Уважаеми автори
и читатели,

Списание "Общество и право" е вписано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация. С оглед на изискванията в Закона за развитието на академичния състав в Р България и формата на списанието, статиите, които се представят за публикуване в "Общество и право", трябва да отговарят на определени условия. Подробна информация: http://www.sub.bg/izdat.htm

 

 

 

Готов е окончателният доклад за изпълнението на дейност 4: „Формулиране на предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, вкл. промени в нормативната уредба“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). - http://www.sub.bg/news.htmГотов е окончателният доклад  за изпълнението на дейност 5: „Измерване на Индекса на интегритета в съдебната система за 2018“ по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). http://www.sub.bg/news.htm

 

 

На 22 февруари 2019 Фондация“Център за модернизиране на политики“ (ЦМП) и сдружение „Съюз на юристите в България“ (СЮБ), които изпълняват в партньорство проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, съфинансиран от Европейския социален фонд по договор с Оперативна програма „Добро управление“, организираха публично представяне и обсъждане на резултатите от проекта и резултатите от измерването на Индекса на интегритета в съдебната система. - http://www.sub.bg/news.htm

 


Публикувани са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, изготвени по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). - http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1816; Formulirane na predlozhenia 09 ian 2019.pdf

 

 

Публикувани за обсъждане са препоръки и предложения за подобрения, свързани с укрепване интегритета в съдебната система, изготвени по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). - http://www.ry2kcc.org/page.php?category=342&id=1815; Podobrenia za ukrepvane na integriteta - 19 noemvr 2018.pdf

 

Публикувана e Методологията за формиране на Индекса на интегритета в съдебната система, изготвена по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, договор № BG05SFOP001-3.003-0029-С01/ 05.09.2017 г. Той се изпълнява съвместно от Центъра за модернизиране на политики (ЦМП) и Съюза на юристите в България (СЮБ). -Metodika za monitoring na integriteta - 03.11. 2018.pdf

 

Първото  представяне и обсъждане с магистрати на проекта на методология за мониторинг на интегритета в съдебната система чрез измерване на Индекс на интегритета в съдебната система, част от проекта „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“: http://www.sub.bg/news.htm

 

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г. В него към момента членуват 18 граждански и професионални организации. Повече информация: http://www.sub.bg/news.htm

 

Публикуван е доклад „Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система“. Той е изготвен по Дейност 1.3. по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“: http://www.sub.bg/news.htm

 

Доклад по дейност 1.3
Формулиране на основните параметри на рамката за интегритет в съдебната система: Doklad ramka.pdf

 

Готов е доклад "Емпирични проучвания поддейност: Фокус групи". Той е изготвен по Дейност 1.1. по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система", финансиран от Оперативна програма "Добро управление": http://www.sub.bg/news.htm , Izvodi_ot_fokus_grupi.pdf

 

Доклад по дейност 1.1
Сравнителен анализ на утвърдени инструменти за измерване на интегритета, приложими в съдебната ситема: Sravnitelen_analiz_instrumenti.pdf
Доклад по дейност 1.2.на проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“
- Анализ на добри практики от държави членки на Европейския съюз, свързани с механизми за регулиране на правилата, определящи стандартите за интегритет в съдебната система: http://www.sub.bg/news.htm


Готов е първият аналитичен доклад по проект "Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ - http://www.sub.bg/news.htm

 

Пресконференция по проект „Гражданска инициатива за укрепване на интегритета на съдебната система“ - http://www.sub.bg/news.htm

 

 

Къщата за отдих на СЮБ в с. Боженци предлага добри условия за почивка сред красивата природа на Габровския Балкан.

За информация и заявки: тел. 02 987 11 80 или 0894 488 604 - Маргарита Симеонова