Асенов

ВСУ„Черноризец Храбър”
2008 г.
448 стр.
Цена: 24 лв.

Имотните измами
Маринела Дончева

„Ипсилон”
2008 г.
216 стр.
Цена: 12 лв.

Криминалната личност
Калин Гайдаров

„Софи - Р”
2007 г.
350.стр.
Цена: 15 лв.

Основи на международната гражданска служба
Ангел Анастасов

„ГорексПрес”
2007 г.
255.стр.
Цена: 10 лв.

Закон за търговския регистър – тематичен коментар
Александър Кацарски и Гергана Тушева

„Сиела”
2007 г.
221.стр.
Цена: 18.00 лв.

Облигационно право
Поля Голева

„Фенея”
2008 г.
360.стр.
Цена: 18 лв.

Плоският данък – 2008 – коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
Георги Конев

„Икономика прес”
2008 г
204.стр.
Цена: 10 лв.

Три държавни преврата или Кимион Георгиев и неговото време
Недю Недев
„Сиела” 2007 г.
807.стр.
Цена: 30 лв.

 

Казуси по наказателно право
Лазар Груев, Ралица Илкова
„Сиби”2007 г.
416 стр.
Цена: 16.80 лв.

 

ДДС
Любомир Владикин
„Булреал 2000” 2007 г.
192 стр.
Цена: 20.00 лв.

 

Дипломатическо и консулско право
Иван Владимиров
„Ромина” 2007 г.
232 стр.
Цена: 9.00 лв.

 

Тестове и казуси по полицейско право и по Опазване на обществения ред
Момчил Давидов
„Фенея” 2007 г.
120 стр.
Цена: 5.00 лв.

 

Защита на класифицираната информация

Георги Петришки

„Симолини” 2006 г.

280 стр.
Цена: 10.00 лв.

 

Криминалистика

Костадин Бобчев

„УИ”Св. Кл. Охродски”

2006 г.

328 стр.

Цена: 15.00 лв.

 

Европеизация на третата българска държава

Мария Г. Манолова

„Фенея”2007 г.

88 стр.

Цена: 6.00 лв.

 

 Върховният административен съд – 1913-2006

Петко Добчев

„ПИОР” и „Средец-АД”

2007 г.

514 стр.

Цена: 80.00 лв.

 

Деликтно право

Поля Голева

„Фенея”

2007 г.

200 стр.

Цена: 12.00 лв.

 

Как се решава частноправен казус

Кристиан Таков

„Сиби”

2007 г.

279 стр.

Цена: 17.00 лв.

 

Критичен преглед на практиката на върховния касационен съд по трудови спорове

Васил Мръчков

„РААБЕ България”

2007 г.

335 стр.

Цена: 45.00 лв.

 

Сборник източници на международното частно право – европейски актове – том 3

Николай Натов

„Сиела”

2007 г.

692 стр.

Цена: 39.00 лв  

 

Пълен коментар на новият закон за данъците върху доходите на физическите лица ’ 2007

Ася Инджова, Благой Иванов

„АСПРО”

2007 г.

208 стр.

Цена: 19.90 лв.

 

Принудително изпълнение – сборник съдебни практики – кн. 1/ 2007 г.

Камара на частните съдебни изпълнители

„Фенея”

2007 г.

140 стр.

Цена:

 

Пълен коментар на новият закон за данъците върху доходите на физическите лица ’ 2007

Ася Инджова, Благой Иванов

„АСПРО”2007 г.

208 стр.

Цена: 19.90 лв.

 

Погасителна давност по българското частно право

Любен Велинов

„Фенея”

2007 г.

200 стр.

Цена: 12.80 лв.

 

Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти

Стоян Ставру и Петър Илиев

„Фенея”

2007 г.

128 стр.

Цена: 7.80 лв.

 

Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности

Маргарита Златарева

„Сиела”

2007 г.

312 стр.

Цена: 16.00 лв.

 

Наказателно – изпълнително право

Здравко Трайков

„Албатрос”

2007 г.

420 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството

Савин Ковачев, Вл. Петров, В. Бакалова, Б. Кишкилова, В. Ангелиева, Г. Даракчиев, Ст. Илова

„Труд и право”

2007 г.

