BGflag

             

Актуално

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЮБ В
ПЕРИОДА МАРТ 2015 г. – МАРТ 2016 г. и
МЕЖДУ XIX -я и XXIV -я КОНГРЕСИ

Otchet SUB 24 Kongres.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 13 ноември 2010 г. в залата на СЮБ Съюзът на юристите в България и Европейската асоциация на юристите за демокрация и права на човека по света със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България проведоха Международна конференция на тема:

„ЕС СЛЕД ЛИСАБОНСКИЯ ДОГОВОР ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ ?”

Доклади произнесоха проф. д-р Снежана Начева „Еволюиращият конституционализъм и европейският интеграционен процес нови моменти след Лисабон”; г-н Димитър Гочев „Нови моменти във взаимоотношенията на съда в Страсбург и съда в Люксембург”; доц. д-р Юлия Захариева - „Институциите на ЕС и техните актове - едно усложнено опростяване”; доц. д-р Атанас Семов - „(Не)ефективни реформи от Лисабон”; ас. Христо Христев „Нова епоха в защитата на правата на човека в ЕС”; г-жа Здравка Калайджиева съдия в Съда по правата на човека в Страсбург „Значението на Лисабонския договор за материално-правната и процедурна закрила на индивидуалните права и свободи на гражданите на ЕС”; проф. д-р.Андреас Физан (Хановер) – „Приспособяване на „Европейската конституция” във време на финансови и икономически кризи”.
Останалите лектори – проф. Мишел Еверсон (Великобритания) „Лисабонският договор и посегателството му върху върховенството на закона”; проф. д-р Сашо Георгиевски (Македония) – професор по международно право и право на ЕС в ЮФ на Университета „Кирил и Методий” в Скопие „Лисабонският договор и Източните Балкани: конституционни ценности (стойности), политическа солидарност и прагматизъм в политиката на разширяване на ЕС”; и г-н Александър Арабаджиев - съдия в Съда на ЕО в Люксембург, депозираха докладите си, които ще бъдат публикувани в отделно издание на СЮБ.
В конференцията участваха членовете на Aдминистративния съвет на Европейската асоциация за демокрация и права на човека (ЕАЮД), индивидуални и колективни членове на СЮБ (Съюзът на съдиите в България, Сдружение на съдии за обединена Европа, Асоциацията на прокурорите, Камарата на следователите, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, Фондация адвокати за правата на човека, ЕЛСА и др.), студенти от Юридическия факултет - право и международни отношения, както и студенти по европеистика.