640 стр.

Цена: 22.80 лв.

 

Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието

Величка Микова и колектив

„Труд и право”

2007 г.

800 стр.

Цена: 24.00 лв  

 

Договор за ЕО, Договор за ЕС, Съдебна практика

Станислав Костов

„Сиби”

2007 г.

608 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Правилникът за вътрешния трудов ред

Нина Гевренова

„Сиби”

2007 г.

280 стр.

Цена: 9.80 лв.

 

Режим на пребиваване на чужденците на територията на Р България

Надежда Христова

„Сиела”

2007 г.

156 стр.

Цена: 9.00 лв.

 

Марианската падина или измеренията на справедливостта

Хари Хараламбиев

„Сиела”

2007 г.

64 стр.

Цена: 5.00 лв.

 

Изменение на данъчни и осигурителни задължения

Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев

„Фенея”

2007 г.

168 стр.

Цена:8.00 лв.

 

Специфични търговски сделки

Борислав Найденов

“Фенея”, 2007

300 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Юридически речник

Георги Георгиев и Любен Велинов

“Юриспрес”, 2007

444 стр.

Цена: 17.00 лв

 

Основни въпроси на екологичното право

Стефка Наумова

“Тракия М”, 2007

228 стр.

 

Идентификация по езика

Михаил Виденов

“Фенея”, 2007

292 стр.

Цена: 12.00 лв

 

Наръчник на счетоводителя

Под редакцията на Димитър Радонов

“Икономика прес”, 2007

744 стр.

Цена: 20.00 лв

 

Данъчно-осигурителен процес

Ганета Минкова и Милан Петров

“Сиела”, 2007

408 стр.

Цена: 16.00 лв

.

Миротворец-библейско ръководство за решаване на личностни конфликти

Кен Сенди

“Рекс”, 2007

384 стр.

 

Усъвършенстване на управлението на финансовите средства в съдилищата на Р България

Авторски екип

“Дита ММ ООД”, 2007

Проект на Съюза на юристите в България с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие

176 стр.

 

Продължаваното престъпление в българското наказателно право

Иван Ранчев

“Фенея”, 2007

276 стр.

Цена: 11.00 лв

 

Римско право-речник на основните термини

“Сиби”, 2007

259 стр.

Цена: 15.00 лв

 

Вещно право-практически проблеми

Марио Бобатинов, Красимир Влахов

“Сиби”, 2007

336 стр.

Цена: 19.90 лв

 

Освобождаващи клаузи в договорите

Красимир Митев

“Сиби”, 2007

280 стр.

Цена: 16.00 лв

 

Частно-правни хипотези на търговското право

Марио Бобатинов

“Фенея”, 2007

232 стр.

Цена: 12.00 лв.

 

Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане

Велин Филипов

“Сиела”, 2007

312 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Подбрани извори за историята на Българската държава и право

Вълкан Вълканов, Живка Трифонова - съставители

ВСУ “Черноризец Храбър”

Първо издание, 2006 г.

488 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Европейско право

Жан-Клод Готрон

УИ “Св.Климент Охридски”

Превод от френски гл.ас.Атанас Семов

2006 г.

492 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Институционно право на Европейския съюз

Жан Пол Жаке

УИ “Св.Климент Охридски”

Превод от френски

2007 г.

624 стр.

Цена: 20.00 лв

 

Сила на пресъдено нещо в гражданския процес

проф. Д-р Живко Сталев

“Сиела”

2007 г.

528 стр.

Цена: 24.00 лв.

 

Наръчник по нотариална дейност

Людмила Тенева, Нина Николова

“Фенея”

Второ допълнено и преработено издание

2007 г.

452 стр.

Цена: 19.80 лв.

 

Прекратяване на наказателното производство

Екатерина Салкова

“Фенея”

Първо издание

2007 г.

300 стр.

Цена: 15.00 лв.

 

55 най-важни решения на съда на европейските общности

Съставител: Атанас Семов

“Институт по европейско право”

Първо издание

2007 г.

359 стр.

Цена: 15.00 лв.

 

Право на чуждестранните инвестиции

Иван Владимиров

“Ромина”

2007 г.

140 стр.

Цена: 6.00 лв.

 

100 стъпки към вашите права

Детелина Теохарова

ИК“Фил”

2006 г.

136 стр.

Цена: 8.00 лв.

 

Подбрани извори за историята на Българската държава и право

Вилкан Вълканов, Живка Трифонова

ВСУ“Черноризец Храбър”

2006 г.

488 стр.

Цена: 20.00 лв.

Казуси по наказателно право
Лазар Груев, Ралица Илкова
„Сиби”2007 г.
416 стр.
Цена: 16.80 лв.

ДДС
Любомир Владикин
„Булреал 2000” 2007 г.
192 стр.
Цена: 20.00 лв.

Дипломатическо и консулско право
Иван Владимиров
„Ромина” 2007 г.
232 стр.
Цена: 9.00 лв.

Тестове и казуси по полицейско право и по Опазване на обществения ред
Момчил Давидов
„Фенея” 2007 г.
120 стр.
Цена: 5.00 лв.

 Защита на класифицираната информация

Георги Петришки

„Симолини” 2006 г.

280 стр.
Цена: 10.00 лв.

 

Криминалистика

Костадин Бобчев

„УИ”Св. Кл. Охродски”

2006 г.

328 стр.

Цена: 15.00 лв.

 

Европеизация на третата българска държава

Мария Г. Манолова

„Фенея”2007 г.

88 стр.

Цена: 6.00 лв.

 

 Върховният административен съд – 1913-2006

Петко Добчев

„ПИОР” и „Средец-АД”

2007 г.

514 стр.

Цена: 80.00 лв.

 

Деликтно право

Поля Голева

„Фенея”

2007 г.

200 стр.

Цена: 12.00 лв.

 

Как се решава частноправен казус

Кристиан Таков

„Сиби”

2007 г.

279 стр.

Цена: 17.00 лв.

 

Критичен преглед на практиката на върховния касационен съд по трудови спорове

Васил Мръчков

„РААБЕ България”

2007 г.

335 стр.

Цена: 45.00 лв.

 

Сборник източници на международното частно право – европейски актове – том 3

Николай Натов

„Сиела”

2007 г.

692 стр.

Цена: 39.00 лв  

 

Пълен коментар на новият закон за данъците върху доходите на физическите лица ’ 2007

Ася Инджова, Благой Иванов

„АСПРО”

2007 г.

208 стр.

Цена: 19.90 лв.

 

Принудително изпълнение – сборник съдебни практики – кн. 1/ 2007 г.

Камара на частните съдебни изпълнители

„Фенея”

2007 г.

140 стр.

Цена:

 

Пълен коментар на новият закон за данъците върху доходите на физическите лица ’ 2007

Ася Инджова, Благой Иванов

„АСПРО”2007 г.

208 стр.

Цена: 19.90 лв.

 

Погасителна давност по българското частно право

Любен Велинов

„Фенея”

2007 г.

200 стр.

Цена: 12.80 лв.

 

Публични вещни права – конституционноправни и вещноправни аспекти

Стоян Ставру и Петър Илиев

„Фенея”

2007 г.

128 стр.

Цена: 7.80 лв.

 

Процесът за отмяна на решенията на общото събрание на корпоративни общности

Маргарита Златарева

„Сиела”

2007 г.

312 стр.

Цена: 16.00 лв.

 

Наказателно – изпълнително право

Здравко Трайков

„Албатрос”

2007 г.

420 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството

Савин Ковачев, Вл. Петров, В. Бакалова, Б. Кишкилова, В. Ангелиева, Г. Даракчиев, Ст. Илова

„Труд и право”

2007 г.

640 стр.

Цена: 22.80 лв.

 

Вътрешна уредба на трудовите отношения в предприятието

Величка Микова и колектив

„Труд и право”

2007 г.

800 стр.

Цена: 24.00 лв  

 

Договор за ЕО, Договор за ЕС, Съдебна практика

Станислав Костов

„Сиби”

2007 г.

608 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Правилникът за вътрешния трудов ред

Нина Гевренова

„Сиби”

2007 г.

280 стр.

Цена: 9.80 лв.

 

Режим на пребиваване на чужденците на територията на Р България

Надежда Христова

„Сиела”

2007 г.

156 стр.

Цена: 9.00 лв.

 

Марианската падина или измеренията на справедливостта

Хари Хараламбиев

„Сиела”

2007 г.

64 стр.

Цена: 5.00 лв.

 

Изменение на данъчни и осигурителни задължения

Здравка Шуменска, Анелия Маркова, Здравко Славчев

„Фенея”

2007 г.

168 стр.

Цена:8.00 лв.

 

Специфични търговски сделки

Борислав Найденов

“Фенея”, 2007

300 стр.

Цена: 18.00 лв.

 

Юридически речник

Георги Георгиев и Любен Велинов

“Юриспрес”, 2007

444 стр.

Цена: 17.00 лв

 

Основни въпроси на екологичното право

Стефка Наумова

“Тракия М”, 2007

228 стр.

 

Идентификация по езика

Михаил Виденов

“Фенея”, 2007

292 стр.

Цена: 12.00 лв

 

Наръчник на счетоводителя

Под редакцията на Димитър Радонов

“Икономика прес”, 2007

744 стр.

Цена: 20.00 лв

 

Данъчно-осигурителен процес

Ганета Минкова и Милан Петров

“Сиела”, 2007

408 стр.

Цена: 16.00 лв

.

Миротворец-библейско ръководство за решаване на личностни конфликти

Кен Сенди

“Рекс”, 2007

384 стр.

 

Усъвършенстване на управлението на финансовите средства в съдилищата на Р България

Авторски екип

“Дита ММ ООД”, 2007

Проект на Съюза на юристите в България с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие

176 стр.

 

Продължаваното престъпление в българското наказателно право

Иван Ранчев

“Фенея”, 2007

276 стр.

Цена: 11.00 лв

 

Римско право-речник на основните термини

“Сиби”, 2007

259 стр.

Цена: 15.00 лв

 

Вещно право-практически проблеми

Марио Бобатинов, Красимир Влахов

“Сиби”, 2007

336 стр.

Цена: 19.90 лв

 

Освобождаващи клаузи в договорите

Красимир Митев

“Сиби”, 2007

280 стр.

Цена: 16.00 лв

 

Частно-правни хипотези на търговското право
Марио Бобатинов
“Фенея”,
2007

232 стр.

Цена: 12.00 лв.

Коментар на новия Закон за корпоративното подоходно облагане
Велин Филипов

“Сиела”,
2007

312 стр.
Цена: 20.00 лв.

 

Подбрани извори за историята на Българската държава и право
Вълкан Вълканов, Живка Трифонова - съставители
ВСУ “Черноризец Храбър” Първо издание,
2006 г.

488 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Европейско право
Жан-Клод Готрон

УИ “Св.Климент Охридски”

Превод от френски - гл. ас. Атанас Семов

2006 г.

492 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Институционно право на Европейския съюз
Жан Пол Жаке
УИ “Св.Климент Охридски”

Превод от френски

2007 г.

624 стр.

Цена: 20.00 лв

 

Сила на пресъдено нещо в гражданския процес
проф. Д-р Живко Сталев
“Сиела”

2007 г.

528 стр.

Цена: 24.00 лв.

 

Наръчник по нотариална дейност
Людмила Тенева, Нина Николова
Второ допълнено и преработено издание
“Фенея”

2007 г.

452 стр.

Цена: 19.80 лв.

 

Прекратяване на наказателното производство
Екатерина Салкова

“Фенея”
Първо издание
2007 г.

300 стр.

Цена: 15.00 лв.

 

55 най-важни решения на съда на европейските общности
Съставител: Атанас Семов
“Институт по европейско право” Първо издание
2007 г.
359 стр.
Цена: 15.00 лв.

 

Право на чуждестранните инвестиции
Иван Владимиров

“Ромина”
2007 г.
140 стр.

Цена: 6.00 лв.

 

100 стъпки към вашите права
Детелина Теохарова

ИК“Фил”

2006 г.

136 стр.
Цена: 8.00 лв.

 

Подбрани извори за историята на Българската държава и право
Вилкан Вълканов, Живка Трифонова

ВСУ“Черноризец Храбър”
2006 г.
488 стр.

Цена: 20.00 лв.

 

Книгопис